Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  gato
  Guest

  Thực trạng của công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ

  NOTE
  Mục lục
  Trang
  Chương I :Tổng quan về công tác mặt trận. 1
  1.Giới thiệu về mặt trận tổ quốcViệt Nam.1
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam.. 1
  1.1.1 Tên gọi của mặt trận tổ quốc Việt Nam.1
  1.1.2 Lịch sử hình thành của mặt trận dân tộc thống nhất3
  1.2 Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống kinh tế chính trị3
  1.3 Nhiệm vụ của mặt trận.3
  1.3.1 Nguyên tắc làm việc của MT. 3
  1.3.2 Mối liên hệ giữa MT với các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị:3
  1.3.3 Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.3
  2.Mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ.3
  2.1 Giới thiệu về tỉnh Phú Thọ.3
  2.2 Sự hình thành và vai trò của MTTQ tỉnh Phú Thọ trong thời kì kháng chiến chống giặc ngoại xâm(1930-1975).3
  2.3 Tăng cường công tác mặt trận theo yêu cầu đổi mới , đoàn kết phấn đấu khác phục khó khăn, góp phần ổn định đời sống phát triển kinh tế xã hội sau chiến tranh(1975-1985).3
  2.4 Động viên toàn dân đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thử thách , thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng.(1986-1996).3
  2.4.1 Nghị quyết 8B xác lập vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong công cuộc đổi mới của Đảng(1986-1990)3
  2.4.2 Phát huy kết quả 5 năm thực hiện đổi mới, tiếp tục động viên nhân dân trong tỉnh ổn địng đời sống,phát triển kinh tế - xã hội trong hoàn cảnh quốc tế mới(1991-1996).3
  2.5 Sơ đồ và cơ cấu tổ chức của MTTQ tỉnh Phú Thọ.3
  3. Công tác mặt trận. 3
  3.1 Lý luận về công tác mặt trận.3
  3.2 Nhiệm vụ và trách nhiệm của công tác mặt trận.3
  Chương II: Thực trạng của công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ.3
  1.Thực trạng.3
  1.1 Tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân.3
  1.2 Tình hình khối đại đoàn kết dân tộc.3
  1.3 Kết quả thực hiện trương trình phối hợp thống nhất hành động năm 20073
  1.3.1 Việc đa dạng hoá các hình thức tập hợp,tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.3
  1.3.2 Kết quả phối hợp hành động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,các cuộc vận động xã hội.3
  1.3.3 Phát huy quyền làm chủ của nhân dân,tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền.3
  1.3.4 Công tác xây dựng và củng cố Mặt trận.3
  2. Đánh giá kết quả.3
  2.1 Đánh giá chung.3
  2.2 Những điều còn hạn chế.3
  2.3 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế.3
  Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ.3
  1. Phương hướng, mực tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2015.3
  1.1 Phương hướng:3
  1.2 Mục tiêu:3
  1.3 Nhiệm vụ:3
  2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công tác MTTQ tỉnh Phú Thọ:3
  2.1 Đổi mới nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân:3
  2.1.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:3
  2.1.2 Công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên, tập hợp đội viên , thành viên :3
  2.1.3 Công tác tổ chức thực hiện các trương trình hoạt động cách mạng gắn với nhiệm vự chính trị:3
  2.1.4 Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, pháp huy quyền làm chủ,ý thức trách nhiệm của đòan viên, hôi viên:3
  2.2 Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân:3
  2.2.1 Về công tác tuyên truyền:3
  2.2.2 Về xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng thành viên , tập hợp đoàn viên hội viên:3
  2.2.3 Về tổ chức thực hiện chương trình hành động cách mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị:3
  2.2.4 Về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền lam chủ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên:3
  2.3 Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân:3
  2.4 Đổi mới quan hệ phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể nhân dân với chính quyền và các cơ quan, ban, ngành:3
  2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân:3
  3. Một số kiến nghị.3
  4. Kết luận:3
  Chương I :Tổng quan về công tác mặt trận


  1.Giới thiệu về mặt trận tổ quốcViệt Nam.

  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam

  1.1.1 Tên gọi của mặt trận tổ quốc Việt Nam.

  Chúng tôi hiểu rằng tất cả các quý vị đều tán thành bản Báo cáo Chính trị của Ban trù bị Đại hội do đồng chí Hoàng Quốc Việt trình bày, tán thành bản dự thảo Chương trình Chính trị, tán thành bản dự thảo Điều lệ. Song trước khi Đại hội thông qua những văn kiện quan trọng này, theo đề nghị của một số vị, xin Đại hội cho phép tôi trình bày thêm về cái tên: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  Ban trù bị Mặt trận Dân tộc thống nhất được thành lập từ mùa thu năm 1976, gồm đại biểu của 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam. Ban trù bị chúng tôi đã thảo luận khá nhiều về cái tên của Mặt trận mới, chúng tôi còn trao đổi ý kiến với các thành viên trong các tổ chức Mặt trận và các địa phương. Mọi người đều thấy rằng:
  · Cái tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng có lịch sử vẻ vang nhưng không còn thích hợp, bởi vì dân tộc ta đã được giải phóng hoàn toàn rồi.
  · Cái tên Liên minh Các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình cũng có lịch sử vẻ vang nhưng cũng không còn thích hợp, bởi vì nước ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và đã giành được hoà bình rồi.
  · Cái tên Mặt trận Tổ quốc thì thân thương, gần gũi và còn thích hợp nhất song hãy tạm để lại đó, thử đi tìm một tên khác xem có cái tên nào hay hơn không?
  Có người nói nên lấy tên Mặt trận mới là Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhưng lâu nay ta thường coi là cái tên chung, không phải các tên cụ thể của Mặt trận nào: cũng như nói Đảng của giai cấp công nhân là một cái tên chung, còn Đảng Lao động hay Đảng Cộng sản mới là cái tên cụ thể.
  Có người nói nên lấy tên là Mặt trận Dân chủ, vì cả thế giới đều đang hướng về dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa còn cao hơn cả dân chủ tư sản. Nhưng nếu vậy thì sao ta lại nói "Mặt trận Dân chủ" trống không để chẳng rõ là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa. Huống chi năm 1936-1939 đã có Mặt trận Dân chủ Đông dương với nội dung và mục tiêu của nó lúc đó thấp hơn nền dân chủ nhân dân sau này: mà dân chủ nhân dân lại thấp hơn chủ nghĩa xã hội, nghĩa là chúng ta đã đi quan những giai đoạn thấp của cách mạng và chúng ta đang ở giai đoạn cao của cách mạng là giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa
  Có người nói nên gọi hẳn là Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bởi vì Tổ quốc là nói về yêu nước, xã hội chủ nghĩa là nói về thực chất của cuộc Cách mạng, ngày nay chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội hoà làm một, yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội. Cái tên ấy và cách giải thích như vậy rất có ý nghĩa và sát với tình hình thực tế nước ta.
  Song có nhiều vị miền Nam trong Ban Trù bị đại hội nói rằng gọi là " Mặt trận Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" thì đúng nhưng cái tên hơi dài, chỉ nên gọi là " Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" vừa gọn mà cũng vừa đủ nghiã, bởi vì "Tổ quốc" là nói về yêu nước, " Việt Nam" là nói về xã hội chủ nghĩa, tức là "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đó là Việt Nam xã hội chủ nghĩa chứ không thể Việt Nam nào khác được.
  Mọi người cho là chí lý. Song cũng có người nêu rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì hay thật, chỉ e kẻ địch có xuyên tạc gì không? Có ý kiến trình bày lại rằng: Thực ra Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập năm 1955, cái tên đó do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đề xướng được mọi người tán đồng. Lúc ấy Đảng Lao động Việt Nam tức là Đảng Cộng sản Việt Nam bây

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

công tác mặt trận

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1