Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế

  NOTE

  LỜI MỞ ĐẦU


  Ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam sớm trở thành ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực trong quá trình công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mấy năm gần đây, ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam liên tục giành được những thành tựu lớn, biểu hiện qua những con số ấn tượng về tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tổng thu nhập quốc dân.
  Tuy nhiên, gần đây có nhiều cảnh báo về tình trạng bất ổn trong thị trường lao động, tình trạng yếu kém của công nghiệp phụ trợ cho ngành Dệt may , tình trạng gia công chiếm đa số…Bên cạnh đó là áp lực cạnh tranh ngày càng tăng trong quá trình hội nhập của Việt Nam. Do vậy, đã đến lúc năng lực cạnh tranh của ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam cần được đánh giá một cách khách quan, qua đó tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng một ngành Dệt may xuất khẩu một cách bền vững, có khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh toàn cầu. Đó là lý do tác giả chọn đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là năng lực cạnh tranh của ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam
  Số liệu nghiên cứu chủ yếu được thu thập từ khoảng năm 2000 trở lại đây.
  Luận văn chỉ đi sâu nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành Dệt may xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế, nghĩa là phân tích năng lực cạnh tranh ngành Dệt may Việt Nam so với ngành Dệt may của quốc gia khác mà không xem xét sự cạnh tranh trên thị trường nội địa. Mặt khác, luận văn cũng không xem xét sự cạnh tranh trong nội bộ ngành.
  Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, so sánh, tổng hợp phân tích, kết hợp những kết quả thống kê với sự vận dụng lý luận làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu.
  Ngoài mục lục, lời mở đầu, kết luận, và phụ lục, kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: “Lý luận chung về năng lực cạnh tranh và sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”
  Chương 2: “Thực trạng năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế”
  Chương 3:“Định hướng giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  3. Phương pháp nghiên cứu 2
  4. Bố cục đề tài 2
  CHƯƠNG 1: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh và sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 3
  1.1. Những vấn đề chung năng lực cạnh tran………….. 3
  1.1.1. Khái niệm và vai trò của cạnh tranh 3
  1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh 4
  1.1.3. Các cấp độ của năng lực cạnh tranh 5
  1.1.4. Các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh 8
  1.2. Xây dựng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành/doanh nghiệp 11
  1.2.1. Các phương pháp phân tích năng lực cạnh tranh của ngành 11
  1.2.2. Xây dựng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành 14
  1.2.3. Lý thuyết về mô hình SWOT 15
  1.3. Vị trí và sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 18
  1.3.1. Vị trí của ngành Dệt may xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân. 18
  1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập hội nhập kinh tế quốc tế… 20
  1.4. Kinh nghiệm một số nước về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dệt may xuất khẩu….. .23
  1.4.1. Trung Quốc …………………………………………………….….23
  1.4.2. Ấn Độ..………………………………………………………….…..25
  1.4.3. Indonexia…………………………………………………….…….26
  CHƯƠNG 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
  28
  2.1. Thực trạng xuất khẩu của ngành Dệt - May Việt Nam những năm gần đây .28
  2.1.1. Kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt - May Việt Nam 28
  2.1.2. Cơ cấu xuất khẩu hàng dệt may theo thị trường .32
  2.1.3. Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại hàng Dệt may xuất khẩu Việt Nam 38
  2.1.4 Số lượng và quy mô các doanh nghiệp xuất khẩu 39
  2.2. Những biện pháp ngành Dệt - May xuất khẩu Việt Nam áp dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .41
  2.2.1. Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa .41
  2.2.2. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .43
  2.2.3. Chiến lược phát triển sản phẩm .43
  2.2.4. Marketing xuất khẩu hàng dệt may .44
  2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh ngành Dệt - May xuất khẩu Việt Nam dựa theo mô hình Michael Porter .45
  2.3.1. Năng lực sản xuất .45
  2.3.2. Thị trường tiêu thụ .56
  2.3.3. Sự phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành Dệt - May Việt Nam
  .60
  2.3.4. Môi trường và cơ chế chính sách .61
  2.4. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh ngành Dệt - May xuất khẩu Việt Nam 62
  2.4.1. Những thành công đạt được .62
  2.4.2. Những vấn đề tồn tại ..63
  2.4.3. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam dựa theo ma trận SWOT……………………………………………...64
  CHƯƠNG 3: Định hướng giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. .66

  3.1. Những định hướng và triển vọng phát triển ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam đến năm 2020 .66
  3.1.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển ngành Dệt may Việt Nam đến năm 2020. 66
  3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế………………………………………………….70
  3.1.3. Triển vọng phát triển ngành Dệt may đến năm 2020……………….72
  3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Dệt may xuất khẩu Việt Nam 73
  3.2.1. Giải pháp từ phía Nhà nước 73
  3.2.2. Giải pháp cho ngành/ doanh nghiệp Dệt may xuất khẩu 78
  Kết luận 85
  Danh mục tài liệu tham khảo 86
  Phụ lục 87


  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ


  Tên Bảng
  Trang
  Bảng 1.1. Bảng so sánh kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt may với tổng kim ngạch xuất khẩu và GDP 19
  Bảng 2.1: Kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may Việt Nam (1998-2007) 29
  Bảng 2.2. Kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may tới một số thị trường 32
  Bảng 2.3 Giá trị xuất khẩu hàng Dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ Năm 2000 – 2007 34

  Bảng 2.4. Kim ngạch xuất khẩu một số chủng loại hàng Dệt may xuất khẩu của Việt Nam năm 2006 – 2007 38
  Bảng 2.5 Năng lực sản xuất nguyên phụ liệu ngành Dệt may năm 2005 46
  Bảng 2.6 Tình hình cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành Dệt may năm 2005 47
  Bảng 2.7 Số lượng doanh nghiệp Dệt may theo qui mô lao động 49
  Bảng 2.8 Tỷ lệ biến động lao động trong ngành Dệt may 50
  Bảng 2.9. Cơ cấu lao động theo trình độ lao động 50
  Bảng 2.10. So sánh chi phí sản xuất giữa Việt Nam và Trung Quốc 54
  Bảng 2.11. So sánh kim ngạch xuất khẩu của một số nước trên thị trường EU 58
  Bảng 2.12. Tình hình cung cấp phụ liệu hóa chất cho ngành Dệt may 61
  Bảng 2.13 Ma trận SWOT đánh giá năng lực cạnh tranh ngành Dệt may Việt Nam 65
  Bảng 3.1 Mục tiêu về tốc độ tăng trưởng ngành Dệt may qua các giai đoạn: 69
  Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu của ngành Dệt may qua các giai đoạn 69


  Tên biểu đồ, hình vẽ
  Trang
  Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may ViệtNam giai đoạn 1998 - 2007 29
  Biểu đồ 2.2. Diễn biến kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may của Việt Nam trước và sau một năm gia nhập WTO 31
  Biểu đồ 2.3.Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may Việt Nam sang một số thị trường trọng điểm năm 2006 33
  Biểu đồ 2.4. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may Việt Nam sang một số thị trường trọng điểm năm 2007 33
  Biểu đồ 2.5. So sánh tổng kim ngạch xuất khẩu hàng Dệt may sang Mỹ so với toàn ngành (2000 - 2007) 35
  Biểu đồ 2.6. Giá trị xuất khẩu hàng Dệt may sang EU qua các
  năm 2003 - 2007 36
  Biểu đồ 2.7. Biểu đồ so sánh chi phí lao động giữa Việt Nam và một số nước 53
  Biểu đồ 2.8. Trình độ trang bị công nghệ ngành Dệt may Việt Nam 55
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-05-2011, 06:00 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-08-2011, 05:56 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-13-2011, 04:51 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-09-2011, 09:38 PM
 5. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-30-2011, 11:11 AM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1