Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Chính thể Việt Nam trong Hiến pháp năm 1946 và sự so sánh chính thể một số nước trên thế giới

  NOTE
  MỤC LỤC
  Phần mở đầu .
  Chương 1. Hình thức chính thể Nhà nước - nội dung cơ bản của Hiến pháp.
  1.1. Khái quát về hình thức chính thể Nhà nước.
  1.2 .Hình thức chính thể chế dodok chính trị - nội dung cơ bản cả Hiến pháp
  1.3. Phân loại hình thức chính thể .
  1.4. Sự ảnh hưởng hoạt động của đảng phái đến các mô hình chính thể Nhà nước .
  Chương 2 . Chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 nhìn từ góc độ so sánh với chính thể một số nước cùng thời .
  2.1. Khái quát về chính thể Nhà nước Việt Nam Hiến pháp 1946
  2.1.1. Tư Tưởng về các mô hình chính thể Nhà nước ở Việt Nam trước Cách Mạng Tháng Tám 1945
  2.1.2 Cơ sở lý luận, thực tiễn và đặc điểm của chính thể Cộng hoà dân chủ nhân dân Hiến pháp 1946
  2.2.Sự giống nhau và khác nhau của chính thể Hiến pháp 1946 vơí chính thể Cộng hoà (quân chủ ) đại nghị và chính thể Cộng hoà tổng thống .
  2.2.1 Nguyên Thủ Quốc gia
  2.2.2 Về Quốc hội
  2.2.3 Về Chính phủ
  2.2.4 Về tư pháp
  Chương 3. Sự tiến hoá từ chính thể Việt Nam dân chủ Cộng hòa Hiến pháp 1946 lên chính thể Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 1992 sửa đổi .
  3.1 Sự kế thừa, phát triển Hiến pháp 1946 trong các Hiến pháp Việt Nam .
  3.1.1 Về tính chất của Nhà nước .
  3.1.2 Về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc .
  3.1.3 Về các quyền tự do, dân chủ cua công dân.
  3.1.4 Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước .
  3.2 Một số Hiến nghị về hoàn thiện cơ sở hiến định của mô hình tổ chức Nhà nước Việt Nam hiện nay.
  3.2.1 Hình thành một hệ thống lý luận độc lập về mô hình tổ chức Nhà nước .
  3.2.2 Xác định chính thể Việt Nam hiện nay.
  3.2.3 Nhận thức đúng đắn nguyên tắc cả quyền lực thuộc về nhân dân, quyền lực Nhà nước là thống nhất.
  3.2.4 Hoàn thiện tổ chức và cơ chế phân công, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp ,tư pháp
  Kết luận .
  Danh mục tài liệu tham khảo

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong lịch sử tồn tại lâu đời của nhà nước, vấn đề trọng tâm của bất cứ nhà nước nào là việc tổ chức và thực hiện quyền lực của nhà nước như thế nào. Lý luận và thực tiễn đã chứng mình rằng, một nhà nước mà có cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực dựa trên những luận cứ khoa học và phù hợp với những đòi hỏi khách quan thì nhà nước đó sẽ tồn tại và phát triển bền vững. Ngược lại, việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước nếu chỉ dựa trên ý chí chủ quan không có căn cứ khoa học thì sớm hay muộn nhà nước đó cũng sẽ bị diệt vong.
  Chính vì vậy, vấn đề tìm ra một mô hình tổ chức nhà nước khoa học phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong nước và quốc tế là công việc chính yếu của bất kỳ một nhà nước nào trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai.
  Trong tiến trình lịch sử, ở các quốc gia khác nhau, viên nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo ra các mô hình, cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước tối ưu, có hiệu quả đã thúc đẩy mạnh mẽ sự hình thành và phát triển của Hiến pháp - một đạo luật cơ bản của quốc gia, có vị trí tối cao, mà chỉ trong giai đoạn phát triển của nhà nước hiện đại thì loài người mới nghĩ ra.
  Trong một bản Hiến pháp bao gồm nhiều chế định khác nhau quy định những vấn đề cơ bản của việc tổ chức và thực hiện cơ chế quyền lực nhà nước và những vấn đề cơ bản khác. Trong đó, vấn đề cơ bản là quan trọng nhất của bất cứ một bản hiến pháp nào là vấn đề hình thức chính thể nhà nước. Hình thức chính thể nhà nước là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao, cơ cấu, trình tự thành lập và mối liên hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này.
  Ở trên thế giới, sự xuất hiện của hiến pháp đã có bề dày lịch sử, có nhiều quốc gia đã có lịch sử lập hàng trăm năm, đã có những đóng góp to lớn cho nhân loại, đặc biệt là việc tìm ra các mô hình tổ chức quyền lực nhà nước có hiệu quả.
  So với thế giới, lịch sử lập hiến Việt Nam còn non trẻ. Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Mình đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - một áng văn lập quốc vĩ đại - khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 6/1/1946, toàn thể quốc dân đồng bào Việt Nam đã đi bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Ngày 9/11/1946, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá I, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Bản Hiến pháp đã đánh dấu một bước ngoặt trên con đường phát triển của Nhà nước và pháp luật Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam.
  Hiến pháp 1946 thể hiện tư tưởng tài tình của Hồ Chí Minh, một bản Hiến pháp không những khẳng định độc lập chủ quyền của đất nước, xây dựng một Nhà nước dân chủ cộng hoà, đảm bảo tự do dân chủ cho công dân, mà tinh thần và ý nghĩa của nó còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Nhiều quy định của Hiến pháp năm 1946 đã được các Hiến pháp Việt Nam sau này kế thừa và phát triển. Đặc biệt, sau khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện công cuộc đổi mới, với sự ra đời của Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã chứng minh một cách rõ ràng cho điều đó. Đó là đã có sự quay lại với những quy định của Hiến pháp năm 1946.
  Trong Hiến pháp năm 1946, Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra chính thể Nhà nước kiểu mới - một hình thức Nhà nước dân chủ cộng hoà, Nhà nước mà tất cả quyền bính là thuộc toàn thể nhân dân, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. (Điều 1, Hiến pháp năm 1946).
  Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng đồ sộ về Nhà nước nói chung và hình thức chính thể nói riêng. Tư tưởng của Người là kim chỉ nam trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam. Mô hình Nhà nước được tổ chức trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả trong sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng Hồ Chính Minh về hình thức chính thể là một hệ thống quan điểm rõ ràng, thống nhất phù hợp với đặc điểm và truyền thống Việt Nam dựa trên các điều kiện cụ thể về kinh tế, chính trị, xã hội của dất nước ta và bối cảnh quốc tế, không chỉ có giá trị trong quá khứ mà cả hiện tại và tương lai. Khai thác tư tưởng Hồ Chí Minh về hình thức chính thể Nhà nước ở Việt Nam có những lý luận và thực tiễn to lớn trong công cuộc đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức nhà nước hiện nay.
  Việc nghiên cứu chính thể Hiến pháp 1946 sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những giá trị chính thể, thấy được sự kế thừa và phát triển trong các Hiến pháp Việt Nam. Cùng với việc nghiên cứu chính thể Hiến pháp năm 1946, chúng ta nghiên cứu so sánh chính thể đó với chính thể của các nước. Việc nghiên cứu so sánh như vậy sẽ cho phép chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan hơn các mô hình chính thể. Muốn tìm ra một hình tổ chức quyền lực Nhà nước có hiệu quả, cần phải so sánh, đối chiếu với nhiều mô hình tổ chức nhà nước khác nhau, từ đó chúng ta mới có điều kiện phân tích, lý giải tìm ra được những hạt nhân hợp lý của các mô hình khác nhau. Trong điều kiện Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành đổi mới hệ thống chính trị, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Nhà nước, xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì việc làm đó là cấp bách và hết sức cần thiết nhằm tìm ra mô hình tổ chức Nhà nước có hiệu quả.
  Với lý do như vậy, tôi chọn đề tài: "Chính thể Việt Nam trong Hiến pháp 1946 và sự so sánh với chính thể một số nước trên thế giới" để thực hiện luận văn tốt nghiệp Cao học Luật của mình.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Ở nước ta, trong những năm gần đây, việc nghiên cứu về Hiến pháp năm 1946 đã được các tác giả đề cập tới các góc độ khác nhau, ít nhiều có đề cập đến hình thức chính thể, có thể kể đến như: "Lịch sử lập hiến Việt Nam" của Tiến sĩ Luật học Thái Vĩnh Thắng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1997. Tác phẩm này chỉ đề tập đến cái chung chung lịch sử lập hiến Việt Nam; "Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển trong cá Hiến pháp Việt Nam" của Văn phòng Quốc hội - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Nội dung tác phẩm đề cập đến các bài viết độc lập của các tác giả khác nhau, tiếp cận dưới nhiều góc độ nên chưa pohản ánh được bản chất pháp lý của vấn đề; Luận án Tiến sĩ luật học "Lịch sử lập hiến Việt Nam" của Lê Hữu Thể, Luận án nêu lên quá trình lịch sử lập hiến của Việt Nam, đã có đề cập đến chính thể Hiến pháp năm 1946 nhưng chỉ ở mức độ khái quát. Các khoá luận tốt nghiệp bàn về giá trị Hiến pháp năm 1946 và tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Hiến pháp năm 1946. Cán ấn phẩm này đã đề cập đến việc nghiên cứu chính thể Việt Nam trong Hiến pháp năm 1946, nhưng mới chỉ dừng lại mức độ cung cấp thông tin, tư liệu mà chưa đi sâu phân tích luận giải.
  Bên cạnh đó, còn có các ấn phẩm khác bàn về tư tưởng Nhà nước và pháp luật của Hồ Chí Minh, có thể kể đến tác phẩm: "Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới và pháp luật ở Việt Nam" của Nguyễn Ngọc Minh, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội 1982; "Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật" do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì, Hà Nội 1993; "Hồ Chủ Tịch trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước và nền pháp lý dân chủ, xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" của Hội Luật gia Việt Nam; "Pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh" của vụ Vũ Đình Hoè, Nhà xuất bản Văn hoá Thông.
  Đặc biệt, năm 1992, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước đã quyết định đưa vào chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về tư tưởng Hồ Chí Minh với đề tài: "Tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước của dân, do dân, vì dân"
  Ngoài ra, còn có các bài viết trên các sách báo chính trị pháp lý đề cập đến Hiến pháp năn 1946, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Nội dung của các ấn phẩm này đã phần nào lý giải những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước nói chung và hình thức chính trị nói riêng. Tuy nhiên, do tiếp cận vấn đề ở các góc độ khác nhau nên bản chất pháp lý của vấn đề chưa được soi rọi thấu đáo.
  Còn về sự so sánh giữa chính thể Việt Nam trong Hiến pháp năm 1946 với chính thể các nước khác thì chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống, mà nó chỉ được đề cập một cách rời rạc trong các công trình, ấn phẩm, các sách báo chính trị pháp lý với nội dung khái quát, chưa có sự đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá.
  Nhìn chung, các ấn phẩm đã xuất bản chỉ đề cập một cách khái quát, chung chung đến chỉnh thể Việt Nam trong Hiến pháp 1946 và hầu như chưa nghiên cứu nhiều đến sự so sánh chính thể đó chính thể các nước. Do đó, cần phải có một công trình khoa học độc lập nghiên cứu về chính thể Việt Nam trong Hiến pháp năm 1946 và sự so sánh chính thể với các nước, trên cơ sở đó đưa ra luận cứ lý luận nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn mới.
  3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  3.1. Cơ sở lý luận
  Luận văn được thực hiện trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về Nhà nước và pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mạnh dạn nghiên cứu những tư tưởng của các học giả tư sản và các học giả trong chế độ Sài Gonf "cũ" nhằm chắt lọc những đóng góp về phương diện này.
  Những tri thức của khoa học Lý luận về Nhà nước và pháp luật được vận dụng trong quá trình nghiên cứu. Những tri thức khoa học Luật Hiến pháp, đặc biệt những tri thức về hình thức chính thể nhà nước được sử dụng nhiều nhất trong quá trình thực hiện đề tài. Đề tài cũng sử dụng những tri thức về luật học so sánh trong quá trình thực hiện.
  Ngoài ra, những kết quả nghiên cứu của các ngành sử học, chính trị học, triết học, Hồ Chí Minh học, xã hội học pháp luật cũng được sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học này được sử dụng làm cơ sở lý luận để đưa ra những kết luận độc lập dưới góc độ của luật học.
  3.2. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã vận dụng các pháp luật duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, tiếp cận hệ thống.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến Hiến pháp năm 1946. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về hình thức chính thể Nhà nước. Nghiên cứu trong sự so sánh với chính thể các nước, so sánh với chính thể trong các Hiến pháp Việt Nam.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Trong phạm vi một bản luận văn cao học, đề tài chỉ tiếp cận trên phương diện luật học chính thể Nhà nước Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về hình thức chính thể Nhà nước trong Hiến pháp năm 1946.
  Trong nghiên cứu so sánh chính thể một số nước, đề tài chỉ nghiên cứu lựa chọn với một số đại diện cho các hình thức chính thể, hệ thống pháp luật, đường lối chính trị.
  Các thiết chế như Quốc hội (cơ quan đại diện), Chủ tịch nước (nguyên thủ quốc gia), Chính phủ, Toà án chỉ nghiên cứu ở mức độ cho phép xác định hình thức chính thể Nhà nước chứ không đi vào nghiên cứu chi tiết cụ thể. Những kiến giải của đề tài cũng không đi vào những vấn đề cụ thể của từng chế định chính trị mà chỉ giải quyết những vấn đề tạo cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện mô hình tổ chức Nhà nước.
  5. Mục đích, nhiệm vụ con người
  5.1. Mục đích nghiên cứu
  Trong điều kiện mà chúng ta đang đổi mới hệ thống chính trị, hoàn thiện mô hình tổ chức Nhà nước thì việc nghiên cứu đề tài: "Chính thể Việt Nam trong Hiến pháp năm 1946 và sự so sánh chính thể một số nước trên thế giới " nhằm mục đích:
  - Khẳng định giá trị to lớn, đặc biệt là giá trị chính thể của Hiến pháp năm 1946, khẳng định sự sáng tạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước kiểu mới.
  - Nghiên cứu tìm ra sự giống nhau và khác nhau của chính thể Việt Nam trong Hiến pháp 1946 chính thể của một số nước khác nhau đại diện cho các hình thức chính thể, chế độ chính trị, hệ thống pháp luật. Từ đó có một cách đánh giá khách quan hơn các mô hình chính thể khác nhau, ở chừng mực nhất định lựa chọn được mô hình tổ chức Nhà nước phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.
  - Qua nghiên cứu chính thể Hiến pháp năm 1946, ta cũng thấy được sự kế thừa, phát triển trong các Hiến pháp Việt Nam.
  5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Với đối tượng phạm vi và mục đích nghiên cứu nêu trên, đề tài có nhiệm vụ:
  - Nghiên cứu điều kiện, hoàn cảnh ra đời của Hiến pháp năm 1946
  - So sánh chính thể Hiến pháp năm 1946 với chính thể của một số nước tiêu biểu làm đại diện.
  - Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về hình thức chính thể trong Hiến pháp Việt Nam.
  - Nghiên cứu sự kế thừa và phát triển chính thể Hiến pháp năm 1946 đối với các Hiến pháp Việt Nam.
  6. Kết quả và đóng góp của luận văn
  - Luận văn đã cố gắng thống hóa tư tưởng chính thể Nhà nước của Hồ Chí Minh, làm rõ thêm những giá trị khao học về mặt ký luận cũng như thực tiễn chính thể nhà nước Việt Nam trong Hiến pháp năm 1946 trên cơ sở kế thừa có chọn lực những công trình của các tác giả đi trước, đồng thời đưa ra những nhận xét, phân tích, đánh giá khoa học có tính độc lập.
  - Bước đầu luận văn đã so sánh, có sự phân tích, đánh giá chính thể Việt Nam trong Hiến pháp năm 1946 với chính thể một số nước, từ đó đưa ra kết luận khoa học về các mô hình chính thể.
  - Luận văn là tài liệu tham khảo cho học tập, nghiên cứu và cho những ai.
  - Luận văn đã bước đầu tập hợp một hệ thống danh mục các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước nhàm cung cấp một lượng thông tin cần thiết cho những ai quan tâm học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực này.
  7. Ý nghĩa thực tiễn.
  Luận văn có ý nghĩa thực tiễn góp phần hoàn thiện những tri thức, những hiểu biết cả về lý luận và thực tiễn những giá trị chính thể của Hiến pháp năm 1946 đối với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước và pháp luật Việt Nam.
  Trên cơ sở so sánh chính thể Hiến pháp năm 1946 với chính thể các nước đã góp phần bổ sung thêm tri thức về các loại hình thức chính thể Nhà nước khác nhau, có thể lựa chọn, tiếp thu những mặt mạnh, mặt tích cực của các mô hình chính thể Nhà nước, từ đó có thể đưa ra được mô hình tổ chức Nhà nước tham khảo, vận dụng và hoàn thiện mô hình tổ chức Nhà nước Việt Nam.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-21-2012, 01:53 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-23-2011, 09:31 PM
 3. THẠC SỸ Phong cách Nguyễn Tuân qua tùy bút kháng chiến (1946 - 1954)
  By topdmins in forum Khoa Học Xã Hội
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-10-2011, 05:21 PM
 4. THẠC SỸ Mặt trận ngoại giao từ tháng 3 - 1946 đến tháng 7 - 1954
  By topdmins in forum Khoa Học Xã Hội
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 04:42 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-27-2011, 10:01 AM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1