Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  209

  Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay

  NOTE
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, năm 2008), Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 được ban hành và có hiệu lực thi hành trong những năm gần đây đã chứa đựng nhiều tư duy pháp lý mới đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”(gọi tắt là Nghị quyết số 08-NQ/TW), Nghị quyết số 48 NQ/TW ngày 24 tháng5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 48 NQ/TW) và Nghị quyết số 49 NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 49 NQ/TW).
  Trong cơ chế thị trường, mọi loại tài sản được mua bán ở thị trường đều được coi là hàng hóa nhưng không phải tất cả loại tài sản đều có thể được đem bán đấu giá. Dựa trên khả năng tham gia giao dịch của tài sản, có thể chia tài sản thành 3 loại: tài sản không được phép đấu giá, tài sản bán đấu giá hạn chế đối với người tham gia đấu giá và tài sản bán đấu giá không hạn chế.
  Tài sản không được phép bán đấu giá là loại tài sản mà Nhà nước cấm giao dịch mua bán tự do. Ví dụ: Các loại thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 48/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2002, các loại ma túy theo quy định Luật Phòng chống ma túy năm 2000, Nghị định số 67/2001/NĐ-CP và Nghị định số 133/2003/NĐ-CP, các loại pháo theo quy định của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP.
  Tài sản bán đấu giá có hạn chế đối với người tham gia đấu giá là những loại tài sản mà chỉ những người đáp ứng được một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật mới được phép tham gia đấu giá. Ví dụ: Tài sản là nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá theo quy định của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001, tài sản là vàng theo quy định của Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003.
  Tài sản bán đấu giá không hạn chế là tất cả các loại tài sản mà pháp luật không quy định về điều kiện đối với người mua và người bán loại tài sản đó, bao gồm tất cả các loại tài sản còn lại ngoài hai loại tài sản trên.
  Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và thủ tục được pháp luật quy định. Tài sản đấu giá là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Người có tài sản bán đấu giá là chủ sở hữu tài sản hoặc người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán tài sản hoặc cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Người tham gia bán đấu giá tài sản là cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá để mua tài sản bán đấu giá theo quy định của Nghị định về bán đấu giá tài sản. Người mua được tài sản bán đấu giá là người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm và được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản.
  Pháp luật về bán đấu giá tài sản là toàn bộ những quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực bán đấu giá tài sản bao gồm những quy định về nguyên tắc, thủ tục bán đấu giá tài sản, người bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Song trong thực tiễn từ đổi mới đến nay pháp luật bán đấu giá tài sản vẫn còn một số bất cập trước áp lực của xu thế hội nhập của các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế cũng như còn chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật trong nước luôn được sửa đổi để hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. Theo đánh giá tại Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 về bán đấu giá tài sản thì tại nhiều địa phương một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP vẫn chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm, chưa thống nhất dẫn đến tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Hiệu lực quản lý nhà nước đối với các tổ chức hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương chưa cao ảnh hưởng đến việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của cá nhân, tổ chức tham gia bán đấu giá tài sản.
  Do đó, để khắc phục những hạn chế thiếu sót của hệ thống pháp luật về bán đấu giá tài sản cần phải tiến hành nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các văn bản mới có giá trị pháp lý cao nhằm hoàn thiện, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất toàn diện bảo đảm cho hoạt động bán đấu giá tài sản thông thoáng đem lại những giá trị lợi ích cao nhất, văn minh nhất cho cá nhân, tổ chức có tài sản bán đấu giá và lợi ích cho Nhà nước, cho xã hội, đặc biệt là trong điều kiện thực hiện chủ trương cải cách hành chính và xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bán đấu giá. Vì vậy, với những lý do trên thì việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay” là rất cần thiết, không chỉ góp phần hoàn thiện lý luận pháp luật về vấn đề này mà còn góp phần giải quyết một vấn đề thực tiễn đang đặt ra rất cấp bách.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Trong những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới đất nước, yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp cũng có tác giả đề cập đến lĩnh vực pháp luật về bán đấu giá tài sản ở Việt Nam nhưng ở những gốc độ khác nhau. Bộ Tư pháp với nhiệm vụ được Chính phủ giao cho việc thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực bán đấu giá tài sản cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo tại hai miền (phía Bắc ở tỉnh Nghệ An và phía Nam ở tỉnh An Giang), đồng thời biên soạn các tài liệu tập huấn hướng dẫn công tác này. Bên cạnh đó cũng đã có một số bài viết nghiên cứu về pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam được đăng trên tạp chí dân chủ và pháp luật của Bộ Tư pháp như:
  - Hoạt động bán đấu giá tài sản - thực tiễn và triển vọng của tác giả Đỗ Khắc Trung (số chuyên đề tháng 10/2006).
  - Một số bất cập của pháp luật về bán đấu giá tài sản của tác giả Nguyễn Văn Mạnh (số chuyên đề tháng 10/2006).
  - Những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác bán đấu giá tài sản của tác giả Phạm Văn Chung (số chuyên đề tháng 10/2006).
  - Những vướng mắc trong việc áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu của tác giả Minh Đức (số chuyên đề tháng 11/2007).
  - Có hay không sự khác nhau giữa bán đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất của tác giả Nguyễn Vĩnh Diện ( số 6/2007).
  Đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu tương đối hệ thống và toàn diện về hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù những công trình khoa học đã được công bố là tài liệu tham khảo có giá trị để nghiên cứu và viết luận văn này.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
  3.1. Mục đích của luận văn
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận thực trạng pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam đến năm 2020.
  3.2. Nhiệm vụ của luận văn
  Để thực hiện mục đích đã nêu trên, luận văn có những nhiệm vụ sau:
  - Nghiên cứu và đánh giá thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam thời kỳ đổi mới đến nay.
  - Xác lập quan điểm và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn
  Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam như: khái niệm, đặc điểm, nội dung pháp luật bán đấu giá tài sản, vai trò, các yêu cầu và tiêu chí hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản, qúa trình hình thành và thực trạng pháp luật bán đấu giá tài sản, những quan điểm và giải pháp hoàn thiện hiện nay.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Luận văn tập trung nghiên cứu hệ thống văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản ở nước ta chủ yếu trong thời kỳ đổi mới cho đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơ sở lý luận của luận văn
  Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, những cơ sở lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam về đổi mới Nhà nước và pháp luật về cải cách tư pháp.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
  Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Mát xít như phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh thống kê. Luận văn cũng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng như nghiên cứu và rà soát tài liệu.
  6. Những đóng góp mới của luận văn
  Luận văn là công trình nghiên cứu đầu tiên có tính hệ thống và toàn diện về hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản ở Việt Nam, do đó luận văn có những đóng góp nhất định sau:
  - Xác lập và đưa ra khái niệm về pháp luật bán đấu giá tài sản, chỉ ra những đặc điểm của pháp luật này cùng những tiêu chí hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản.
  - Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế đó của pháp luật bán đấu giá tài sản ở nước ta.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bán đấu giá ở Việt Nam hiện nay.
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
  - Luận văn góp phần làm phong phú thêm lý luận, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực cụ thể là bán đấu giá tài sản.
  - Luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các cơ quan Nhà nước, các nhà làm luật trong việc hoạch định chính sách sửa đổi, bổ sung, ban hành mới pháp luật về bán đấu giá tài sản và của những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
  8. Kết luận của luận văn
  Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 3 chương, 8 tiết.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thế Anh (2006), “Pháp luật Trung Quốc về bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.26-27.
  2. Lương Tú Bình (2006), “Vài nét về dịch vụ bán đấu giá tài sản ở Thanh Hóa”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.18-19.
  3. Bộ Chính trị (02/01/2002), Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian tới, số 08-NQ/TW.
  4. Bộ Chính trị (24/5/2005), Nghị quyết về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, số 48-NQ/TW.
  5. Bộ Chính trị (02/6/2005), Nghị quyết về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, số 49-NQ/TW.
  6. Bộ Tư pháp - Vụ Bổ trợ tư pháp (2006), Bán đấu giá tài sản (Tài liệu tập huấn nghiệp vụ), Nxb Tư pháp, Hà Nội.
  7. Chính phủ (14/11/2003), Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, số 134/2003/NĐ-CP.
  8. Chính phủ (18/01/2005), Nghị định của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, số 05/2005/NĐ-CP.
  9. Chính phủ (04/02/2008), Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số 13/2008/NĐ-CP.
  10. Phạm Văn Chung (2006), “Những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.15 và 19.
  11. Nguyễn Đại Dân (2006), “Một số kinh nghiệm trong việc bán đấu giá tài sản ở Hải Dương”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.16-17.
  12. Nguyễn Vĩnh Diện (2007), “Có hay không sự khác nhau giữa bán đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 6 (183), tr.35-37.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Dân Đức (2006), “Bán đấu giá tài sản ở Nhật Bản”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.28-32.
  17. Minh Đức (2007), “Những vướng mắc trong việc áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (11), tr.31-32.
  18. Hồng Hạnh (2007), “Bán đấu giá cổ phần và tài sản sung công quỹ nhà nước tại trung tâm bán đấu giá tài sản Thanh Hóa”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (11), tr.15-18.
  19. Bùi Thị Thanh Hiếu (2007), “Tài sản là quyền sử dụng đất bị kê biên khó bán theo thủ tục bán đấu giá”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (11), tr.30.
  20. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Khoa Nhà nước và Pháp luật (2004), Tài liệu học tập và nghiên cứu môn học lý luận chung về nhà nước và pháp luật, tập 1, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  21. Nguyễn Việt Hùng (2007), “Kinh nghiệm bán đấu giá tài sản qua thực tiễn ở Vĩnh Phúc”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (11), tr.23-27.
  22. Hồ Quang Huy (2007), “Bàn về một số quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm”,Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 4(181), tr.28-33.
  23. Trung Kiên (2007), “Đôi điều cần lưu ý khi ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (11), tr.10-11.
  24. Hồng Liên (2006), “Họat động bán đấu giá tài sản ở Thái Bình”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.20-21.
  25. Nguyễn Văn Mạnh (2006), “Một số bất cập của pháp luật về bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.13-14.
  26. Quốc Phương (2006), “Những khó khăn, thuận lợi trong họat động bán đấu giá tài sản của tỉnh Hòa Bình”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.24-25.
  27. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Thương mại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  28. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Bộ luật dân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  29. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật dân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  30. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật kinh doanh bất động sản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  31. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  32. Đặng Thanh Sơn (2006), “Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính liên quan đến họat động bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.9-12 và 17.
  33. Thủ tướng Chính phủ (15/5/2006), Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, số 18/2006/CT-TTg.
  34. Lệ Thủy (2007), “Vướng mắc trong bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (11), tr.7-9.
  35. Thu Thủy (2006), “Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 18/2006/CT-TTg về bán đấu giá tài sản”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.7-8.
  36. Đỗ Khắc Trung (2006), “Họat động bán đấu giá tài sản - thực tiễn và triển vọng”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (10), tr.2-6.
  37. Đỗ Khắc Trung (2007), “Bán đấu giá tài sản thực trạng và hướng hòan thiện”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số (11), tr.2-6.
  38. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, sửa đổi bổ sung năm 2007, năm 2008, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  39. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2004), "Pháp lệnh thi hành án và các Nghị định hướng dẫn thi hành án", Tạp chí Dân chủ và pháp luật - phụ bản, số (12).
  40. Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
  41. Nguyễn Xuân Viễn (2007), “Cần quy định rõ về trường hợp bán đấu giá không thành”, số 3(180), tr.53.
  42. Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp (2004), Các quy định pháp luật nước ngoài về bán đấu giá tài sản, (tài liệu tham khảo).

  luận văn

 

 

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1