Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  209

  Cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh

  NOTE
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ở Việt Nam, trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân, trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất là xây dựng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC. Trong đó có vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, đặc biệt là đội ngũ CBCC cấp xã người dân tộc thiểu số như người dân tộc Khmer ở các tỉnh Tây Nam Bộ nói chung và ở tỉnh Trà Vinh nói riêng cần được quan tâm nghiên cứu cả về lý luận và tổng kết thực tiễn.
  Theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX, hệ thống chính trị ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực tế hiện nay chất lượng của đội ngũ CBCC của hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều hạn chế ít được đào tạo, bồi dưỡng. Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới cần phải đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó xây dựng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa quyết định.
  Chính vì vậy, pháp lệnh sữa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cán bộ, công chức (năm 2003) đã qui định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị ở cơ sở được cụ thể hoá theo Nghị định số: 114/2003/NĐ -CP, Ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Từ đó, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung và CBCC cấp xã cơ sở trở thành một nhiệm vụ trước mắt cấp bách vừa là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài.
  Nhận thức tầm quan trọng đó trong thời gian qua, các địa phương trong cả nước đã triển khai thực hiện Quyết định số 874/1996/QĐ - TTg và Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg ngày 07/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005. Thực hiện tiếp theo là Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010. Do vậy phần lớn đội ngũ cán bộ các cấp, và CBCC cấp xã từng bước được trang bị kiến thức lý luận chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính. Họ đã cùng với nhân dân tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt thành thị và nông thôn ở nước ta.
  Tuy nhiên, những hạn chế lâu nay về công tác CBCC nói chung và CBCC người dân tộc thiểu số vẫn chưa được khắc phục như Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ ba, ĐCSVN khoá VIII đánh giá “Đội ngũ cán bộ tuy đông nhưng không đồng bộ, vẫn còn tình trạng “Vừa thừa vừa thiếu”. Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới" [13, tr.68]; “Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắng với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch sử dụng cán bộ. Chất lượng và hiệu quả đào tạo còn thấp. Nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, cán bộ chậm đổi mới, chưa gắn với tổng kết thực tiễn của công cuộc đổi mới;..." [13, tr.71].
  Như Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ bảy, ĐCSVN khoá IX đã đánh giá: “Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý ở vùng dân tộc và miền núi còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số chưa được quan tâm” [17, tr.34] và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đánh giá “…Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt, yếu kém về phẫm chất và năng lực, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ trình độ hoàn thành nhiệm vụ” [18, tr.86].
  Trước thực trạng về trình độ, năng lực của CBCC đặc biệt là đội ngũ CBCC người dân tộc thiếu số của đất nước, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của ĐCSVN đã đề ra: “…củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí thức là người dân tộc thiểu số…” [18, tr.122]. Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng Quyết định số: 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010.
  Trà Vinh là một tỉnh có đông đồng bào Khmer (đứng hàng thứ hai ở các tỉnh Tây Nam Bộ sau Sóc Trăng) hiện nay, có khoảng 30% dân số là đồng bào Khmer sống xen kẽ với đồng bào Kinh, Hoa trên hầu hết các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tạo nên một truyền thống đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc.
  Thời gian qua Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tỉnh nhà. Nhưng nhìn chung đội ngũ CBCC cấp xã, xét về tiêu chuẩn, trình độ được đào tạo, bồi dưỡng chỉ đáp ứng được một phần nào. Đặc biệt CBCC là người dân tộc Khmer còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý hành chính nhà nước và trình độ LLCT. Hiện nay, đại đa số CBCC cấp xã là người Khmer làm việc theo kinh nghiệm thực tiễn, thói quen, vì vậy, trong quá trình thực thi công việc gặp nhiều khó khăn, nhất là những sự việc nhạy cảm như đất đai, chế độ chính sách, dân tộc, tôn giáo…
  Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra. Tôi chọn đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh” để làm luận văn thạc sỹ Luật.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực CBCC nói chung và CBCC dân tộc nói riêng từ trước đến nay đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và đây cũng là lĩnh vực được chọn làm đề tài của luận án tiến sĩ và luận văn thạc sỹ triết học và luật học. Có thể đưa ra một số công trình, đề tài và bài viết tiêu biểu của các tác giả có liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận văn này.
  - Luận văn tiến sỹ Hồ Văn Thâm: Nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã hiện nay (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1996).
  - Luận văn thạc sỹ Trần Ngọc Điệp: Đào tạo cán bộ, công chức của tỉnh Cần Thơ (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1999).
  - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ): Chính quyền xã và quản lý nhà nước ở cấp xã, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.
  - Luận văn thạc sỹ Vy Văn Vũ: Vấn đề quy hoạch đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế của tỉnh Đồng Nai (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2000).
  - Luận văn thạc sỹ Phạm Quốc Tế: Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền xã hiện nay (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2001).
  - Luận văn thạc sỹ Cao Thị Hải: Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp xã ở Thái Bình (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2001).
  - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ: Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trong tiến trình cải cách hành chính, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.
  - Luận văn tiến sỹ Phạm Công Khâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2002).
  - Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm: Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.
  - Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Hậu: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2003).
  - Luận văn thạc sỹ Trần Văn Tài: Đào tạo nguồn cán bộ quản lý hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ-Thực trạng và giải pháp (Bảo vệ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2004).
  - Luận văn thạc sỹ Lê Thị Thu Hiền: Phát huy vai trò giáo dục pháp luật cho đồng bào Khmer của chính quyền cấp xã của tỉnh Trà Vinh hiện nay (Bảo vệ tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2006).
  - Lê Chi Mai: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở - vấn đề và giải pháp (Tạp chí Cộng sản số 20/2002).
  - Lê Thị Vân Hạnh: Đào tạo, bồi dưỡng công chức để nâng cao năng lực thực thi (Tạp chí quản lý nhà nước số 103/2004).
  Các công trình và các bài viết trên đã đề cập nhiều đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã.
  Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có công trình nào đề cập - nghiên cứu đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã có đông đồng bào dân tộc Khmer như ở tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu đề tài này trong tình hình thực tế người dân tộc Khmer chiếm tỷ trọng không nhỏ trong thành phần dân cư không chỉ ở tỉnh Trà Vinh mà còn ở nhiều tỉnh khác ở Tây Nam bộ, vì vậy không thể coi vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh là một trường hợp cá biệt. Đồng thời những kết quả nghiên cứu thể hiện trong các công trình nêu trên cần được phát triển vận dụng khi nghiên cứu đề tài này.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  3.1. Mục đích của luận văn
  - Góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về CBCC nói chung và CBCC cấp xã nói riêng.
  - Xác định những vấn đề lý luận về đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung và đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã.
  - Nhận diện các yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer.
  - Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh đề xuất phương hướng giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CBCC là người dân tộc Khmer.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer trên cơ sở đó làm rõ khái niệm, đặc điểm và vai trò CBCC cấp xã nói chung và CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer nói riêng, khái niệm, đặc điểm, nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer và những yêu cầu có tính tất yếu khách quan của việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh.
  - Phân tích thực trạng đội ngũ CBCC và công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tìm ra các nhân tố có tính tích cực thúc đẩy; các nhân tố có tính "rào cản" tiến trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer và đánh giá được ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh.
  - Trên cơ sở lý luận và thực trạng đội ngũ CBCC và công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh, đưa ra những quan điểm và giải pháp có tính đặc thù để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận văn
  4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
  Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận văn là đội ngũ CBCC cấp xã nói chung và CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung vận dụng vào quá trình hình thành xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC cấp xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Trên quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển về số lượng của đội ngũ CBCC này đáp ứng việc xây dựng chính quyền cấp xả ở tỉnh Trà Vinh.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Đội ngũ CBCC trong hệ thống chính trị cấp xã bao gồm: cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn CBCC không chuyên trách người dân tộc Khmer cấp xã, người trong quy hoạch dự kiến tạo nguồn cho các chức danh cấp xã.
  - Phạm vi không gian: tỉnh Trà Vinh.
  - Về đánh giá thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã chỉ giới hạn trong phạm vi thời gian: 2003 đến hết năm 2007.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  5.1. Cơ sở lý luận của luận văn
  Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng CBCC nói chung; nhưng chủ yếu là ở địa phương đặc biệt là ở cấp cơ sở.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Sử dụng các phương pháp cụ thể sau: Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích tài liệu liên quan, phương pháp so sánh và phỏng vấn trực tiếp các đối tượng là CBCC người dân tộc Khmer đang theo học các lớp tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh.
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  Chúng tôi hy vọng, kết quả nghiên cứu của luận văn là sự đóng góp bước đầu cho cách tiếp cận mới nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã cho người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Các quan điểm và giải pháp nêu trong luận văn có thể áp dụng nhằm tăng cường nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CBCC người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Luận văn cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy, học tập của các đối tượng học viên của các trường Chính trị, các cơ sở đào tạo cán bộ thuộc các tỉnh Tây Nam bộ và là tài liệu tham khảo cho CBCC ở Trà Vinh.
  7. Kết cấu nội dung của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung đề tài gồm 03 chương, 9 tiết.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. 323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ (2003), NXB Chính trị Quốc gia.
  2. Ban Bí thư Trung ương Đảng (1991), Chỉ thị 68 ngày 18 tháng 4 năm 1991 về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.
  3. Ban Bí thư Trung ương Đảng (1994), Quyết định số 88/QĐ-TW ngày 05 tháng 9 năm 1994 về thành lập Trường Chính trị cấp tỉnh, thành phố.
  4. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2007), Thông báo số 67/TB-TW ngày 14 tháng 03 năm 2007 về công tác của vùng đồng bào dân tộc Khmer.
  5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1999), Quy định số 54/QĐ-TW ngày 12 tháng 05 năm 1999 về quy định chế độ học tập lý luận của Đảng.
  6. Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội (2004), thông tư liên tịch số số: 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2004, hướng dẫn thực hiện nghị định số: 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  7. Bộ Tài chính (2001), Thông tư số 105/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2001 hướng dẫn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
  8. Bộ Tài chính (2005), Thông tư số 79/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2005 về việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
  9. Vĩnh Các (2004), Tăng cường các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp xã cho người dân tộc bản địa Tây Nguyên - từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng, Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia.
  10. Chính phủ (2003), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  11. Chính phủ (2003), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  12. Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh (2007), Niên giám thống kê năm 2007.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  19. Tô Tử Hạ (1998), Công chức và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  20. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2002), Quyết định số 484/QĐ -HVCTQG ngày 11 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.
  21. Học viện Hành chính Quốc gia (2003), Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính Nhà nước, chương trình chuyên viên, tập 2.
  22. Hội đồng Bộ trưởng (1982), Chỉ thị số 122-CT ngày 12 tháng 5 năm 1982 về công tác đối với đồng bào Khmer.
  23. PGS, TS Nguyễn Hữu Khiển (2003), Tìm hiểu về hành chính Nhà nước (tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung), Nxb Lao động, Hà Nội.
  24. GS,TS Bùi Văn Nhơn (2002), "Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức", Tạp chí quản lý Nhà nước, (11).
  25. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung năm 2001, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 được sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  27. Sơn Minh Thắng (2007), Bài tham luận về phân tích tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã là người dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh. Thực trạng phương hướng giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này đảm bảo đông về số lượng, cao về chất lượng trong thời kỳ mới ở tỉnh Trà Vinh.
  28. Thủ tướng Chính phủ (1996), Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1996, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
  29. Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 về ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức
  30. Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2003 phê duyệt định hướng quy họach đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn đến năm 2010.
  31. Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2006 về phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010.
  32. Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010.
  33. Tỉnh ủy Trà Vinh (1991), Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 13 tháng 10 năm 1991.
  34. Tỉnh uỷ Trà Vinh (2003), Đề án số 03-ĐA/TU ngày 03 tháng 11 năm 2003 về việc đào tạo nguồn cán bộ cho xã, phường, thị trấn.
  35. Tỉnh ủy Trà Vinh (2003), Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10 tháng 10 năm 2003.
  36. Tỉnh ủy Trà Vinh (2007), Báo cáo số 11-BC/TU ngày 15 tháng 5 năm 2007.
  37. PGS,TS Nguyễn Phú Trọng, PGS,TS Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2002), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, (lưu hành nội bộ), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  38. GS. Đoàn Trọng Truyến (chủ biên) (1999), So sánh hành chính các nước ASEAN, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  39. Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2001), Quyết định số 42/2001/QĐ-UBT ngày 13 tháng 09 năm 2001 về việc ban hành quy chế tạm thời về đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học và cán bộ, công chức được điều động tăng cường công tác ở xã thuộc tỉnh Trà Vinh.
  40. Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2005), Công văn số 1337/UBND-KHTH ngày 5 tháng 7 năm 2005 về việc chế độ chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Thông tư số 79 của Bộ Tài chính.
  41. Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (2007), Công văn số 3594/UBND-KHTH ngày 25 tháng 01 năm 2007 về việc bổ sung chế độ chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Thông tư số 79 của Bộ Tài chính.
  42. PGS,TS Bùi Thế Vĩnh (chủ biên) (2000), Một số thuật ngữ hành chính, Nxb Thế giới, Hà Nội.
  43. Nguyễn Như Ý (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-15-2011, 02:46 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 08:37 AM
 3. LUẬN VĂN Phân tích giá thành phân phối điện tại điện lực trà vinh
  By tailieu share4you in forum Quản Trị Kinh Doanh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-26-2011, 02:53 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-22-2011, 11:53 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-08-2011, 12:05 PM

Từ khóa vào site

bài thu hoạch nâng cao hiệu quả quản lý hành chính

cán bộ công chức

“đào tạo nguồn cán bộ quản lý hành chính nhà nước cấp xã trên địa bàn thành phố cần thơ – thực trạng và giải pháp” luận văn thạc sĩ của trần văn tài (2004).

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1