Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  292

  Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre

  NOTE
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cùng với công cuộc đổi mới nền kinh tế, chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước, lĩnh vực tài chính - ngân sách nói chung và quản lý quỹ ngân sách của Kho bạc nhà nước (KBNN) nói riêng đã có sự đổi mới căn bản, nhờ đó đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã trở thành công cụ đắc lực trong điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Chi tiêu NSNN những năm qua, ngoài việc đảm bảo hoạt động có hiệu quả của bộ máy nhà nước, ổn định đời sống kinh tế - xã hội, còn tạo tiền đề, những cơ sở vật chất quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tác động tích cực vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong từng khâu hoặc từng bộ phận của quy trình quản lý chi NSNN nói chung và kiểm soát chi qua KBNN nói riêng còn bộc lộ những khiếm khuyết, kém hiệu quả. Năm 2006, kiểm toán nhà nước đối với ngân sách 2005 cho thấy có 7.622,5 tỉ đồng thu, chi sai nguyên tắc phải xử lý, trong đó có 1.339,5 tỉ đồng là tiền từ NSNN. Trong lĩnh vực chi thường xuyên, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều hình thức làm thất thoát, gây sai phạm như: lấy ngân sách cho vay, tạm ứng; tự chi các khoản vượt thu, tăng thu; sử dụng ngân sách dự phòng sai qui định; hỗ trợ không đúng chế độ, chi vượt tiêu chuẩn, định mức về mua sắm,... Riêng trong lĩnh vực chi tiêu hành chính, thất thoát lên đến 661,8 tỉ đồng. Hầu hết các tỉnh được kiểm toán đều chi ngân sách thường xuyên vượt dự toán. Cá biệt, có những tỉnh chi vượt dự toán rất cao, trên 100%.
  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tháng 12 năm 2005, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành. Tất cả các bộ, ngành, địa phương và tổ chức đã tích cực triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, tình trạng buông lỏng quản lý, vi phạm các nguyên tắc quản lý tài chính, ngân sách, làm thất thoát tài sản của Nhà nước còn rất lớn. KBNN với chức năng kiểm soát chi NSNN như “người gác cổng” giữ cho các chế độ về chi tiêu ngân sách không bị phá vỡ, góp phần quan trọng trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  Bến Tre là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, thu không đủ bù chi. Với nguồn ngân sách hạn hẹp, lại phải dành một phần không nhỏ để chi cho đầu tư phát triển. Vì vậy, để đảm bảo kinh phí đáp ứng cho các nhu cầu thường xuyên của bộ máy quản lý nhà nước (QLNN) trên địa bàn tỉnh Bến Tre thì việc hoàn thiện kiểm soát chi nhằm tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra. Đây cũng là lý do của việc chọn đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre”.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Do chi ngân sách là vấn đề hệ trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực nên đến nay đã có không ít công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này, chẳn hạn như:
  - Đổi mới quản lý chi NSNN qua KBNN Đà Nẵng, của tác giả Phan Quản Thống, Luận văn thạc sĩ, 1999.
  - Quản lý chi NSNN qua Kho bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, của tác giả Lương Quang Tịnh, Luận văn thạc sĩ, 2000.
  - Đổi mới quản lý chi NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, của tác giả Đinh Cẩm Vân, Luận văn thạc sĩ, 2000.
  - Hoàn thiện quy trình và phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, của tác giả Dương Ngọc Ánh, Luận văn thạc sĩ, 2002.
  - Kiểm soát chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN Hà Nội - thực trạng và giải pháp, của tác giả Phùng Quang Anh, Luận văn thạc sĩ, 2006.
  -Quản lý ngân sách nhà nước, của tác giả Nguyễn Ngọc Hùng, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2006.
  - Kiểm soát chi có chuyển về chất nhưng chưa mạnh, của tác giả Nguyễn Công Điều, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 41/2005, tr.24-26.
  - Kiểm soát chi ngân sách - giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, của tác giả Nguyễn Thị Chắt, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 38/ 2005.
  - Một số ý kiến về công tác kiểm soát chi ngân sách qua KBNN, của tác giả Nguyễn Văn Biểu, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 42/2005.
  - Hiệu quả công tác kiểm soát chi thường xuyên qua một năm thực hiện Luật NSNN sửa đổi, của tác giả Trần Thị Thảo, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 37/2005.
  - Kiểm soát một cửa hay giao dịch một cửa, của tác giả Vĩnh Sang, Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, số 62/2007.
  Nhìn chung, các công trình trên đã đề cập đến một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chi thường xuyên NSNN và kiểm soát chi thường xuyên NSNN dưới những giác độ nhất định. Hiện chưa có công trình nào nghiên cứu về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc nhà nước một cách toàn diện, tổng thể trong cả nước và đặc biệt là ở tỉnh Bến Tre.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan tới đề tài để đề xuất những giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre, bảo đảm cho việc quản lí, sử dụng NSNN đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí tài sản công.
  Để hiện thực hoá mục đích nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn đặt ra là:
  - Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý và kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN trong điều kiện hiện nay.
  - Phân tích thực trạng kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN tỉnh Bến Tre trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu.
  - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Bến Tre phù hợp với bối cảnh mới hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Đối tượng nghiên cứu là hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN.
  Phạm vi nghiên cứu của luận văn là chi thường xuyên của NSNN tại KBNN trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Việc đánh giá thực trạng chi NSNN và kiểm soát chi thường xuyên NSNN chủ yếu từ khi Luật NSNN năm 2002 có hiệu lực thi hành (2004) đến nay. Các giải pháp và kiến nghị hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN định hướng cho đến năm 2015.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố.
  Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong luận văn bao gồm các phương pháp toán học, các phương pháp thống kê, các phương pháp xã hội học và phương pháp tiếp cận hệ thống. Trong đó, một số phương pháp cụ thể được chú trọng sử dụng gồm: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chứng, mô hình hoá...
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN của KBNN tỉnh Bến Tre. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát các khoản chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng NSNN qua KBNN Bến Tre, góp phần thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong chi tiêu NSNN.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được trình bày thành 3 chương, 7 tiết.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  BieuNV 1.
  Nguyễn Văn Biểu (2005), "Một số ý kiến về công tác kiểm soát chi ngân sách qua KBNN", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, (số 42), tr.35-36.
  BoTC_CD205 2.
  Bộ Tài chính (2005), Chế độ Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  BoTC203_TT59 3.
  Bộ Tài chính (2003), Thông tư số 59/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính Phủ, ngày 23/06/2003.
  BoTC203_TT79 4.
  Bộ Tài chính (2003), Thông tư 79/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, ngày 13/08/2003.
  BoTC206_CD206 5.
  Bộ Tài chính (2006), Chế độ Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  BoTC206_TT03 6.
  Bộ Tài chính (2006), Thông tư 03/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, ngày 13/03/2006.
  BoTC206_TT81 7.
  Bộ Tài chính (2006), Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, ngày 06/09/2006.
  BoTC207_TLHD 8.
  Bộ Tài chính (2007), Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  BoTC207_TT57 9.
  Bộ Tài chính (2007), Thông tư 57/2007/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước, ngày 11/06/2007.
  BoTC207_TT81 10.
  Bộ Tài chính (2007), Một số vấn đề về kinh tế - tài chính Việt Nam, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  BoTrBTC_QD210 11.
  Bộ trưởng Bộ Tài Chính (2003), Quyết định số 210/2003/QĐ- BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN tỉnh trực thuộc KBNN, ngày 16/12/2003.
  ChatNT 12.
  Nguyễn Thị Chắt (2005), "Kiểm soát chi ngân sách - giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, (38), tr.11-12.
  ChinhP_ND60 13.
  Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN, ngày 6/6/2003.
  CucTKBT 14.
  Cục Thống kê Bến Tre (2007), Niên giám thống kê 2006, Bến Tre.
  Dzang_DHX 15.
  Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  DzieuNgC 16.
  Nguyễn Công Điều (2005), "Kiểm soát chi có chuyển về chất nhưng chưa mạnh", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, (41), tr.24-26.
  HocVTC_GT205 17.
  Học viện Tài chính (2005), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  HungNN 18.
  Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản lý ngân sách nhà nước, Nxb Thống kê, Hà Nội.
  KhoBBtre205 19.
  Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre (2005), Báo cáo quyết toán chi và kiểm soát chi năm 2004.
  KhoBBtre206 20.
  Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre (2006), Báo cáo quyết toán chi và kiểm soát chi năm 2005.
  KhoBBtre207 21.
  Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre (2007), Báo cáo quyết toán chi và kiểm soát chi năm 2006.
  KhoBBtre208 22.
  Kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre (2008), Báo cáo quyết toán chi và kiểm soát chi năm 2007.
  KhoBNN_BT 23.
  Kho bạc nhà nước Bến Tre (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động (các năm 2004-2007), Bến Tre.
  KhoBNN205 24.
  Kho bạc Nhà nước (2005), Kho bạc nhà nước Việt Nam - Quá trình xây dựng và phát triển, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  KhoBNN205 25.
  Kho bạc Nhà nước (2005), Hệ thống các văn bản về hoạt động của hệ thống KBNN, tập 1 - tập 14, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  KhoBNN206 26.
  Kho bạc Nhà nước (2006), Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - TABMIS, Nxb Tài chính, Hà Nội.
  KhoBNN206 27.
  Kho bạc Nhà nước (2003), Công văn số 1187/KB-KHTH về hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN, ngày 10/09/2003.
  KhoBNN208 28.
  Kho bạc Nhà nước (2008), Tài liệu hội nghị tổng kết hệ thống Kho bạc Nhà nước, 2004-2007.
  QuocH_LNS202 29.
  Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Luật Ngân sách nhà nước.
  SangV 30.
  Vĩnh Sang (2007),"Kiểm soát một cửa hay giao dịch một cửa", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, (62), tr.8-11
  SoTC 31.
  Sở Tài chính Bến Tre, Báo cáo quyết toán NSNN (các năm 2004-2007).
  ThaoTT 32.
  Trần Thị Thảo (2005), "Hiệu quả công tác kiểm soát chi thường xuyên qua một năm thực hiện Luật NSNN sửa đổi", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, (37), tr.31-32
  ThuTCP_QD235 33.
  Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 235/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính.
  TogGDKB_QD747 34.
  Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước (2003), Quyết định số 747/KB/QĐ/TCCB quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc KBNN tỉnh.
  TogGDKB_QD748 35.
  Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước (2003), Quyết định số 748/KB/QĐ/TCCB quy định nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN huyện trực thuộc KBNN tỉnh.
  VuNgQ 36.
  Nguyễn Quang Vũ (2007), "17 năm xây dựng và phát triển của KBNN Long An", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, (58), tr.1-3.
  wbaoBR 37.
  www.baobariavungtau.com.vn/vn/dulich/40959/index.brvt.
  ww 38.
  www.bachkhoatoanthu.gov.vn.
  XuanDTh 39.
  Đỗ Thị Xuân (2007), "Một số giải pháp đẩy mạnh trả lương qua tài khoản cá nhân và sử dụng thẻ ngân hàng", Tạp chí Quản lý ngân quỹ quốc gia, (62), tr.12-14.  luận văn
  [/NOTE]
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 2. #2
  Vip I

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  1
  bạn ơi! tôi dowload tài liệu sao không có j hêt cả vậy? chỉ có đường link vào trang để đăng nhập.
  Rất mong bạn giúp đỡ. Dữ liệu của bài Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre
  xin được sự giúp đỡ của bạn vào địa chỉ mail: tunx79@gmail.com hoặc số ĐT 0948 433 456 Tú.
  Tú xin chân thành cảm ơn.

 3. #3
  admin

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  2,226
  Trích dẫn Gửi bởi tunx Xem bài viết
  bạn ơi! tôi dowload tài liệu sao không có j hêt cả vậy? chỉ có đường link vào trang để đăng nhập.
  Rất mong bạn giúp đỡ. Dữ liệu của bài Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Bến Tre
  xin được sự giúp đỡ của bạn vào địa chỉ mail: tunx79@gmail.com hoặc số ĐT 0948 433 456 Tú.
  Tú xin chân thành cảm ơn.
  Đã gửi tài liệu qua mail cho bạn

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-31-2011, 12:44 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2011, 05:09 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-21-2011, 10:02 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-31-2011, 11:30 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-17-2011, 11:17 PM

Từ khóa vào site

luan van thac si quan ly chi ngan sach nha nuoc

khoa luan thac sy kho bac

kiem soay chi phi

Xu ly sai pham kiem soat chi qua kho bac nha nuoc

kiem soat chi qua kb gop phan tranh that thoat

luan van tinh hinh thu ngan sach nha nuoc

đặt mua tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia

“Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước ”.

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1