Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Chất lượng công tác tư tưởng của các Đảng bộ huyện đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

  NOTE

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 3
  Chương 1: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CÁC ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH - NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VÀ LÝ LUẬN 10
  1.1. Các Đảng bộ huyện đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh và những vấn đề đặt ra cho công tác tư tưởng 10
  1.2. Quan niệm về chất lượng công tác tư tưởng của Đảng và của Đảng bộ huyện đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh 25
  1.3. Chất lượng công tác tư tưởng của các Đảng bộ huyện đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh hiện nay - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm 40
  Chương 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CÁC ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 72
  2.1. Dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 72
  2.2. Mục tiêu và phương hướng cơ bản 77
  2.3. Các giải pháp chủ yếu 83
  KẾT LUẬN 101
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  PHỤ LỤC 106


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN


  BCHTƯ : Ban Chấp hành Trung ương
  CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  CNXH : Chủ nghĩa xã hội
  CTQG : Chính trị quốc gia
  CTTT : Công tác tư tưởng
  ĐBVB : Đồng bằng ven biển
  HTCT : Hệ thống chính trị
  Nxb : Nhà xuất bản
  TCCSĐ : Tổ chức cơ sở đảng
  UBND : Uỷ ban nhân dân
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa  MỞ ĐẦU

  1. Tình hình cấp thiết của đề tài
  Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng và trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của Đảng và chế độ.
  Công tác tư tưởng (CTTT) góp phần vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biến tư tưởng, lý luận thành niềm tin và hành động tự giác, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng cũng như trong xã hội; xây dựng thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cộng sản; giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh chống các luận điệu sau trái, thù địch, tư tưởng lạc hậu, bảo thủ, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng tư tưởng tích cực, tiến bộ…
  Đảng ta đang lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Đảng phải lãnh đạo, động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cấp bách, đồng thời tổng kết thực tiễn, đúc kết thành lý luận để kịp thời làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, làm rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng mặt tích cực của quá trình toàn cầu hóa; hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch... Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đòi hỏi CTTT của Đảng phải chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa X về CTTT, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới đã chỉ rõ:
  Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, củng cố, tăng cường sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), của đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN [25, tr. 40].
  Trong nhiều năm qua, thực hiện phương hướng và nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng CTTT theo nghị quyết của các Đại hội Đảng và các Hội nghị Trung ương đề ra, Đảng bộ các huyện đồng bằng ven biển (ĐBVB) tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên quan tâm và làm tốt CTTT cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của thời kỳ mới và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, CTTT của các Đảng bộ huyện vùng ĐBVB Hà Tĩnh đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn hiện nay, thậm chí có lúc, có nơi diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhân dân trở thành những vấn đề phức tạp, bức xúc, có nguy cơ gây mất ổn định ở một số địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất, an ninh trật tự và đời sống. Tình hình đó cần được kịp thời giải quyết, chấn chỉnh trên nhiều mặt, trong đó có vấn đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả của CTTT. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CTTT ở các Đảng bộ huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh vừa là yêu cầu bức thiết trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài.
  Từ những lý do trên, với việc chọn đề tài "Chất lượng công tác tư tưởng của các Đảng bộ huyện đồng bằng ven biển tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay" làm luận văn tốt nghiệp, tác giả luận văn hy vọng góp phần cùng các Đảng bộ các huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh đổi mới và nâng cao chất lượng CTTT, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu thực tiễn của CTTT; Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về CTTT, gần đây là: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ khoá IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTƯ khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở đã quan tâm, nghiên cứu và tổng kết thực tiễn về CTTT. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, bài viết, luận văn, luận án đề cập dưới nhiều góc độ, phạm vi khác nhau về CTTT. Chẳng hạn:
  - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1999), Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hoá trong tình hình mới, Nhà xuất bản (Nxb) Chính trị quốc gia (CTQG), Hà Nội;
  - Đào Duy Tùng (1999), Một số vấn đề về công tác tư tưởng, Nxb CTQG, Hà Nội 1999;
  - Trần Trọng Tân (1999), Về công tác tư tưởng - văn hóa, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Nguyễn Đức Bình (2001), Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và văn hóa, Nxb CTQG, Hà Nội;
  - Đào Duy Quát (chủ biên, 2002), Một số vấn đề về công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội;
  - Lê Khả Phiêu (2000), Nội dung hàng đầu của công tác tư tưởng là làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành chủ đạo trong xã hội, Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, số 9;
  - Nông Đức Mạnh (2001), Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, số 6;
  - Vũ Văn Thuấn (2002), Hà Nội coi trọng chất lượng công tác tư tưởng trên địa bàn phường, xã, Tạp chí Tư tưởng - Văn hóa, số 2;
  - Nguyễn Khắc Bộ (2002), Kết hợp hai chiều trong công tác tư tưởng ở cơ sở, Tạp chí Tư tưởng - Văn hóa, số 1;
  - Trần Việt Hùng (2002), Công tác tư tưởng ở Tây Nguyên hiện nay, Tạp chí Tư tưởng - văn hóa, số 3;
  - Phạm Gia Khiêm (2003), Để công tác tư tưởng - văn hóa trở thành động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, Tạp chí Cộng sản, số 8;
  - Nguyễn Phú Trọng (2005), Về cuộc đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay, Tạp chí Cộng sản số 774, tháng 11;
  - Nguyễn Văn Minh (1996), Đổi mới công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng nông thôn ngoại thành Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội;
  - Phan Trường Chiến (2000), Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong Đảng bộ tỉnh Kiên Giang hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội;
  - Nguyễn Sĩ Đệ (2003), Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng ở vùng có đông người Khơ-me trong giai đoạn hiện nay, Luận án Thạc sĩ;
  - Nguyễn Thanh Tâm (2004), Chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội;
  - Nguyễn Ngọc Thuần (2001), Chất lượng công tác tư tương của Đảng bộ quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ; Hà Nội;
  - Nguyễn Quốc Minh (2002), Công tác tư tưởng của Đảng bộ xã, phường ở tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ;
  - Nguyễn Minh Tân (2003), Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội;
  - Trịnh Thanh Tâm (2005), Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của các Đảng bộ xã vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội;
  - Hoàng Quốc Đạt (2005), Công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội;
  - Huỳnh Thanh Hải (2005), Chất lượng công tác tư tưởng của các Đảng bộ phường ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - thực trạng và giải pháp, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội; v.v..
  Những công trình, bài viết, luận văn nêu trên đã đề cập đến vấn đề chung của toàn ngành hoặc riêng của một số địa phương, nhưng đến nay chưa có công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu vấn đề chất lượng CTTT của các Đảng bộ huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay. Luận văn kế thừa, tiếp thu có chọn lọc các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài này.

  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  3.1. Mục đích:
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng, nguyên nhân, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp khả thi góp phần nâng cao chất lượng CTTT của các Đảng bộ huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
  3.2. Nhiệm vụ:
  - Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về CTTT liên quan đến chủ đề luận văn.
  - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng CTTT của các Đảng bộ huyện vùng ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh từ khi thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng (2006) đến nay, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm.
  - Đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng CTTT của các Đảng bộ huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Các hoạt động tư tưởng của các Đảng bộ huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm cả cấp huyện và cấp cơ sở.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu:
  Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có 06 huyện đồng bằng, 03 huyện miền núi, 01 thành phố và 01 thị xã, trong đó có 04 huyện ĐBVB. Luận văn tập trung nghiên cứu CTTT của 04 Đảng bộ huyện ĐBVB của tỉnh là Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà và Cẩm Xuyên.
  Thời gian khảo sát: từ năm 2003 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơ sở lý luận:
  Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng ta về xây dựng Đảng nói chung, về CTTT nói riêng.
  Luận văn kế thừa có chọn lọc các công trình khoa học, các luận văn của một số tác giả đã nghiên cứu về CTTT nói chung, nhất là về CTTT của các đảng bộ cơ sở; sử dụng các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, các báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá thực tiễn về CTTT của Tỉnh ủy, các Huyện ủy huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn được thực hiện theo phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa lô-gích và lịch sử, trên cơ sở điều tra, khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh.
  6. Những đóng góp và ý nghĩa của luận văn
  Luận văn góp phần đánh giá đúng tình hình tư tưởng và thực trạng chất lượng CTTT của các Đảng bộ huyện ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh hiện nay, đề xuất những giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng CTTT của các Đảng bộ huyện vùng ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
  Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTTT của các Đảng bộ huyện vùng ĐBVB tỉnh Hà Tĩnh và làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu về CTTT.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 2 chương, 6 tiết.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1999), Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới, Nxb CTQG, Hà Nội.
  2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (2006), Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh năm 2006.
  3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (2006), Báo cáo tỏng kết công tác tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh năm 2007
  4. Nguyễn Đức Bình (2001), Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và văn hóa, Nxb CTQG, Hà Nội.
  5. Nguyễn Khắc Bộ (2002), "Kết hợp hai chiều trong công tác tư tưởng ở cơ sở", Tạp chí Tư tưởng - Văn hóa, (số 1).
  6. Cục Thống kê Hà Tĩnh (2007), Niên giám thống kê Hà Tĩnh năm 2006, Nxb Thống kê, Hà Nội.
  7. Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXIX.
  8. Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên (1998), Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên (1930-1975), Nxb CTQG, Hà Nội.
  9. Đảng bộ huyện Can Lộc (2005), Lịch sử Đảng bộ huyện Can Lộc (1930-2000), Nxb CTQG, Hà Nội.
  10. Đảng bộ huyện Nghi Xuân (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ XIX.
  11. Đảng bộ huyện Nghi Xuân (2000), Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân (1930 - 1995), Nxb CTQG, Hà Nội.
  12. Đảng bộ huyện Lộc Hà (2008), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ nhất.
  13. Đảng bộ huyện Thạch Hà (2005), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXVII.
  14. Đảng bộ huyện Thạch Hà (1997), Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà, tập I (1930 - 1954), Nxb CTQG, Hà Nội.
  15. Đảng bộ huyện Thạch Hà (2002), Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà, tập II (1954 - 2000), Nxb CTQG, Hà Nội.
  16. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (1993), Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, tập I (1930-1954), Nxb CTQG, Hà Nội.
  17. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (1993), Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh, tập II (1954-1975), Nxb CTQG, Hà Nội.
  18. Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI.
  19. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb CTQG, Hà Nội.
  20. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb CTQG, Hà Nội.
  21. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội.
  22. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ khóa IX, Nxb CTQG, Hà Nội.
  23. Đảng Cộng sản Việt Nam 2004, Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 BCHTƯ khóa IX, Nxb CTQG, Hà Nội.
  24. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội .
  25. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ khóa X, Nxb CTQG, Hà Nội.
  26. Cao Văn Định (2000), Chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng (cấp xã) vùng đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh Bắc Trung bộ trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  27. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Xây dựng Đảng (2003), Giáo trình Công tác tư tưởng, Nxb CTQG, Hà Nội.
  28. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Xây dựng Đảng (2004), Giáo trình Xây dựng Đảng (dùng cho hệ cao cấp lý luận chính trị), Nxb CTQG, Hà Nội.
  29. Hà Ngọc Hợi, Ngô Văn Thạo (2002), Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, Nxb CTQG, Hà Nội.
  30. Phạm Gia Khiêm (2003), "Để công tác tư tưởng - văn hóa trở thành động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội", Tạp chí Cộng sản, (số 8).
  31. V.I. Lênin (1974), Toàn tập, tập 1, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.
  32. V.I. Lênin (1975), Toàn tập, tập 5, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.
  33. V.I. Lênin (1975), Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.
  34. V.I. Lênin (1980), Toàn tập, tập 21, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va.
  35. C. Mác (1971), Góp phần phê phán chính trị kinh tế học, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  36. C. Mác - Ph. Ăng-ghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội.
  37. C. Mác - Ph. Ăng-ghen (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội.
  38. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội.
  39. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội.
  40. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội.
  41. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội.
  42. Lê Khả Phiêu (2000), "Nội dung hàng đầu của công tác tư tưởng là làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành chủ đạo trong xã hội", Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng, (số 9).
  43. Trịnh Thanh Tâm (2005), Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của các Đảng bộ xã vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  44. Cung Kim Tiến (chủ biên) (1998), Từ điển Triết học, Nxb Văn hóa - thông tin.
  45. Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa - thông tin.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-30-2011, 11:54 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 03:27 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 11:10 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 10:34 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 10:22 AM

Từ khóa vào site

nội dung pháp nâng cao chat lương công tác tư tươngcủa tổ chưc co sở đảng

luan van cong tac tu tuong

tieuluancongtactutuong

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1