Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  209

  Năng lực thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cán bộ chính quyền cấp xã tỉnh Bến Tre

  NOTE
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Dân chủ (DC) xã hội chủ nghĩa (XHCN) vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhà nước đại diện quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật (PL) của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhất là trong thời kỳ đổi mới Đảng ta đã rút ra bài học quan trọng: Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân dân tham gia có hiệu quả vào quản lý nhà nước phải đi đôi với việc đẩy mạnh đấu tranh khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ, kết hợp giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, thực hiện dân chủ ở cơ sở.
  Từ bài học kinh nghiệm trên ngày 18/02/1998, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VIII đã ra Chỉ thị số 30/CT-TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể hóa Chỉ thị này, ngày 15/5/1998, Chính phủ ra Nghị định số 29/NĐ-CP ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, đến ngày 07/7/2003 Nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 79/NĐ-CP. Dấu mốc pháp lý quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của DC ở cơ sở (CS) là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (20/4/2007).
  Thực hiện pháp luật (THPL) về DC ở xã, phường, thị trấn nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân ở xã, phường, thị trấn, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, tăng cường đoàn kết, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng bộ, chính quyền (CQ) và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái; quan liêu, tham nhũng, góp phần vào sự nghiệp “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, theo định hướng XHCN. Vai trò đó của PL về DC ở CS phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng là năng lực (NL) THPL của đội ngũ cán bộ (CB) CQ cấp xã (CX). Đây là vấn đề có tính phổ biến đối với các địa phương trong cả nước, là chủ trương quan trọng của Chính phủ, được đề ra tại Báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Ban Dân vận Trung ương tổ chức.
  Cũng như các địa phương trong cả nước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) và ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong tỉnh Bến Tre đã đặc biệt chú trọng triển khai THPL về DC ở CS, với nhiều thành tựu to lớn. Trong việc THPL về DC ở CS đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình, song cũng không ít đơn vị cơ sở còn khó khăn, lúng túng, thậm chí còn nhiều yếu kém. Cả ở những nơi thực hiện tốt, và nhất là ở những nơi yếu kém đều cho thấy NLTHPL về DC ở CS của đội ngũ CB, công chức (CC) CS là hết sức quan trọng. Điều này lại càng bức xúc trong điều kiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
  Vì những lý do trên, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến NLTHPL về DC ở CS, đánh giá đúng thực trạng năng lực đó của đội ngũ CBCQCX tỉnh Bến Tre, từ đó có những giải pháp phù hợp là hết sức cần thiết.
  Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Năng lực thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cán bộ chính quyền cấp xã tỉnh Bến Tre để viết luận văn thạc sĩ luật.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Vấn đề thực hiện DC ở CS và THPL về DC ở CS của đội ngũ CBCQCX được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, với nhiều công trình có giá trị, đáng chú ý là:
  - Đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước:
  + Đề tài Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay do PGS.TS Hoàng Chí Bảo làm chủ nhiệm, trong khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu một số vấn đề nhằm củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở, trong sự nghiệp đổi mới và phát triển ở nước ta hiện nay . Đề tài đã xây dựng khái niệm hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn, đặc điểm và cấu trúc của nó, những tác động ảnh hưởng và những quan điểm, giải pháp tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống ấy ở Việt Nam.
  + Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, do TS Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ nhiệm, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, nghiệm thu tháng 4 năm 2004. Nội dung đề tài nghiên cứu năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện vùng đồng bằng sông Cửu Long và đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực đó. Kết quả nghiên cứu đề tài cho phép tác giả kế thừa nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề phương pháp luận tiếp cận khái niệm năng lực của cán bộ, công chức.
  - Các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ:
  + Luận án tiến sĩ (1998), Vấn đề dân chủ trên lĩnh vực chính trị ở nông thôn Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay (qua khảo sát vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long), của Đào Bá Phương, thuộc chuyên ngành triết học. Nội dung luận án tập trung làm rõ tình hình thực hiện dân chủ trên lĩnh vực chính trị ở nông thôn Việt Nam (dưới góc độ triết học), đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản nhằm nâng cao trình độ thực hiện dân chủ trên lĩnh vực chính trị ở nông thôn hiện nay.
  + Luận văn thạc sĩ (1997) Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (qua thực thực tỉnh Long An), của Phạm Văn Hai, thuộc chuyên ngành triết học. Nội dung luận văn tập trung làm rõ khái niệm năng lực (dưới góc độ triết học), đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Long An.
  + Luận văn thạc sĩ (2003), Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, của Phạm Thị Thu Vinh, thuộc chuyên ngành quản lý nhà nước. Nội dung luận văn làm rõ khái niệm năng lực nói chung và các biện pháp nâng cao năng lực của cán bộ chính quyền cấp cơ sở ở Phú Thọ.
  + Luận văn thạc sĩ (2006), Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã tỉnh Hà Tỉnh hiện nay, của Trần Ánh Dương, thuộc chuyên ngành luật. Nội dung của luận văn làm rõ khái niệm và hệ thống giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Hà Tĩnh.
  + Luận văn thạc sĩ (2006), Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đọan hiện nay, của Ngô Thị Hòa, thuộc chuyên ngành luật. Nội dung của luận văn đánh giá tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã; đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cấp xã ở Hưng Yên.
  + Luận văn thạc sĩ (2006), Kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, của Nguyễn Tiến Thành, thuộc chuyên ngành luật. Nội dung của luận văn làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến việc kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đề xuất và luận chứng các giải pháp tăng cường sự kết hợp dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  - Các sách chuyên khảo và các bài viết được công bố trên các tạp chí chuyên ngành:
  + Thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền cấp xã ở nước ta hiện nay, của các tác giả TS Nguyễn Văn Sáu- GS Hồ Văn Thông(2005) Nxb chính trị quốc gia, HN. Nội dung của sách đề cập đến vấn đề thực hiện quy chế dân chủ, đề xuất những giải pháp xây dựng chính quyền cấp xã ở nước ta hiện nay.
  + Nâng cao trình độ năng lực quản lý của cán bộ chủ chốt hiện nay, của tác giả GS.TS Hồ Văn Vĩnh, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lý luận số 1/1994. Nội dung bài viết đề cập đến những giải pháp nâng cao trình độ, năng lực quản lý của cán bộ chủ chốt các cấp hiện nay.
  + Một số giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, của tác giả GS.TSKH Vũ Huy Từ, đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước số 5/2002. Nội dung bài viết đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
  Nhìn chung, các công trình nghiên cứu nêu trên chỉ chủ yếu nghiên cứu năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, tổ chức thực hiện các lĩnh vực pháp luật khác nhau. Việc nghiên cứu năng lực thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cán bộ chính quyền cấp xã ở mỗi địa phương cụ thể, và dưới góc độ luật học, thì chưa có công trình nào. Vì thế đề tài luận văn không trùng lặp với các công trình khoa học đã được công bố.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  - Về mục đích:
  Luận văn trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX, để đề xuất và luận chứng các giải pháp bảo đảm năng lực đó của đội ngũ CBCQCX ở tỉnh Bến Tre hiện nay.
  - Về nhiệm vụ:
  Phù hợp mục đích trên luận văn có các nhiệm vụ sau:
  + Xây dựng khái niệm NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX, chỉ ra các đặc điểm, các yếu tố cấu thành, ảnh hưởng và yêu cầu đối với việc bảo đảm năng lực của đội ngũ đó hiện nay.
  + Đánh giá đúng thực trạng THPL về DC ở CS và thực trạng NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX ở Bến Tre.
  + Đề xuất và luận chứng các giải pháp bảo đảm NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX ở Bến Tre hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Đối tượng nghiên cứu của luận văn:
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn về NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX, thực trạng cũng như các giải pháp bảo đảm năng lực của đội ngũ cán bộ đó ở tỉnh Bến Tre hiện nay.
  - Phạm vi nghiên cứu của luận văn:
  Luận văn không nghiên cứu NLTHPL về DC ở CS của tất cả các chức danh trong bộ máy hệ thống chính trị cơ sở, mà chỉ nghiên cứu năng lực đó của các chức danh: chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và công chức cấp xã, và chỉ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, thời gian nghiên cứu từ năm 1998 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  - Về cơ sở lý luận:
  Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng về đổi mới nhà nước và pháp luật, về thực hiện dân chủ XHCN cũng như các quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền trong thời kỳ đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Luận văn cũng kế thừa và vận dụng có chọn lọc những kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan đến đề tài.
  - Về phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng các phương pháp của triết học Mác - Lênin, trong đó sử dụng chủ yếu các phương pháp kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, phân tích và tổng hợp, lịch sử cụ thể. Luận văn cũng sử dụng một số phương pháp của các khoa học chuyên ngành, như của khoa học thống kê, xã hội học, lý thuyết hệ thống. Các phương pháp ấy được sử dụng trong luận văn như sau:
  + Luận văn sử dụng đồng thời các phương pháp của triết học Mác- Lênin để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra ở cả ba chương, trong đó phương pháp phân tích và tổng hợp được sử dụng chủ yếu ở chương 1; phương pháp kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, lịch sử cụ thể cũng như các phương pháp xã hội học , thống kê được sử dụng phổ biến ở chương 2 nhằm bảo đảm việc đánh giá thực trạng là khách quan, toàn diện.
  + Phương pháp của lý thuyết hệ thống được sử dụng trong luận văn để bảo đảm tính nhất quán trong toàn bộ nội dung, tính liên thông giữa các chương, các tiết của luận văn.
  6. Đóng góp mới về khoa học của luận văn
  Từ những kết quả đạt được, luận văn có những điểm mới về mặt khoa học sau:
  - Xây dựng khái niệm NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX; xác định các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực đó.
  - Đánh giá khách quan thực trạng NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX tỉnh Bến Tre.
  - Xây dựng các luận chứng về các quan điểm, giải pháp bảo đảm NLTHPL về DC ở CS của CBCQCX tỉnh Bến Tre hiện nay.
  7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  Luận văn góp phần phát triển lý luận về pháp luật, trực tiếp là những vấn đề lý luận về chủ thể thực hiện PL, NLTHPL của một loại chủ thể đặc biệt là CBCQCX đối với một lĩnh vực PL cụ thể (dân chủ ở cơ sở).
  Những giải pháp mà luận văn đưa ra có giá trị tham khảo đối với các cấp chính quyền, trực tiếp là chính quyền cấp xã trong xây dựng đội ngũ CBCQCX, bảo đảm NLTHPL về DC ở CS của đội ngũ cán bộ này.
  Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo bổ ích để nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Chính trị Bến Tre.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Bộ Nội vụ (2003), Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 79/2004/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ ở xã và áp dụng đối với phường, thị trấn ngày 20/2/2004.
  2. Bộ Nội vụ - Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước (2004), Hệ thống chính trị cơ sở - Thực trạng và một số giải pháp đổi mới.
  3. Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  4. Các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở (2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  5. Chính phủ (1998), Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã.
  6. Chính phủ (1998), Chỉ thị số 22/1998/CT-TTg ngày 15/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quy chế dân chủ ở xã.
  7. Chính phủ (2003), Nghị định số 79/2003/NĐ - CP ngày 07/7/2003 về ban hành quy chế thực hiện dân chủ xã.
  8. Chính phủ (2003), Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  9. Chính phủ (2003), Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  10. Chính phủ (2004), Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010.
  11. Chính phủ (2004), Báo cáo số 1317/BC-CP ngày 23/9/2004 về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ 1998 - 2004.
  12. Trần Ánh Dương (2006), Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tĩnh Hà Tĩnh hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  19. Nguyễn Minh Đoan (2008), "Thực hiện pháp luật đầy đủ, nghiêm minh là hoạt động thiết thực củng cố, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân", Thông tin Nhà nước và pháp luật, (2), tr.1-7.
  20. Phạm Văn Hai (1997), Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở (qua thực tế tỉnh Long An), Luận văn Thạc sĩ triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  21. Trần Quốc Huy (2005), Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  22. Bùi Văn Huệ (2000), Giáo trình Tâm lý học, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.
  23. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Tâm lý xã hội trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  24. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Nhà nước và pháp luật (2004), Tài liệu học tập và nghiên cứu môn Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật.
  25. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi (2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. Lê Thị Thanh Phụng (2003), Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện Miền Núi ở Lâm Đồng hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  27. Lê Trung Quân (2004), Thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay- Thực trạng và giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  28. Quốc hội (2003), Luật số 11/2003/QH11ngày 26/11/2003 về tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.
  29. Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre (2007), Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bến Tre.
  30. Tỉnh ủy Bến Tre (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ VII.
  31. Tỉnh ủy Bến Tre (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ VIII.
  32. Tỉnh ủy Bến Tre (2006), Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 22/9/2006 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015.
  33. Tỉnh ủy Bến Tre (2006), Báo cáo số 02-BC/BCĐ ngày 13/02/2006 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006.
  34. Tỉnh ủy Bến Tre (2007), Báo cáo số 17-BC/BCĐ ngày 08/02/2007 báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007.
  35. Tỉnh ủy Bến Tre (2008), Báo cáo số 27-BC/BCĐ ngày 23/5/2008 báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2007.
  36. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Khoa Luật (1993), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật.
  37. Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
  38. Từ điển tiếng Việt (2000) Nxb Đà Nẵng.
  39. Nguyễn Quốc Tuấn (2004), Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  40. Hồ Bá Thâm (2003), Phát triển năng lực tư duy của người cán bộ lãnh đạo hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  41. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh cán bộ, công chức.
  42. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2002,2003.
  43. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2007), Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
  44. Ủy ban nhân dân Tỉnh bến Tre (2005), Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 về việc ban hành quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bến Tre.
  45. Ủy ban nhân dân Tỉnh Bến Tre (2008), Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 12/3/2008 báo cáo kết quả thực hiện các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ năm 2007 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-12-2012, 01:29 PM
 2. Sách 6 kỹ năng giải quyết vấn đề
  By phamtungd6 in forum KỸ NĂNG QUẢN LÝ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-28-2011, 11:56 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 11:28 PM
 4. TÀI LIỆU Kỹ Năng Ra Quyết Định
  By sieunhanvcu in forum QUẢN TRỊ KINH DOANH
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-18-2011, 10:11 PM
 5. Sách The Power of Now - Quyền Năng Của Bây Giờ
  By sieunhanvcu in forum NGHỆ THUẬT SỐNG
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-18-2011, 03:31 PM

Từ khóa vào site

cán bộ công chức

nhan xet ve viec thuc hien phap luat o nuoc ta hien nay

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1