Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  362

  Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì- Bắc Kạn

  NOTE
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nhiều năm qua xóa đói giảm nghèo là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đảng và Nhà nươc ta đã có nhiều chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo, thực hiện chiến lược phát triển cho từng vùng, thiết lập nguồn vốn cho vay hộ nghèo. Trong các chính sách hỗ trợ người nghèo thì chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo được thực hiện qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) giữ vai trò hết sức quan trọng và có hiệu quả. Đây là nguồn vốn đòi hỏi phải trả cả gốc và lãi đòi hỏi người vay phải sử dụng có hiệu quả, chính vì vậy hộ nghèo đã được làm quan với việc quản lý vốn, sử dụng vốn đồng thời họ ý thức trong việc tiết kiệm vốn trong sản xuất và tiêu dùng, khắc phục được những nguyên nhân nghèo đói có nguồn gốc từ kinh tế.
  Hiện nay có rất nhiều tổ chức tín dụng thực hiện việc hỗ trợ vốn cho người nghèo, nhưng phạm vi còn hẹp và hiệu quả tín dung chua cao. Thực tế đòi hỏi các tổ chức tín dụng đặc biệt là NHCSXH phải có những giải pháp tăng nguồn vốn, mở rộng quy mô tín dụng, không ngừng nâng cao hiệu quả tín dung đối với hộ nghèo, góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
  Qua quá trình thực tập tại NHCSXH huyện Na Rì, em lựa chon đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của minh là “Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì- Bắc Kạn” nghiên cứu thực trạng tín dụng đối với hộ nghèo, phân tích những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế đó, góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Na Rì.
  Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH.
  Chương 2: Thực trạng về tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Na Rì.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Na Rì.
  Trong quá trình thực hiện chuyên đề, em đã nhận được sự đóng góp ý kiến, hướng dẫn tận tình của Th.S Nguyễn Minh Huệ và NHCSXH huyện Na Rì đã cung cấp số liệu, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.
  Em xin trân thành cảm ơn đến cô và ngân hàng.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
  Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH.................................................................................................................. 3
  1.1 Ngân hàng chính sách xã hội........................................................ 3
  1.1.1 Khái niệm về NHCSXH.......................................................... 3
  1.1.2 Chức năng và vai trò của NHCSXH...................................... 4
  1.1.2.1 Nhiệm vụ chức năng của NHCSXH..................................... 4
  1.1.2.2 Vị trí vai trò của NHCSXH.................................................. 5
  1.1.3 Đối tượng phục vụ.................................................................... 6
  1.1.4 Bộ máy tổ chức......................................................................... 7
  1.1.4.1 Bộ máy quản trị NHCSXH................................................... 7
  1.1.4.2 Bộ máy điều hành NHCSXH................................................ 8
  1.2 Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH.... 10
  1.2.1 Quan điểm về đói nghèo........................................................ 10
  1.2.1.1 Khái niệm “nghèo”........................................................... 10
  1.2.1.2 Đặc điểm hộ nghèo............................................................ 11
  1.2.2 S cần thiết của tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo............... 12
  1.2.2.1 Tín dụng ngân hàng.......................................................... 12
  1.2.2.2 Tác dụng của tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo................. 13
  1.2.3 Tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH............................ 15
  1.2.3.1 Nguồn vốn tín dụng........................................................... 15
  1.2.3.2 Lãi suất tín dụng................................................................ 16
  1.2.3.3 Đối tượng nghèo được vay................................................. 17
  1.2.3.4 Loại cho vay, thời hạn và mức cho vay............................... 17
  1.2.3.5 Các phương thức cho vay................................................... 18
  1.2.3.6 Xử lý rủi ro......................................................................... 21
  1.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá việc nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 21
  1.2.4.1 Sự tăng trưởng nguồn vốn................................................. 21
  1.2.4.2. Tình hình thực hiện cho vay.............................................. 22
  1.2.4.3. Kết quả cho vay, thu nợ.................................................... 22
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay hộ nghèo của NHCSXH. 22
  1.3.1 Nhân tố khách quan.............................................................. 22
  1.3.2 Nhân tố chủ quan................................................................... 24
  1.3.2.1 Nhân tố thuộc về phía ngân hàng...................................... 24
  1.3.2.2 Các nhân tố thuộc về phía khách hàng.............................. 25
  2.1 Giới thiệu chung về NHCSXH huyện Na Rì............................... 27
  2.1.1 Sự ra đời và phát triển của NHCSXH huyện Na Rì............. 27
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHCSXH huyện Na Rì.......................... 28
  2.1.2.1 Bộ máy tổ chức.................................................................. 28
  2.1.2.2 Bộ máy điều hành tác nghiệp............................................ 28
  2.1.3 Hoạt động của NHCSXH huyện Na Rì................................. 29
  2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn................................................... 29
  2.1.3.2 Hoạt động cho vay............................................................. 29
  2.2 Thực trạng tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Na Rì 30
  2.2.1 Nguồn tín dụng...................................................................... 30
  2.2.2 Lãi suất tín dụng.................................................................... 31
  2.2.3 Đối tượng nghèo được vay..................................................... 31
  2.2.4 Xử lý rủi ro............................................................................. 32
  2.2.5 Các chỉ tiêu phản ánh nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Na Rì..................................................................................... 32
  2.2.5.1 Sự tăng trưởng nguồn vốn................................................. 32
  2.2.5.2 Tình hình thực hiện cho vay hộ nghèo................................ 35
  2.2.5.3 Kết quả cho vay, thu nợ hộ nghèo...................................... 37
  2.3 Đánh giá về hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Na Rì 42
  2.3.1 Thành tựu đạt được............................................................... 42
  2.3.2 Một số hạn chế........................................................................ 43
  2.2.3 Nguyên nhân của hạn chế...................................................... 44
  2.2.3.1 Nguyên nhân chủ quan...................................................... 44
  2.2.3.2 Nguyên nhân khách quan.................................................. 45
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH HUYỆN NA RÌ............................................................. 46
  3.1 Định hướng mở rộng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH.. 46
  3.1.1 Định hướng xóa đói giảm nghèo của huyện Na Rì............... 46
  3.1.2 Định hướng về hoạt động tín dụng....................................... 47
  3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Na Rì............................................................................................................. 47
  3.2.1 Quan điểm cho vay................................................................ 47
  3.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo 49
  3.2.2.1 Thực hiện đúng những quy định cho vay............................ 49
  3.2.2.2 Nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hơn, hoàn thiện hơn 51
  3.2.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực................................ 52
  3.2.2.4 Tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ................ 53
  3.2.2.5 Cấp tín dụng phải kết hợp với chuyển giao kỹ thuật........... 54
  2.2.2.6 Các giải pháp khác............................................................ 55
  3.3 Một số kiến nghị........................................................................... 56
  3.3.1 Kiến nghị với cơ quan nhà nước........................................... 56
  3.3.2 Kiến nghị với NHCSXH......................................................... 57
  KẾT LUẬN............................................................................................ 59
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................. 60

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-08-2011, 12:57 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-28-2011, 04:53 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-10-2011, 04:56 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-22-2011, 10:20 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-14-2011, 12:51 PM

Từ khóa vào site

tieu luan quan ly nha nuoc chuyen vien NHCSXH

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1