Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  292

  Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh

  NOTE
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN) là một nguồn lực tài chính hết sức quan trọng của quốc gia đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Nguồn vốn này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, mà còn có tính định hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những vấn đề xã hội, bảo vệ môi truờng. Do có vai trò quan trọng như vậy nên từ lâu, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đã được chú trọng đặc biệt. Nhiều nội dung quản lý nguồn vốn này đã được hình thành: từ việc ban hành pháp luật, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách quản lý đến việc xây dựng quy trình, thủ tục cấp phát và quản lý sử dụng vốn.
  Cũng như trong cả nước, việc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Hà Tĩnh cũng được chú trọng. Các cấp chính quyền tỉnh và đặc biệt là hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách chung, cải tiến quy trình, thủ tục cấp phát và quản lý sử dụng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Những nỗ lực không mệt mỏi đó đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích, đúng luật và có hiệu quả cao; kịp thời phát hiện những khoản chi đầu tư XDCB sai mục đích, sai nguyên tắc, vi phạm quy trình, sai định mức chi tiêu..., góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu từ XDCB từ NSNN theo nhiệm vụ được giao.
  Tuy vậy, cũng như tình hình chung trong cả nước, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN của tỉnh Hà Tĩnh còn nhiều bất cập trong nhiều nội dung và ở tất cả các khâu từ cấp phát, sử dụng và thanh toán vốn đầu tư. Vì vậy, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN còn hạn chế. Tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tư XDCB từ NSNN vẫn còn nhiều.
  Trong điều kiện cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý chi tiêu công, thực hành tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí thì việc hoàn thiện quản lý chi tiêu công nói chung và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đang đặt ra rất bức xúc. Việc tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN là vấn đề rất cấp thiết. Đó cũng là lí do của việc lựa chọn đề tài: "Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh".
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài
  Cho đến nay đã có một số công trình nghiên cứu khoa học về các đề tài quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB NSNN. Ở phạm vi toàn quốc như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành KBNN của tác giả Nguyễn Thái Hà về "Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN", 2006; Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính của tác giả Dương Cao Sơn về "Hoàn thiện công tác quản lý chi vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN qua KBNN", 2008; ở các tỉnh, thành phố như: Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của tác giả Lê Xuân Kinh về "Tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN ở tỉnh Nghệ An", 1999... Tuy nhiên các công trình khoa học này đa số nghiên cứu từ góc độ tài chính, hoặc về cơ chế quản lý, hoặc về tình hình cụ thể ở một đơn vị, địa phương. Do đó, các đề tài ít đề cập đến giác độ tổng thể của quản lý vi vô và vĩ mô, tác động qua lại giữa các chủ thể tham gia vận hành vốn, nghiên cứu cơ chế tác động với tất cả các yếu tố chi phí sử dụng vốn với các chỉ tiêu xem xét, phân tích đánh giá phù hợp hơn trong cơ chế mới. Mặt khác đề tài này vận dụng các lý luận khoa học để nghiên cứu trên địa bàn một tỉnh nghèo, mặt bằng chung về quản lý và kinh tế xã hội không cao nhưng đang xuất hiện nhiều nhân tố, nhiều dự án lớn mà nguồn ngân sách sẽ đầu tư. Vì vậy, đề tài “Quản lý vốn đầu tư XDCB ngân sách nhà nước qua KBNN Hà Tĩnh” sẽ góp phần làm phong phú thêm tình hình nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực này và sẽ có ý nghĩa thực tế.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh.
  Để thực hiện mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu được đặt ra gồm:
  - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua Kho bạc Nhà nước trong điều kiện hiện nay.
  - Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN Hà Tĩnh, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu.
  - Đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN Hà Tĩnh gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đang đặt ra.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Đối tượng nghiên cứu đề tài là những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua Kho bạc Nhà nước ở địa phương.
  Phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Việc nghiên cứu những vấn đề quản lý vốn đầu tư XDCB đặt trong điều kiện triển khai thực hiện pháp luật, chính sách tài chính hiện nay. Việc đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB chủ yếu trong giai đoạn 2003-2007. Việc đề xuất giải pháp đổi mới quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đến năm 2010 và dự báo đến 2015.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Việc nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng, trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, dựa trên các lí thuyết kinh tế - tài chính cũng như kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước đây.
  Trong quá trình thực hiện đề tài, nhiều phương pháp nghiên cứu chuyên ngành được sử dụng như: phương pháp phân tích kết hợp phương pháp lô gíc, quy nạp, diễn dịch; phương pháp thống kê, so sánh và tổng hợp để chứng minh cho đề tài.
  6. Đóng góp về khoa học của luận văn
  Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư XDCB từ nguồn NSNN, quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN.
  Làm rõ thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua.
  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương, 8 tiết.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.
  Ban Tuyên giáo TW (2008), Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết TW6 khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  2.
  Ban Tư tưởng văn hóa TW (2006), Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết đại hội X của Đảng CSVN, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.
  3.
  Bộ Tài chính (2007), Một số vấn đề về kinh tế – tài chính Việt Nam, Nxb Tài Chính, Hà Nội.
  4.
  Bộ Tài chính (2008), Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  5.
  Bộ Tài chính, Các Thông tư hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư XDCB và CTMT giai đoạn 2000-2008, Website Chính phủ.
  6.
  Bộ Xây dựng, Các Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí, hợp đồng trong hoạt động xây dựng giai đoạn 2000-2008, Website Chính phủ.
  7.
  Chính phủ, Các nghị định về quản lý đầu tư xây dựng 16/2005, 112/2006, 99/2007; Nghị định về đấu thầu 111/2006; các Nghị định về quản lý vốn ngoài nước 130/2006, 61/2007, Website Chính phủ.
  8.
  Chính phủ (2005), Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Website Chính phủ.
  9.
  Chính phủ (2004), Nghị định 126/2004/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, Website Chính phủ.
  10.
  Chính phủ (2005), Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về thanh tra hoạt động xây dựng, Website Chính phủ.
  11.
  Chính phủ (2005), Nghị định sô 71/2005/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù, Website Chính phủ.
  12.
  Cục Thống kê Hà Tĩnh (2007), Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2006, Nxb Thống Kê, Hà Nội.
  13.
  Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (2006), Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI.
  14.
  Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15.
  Học viện quốc gia HCM và Bộ Kế hoạch và đầu tư (2006), Bài giảng phát triển bền vững, Nxb Đại học KTQD, Hà Nội.
  16.
  Học viện hành chính Quốc gia (2005), Hoạch định và phân tích chính sách công, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
  17.
  Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2007), Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2008, HĐND tỉnh, Hà Tĩnh.
  18.
  Kiểm toán nhà nước (2007), Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2006 của tỉnh Hà Tĩnh.
  19.
  Nguyễn Văn Ngọc (2006), Từ điển kinh tế học, Nxb Đại học KTQD, Hà nội.
  20.
  Quốc hội nước CHXHCNVN (2002,2003,2005), Luật NSNN năm 2002, Luật Xây dựng năm 2003, Luật doanh nghiệp năm 2005, Luật đầu tư năm 2005, Luật đấu thầu năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.
  21.
  Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định 136/2001/QĐ-TTg về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010, Website Chính phủ.
  22.
  Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định 80/2005/QĐ-TTg về quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, Website Chính phủ.
  23.
  Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định 210/2006/QĐ-TTg về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư XDCB, Website Chính phủ.
  24.
  Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định 390/QĐ-TTg về việc điều hành kế hoạch đầu tư XDCB và chi tiêu ngân sách năm 2008 kiềm chế lạm pháp, Công báo.
  25.
  Tổng cục Thống kê (1998), Phương pháp biên soạn hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam (SNA), Nxb Thống kê, Hà Nội.
  26.
  Trường đại học KTQD (1998), Giáo trình hiệu quả và quản lý dự án Nhà nước, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  27.
  Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2008), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, Hà Tĩnh.
  28.
  Viện Khoa học tài chính (1996), Từ điển thuật ngữ tài chính tín dụng, Nxb Tài chính, Hà Nội.  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

  CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  CTMT Chương trình mục tiêu
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GPMB Giải phóng mặt bằng
  HĐND Hội đồng nhân dân
  KBNN Kho bạc nhà nước
  KTXH Kinh tế xã hội
  NHNN Ngân hàng nhà nước
  NSĐP Ngân sách địa phương
  NSNN Ngân sách nhà nước
  NSTW Ngân sách trung ương
  ODA Hỗ trợ phát triển chính thức
  TMĐT Tổng mức đầu tư
  UBND Uỷ ban nhân dân
  VĐT Vốn đầu tư
  XDCB Xây dựng cơ bản
  XĐGN Xoá đói giảm nghèo
  XHCN Xã hội chủ nghĩa


  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của tỉnh Hà Tĩnh, 2003 - 2007
  40

  Bảng 2.2. Tình hình thu chi NSNN tỉnh Hà Tĩnh, 2003-2007
  41

  Bảng 2.3. Thống kê một số văn bản pháp quy về quản lý đầu tư XDCB
  53

  Bảng 2.4. Tỡnh hỡnh thực hiện giải ngõn kế hoạch vốn đầu tư XDCB giai đoạn 2003-2007
  59

  Bảng 2.5. Cỏc dự ỏn, cụng trỡnh khụng giải ngõn được trong kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của ngân sách tỉnh
  62

  Bảng 2.6. Tình hình từ chối thanh toán qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Hà Tĩnh
  67

  Bảng 2.7. Tình hình giảm trừ trong quyết toán vốn đầu tư
  69

  Bảng 2.8. Tỡnh hỡnh ghi lại kế hoạch vốn năm trước do khụng thực hiện
  75

  Bảng 3.1 Một số chi tiờu KTXH trong quy hoạch của tỉnh Hà Tĩnh
  82
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Trang
  Sơ đồ 1.1. Quy trình thực hiện đầu tư dự án xây dựng cơ bản
  9

  Sơ đồ 1.2. Quy trình quản lý vốn đầu tư XDCN từ NSNN
  10

  Sơ đồ 3.1. Mụ hỡnh tỏc động qua lại trong quy trỡnh quản lý vốn
  95


  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1

  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 4

  1.1. Tổng quan về vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
  4

  1.2 Nội dung, yêu cầu và các yếu tố tác động đến quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước
  9

  1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc nhà nước trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
  29

  1.4. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố ở nước ta về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước 33
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
  TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2003-2007
  38

  2.1. Tình hình kinh tế xã hội và huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  38

  2.2 Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh
  46

  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TĨNH 78

  3.1. Bối cảnh hiện nay và phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
  78

  3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  87

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  106

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  108

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  109

  PHỤ LỤC

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra đảng

thu vien luan van thac si QUAN LY DU AN ĐTXD

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1