Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip I

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  2

  các câu hỏi tài chính tiền tệ

  1. 1 trình bày nguồn gốc ra đời của tiền tệ theo quan điểm của Marx. Giai đoạn nào trong quá trình phát triển của các hình thái giá trị là bước thay đổi về chất dẫn tới sự ra đời của tiền tệ
  2. 2 phân tích bản chất của tiền tệ theo quan điểm của Marx: " Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt". Trong điều kiện lưu thông giấy bạc ngân hàng, bản chất này được thể hiện như thế nào?
  3. 3 phân loại hình thái tiền tệ theo quan điểm của Marx? Tại sao trong lịch sử phát triển của tiền tệ vàng đã từng được coi là hàng hóa lý tưởng phù hợp với vai trò tiền tệ.
  4. 4 Thế nào là tiền thực, dấu hiệu giá trị? Phân tích những lợi thế và bất lợi của việc ứng dụng các hình thái tiền trên.
  5. 5 Phân biệt hóa tiền tệ và tín tệ. Tại sao trong quá trình phát triển cuả hoá tệ, vàng được coi là hàng hóa lý tưởng nhất phù hợp với vai trò của tiền tệ.
  6. 6 Bút tệ là gì? Trình bày những lợi thế trong việc lưu thông tiền tệ dười hình thái bút tệ.
  7. 7 Phân biệt sự khác nhau giữa chức năng thước đo giá trị và chức năng phương tiện lưu thông của tiền tệ. Với các chức năng trên, tiền tệ có tác dụng như thế nào đối vời lưu thông hàng hóa?
  8. 8 Phân biệt sự khác nhau giữa chức năng phương tiện lưu thông và chức năng phương tiện thanh toán của tiền tệ . Với các chức năng trên, tiền tệ có tác dụng như thế nào đối với lưu thông hàng hóa?
  9. 9 Phân biệt sự khác nhau giữa chức năng phương tiện lưu thông và chức năng phương tiện tích lũy của tiền tệ. Với các chức năng trên, tiền tệ có tác dụng như thế nào đối với lưu thông hàng hóa.
  10. 10 Trình bày nội dung và mối quan hệ giữa các chức năng của tiền tệ theo quan điểm của Marx. Từ đó nêu rõ vai trò của, tiền tệ đồi với nên kinh tế.
  11. 11 Trình bày khái niệm và đặc điểm của chế độ lưỡng Song bản vị. Từ đó nêu rõ ưu nhược điểm của chế độ này. Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của chế độ lưỡng kim bản vị?
  12. 12 Trình bày khái niệm và đặc điểm của chế độ bản vị vàng cổ điển, từ đó nêu rõ ưu, nhược điểm của chế độ này. Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của chế độ bản vị vàng cổ điển?
  13. 13 Trình bày khái niệm và đặc điểm của chế độ bản vị vàng thoi và chế độ Bản vị hối đoái vàng. Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của chế độ này
  14. 14 Hệ thống tiền tệ Bretton woods và ưu nhược điểm của nó trong quan hệ tiền tệ quốc tế
  15. 15 Phân tích quy luật Gresham. Trong điều kiện hiện nay, quy luật này có còn tồn tại và ảnh hưởng không? Cho ví dụ minh họa
  16. 16 Trình bày khaí niệm và bản chất tín dụng. Y nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này.
  17. 17 Tại sao nói: tín dụng là sự vận động của tư bản cho vay. Hãy giải thích luận điểm của Mác: "Tư bản cho vay là loại tư bản sùng bái nhất và ăn bám nhát".
  18. 18 Phân tích cơ sở khách quan hình thành và phát triển tín dụng. Từ đó nêu rõ vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế.
  19. 19 Trình bày khái niệm và đặc điểm của tín dụng thương mại. Từ đó nêu rõ ưu điểm và hạn chế của tín dụng thương mại
  20. 20 Thế nào là thương phiếu ? Trình bày đặc đểm và phân loại thương phiếu. Liên hệ pháp lênh thương phiếu Việt Nam về vấn đề này
  21. 21 Trình bày các loại thương phiếu? Phân tích những mặt lợi và bất lợi của tửng loại đối với chủ thể cho vay
  22. 22 Trình bày khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng. Tại sao tín dụng ngân hàng là loại hình tín dụng chủ yếu va phổ biến nhất trong nền kinh tế khinh tế thị trường
  23. 23 Thế nào là tín dụng ngân hàng? Trình bày phân loại cho vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng.
  24. 24 Trình bày phân loại trái phiếu nhà nước. Việc phân loại trái phiếu nhà nước theo thời hạn có liên quan như thế nào đến cấu trúc của lãi suất?
  25. 25 phân biệt sự khác nhau giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng. Tại sao nói: sự ra đời của tín dụng ngân hàng đã tạo điều kiện cho tín dụng thương mại phát triển?
  26. 26 Phân biệt sự khác nhau giữa tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng và tín dụng nhà nước. Tại sao tất cả các hình thức tín dụng trên đều có thể đồng thời tồn tại và phát triển
  27. 27 trình bày khái niệm và đặc điểm của tín dụng nhà nước. Việc mở rộng tín dụng nhà nước để bù đắp bội chi, đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên của ngân sách nhà nước có ành hưởng như thế nào đến nền kinh tế?
  28. 28 trình bày chức năng và phân tích vai trò của tìn dụng. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
  29. 29 Phân biệt sự khác nhau giữa hệ thống ngân hàng một cấp và hệ thống ngân hàng hai cấp ở Việt Nam. Phân tích những lợi thế của hệ thống ngân hàng hai cấp so với so với hệ thống ngân hàng một cấp
  30. 30 Trình bày nội dung các chức năng của ngân hàng thương mại. Mối quan hệ giữa các chức năng? Chức năng nào giúp cho ngân hàng thương mại có vai trò tạo tiền? Cho vì dụ minh họa
  31. 31 Trình bày nội dung và phân tích vai trò của chức năng trung gian tín dụng của ngân hàng thương mại. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
  32. 32 Trình bày khái quát nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ tài sản có của ngân hàng thương mại. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
  33. 33 Trình bày cơ chế diễn thuyeát cuûa quaù trình tạo tiền tối đa của hệ thống ngân hàng thương mại. Một ngan hàng thương mại có khả năng tạo tiền không?
  34. 34 Phân tích những điều kiện cho phép hệ thống ngân hàng thương mại tạo tiền tối đa. Ngân hàng trung ương có thể khống chế khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại như thế nào?
  35. 35 Phân tích những điều kiện cho phép hệ thống ngân hàng thương mại tạo tiền tối đa. Ngân hàng trung ương có thể khống chế khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại như thế nào?
  36. 36 Trình bày cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng thương mại và giải thích ý nghĩa của từng nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Để khơi tăng nguồn vốn huy động, ngân hàng có thể áp dụng những giải pháp nào?
  37. 37 Trình bày nội dung các chức năng của ngân hàng trung ương. Mối quan hệ giữa các chức năng? Trong các chức năng trên, chức năng nào là chức năng cơ bản thể hiện đặc trưng bản chất của ngân hàng trung ương?
  38. 38 Trình bày nội dung chức năng ngân hàng của các ngân hàng của ngân hàng trung ương. Phân tích sự cần thiết của vai trò người cho vay vốn cuối cùng của NHTW
  39. 39 Trình bày chức năng phát hành tiền của ngân hàng trung ương. Phân tích sự cần thiết của việc tập trung quyền lực phát hành giấy bạc vào một ngân hàng độc quyền.
  40. 40 Phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tín dụng của ngân, hàng thương mại với hoạt động tín dụng của ngân hàng trung ương. Từ đó nêu rõ sự cần thiết của vai trò người cho vay cuối cùng của NHTW.
  41. 41 Phân biệt sự khác nhau giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương. Mối quan hệ giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương.
  42. 42 Trình bày nội dung và yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ tiền tệ của Mac. Y nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu quy luật này là gì?
  43. 43 Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ, trong điều kiện lưu thông tiền giấy? Y nghĩa và khả năng vận dụng thực tiễn.
  44. 44 Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền vàng. Hãy giải thích khả năng tự phát điều tiết của tiền vàng trong lưu thông.
  45. 45 Phân tích sự cần thiết của việc tôn trọng yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Marx.
  46. 46 Trình bày khái niệm và thành phần của mức cầu tiền tệ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ theo quan điểm hioện đại.
  47. 47 Thông qua hàm cầu tiền tệ theo quan điểm hiện đại, hãy phân tích các yếu tố và giải thích chiều hướng tác động của các yếu tố trong hàm cầu tiền tệ đến mức cầu tiền tệ.
  48. 48 trình bày khái niệm thành phần của cung tiền tệ. Cơ sở và ý nghĩa của các phép đo đại lượng tiền tệ (m1, m2 …) liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.
  49. 49 Trình bày quá trình cung ứng tiền tệ. Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức cung tiền tệ và tiền cơ bản, nếu ngân hàng trung ương phát hành thêm giấy bạc ngân hàng vào trong lưu thông?
  50. 50 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ. Ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng tiền cung ứng thông qua kiểm soát các yếu tố nào?
  51. 51 Trình bày khái niệm và bản chất của lãi suất. Tại sao nói: lãi suất tín dụng là phương tiện kích thích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay:
  52. 52 Trình bày các phép đo lãi suất. Cho ví dụ minh họa
  53. 53 Thế nào là lãi suất hiện giá? Dựa trên cơ sở lãi suất hiện giá xác định hãy lựa chọn phương án đầu tư:gửi tiết kiệm ngan hàng thời hạn 1 năm, với lãi suất đến hạn là 0,7% tháng
  54. 54 trình bày khái niệm và bản chất của lãi suất. Một món vay một trăm triệu trong thời gian 5 năm, người đi vay phải hoàn trả tiền lãi cho người cho vay cuối mỗi năm là 5% thì 5%năm là lãi suất gì? Nếu hoàn trả toàn bộ lãi suất cuối kỳ thì lãi suất kép lá bao nhiêu? xác định lãi suất đến hạn
  55. 55 Trình baỳ khái niệm và giải thích mối tương quan giữa lãi suất tiền gửi và và lãi suất cho vay của ngân hàng. Liên hệ tình hình thực tiễn Việt Nam hiện nay.
  56. 56 Trình bày khái niệm và giải thích mối tương quan giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất tái chiết khấu. Lên hệ với các quy định về lãi suất hiện nay ở Việt Nam.
  57. 57 Trình bày khái niệm và mối tương quan giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Từ đó trình bày và giải thích hiệu ứng Fisher. Y nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu này
  58. 58 Trình bày khái niệm và phân tích những lợi thế, bất lợi đối với ngân hàng khi áp dụng cơ chế lãi suất cố định lãi suất biến đổi. Ngân hàng sẽ bị rủi ro trong trường hợp nào nếu huy động thỏe lãi suất cố định và cho vay lãi suất biến đổi
  59. 59 Thế nào là lãi suaất? Trình bày mối quan hệ tác động giữa cung cầu quỹ cho vay đối với lãi suất. Vẽ đồ thị minh họa
  60. 60 thế nào là lãi suất cân bằng? Phân tich tác động của lạm phát dự tính và tỷ suất lợi nhuận bình quân đến sự biến động của lãi suất cân bằng. Vẽ đồ thị minh họa.
  61. 61 Nguồn cấu thành cung cầu quỹ cho vay? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu quỹ cho vay.
  62. 62 Trình bày khái niệm cấu trúc rủi ro của lãi suất. Phân tích các yếu tố quyết định cấu trúc rủi ro của lãi suất. Vẽ đồ thị minh họa và chỉ rõ mức bù rủi ro lãi suất. ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc rủi ro lãi suất là gì?
  63. 63 Khái niệm cấu trúc kỳ hạn của lãi suất? Vẽ và giải thích đổ thị minh họa cấu trúc kỳ hạn của lãi suất ( trong 4 trường hợp khác nhau). Vận dụng lý thuyết dự tính ( kỳ vọng để giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất trong trường hợp đường đồ thị hình gù.
  64. 64 Khái niệm cấu trúc kỳ hạn của lãi suất? Vẽ và giải thích đổ thị minh họa cấu trúc kỳ hạn của lãi suất ( trong 4 trường hợp khác nhau). Vaận dụng lý thuyết môi trường ưu tiên để giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất trong trường hợp đường đồ thị lãi suất nằm ngang.
  65. 65 Phân tích các nhaân tố ảnh hưởng đến cấu trúc rủi ro của lãi suất? Cấu trúc rủi ro lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ sẽ thay đổi như thế nào chính phủ tuyên bố bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp?
  66. 66 Khái niệm cấu trúc kỳ hạn của lãi suất? Giả sử lý thuyết dự tính ( kỳ vọng) được chấp nhận khi giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, hãy tính mức lãi suất cho các thồi hạn từ 1 đến 5 năm và biểu diễn đường cong lãi suất trên đồ thị khi biệt cácmức lãi suất ngắn hạn dự tình như sau: 5%, 6%, 7%, 6%,5%
  67. 67 Phân tích tác động của lãi suất. Trong thực tế, NHTW các nước đã lợi dụng khả năng tác động của lãi suất để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ như thế nào?
  68. 68 Trình bày khái niệm phép đo lường lạm phát. Cho các sô sliệu: năm N là năm gốc, chỉsố CPI năm n + 1 là 125%, chỉ số CPI của năm N+2 là 170%, xác định tỷ lệ lạm phát củanăm N + 2 và cho biết đây là loại lạm phát gì?
  69. 69 Nếu căn cứ vào cường độ, lạm phát bao gồm những loại gì? Trình bày khái niệm và tácđộng của từng loại lạm phát trên.
  70. 70 Thế nào là lạm phát cầu kéo? Phân tích các nguyên nhân gây ra lạm phát cầu kéo.
  71. 71 Thế nào là lạm phát chi phí đẩy? Phân tích các nguyên nhân gây ra lạm phát chi phí đẩy?
  72. 72 Thế nào là cung tiền tệ? Trình bày các biện pháp thắt chặt cung tiền tệ để hạn chế vàkiểm soát lạm phát .
  73. 73 Thế nào là cầu tiền tệ ? Trình bàu các biện pháp nhằm mở rộng cầu tiền tệ để hạn chếvà kiểm soát lạm phát?
  74. 74 Thế nào là giảm phát tiền tê ? Trình bày những biện pháp cơ bản có thể áp dụng để thựchiện mục tiêu kích cầu hạn chế giảm phát tiền tệ. Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
  75. 75 Khái niệm chính sách tiền tệ ? Trình bày mục tiêu chính sách cuối cùng của tiền tệtại sao, để đạt được mục tiêu cuối cùng ngân hàng trung ương các nước cùng xác địnhmục tiêu trung gian cần đạt được trước khi đạt được mục tiêu cuối cùng?
  76. 76 Trình bày các chỉ tiêu sử dụng làm mục tiêu trung gian của chính sách tiề tệ. Trình bày cơ chế dẫn truyền tác động của các mục tiêu trung gian đến mục tiêu cuối cùng của
  77. 77 Trình bày các chỉ tiêu sử dụng làm mục tiêu hoạt động của chính sách tiền tệ . Trình bày cơ chế dẫn truyền tác động của các mục tiêu hoạt động đến mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ.
  78. 78 Trình bày các công cụ của chính sách tiền tệ . Tại sao gọi là công cụ trực tiếp , công cụ gián tiếp ? Ưu điểm của công cụ gián tiếp so với công cụ trực tiếp ?
  79. 79 Trình bày công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ . Cơ chế tác động của công cụ gián tiếp đến mục tiêu trung gian thông qua mục tiêu hoạt động như thế nào?
  80. 80 So sánh các công cụ : dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở trên các khía cạnh: tính linh hoạt, chủ động, khả năng đảo ngược tình thế, tốc độ thực hiện. Liên hệ với tình hình sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ hiện nay của ngân hàng nhà nướcViệt Nam.
  81. 81 Thị trường tài chính là gì? Trình bày chức năng và vai trò của thị trường tài chính.
  82. 82 Trình bày khái niệm và phân biệt sự khác nhau giữa thị trường tài chính sơ cấp và thị trường tài chính thứ cấp. ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này là gì?
  83. 83 Khái niệm thị trường chứng khoán? Phân biệt sự khác nhau giũa trái phiếu và cổ phiếu của công ty . ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này là gì?
  84. 84 Trình bày khái niệm và vái trò của của các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Phân biệt sự khác nhau giữa các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng
  85. 85 Thế nào là chế độ tỷ giá hốin đoái linh hoạt? Trình bày các biện pháp chủ yếu bình ổn tỷ giá hối đoái.
  86. 86 Tiền tệ quốc tế là gì? Để đồng tiền quốc gia thực hiện được chức năng tiền tệ quốc tế cần phải thỏa mãn những điều kiện cơ bản gì?
  87. 87 Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đóai. Để bình ổn tỷ giá hối đoái, cần phải có những giải pháp gì? Liên hệ thực tiễn Việt Nam.
  88. 88 Trình bày khái niệm và các phương pháp biểu hiện của tỷ giá hối đoái . Cho ví dụ minh họa. Tại sao nói: tỷ giá hối đoái là công cụ kích thích và điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu ?
  89. 89 Trình bày khái niệm vá các phương pháp biểu hiện tỷ giá hối đoái. Cho ví dụ minh họa chứng minh rằng: tỷ giá hối đoái có vai trò điều tiết thu nhập trong hoạt động kinh doanh đối ngoại . Liên hệ thực tiễn Việt Nam về vai trò này.
  90. 90 Thế nào là thanh toán quốc tế? Trình bày khái quát các phương thức thanh toán thông dụng trong thương mại quốc tế?

 

 

Từ khóa vào site

uu nhuoc diem cua but te

gresham là gì

nguyen nhan sup doluong kim ban vi

vì sao vàng được chọn làm hàng hóa lí tưởng phù hợp với vai trò của tiền

gresham la gi

phan tich ban chat tien te theo quan diem cau marx:tien te la hang hoa dac biet

nhuoc diem cua but te

uu diem va nhuoc diem cus but te

ngân hàng trung ương công bố chính sách tiền tệ điều này làm ảnh hưởng đến thị trường ngoại hốin

nguyen nhan sup do luong kim ban vj

nhược điểm bút tệ

phan tich uu va nhuoc diem cua tung hinh thai tien te

nguyen nhan sup do luong kim ban vi

phan biet tien giay va tien but te

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1