Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Bài viết
  1,494

  Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới Phương pháp dạy học ở các trường THCS huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

  NOTE
  LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC

  1. Lý do chọn đề tài:
  Từ những năm cuối thế kỉ XX, nhiều nƣớc Phát triển đã công bố chiến
  lƣợc Phát triển kinh tế- Xã hội những năm đầu thế kỷ mới, mà hạt nhân của
  các chiến lƣợc đó là tiến hành cải cách giáo dục(Hàn Quốc, 1988; Pháp-
  1989; Anh và Mỹ- từ năm 1992) Đƣờng lối Phát triển giáo dục nói chung và
  cải cách giáo dục tập trung vào mấy hƣớng chính: Đổi mới mục tiêu giáo dục
  và hiện đại hóa nội dung dạy học và PPDH, trong đó đổi mới PPDH và công
  nghệ dạy học đƣợc coi là then chốt. Đó chính là xu hƣớng Phát triển của giáo
  dục trên bình diện toàn thế giới.
  Đảng và Nhà nƣớc ta đã nhận rõ tình hình đó, đã đƣa ra các Nghị quyết
  quan trọng về đổi mới giáo dục. Trong đó Nghị quyết 4 BCH TW Khóa VII
  (1992) và Nghị quyết 2 BCH TW Khóa VIII (1996) đánh dấu một bƣớc quan
  trọng trong sự Phát triển của nền giáo dục Việt Nam.
  Cải cách giáo dục Việt Nam đã đƣợc khởi động từ sau ĐH Đảng VII
  (1992), sau nhiều lần điều chỉnh mục tiêu, đến năm 2002, Bộ GD- ĐT đã
  chính thức triển khai Bộ chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời đã
  xác định rõ: Đổi mới PPDH vừa là mục tiêu then chốt, vừa là giải pháp đột
  phá. Tuy nhiên, cho đến nay trong thực tế dạy học các trƣờng phổ thông, lối
  dạy phổ biến vẫn là truyền thụ một chiều, ngƣời học thụ động trong tiếp nhận,
  học chƣa đi đôi với thực hành, kiến thức ít đƣợc vận dụng trong thực tiễn,
  những năng lực quan trọng của con ngƣời không đƣợc chú ý đúng mức trong
  nhà trƣờng, những phẩm chất tƣ duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo ít đƣợc quan
  tâm hình thành cho ngƣời học.
  Kết luận của hội nghị Trung ƣơng Đảng lần thứ 6 Khoá IX (2002) đã
  nhấn mạnh: “Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp
  giáo dục theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp nhận trình độ tiên tiến của
  khu vực và quốc tế, tăng cƣờng thực hiện gắn bó với cuộc sống Xã hội ”.
  Luật Giáo dục 2005, tại điều 28 cũng đã ghi “Phương pháp dạy học phổ
  thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh;
  phù hợp với đặc điểm của môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng
  làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác
  động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
  Nhƣ vậy, đổi mới phƣơng pháp dạy học là một trong các trọng điểm mà
  công cuộc cải cách giáo dục hiện nay đặt ra. Đó cũng chính là yêu cầu khách
  quan của sự nghiệp Phát triển giáo dục- đào tạo của đất nƣớc. Một sự thay đổi
  căn bản nhƣ thế cần có một chiến lƣợc và một phƣơng thức chỉ đạo đúng đắn,
  có hiệu quả.
  Trong những năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dƣơng nói chung,
  các trƣờng THCS nói riêng đã có nhiều hội thảo chuyên đề về đổi mới PPDH.
  Nhƣng trong thực tế công tác đổi mới PPDH còn nhiều lúng túng, chƣa đƣa
  lại hiệu quả thực tế nhƣ mong đợi, trƣớc hết do việc tổ chức và chỉ đạo đổi
  mới PPDH ở các trƣờng THCS còn nhiều bất cập, việc quản lý chuyên môn
  dạy học theo những quan niệm và cơ chế vừa cũ, vừa khô cứng.
  Xuất phát từ các lý do nêu trên, tác giả đã chọn đề tài: “Biện pháp quản
  lý hoạt động dạy theo định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học ở các
  trƣờng THCS huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dƣơng” làm tiêu đề luận văn tốt
  nghiệp.

  Cấu trúc luận văn

  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, khuyến nghị, Luận văn gồm 3 chƣơng:
  - Chƣơng 1:Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động dạy học của hiệu trƣởng
  theo hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học.

  - Chƣơng 2:Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trƣởng các
  trƣờng THCS huyện Ninh Giang-Hải Dƣơng

  - Chƣơng 3:Biện pháp của hiệu trƣởngTHCS huyện Ninh Giang-Hải
  Dƣơng quản lý hoạt động dạy học theo định hƣớng đổi mới phƣơng pháp
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1