Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Bài viết
  1,948

  Thực trạng và những giải pháp cơ bản thực hiện xoá đói giảm nghèo huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

  NOTE
  LỜI NÓI ĐẦU

  Thế giới bước sang thế kỷ XXI với một nền văn minh rực rỡ nhưng cũng ngổn ngang những vấn đề gay gắt mang tính chất toàn cầu. Nó chứa đựng trong mình cả niềm vui nỗi bất hạnh, cả nụ cười và nước mắt, nỗi đau nhân loại là nghèo đói vẫn còn trầm trọng trên một phạm vi vô cùng rộng lớn. Nghèo, đói luôn là nỗi bất hạnh của loài người, là một nghịch lý trên con đường phát triển. Trong khi thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn về tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm tăng đáng kể của cải vật chất xã hội, tăng vượt bậc sự giàu có của con người, thì thảm cảnh đeo đẳng mãi trên lưng con người lại chính là sự nghèo đói. Thực tế hiện nay trong hơn 6 tỷ người của thế giới, thường xuyên có 2,8 tỷ người sống dưới mức sống 2USD/ngày, đặc biệt có 1,2 tỷ người sống dưới mức 1USD/ngày.
  Ở nước ta, sau 15 đổi mới, nền kinh tế đang từng bước khởi sắc và đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, bên cạnh khối dân cư giàu có và trung lưu ngày một gia tăng, vẫn còn một bộ phận lớn dân cư nghèo đói. Tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam còn rất cao (11% năm 2000) đang là một thách thức lớn đối với sự phát triển và trở thành mối quan tâm chung, vấn đề cấp bách phải giải quyết của toàn xã hội. Do đó giải quyết vấn đề giảm nghèo tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội, chuyển nước ta từ một nước nghèo trở thành một nước giàu có, văn minh.
  Quán triệt qua điểm của Đảng huyện Thuận Thành đã luôn quan tâm đến công tác xoá đói giảm nghèo trong suốt quá trình phát triển. Tuy đã đạt được những thành tựu tốc độ tăng trưởng khá trong nhiều năm vẫn có một khoảng cách về thu nhập khá lớn. Mục tiêu của Thuận Thành là tiến tới xoá hẳn tình trạng đói nghèo vào năm 2010. Đây là một việc hết sức khó khăn đòi hỏi phải có sự phối hợp nỗ lực của toàn thể cộng đồng cũng như ý trí vươn lên của chính người nghèo.
  Qua quá trình học tập tại trường và qua một thời gian nghiên cứu thực tế em đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xoá đói giảm nghèo đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thuận Thành nói riêng và của Việt Nam nói chung. Chính vì vậy em đã chọn và nghiên cứu đề tài này: “Thực trạng và những giải pháp cơ bản thực hiện xoá đói giảm nghèo huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh”.
  Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 phần chính sau:
  Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về xoá đói giảm nghèo.
  Phần II: Phân tích thực trạng và nguyên nhân đói nghèo ở huyện Thuận Thành
  Phần III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu xoá đói giảm nghèo ở Thuận Thành trong thời gian tới.
  Do nhận thức còn hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, của các bạn để bài viết này hoàn chỉnh hơn.

  MỤC LỤC
  lời nói đầu 1
  PHần I: Một số vấn đề lý luận chung về xoá đói giảm nghèo 3
  I- Các quan niệm về đói, nghèo. 3
  1- Quan niệm về đói, nghèo. 3
  2- Các khái niện về đói nghèo. 4
  2.1- Các khái niệm về nghèo. 4
  2.2- Các khái niệm về đói. 6
  II- Các quan niệm về xoá đói, giảm nghèo. 7
  1- Khái niệm về xoá đói, giảm nghèo. 7
  1.1- Khái niệm về xoá đói. 7
  1.2- Khái niệm giảm nghèo. 7
  2- Phương pháp tính thu nhập bình quân đầu người. 7
  3- Các tiêu thức và chuẩn mực đánh giá nghèo đói. 8
  3.1- Các tiêu thức đánh giá nghèo đói. 8
  3.2- Mức chuẩn đánh giá nghèo đói. 9
  4- ý nghĩa của xoá đói giảm nghèo đối với các vấn đề trong
  đời sống x• hội. 12
  4.1-Xoá đói giảm nghèo đối với sự phát triển kinh tế. 12
  4.2-Đối với vấn đề chính trị - x• hội. 13
  4.3-Đối với các vấn đề về văn hoá. 14
  4.4-Xoá đói giảm nghèo với một số vấn đề khác có liên quan. 15
  III- Nguyên nhân của đói nghèo. 15
  IV. Tổng quan kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo
  ở một số nước trên thế giới. 17
  1. Bức tranh chung về nghèo đói trên thế giới. 17
  2. Một số mô hình giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo trên thế giới. 18
  3- Những bài học kinh nghiệm rút ra trong công cuộc xoá đói
  giảm nghèo hiện nay. 22
  phần II: phân tích thực trạng và nguyên nhân
  đói, nghèo ở thuận thành 25
  I- Đặc điểm tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế –
  x• hội và những ảnh hưởng tới đời sống người dân trong huyện. 25
  1- Đặc điểm và tình hình hoạt động củaUBND huyện. 25
  2.1- Tình hình chung của huyện. 25
  2.2-Tình hình tổ chức bộ máy từ huyện tới x•, thị trấn 25
  2.3- Tình hình hoạt động tài chính của huyện trong những năm qua. 27
  2.4- Trong thực hiện cải cách hành chính. 27
  2- Tình hình phát triển kinh tế - x• hội của huyện. 30
  2.1- Tình phát triển kinh tế nông nghiệp: 30
  2.2-Tình hình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 30
  2.3-Tình hình phát triển thương mại và dịch vụ. 31
  2.4-Các ngành văn hoá x• hội: 31
  3. Những nhân tố ảnh hưởng tới đói nghèo trong huyện 32
  3.1- Thất nghiệp gia tăng: 32
  3.2- Thu nhập của người dân giảm: 33
  3.3- Giảm sút chi tiêu x• hội: 33
  II- Phân tích Thực trạng nghèo đói và những thành tựu đạt được trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo của Thuận Thành trong những năm gần đây. 34
  1- Quy mô và sự biến động quy mô đói nghèo. 34
  1.1- Theo huyện. 34
  1.2- Theo khu vực. 35
  1.3- Theo x•, thị trấn. 37
  2- Nguyên nhân đói nghèo ở Thuận Thành. 40
  2.1- Những nguyên nhân chung. 40
  2.2- Những nguyên nhân trực tiếp. 41
  IIi- Các chính sách, chương trình dự án đ• và đang
  thực hiện trong công cuộc xoá đói giảm nghèo của Thuận Thành. 43
  1- Các chính sách, chương trình dự án đ• và đang thực hiện ở Thuận Thành. 43
  1.1- Các chính sách: 43
  1.2- Các chương trình dự án: 44
  2- Thành tựu đạt được của công tác xoá đói giảm nghèo. 44
  Phần III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu
  xoá đói giảm nghèo ở thuận thành
  trong thời gian tới 48
  I- Quan điểm chung về xoá đói giảm nghèo. 48
  1- Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề xoá đói giảm nghèo
  đối với Việt Nam. 48
  1.1- Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo đối với Việt Nam. 48
  1.2- Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xoá đói giảm nghèo. 50
  2- Quan điểm của Thuận Thành về xoá đói giảm nghèo. 51
  2.1- Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo đối với Thuận Thành. 51
  2.2- Quan điểm của Thuận Thành về xoá đói giảm nghèo. 51
  II- Phương hướng mục tiêu giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo của Chính phủ cũng như của Đảng bộ,
  cấp chính quyền huyện thuận thành. 52
  1- Phương hướng mục tiêu giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo của Chính phủ. 52
  2- Phương hướng mục tiêu giải quyết vấn đề xoá đói giảm nghèo của
  Đảng bộ cấp chính quyền huyện Thuận Thành. 54
  III- Các giải pháp chủ yếu xoá đói giảm nghèo của huyện thuận thành hiện nay và trong thời gian tới. 55
  1- Phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn. 55
  2- Hoàn thiện hơn nữa hệ thống phúc lợi x• hội và hệ thống bảo trợ
  x• hội cho người nghèo. 61
  2.1- Chính sách giải quyết việc làm: 61
  2.2- Phát triển cơ cấu và cung cấp tín dụng cho người nghèo: 62
  3- Phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng x• hội,
  trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. 65
  4- Một số giải pháp khác. 66
  5- Kiến nghị cá nhân. 68
  kết luận 69
  Tài liệu tham khảo 70

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 09:29 PM
 2. CHUYÊN ĐỀ Xóa đói giảm nghèo ở huyện đông triều-tỉnh quảng ninh
  By blv1 in forum Xã Hội Học
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-02-2011, 10:18 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-15-2011, 01:21 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-26-2011, 10:07 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-07-2011, 04:41 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1