Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia

  NOTE
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


  * Các chữ viết tắt trong bài bao gồm các từ:
  1. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  2. BHXH: Bảo hiểm xã hội
  3. BHYT: Bảo hiểm y tế
  4. KPCĐ: Kinh phí công đoàn
  5. CNV:Công nhân viên
  6. CPSXC: Chi phí sản xuất chung
  7. CPCNTT: Chi phí công nhân trực tiếp
  8. CPBH: Chi phí bán hàng
  9. CP QLDN:Chi phí quản lý doanh nghiệp
  10. PTCNV: Phải trả công nhân viên
  11. PT,PN khác: Phải trả phải nộp khác
  12. TBXH: Thương binh xã hội
  13. CBCNV: Cán bộ công nhân viên
  14. TSCĐ: Tài sản cố định

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

  • Trong bài báo cáo gồm có các sơ đồ, bảng biểu, các phiếu sử dụng trong báo cáo này:
  • Sơ đồ:
  Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý đơn vị
  Sơ đồ 2 : Bộ máy kế toán
  Sơ đồ 3: Tổ chức kế toán theo hình thức nhất ký chung
  Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương của công nhân viên
  Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán các khoản trích theo lương
  • Bảng biểu:
  Bảng 1: Bảng chấm công bộ phận quản lý
  Bảng 2: Bảng thanh toán tiền lương bộ phận quản lý
  Bảnh 3: Bảng thanh toán tiêng lương phân xưởng lắp ráp
  Bảng 4: Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội
  Bảng 5: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Các phiếu sử dụng tring báo cáo:
  Phiếu 1: Phiếu xá nhận
  Phiếu 2: Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 5
  PHẦN 1: MỞ ĐẦU 7
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 7
  1.1.1. TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI? 7
  1.1.2. ĐỀ TÀI NHẰM GIẢI QUYẾT GÌ? 7
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 7
  1.2.1 MỤC TIÊU CHUNG: 7
  1.2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ: 8
  1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 8
  1.3.1.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 8
  1.3.2.PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 8
  1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 8
  PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ THỰC TẬP 9
  2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ: 9
  2.1.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ: 9
  2.1.2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU. 10
  2.1.3.2. BỘ MÁY KẾ TOÁN: 15
  2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP. 20
  2.2.1. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ. 20
  2.2.2. TÌNH HÌNH TRANG THIẾT BỊ CƠ SỞ HẠ TẦNG. 21
  2.2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHỮNG NĂM QUA. 21
  PHẦN III: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 22
  3.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 22
  3.1.1. VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH. 22
  3.1.2 PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 22
  3.1.3 Ý NGHĨA, TÁC DỤNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG,TỔ CHỨC LAO ĐÔNG. 23
  3.1.4. KHÁI NIỆM, VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 23
  3.1.5. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 24
  3.1.5.1.NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. 24
  3.1.5.2. CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG. 25
  3.1.6. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG. 26
  3.1.6.1. HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN. 26
  3.1.6.2. HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM. 27
  3.1.7. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU. 29
  3.1.7.1 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG. 29
  3.1.7.2 PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 33
  3.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 35
  3.2.1. QUY CHẾ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG,SỬ DỤNG QUỸ LƯƠNG. 35
  3.2.1.1.CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG Ở CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HOÀNG GIA 35
  3.2.2. HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY. 36
  3.2.3. HẠCH TOÁN CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 37
  PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47
  4.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ. 47
  4.1.1. NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC. 47
  4.1.2 NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI. 48
  4.2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA ĐƠN VỊ. 49
  4.2.1. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HOÀNG GIA 49
  4.3 KIẾN NGHỊ 50
  KẾT LUẬN 51
  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

  LỜI NÓI ĐẦU

  Được gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu WTO là một thắng lợi mang tính chiến lược của nước ta trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường mang định hướng XHCN. Đồng thời, điều đó cũng đặt ra những thách thức to lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nền kinh tế thị trường trong thời gian gần đây, cơ chế quản lý kinh tế nước ta đã có những thay đổi sâu sắc và toàn diện.
  Để khuyến khích người lao động phát huy khả năng của mình một cách tối đa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã đặc biệt coi trọng và cải tiến hoàn thiện công tác tiền lương. Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương và các khoản trích theo lương được dùng như một công cụ quan trọng kích thích và động viên người lao động hăng say sản xuất, phát huy sáng kiến, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội cũng như tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, tiền lương và các khoản trích theo lương có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong các doanh nghiệp cũng như trong đời sống xã hội.
  Tổ chức tốt công tác kế toán tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, đảm bảo việc trả lương một cách khoa học, chính xác, kịp thời và cũng tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm một cách chính xác.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia. em càng thấy rõ vị trí cũng như vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. . Do vậy em chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia. Làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nhằm hiểu sâu hơn về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, đồng thời mạnh dạn đề xuất một số ý kiến mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiên lương tại công ty.Cấu trúc của chuyên đề gồm 4 phần:

  Phần 1: Mở đầu
  Phần 2: Đặc điểm của đơn vị thực tập
  Phần 3: Cơ sở lý luận và thực tiễn tại công ty Máy Tính Hoàng Gia
  Phần 4: Kết luận và kiến nghị
  Trong quá trình thực tập và viết báo cáo do khả năng và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em mong quý thầy cô cũng như ban lãnh đạo nói chung và đặc biệt cô Nguyễn Thị Hồng trực tiếp thướng dẫn em nói riêng, quan tâm góp ý kiến để em có thể hoàn thành báo cáo tốt hơn.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-18-2012, 05:02 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-29-2011, 09:44 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-07-2011, 02:55 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-24-2011, 11:57 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-21-2011, 02:22 PM

Từ khóa vào site

chuyên đề chuyên sâu hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phảm filetype : doc

nhat ki chung tien luong va cac khoan trich theo luong

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1