Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  545

  Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc

  NOTE
  CHỦ ĐỀ:
  Xây Dựng Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc

  Câu 1: Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những nội dung cơ bản gì?
  Trả lời:
  Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gồm ngững nội dung cơ bản sau:
  1. Nắm tình hình và xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  Nắm tình hình
  Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trước hết phải điều tra nghiên cứu nắm vững tình hình mọi mặt liên quan đến ANTT, đây là công việc đầu tiên làm cơ sở để định ra nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành các bước tiếp theo.
  · Nội dung nắm tình hình:
  Vị trí địa lý,đặc điểm địa bàn phân bố dân cư, phong tục tập quán, nghề nghiệp truyền thống, vấn đề tôn giáo, dân tộc có liên quan đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.
  Tình hình an ninh trên địa bàn như: âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; tệ nạn xã hội và các loại đối tượng cần quản lí giáo dục ở từng cụm dân cư.
  Tình hình quần chúng chấp hành đường nối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
  Tình hình các tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể, quân chúng về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức động viên quần chúng tham gia phong trào hành động cách mạng của địa phương.
  Tình hình diễn biến của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn qua từng thời kì.
  Những sơ hở thiếu sót của tổ chức, của cán bộ trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mà kẻ xấu cố thể lợi dụng để kích động quần chúng, chia rẽ nội bộ nhân dân, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước.
  Trên cơ sở tình hình nắm được để tiến hành phân tích, tổng hợp, đánh giá về những mặt tích cực, những mặt tiêu cực, từ đó xác định đúng tính chất địa bàn, những vấn đề nổi lên có liên quan đến công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ để có biện pháp giải quyết hoặc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có chủ trương biện pháp giải quyết kịp thời, phù hợp, có hiệu quả.
  · Phương pháp nắm tình hình
  Để nắm được tình hình địa bàn một cách sát hợp phải có phương pháp điều tra nắm tình hình một cách khoa học, điêu tra một cách chính xác khách quan, toàn diện, sử dụng mọi lực lượng, nhiều biện pháp thông qua nhiều nguồn khác nhau.Đối với cán bộ chủ chốt ở các cấp cân tập trung thực hiện tốt một số công việc sau:
  Nghiên cứu khai thác những tài liệu sẵn có để nắm được tình hình địa bàn như:tài liệu về tình hình an ninh trật tự ở địa phương qua các năm, báo cáo sơ kết, tổng kết về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua từng thời kì.
  Đi sát cơ sở tiếp xúc gặp gỡ, thu thập ý kiến của các tổ chức, các tầng lớp dân cư khác nhau để nắm tình hình.
  Trực tiếp điều tra khảo sát mọi hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và quần chúng nhân dân ở địa phương.
  Ngoài ra còn phải chú ý kết hợp chặt chẽ với việc sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ khác để nắm tình hình.
  Xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
  Căn cứ Chỉ thị Nghị quyết của cấp ủy Đảng và tình hình thực tế ở địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
  Nội dung của kế hoạch thể hiện những vấn đề cơ bản như sau:
  Đánh giá tổng quát tình hình an ninh trật tự, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức cách mạng của quần chúng nhân dân.
  Xác định mục đích, yêu cầu cụ thể của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và hình thức, biện pháp để thực hiện nội dung cụ thể đó.
  Xác định cách thức tổ chức thực hiện kế hoạch như:phân công trách nhiệm và quy định mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể...
  Phương pháp xây dựng kế hoạch:
  Trên cơ sở nội dung kế hoạch được xác định, tiến hành viết dự thảo kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo đủ về nội dung,đúng về thể thức văn bản quản lí nhà nước quy định.
  Tiến hành gửi bản thảo đến tổ chức cá nhân có liên quan để lấy ý kiến, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao tinh thần làm chủ tính năng động, sáng tạo của từng người trong xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
  Tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, tiến hành nghiên cứu bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch trình Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, xã phê duyệt và tổ chức thực hiện.
  2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh- trật tự
  Tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân
  Tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân về tình hình và yêu cầu bảo vệ an ninh-trật tự...nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, vai trò trách nhiệm, quyền lợi, từ đó tích cực tham gia bảo vệ ANTT.
  · Nội dung tuyên truyền giáo dục:
  Tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, phương thức thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch,thấy được tầm quan trọng,tính chất phức tạp,quyết liệt của cuộc đấu tranh bảo vệ ANTQ.
  Tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước,các quy định, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với việc bảo vệ ANTQ.
  Ngoài ra tùy theo tình hình cụ thể từng nơi mà lựa chọn thêm những nội dung khác để tuyên truyền giáo dục quần chúng.
  · Phương pháp tuyên truyền giáo dục:
  Triệt để khai thác sử dụng các phương tiện thông tin đại chung và các loại hình văn hóa, giáo dục,...để tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân đạt hiệu quả.
  Thông qua các hình thức sinh hoạt, hội họp của các tổ chức chính trị-xã hội và thông qua hệ thống giáo dục các cấp ở địa phương để tuyên truyền giáo dục quần chúng.
  Sử dụng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền giáo dục quần chúng.
  Thường xuyên tiếp xúc,gặp gỡ trực tiếp quần chúng để tọa đàm trao đổi giải thích những vấn đề bảo vệ ANTT.
  Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng trước hết phải tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhân thức cho cán bộ các ban trong Đảng, trongchính quyền, cán bộ lãnh đạo các ngành, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội.
  Kết hợp tuyên truyền giáo dục rộng rãi với tuyên truyền giá dụ cá biệt bằng lời lẽ đơn giản và thực tế sinh động.
  Tuyên truyền giáo dục quần chúng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
  Kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, khuyến khích các điển hình tiên tiến, đồng thời gây dư luận xã hội nghiêm khắc lên án những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật.
  Các nội dung công tác cụ thể về phương pháp tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân trên đây có mối quan hệ gán bó chặt chẽ với nhau và trong từng nội dung của phương pháp đó cũng có ưu điểm, nhược điểm khác nhau, vì vậy tùy từng tình hình cụ thể ở từng nơi, từng lúc để vận dụng linh hoạt, có hiệu quả.
  Hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh-trật tự
  Hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT là chỉ cho họ biết cách phòng ngừa, chủ động phát hiện va giúp đơ cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả những hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm; phòng ngừa các tai nạn, bài trừ các tệ nạn xã hội.
  Nội dung hướng dẫn bao gồm:
  Bảo vệ, thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; xây dựng và bảo vệ ANTT ở địa phương.
  Phòng ngừa tội phạm, tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; quản lí giáo dục các đối tượng cần phải quản lí giáo dục ở địa phương.
  Phát hiện tố giác với công an, chính quyền địa phương những người, sự việc, hiện tượng nghi vấn xâm phạm ANQG, trật tự an toàn xã hội.
  Lên án, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực các lề thói hủ tục lạc hậu trong đời sống kinh tế xã hội, phòng ngừa và làm giảm các tai nạn, bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường.
  Tham gia xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cách mạng, tham gia góp ý kiến xây dựng lực lượng công an, dân quân tự vệ trong sạch vững mạnh.
  Phương pháp hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT là đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ việc bảo vệ những lợi ích cá nhân trước mắt đến lợi ích lâu dài của tập thể; từ việc bảo vệ lợi ích kinh tế đơn thuần đến bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng; từ việc bí mật tố giác và cung cấp tài liệu, tin tức về hoạt động của bọn tội phạm đến công tác đấu tranh trực diện với chúng một cách có tổ chức.
  3. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, các ngành, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ở địa phương để tổ chức vận động toàn dân bảo vệ ANTT.
  Để huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ ANTT trong quá trình xây dựng phong trào cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ở địa bàn. Nội dung phối hợp cần tập trung vào các vấn đề:
  Xây dựng các hình thức tổ chức quần chúng tự quản, hội đồng bảo vệ trật tự xã hội, ban bảo vệ dân số, lực lượng dân phòng và lực lượng bảo vệ chuyên trách của cơ quan doanh nghiệp.
  Tuyên truyền, vận động giáo dục hướng dẫn giác ngộ cho người dân nắm vững những yêu cầu của công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân trong việc thực hiện bảo vệ ANTT.
  Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các mục tiêu yêu cầu đề ra trong công tác tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT.
  4. Xây dựng các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt làm nhân tố xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
  Xây dựng cá nhân và tổ chức quần chúng nòng cốt làm hạt nhân thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định trong tổ chức vận động nhân dân. Lực lượng quần chúng nòng cốt vừa là hạt nhân lãnh đạo phong trào, vừa là cầu nối giữa lực lương công an với nhân dân, vừa là người trực tiếp hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định của an ninh trật tự.
  Hiện nay ở các cơ sở xã phường trong toàn quốc thường có 3 loại hình tổ chức quần chúng làm công tác ANTT:
  Loại tổ chức quần chúng có chức năng tư vấn : tương ứng với loại hình này là hội đồng ANTT ở cơ sở đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lí điều hành của chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn; ở cơ quan doanh nghiệp thành phần gồm: bí thư đảng ủy ,thủ trưởng cơ quan, trưởng phòng bảo vệ, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ.
  Loại có chức năng quản lí, điều hành: tương ứng với loại hình này là ban an ninh trật tự và ban bảo vệ dân phố.
  Ban ANTT và ban bảo vệ dân phố là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm quản lí, điều hành và phối hợp
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

http:bookluanvan.vnf68xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-ninh-quoc-27783

dac diem dia li va van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc

phuong phap tien hanh xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc dac diem dia ly va van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung va bao ve an ninh to quoc

dac diem dia ly va van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc

phuong phap tien hanh xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc o dia ban co so .dac diem dia li van hoa cua tung vung tung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc

xay dung phong trao toan dan bao ve to quoc

phuong phap tien hanh xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc. o dia ban co so dac diem dia ly va van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong nhu the nao den phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc

n phong trào toan dân bao vệ an ninh tổ quốcdac diem dia li va van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh trat tudac dien dia li vavan hoa xa hoi cua tubg vung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dubg phong trao toan dan bao ve an ninh to quocanh huong dia ly van hoa xa hoi den phuong phap bao ve an ninh to quocdac diem dia ly van hoa xa hoacua tung vung mien co anh huong the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quocdac diem dia ly van hoa xa hoi cua tung vung mien anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quocphuong phap tien hanh xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc o dia ban co so dac diem dia ly va van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bv an ninhdac diem dia li van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quocxây dựng đảng và chính quyền nhà nướctieu luan phong trao toan dan bao ve an ninh to quocđề tài khoa học công tác dân vận của Đảng bộchuong trinh cong tac phong trao toan dan bao ve an ninh to quocdac diem dia li va van hoa xa hoi cua tung vung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninhPhuong phap tien hanh xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc o dia ban co so dac diem dia li va van hoa xa hoi o tung vung mien co anh huong nhu the nao den phuong phap xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh to quocphương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốcphan tichphuong phap: tuyen truyen giao duc va huong dan quan chung nhan dan thuc hien nhiem vu bao ve an ninh trat tuphân tích phương pháp tuyên truyền giáo dục và hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự tieu luan : phuong phap tuyen truyen giao duc va huong dan quan chung nhan dan thuc hien nhiem vu bao ve an ninh trat tu

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1