Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Bài viết
  1,494

  Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của Nhất Linh qua ’Đôi bạn’ và Bướm trắng’

  NOTE
  1. Lý do chọn đề tài
  Năm 1941, trên báo Thanh Nghị , Đinh Gia Trinh đã kết thúc bài tiểu luận
  bàn về tính cách văn chương thời kì Âu hoá như sau:
  “ Văn chương Việt Nam xưa biểu hiện cho một tinh thần của một Á Đông
  chưa đem đời sống của nó hoà nhịp với đời sống của Tây Phương và của hoàn
  cầu. Trong khoảng non một thế kỉ này , trong sự sống chung với người Pháp ,
  chúng ta đã hưởng thụ nhiều cái mới lạ của văn minh Âu Châu. Những thói cũ ở
  văn nghệ , ở Triết học đối với chúng ta không có một giá trị tu yệt đối như xưa
  nữa. Chúng ta đã ra khỏi căn nhà nhỏ của ta để ý nhìn những miền trời xa rộng
  và do những điều trông thấy, cảm thấy, chúng ta đã đổi một ít phương châm xét
  đoán của giá trị tư tưởng và nghệ thuật của nước nhà. “ Sự cách mệnh tinh thần
  ấy đã làm nảy nở ra một nền văn chương mới ở đầu thế kỉ thứ XX này [43, 32-
  33].
  Những nhận xét trên phần nào nói lên được một thực tế, đó là quá trình
  hiện đại hoá của Văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX. Với quá trình ấy, thời trung
  đại đi dần tới chung cục và ánh sáng của một thời đại mới - thời hiện đại - lan
  toả dần vào Văn học dân tộc; văn h Việt Nam bước ra khỏi quỹ đạo vùng
  ọc
  Đông Á để ra nhập quỹ đạo toàn thế giới và không bị lạc lõng trong quỹ đạo ấy.
  Quá trình hi n đại hoá của Văn học Việt Nam đã diễn r a một cách đặc

  biệt, mau lẹ và phức tạp trên tất cả các phương diện, các tiêu chí định tính nền
  văn học, trong đó có tiêu chí thể loại. Trên con đường hiện đại hoá, hệ thống văn
  học thể loại truyền thống từng bị phá vỡ để dần dần hình thành nên một cấu trúc
  thể loại của Văn học hiện đại. Trong cấu trúc ấy “Tiểu thuyết xuất hiện và được
  hiện đại hoá dưới ảnh hưởng của tiểu thuyết Phương Tây ” [21, 50], quan sát
  những bước đi của thể loại ấy ta sẽ ít nhiều thấy được hành trình của cả nền văn
  học.
  1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
  Trung tâm Học liệu | Kết nối tri thức nhân loại
  Mặt khác, ngay trong quá trình sáng tác ủa một tác giả nhiều khi cũng
  c
  thể hiện phần nào đó sự vận động của nền văn học. Nhất Linh - Nguyễn Tường
  Tam (1906-1963) là một tác gi ả như vậy . Ông bắt đầu sáng tác từ những năm
  20, thành công hơn c những năm 30 và kết thúc sự nghiệp cầm bút của mình

  vào đầu những năm 60 của thế kỉ XX. Trong quá trình đó, các tác phẩm của ông
  - chủ yếu ở thể loại tiểu thuyết "biến đổi rất mau” (Vũ Ngọc Phan) về nội dung
  tư tưởng cũng như về hình thức nghệ thuật.
  Đã có nhiêu bài viết, công trình nghiên cứu về những thành tựu nghệ thuật
  của Nhất Linh. Nhưng dường như ít đi sâu vào mặt nghệ thuật Xây dựng nhân
  vật trong những tác phẩm cụ thể, đặc biệt là hai tiểu thuyết “Đôi Bạn ” và “
  Bướm trắng”.
  Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đã chọn đề tài “Nghệ thuật Xây dựng
  nhân vật trong tiểu thuyết của Nhất Linh qua “Đôi bạn ” và “Bướm trắng” làm
  đối tượng nghiên cứu, với mon g muốn có thể góp một tiếng nói, một ý kiến
  trong sự nghiên cứu chung và tìm hiểu rõ hơn nghệ thuật Xây dựng nhân vật
  trong sự vận động của một thể loại ở quá trình sáng tác của một tác giả. Từ “Đôi
  bạn” đến “Bướm trắng”là hai tác phẩm tiêu biểu của Nhất Linh, là mốc chính
  cho sự quan sát quá trình vận động thể loại tiểu thuyết luận đề sang tiểu thuyết
  tâm lý, một bước tiến dài, là một thành tựu mới trong sự nghiệp văn chương của
  Nhất Linh, một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự đổi mới trong tư tưởng cũng
  như về mặt nghệ thuật tiểu thuyết của ông. Nói như Phạm Thế Ngũ: đến “Bướm
  trắng có thể coi như giai đoạn thành tựu của một văn tài đã chín” [ 30, 151]


  Mục lục
  A. Mở đầu .................................................. .................................................. .......................... 1
  1. Lý do chọn đề tμi .................................................. .................................................. ............... 1
  2. Lịch sử vấn đề .................................................. .................................................. ................... 2
  3. Đối tượng, ph1m vi nghian cứu............................................. ............................................. 11
  4. Phương ph ̧p nghian cứu .................................................. ................................................. 12
  5. Đóng góp của luận v ̈n .................................................. .................................................. .. 13
  6. Cấu trúc luận v ̈n .................................................. .................................................. .......... 13
  B. Nội dung .................................................. .................................................. .................... 15
  Chương I................................................. .................................................. .......................... 15
  Quan niệm tiểu thuyết, nhân vật tiểu thuyết
  Hai kiểu tiểu thuyết của Nhất Linh
  1.1 Quan niệm tiểu thuyết vμ nhân vật tiểu thuyết .................................................. ............. 15
  1.1.1. Quan niệm tiểu thuyết .................................................. .......................................... 15
  1.1.2. Quan niệm nhân vật tiểu thuyết.......................................... .................................... 19
  1.2. Quan niệm của Nhất Linh về tiểu thuyết .................................................. .................... 22
  1.3. Hai kiểu tiểu thuyết của Nhất Linh .................................................. .............................. 26
  1.3.1. Tiểu thuyết luận đề .................................................. ................................................ 26
  1.3.2 Tiểu thuyết Tâm lý .................................................. .................................................. 30
  Tiểu kết chương I .................................................. .................................................. ............... 35
  Chương II .................................................. .................................................. ....................... 37
  Nhân vật vμ kết cấu cốt truyện trong Đôi b1n vμ Bướm tr3⁄4ng
  2.1. Quan niệm của Nhất Linh về con người .................................................. ..................... .37
  2.1.1. Quan niệm về con người trong v ̈n học............................................. .................... .37
  2.1.2. Quan niệm về con người trong s ̧ng t ̧c của Nhất Linh ....................................... .40
  2.2. Quan hệ giữa cốt truyện vμ sự thể hiện nhân vật trong tiểu thuyết của Nhất Linh .... .46
  2.2.1. Vấn đề cốt truyện của tiểu thuyết .................................................. ........................ .46
  2.2.2. Tiến trình cốt truyện: Trong tiểu thuyết luận đề Xã hội vμ tiểu thuyết Tâm lý ... ..48
  2.3. Hμnh trình số phận vμ hμnh trình nội tâm trong Đôi b1n ......................................... ..53
  2.3.1. Đôi b1n một tiểu thuyết luận đề Xã hội với nhiều yếu tố Tâm lý ........................ ..53
  2.3.2. Con người hμnh động vμ con người suy tưởng ở Đôi b1n ................................. ..58
  2.4. Hμnh trình của nhân vật trong Bướm tr3⁄4ng .................................................. .............. ..62
  Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn
  Trung tâm Học liệu | Kết nối tri thức nhân loại
  2.4.1. Bướm tr3⁄4ng một tiểu thuyết Tâm lý .................................................. ................... ..62
  2.4.2. Cốt truyện của tiểu thuyết Bướm tr3⁄4ng .................................................. ............. ..67
  1
  2.4.3. Hμnh trình Tâm lý nhân vật chính trong tiểu thuyết Bướm tr3⁄4ng.68
  Tiểu kết chương II .................................................. .................................................. ........... ..72
  CHƯƠNG III: C ̧c thủ ph ̧p Xây dựng nhân vật
  trong Đôi b1n vμ Bướm tr3⁄4ng
  .................................................. .................................................. ............................................ .74
  3.1. C ̧c thủ ph ̧p thể hiện thế giới ban trong của nhân vật trong Đôi b1n vμ Bướm tr3⁄4ng
  .................................................. .................................................. ........................................... ..74
  3.1.1. Đối tho1i tâm lý............................................... .................................................. ... ..74
  3.1.1.1. Đối tho1i mang tính chất ̧m chỉ .................................................. ............... ..75
  3.1.1.2. Đối tho1i qua hμnh vi vμ cử chỉ .................................................. ................. ..80
  3.1.2. Độc tho1i nội tâm .................................................. .............................................. ..83
  3.1.3. Thể hiện Tâm lý nhân vật qua tả cảnh thian nhian ........................................... ..90
  3.2. Mô tả hình thức ban ngoμi của nhân vật trong mối Quan hệ với thế giới nội tâm sâu kín ..93
  Tiểu kết chương III............................................... .................................................. .............. ..98
  C. Kết luận .................................................. .................................................. ................. ..99
  Tμi liệu tham khảo............................................ .................................................. ..... 103
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. THẠC SỸ Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Vi Hồng
  By topdmins in forum Kinh Tế
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 05:17 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-09-2011, 04:16 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-09-2011, 03:52 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-09-2011, 10:46 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-24-2011, 12:13 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1