Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  350

  Những nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh và phát triển ngành Du lịch Việt Nam 2001- 2010

  NOTE

  LỜI GIỚI THIỆU
  Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp là một trong những môn học chuyên ngành của ngành QTKD- TH do vậy nó có vị trí rất quan trọng đối với sinh viên trong ngành. Môn học đã cung cấp những kiến thức cần thiết về kinh doanh, về việc hoạch định, việc vạch hướng đi trong tương lai cho một doanh nghiệp. Chiến lược kinh doanh và phát triển là công cụ định hướng và điều khiển các hoạt động của một nền kinh tế, của ngành, của doanh ngiệp theo các mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh của môi trường trong nước, khu vực và quốc tế nó là nhân tố quyết định thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong kinh doanh, của ngành và nó là nhân tố thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển kinh tế của một đất nước.

  Trong cơ chế thị trường có sự quản lí và điều tiết của Nhà nước mọi doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong sản xuất- kinh doanh tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp mình. Mặt khác mỗi một doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế Quốc dân và đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và Quốc tế. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp, các ngành và cả Nhà nước, không chỉ chú trọng đến thực trạng và xu thế biến động của môi trường kinh doanh trong nước mà còn phải tính đến những tác động tích cực cũng như tiêu cực của môi trường kinh doanh khu vực và thế giới. Dựa vào đó Đảng và Nhá nước ta xây dựng lên chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đứng đắn và phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay, trên cơ sở đó các ngành xây dựng lên chiến lược phát triển ngành phù hợp với đường lối phát triển kinh tế- xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã vạch ra, từ đó các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp mình phù với chính sách phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước, phù hợp với chiến lược phát triển của ngành đặc biệt chiến lược đó của doanh nghiệp phải phù hợp với môi trướng kinh doanh, môi kinh tế Quốc dân và từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Doanh nghiệp có chiến lực đứng đắn và phù hợp điều đó không những giúp doanh nghiệp tồn tại mà ngày càng phát triển, không ngừng lớn mạnh củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường bên cạnh đó nó còn tạo lập đà phát triển chung cho cả ngành, thúc đẩy nền kinh tế Đất nước phát triển.
  Từ những nội dung trên tác giả làm đề án môn học xin được chọn đề tài “ Những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt nam trong giai đoạn 2001- 2010”. Để nắm vững những nội dung những nội dung của môn học “chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp” và để hiểu biết một cách đầy đủ và khoa học về môn học từ đó có nhận thức đứng đắn về chiến lược kinh doanh và phát triển.

  Nội dung của đề án được chia làm hai phần.
  Phần I: Những vấn đề chung về chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
  Chương I: Cơ sở lý luận của chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
  Chương II: Những nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.

  Phần II: Những nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh và phát triển ngành Du lịch Việt Nam 2001- 2010.

  Qua việc phân tích, nghiên cứu nội dung của môn học chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp và thực tiễn chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt nam 2001- 2010. Công việc này đã giúp em có những nhận thức đầu tiên về chiến lược kinh doanh và phát triển, để hoàn thiện thêm kiến thức của mình, em rất mong được sự giúp đỡ của quý Thày, quý Cô. Em xin chân thành cảm ơn!
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời giới thiệu……………………………………………………………..1

  PHẦN I
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP …………………………………………………3

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP…………………………………………………... 3

  I. NGUỒN GỐC, KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ……………………………………………………...3

  1.Nguồn gốc của chiến lược kinh doanh và phát triển……………………3
  1.1. Nguồn gốc của chiến lược kinh doanh và phát triển………………3
  1.2. Các giai đoạn phát triển của chiến lược kinh doanh và phát triển...3

  2. Khái niệm……………………………………………………………...4

  3. Các đặc trưng của chiến lược kinh doanh và phát triển………………..5
  3.1. Các đặc trưng chủ yếu của chiến lược kinh doanh………………...5
  3.2. So sánh chiến lược kinh doanh với chiến lược quân sự……………6
  3.3. So sánh chiến lược kinh doanh với một số phạm trù khác của kế hoạch hoá hoạt động kinh doanh…………………………………………7

  4. Hoạch định chiến lược kinh doanh và phát triển………………………8
  4.1. Các phương pháp hoạch định chiến lược………………………….8
  4.2. Các bước xây dựng chiến lược…………………………………...10
  4.3. Các giai đoạn hoạch định chiến lược…………………………….11

  II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT triển…………………………………………………………….12

  1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………...12

  2. Nội dung nghiên cứu………………………………………………….13

  3. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………...13

  CHƯƠNG II: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP…………………………………………...15

  I. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNGVÀ PHÁT TRIỂN……………………………...15

  1. Quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp……………………………..15
  1.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung………………………………...15
  1.1.1. Phương pháp tập trung khai thác thị trường……………………16
  Trang

  1.1.2. Phương pháp mở rộng thị trường………………………………16
  1.2. Chiến lược phát triển sản phẩm mới……………………………..17

  2. Hình thức của chiến lược tăng trưởng phát triển……………………...18
  2.1. Chiến lược tăng trưởng phát triển bằng con đường liên kết……...18
  2.2. Chiến lược tăng trưởng phát triển bằng con đường đa dạng hoá…19

  3. Các phương thức chiến lược tăng trưởng phát triển…………………..20
  3.1. Chiến lược tăng trưởng nội bộ (Tự tăng trưởng)…………………20
  3.2. Chiến lược tăng trưởng phát triển bằng con đường hợp nhất…….20
  3.3. Chiến lược tăng trưởng phát triển qua thôn tính…………………21
  3.4. Chiến lược tăng trưởng phát triển qua liên doanh liên kết…….…21

  II. CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH………………………………………………….22

  III. CHIẾN LƯỢC CẮT GIẢM……………………………………………….24

  1. Chiến lược cắt giảm chi phí kinh doanh……………………………...24

  2. Chiến lược thu lại vốn đầu tư…………………………………………24

  3. Chiến lược thu hoạch ………………………………………………...25

  4. Chiến lược giải thể……………………………………………………25

  PHẦN II
  NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 2001- 2010....………………………26


  I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 2001- 2010…………………………………………………..26

  II. NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM 2001-2010………………………………………………………...27

  1. Mục tiêu phát triển ngành Du lịch Việt Nam 2001-2010…………….27
  1.1. Mục tiêu tổng quát của ngành Du lịch…………………………...27
  1.2. Một số mục tiêu cụ thể của chiến lược phát triển ngành Du lịch...28

  2. Chiến lược phát triển một số lĩnh vực của ngành Du lịch…………….28
  2.1. Chiến lược phát triển thị trường………………………………….28
  2.2. Chiến lược đầu tư phát triển……………………………………...29
  2.3. Phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển Du lịch Việt Nam…………………………………..30
  2.4. Các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá Du lịch Việt Nam ra thế giới………………………………………………………………..30
  2.5. Chiến lược về hội nhập và hợp tác quốc tế về du lịch……….…30
  Trang

  3. Chiến lược phát triển du lịch ở các vùng miền trong cả nước………...31
  3.1. Chiến lược phát triển vùng du lịch Bắc Bộ……………………….31
  3.2. Chiến lược phát triển vùng du lịch Bắc Trung Bộ………………..32
  3.3. Chiến lược phát triển vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ….32

  II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM…..33

  III. GIẢI PHÁP CỦA MỘT SỐ TRUNG TÂM DU LỊCH TRONG NƯỚC……………..34

  1. Giải pháp phát triển Du lịch Hà nội thành ngành kinh tế mũi nhọn….34
  1.1. Mục tiêu của ngành Du lịch Hà nội……………………………...34
  1.2. Giải pháp…………………………………………………………35

  2. Giải pháp phát triển ngành Du lịch tỉnh Cần Thơ đến năm 2005….…36
  2.1. Mục tiêu của ngành Du lịch Cần Thơ……………………………36
  2.2. Những giải pháp chủ yếu để phát triển ngành Du lịch Cần Thơ....36

  KẾT LUẬN…………………………………………………………….38

  TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-20-2011, 01:20 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-11-2011, 07:38 PM
 3. TIỂU LUẬN chiến lược phát triển KT-XH Việt Nam 2001-2010
  By bambam08 in forum Kinh Tế Phát Triển
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-08-2011, 06:25 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-13-2011, 12:48 PM
 5. BÁO CÁO Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010
  By tailieu share4you in forum Quản Trị Kinh Doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-19-2011, 04:00 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1