Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

  NOTE
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quán triệt tư tưởng của V.I.Lênin, muốn lật đổ chế độ cũ, giành chính quyền, giai cấp vô sản cần phải có đội ngũ “cán bộ chuyên nghiệp”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ. Rất nhiều lần Người khẳng định: cán bộ là cái gốc của mọi công việc.
  Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết, chủ trương, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ. Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định: cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng.
  Cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn) là cấp cuối cùng trong hệ thống chính quyền bốn cấp ở nước ta, là cấp thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với dân và sát với dân nhất, có nhiệm vụ và vai trò to lớn trong việc cụ thể hoá mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở là người tổ chức, dẫn dắt mọi thành viên trong tập thể hướng vào một mục đích chung để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Việc có hoàn thành tốt hay không tốt nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất, năng lực, phong cách của người lãnh đạo. Do vậy, vấn đề cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp này có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động và hiệu quả quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước nói chung. Vì thế, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở phải đảm bảo được các tiêu chuẩn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức; trình độ năng lực; phong cách, tác phong công tác để có thể nhận thức đúng và biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước thành hiện thực trong đời sống xã hội.
  Thị xã Sa Đéc là một trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội lớn của tỉnh Đồng Tháp, sau nhiều lần điều chỉnh, thay đổi đơn vị hành chính, hệ thống chính trị ở các phường, xã được xác lập và củng cố. Theo đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các phường, xã được xây dựng và từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Biểu hiện ở tình hình an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế, văn hóa - xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Qua đó, đã khẳng định được năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã có thể đảm đương được yêu cầu nhiệm vụ trong những năm qua, là nhờ sự thường xuyên quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Thị ủy đối với công tác cán bộ, nhất là công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở phường, xã, từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã được ổn định và không ngừng nâng lên.
  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở phường, xã vẫn còn nhiều yếu kém, nhất là trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng,… Đồng thời, những tiêu chuẩn để đánh giá, quản lý, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở phường, xã trở nên bất cập trước tình hình mới, đòi hỏi phải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.
  Từ thực trạng nêu trên, đòi hỏi Ban Thường vụ Thị ủy phối hợp với Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã Sa Đéc phải nhanh chóng lãnh đạo làm tốt việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã. Có như vậy mới có được đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã đáp ứng được nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhất là trước yêu cầu phải nhanh chóng tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội trong điều kiện đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
  Để thực hiện nhiệm vụ cấp bách đó, trước hết cần cụ thể hóa những tiêu chuẩn chung về cán bộ của Đảng thành hệ thống những tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phường, xã phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thị xã Sa Đéc. Đồng thời vận dụng hệ tiêu chuẩn đó làm cơ sở cho việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng,… đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phường, xã, nhằm đạt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở phường, xã đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác và trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã Sa Đéc từ nay đến năm 2015.
  Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, tôi chọn đề tà “Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay” để viết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề có tính cấp bách và thiết thực, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường, xã nói riêng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nói chung.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Hiện nay, xung quanh vấn đề chuẩn hóa cán bộ đã có một số tài liệu liên quan sau:
  - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về tiêu chuẩn cán bộ nói chung và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng loại cán bộ: cán bộ Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang, cán bộ khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý kinh doanh.
  - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.
  - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
  - Một số công trình nghiên cứu liên quan đến công tác cán bộ của Đảng cũng đề cập đến việc chuẩn hóa các chức danh cán bộ:
  + Sách “Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới”, PGS.TS. Trần Xuân Sầm chủ biên, 1998. Trong sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác định tiêu chuẩn cán bộ; thực trạng việc thực hiện tiêu chuẩn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị; xác định tiêu chuẩn cán bộ trong những năm tới và phương hướng, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tiêu chuẩn xác định.
  + Sách “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, PGS.TS. Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS. Trần Xuân Sầm chủ biên, 2003. Nội dung đề cập đến cơ sở lý luận của việc sử dụng tiêu chuẩn cán bộ trong công tác cán bộ; những kinh nghiệm xây dựng tiêu chuẩn cán bộ của Đảng phù hợp với từng giai đoạn cách mạng; những quan điểm, phương hướng chung trong việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ, trong đó có nội dung về “tiêu chuẩn hóa cán bộ”.
  + Tài liệu bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ. Tài liệu lưu hành nội bộ do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phần những vấn đề nghiệp vụ, trong đó: Bài 4 - Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ - trình bày những vấn đề chủ yếu về xây dựng tiêu chuẩn cán bộ và quy trình xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; Bài 5, Bài 6 đề cập đến yêu cầu của việc sử dụng tiêu chuẩn cán bộ làm cơ sở cho công tác đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm, đánh giá, điều động, luân chuyển, đào tạo… cán bộ và Bài 9 - đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức chính quyền và đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, trong đó có phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.
  + Đề tài Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng “Chuẩn hóa đội ngũ cấp ủy viên quận, huyện, của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay” của Trương Thị Bạch Yến, bảo vệ năm 2006 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  + Đề tài Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng “Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thuộc diện thành ủy, huyện ủy quản lý ở tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay” của Nguyễn Chí Cường, bảo vệ năm 2007 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
  Tuy nhiên, vấn đề chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phường, xã thì chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống và việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng chưa được nghiên cứu khảo sát, đánh giá một cách khoa học.
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  * Mục đích:
  Góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã ở thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ này trong thời gian tới.
  * Nhiệm vụ:
  - Làm rõ quan niệm, vai trò, đặc điểm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ này.
  - Đánh giá thực trạng công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp từ năm 2000 đến năm 2008.
  - Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  Luận văn tập trung nghiên cứu công tác chuẩn hóa đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường, xã ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp từ năm 2000 đến năm 2015.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  - Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống quan điểm của Đảng ta về xây dựng Đảng, về cán bộ và công tác cán bộ.
  - Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, điều tra, khảo sát và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  - Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn việc chuẩn hóa cán bộ nói chung, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp phường, xã nói riêng.
  - Đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những nguyên nhân, kinh nghiệm trong thời gian qua về công tác chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở phường, xã và đề xuất các giải pháp cơ bản có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, xã trên địa bàn thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.
  - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn; trong chỉ đạo thực tiễn công tác cán bộ cấp cơ sở. Đồng thời, có thể làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy trong các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn được kết cấu thành 2 chương, 4 tiết, gồm:

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Đéc, khóa VIII (2005), Báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2000-2005 và phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2005-2010.
  2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sa Đéc (2006), Kế hoạch số 131/KH-MT ngày 25/7/2006 về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã, phường.
  3. Ban Thường vụ Thị đoàn Sa Đéc (2006), Kế hoạch số 36/KH-TXĐ ngày 01/8/2006 thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU của Thị uỷ về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, phường.
  4. Ban Thường vụ Thị uỷ Sa Đéc (1998), Chương trình hành động số 01-CTr/TXU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
  5. Ban Thường vụ Thị uỷ Sa Đéc (2001), Đề án số 05-ĐA/TU ngày 14/7/2001 về thực hiện chế độ học tập lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ trong Đảng bộ thị xã đến năm 2005.
  6. Ban Thường vụ Thị uỷ Sa Đéc (2001), Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 21/8/2001 về thực hiện Quyết định 50, 51 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế đánh giá, bổ nhiệm cán bộ.
  7. Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh (2002), Tài liệu bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ - Những vấn đề nghiệp vụ, Hà Nội.
  8. Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KX.05, Đề tài KX.05-11 (1994), Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị đổi mới (Tổng luận kết quả nghiên cứu), Hà Nội.
  9. Nguyễn Chí Cường (2007), Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thuộc diện thành ủy, huyện ủy quản lý ở tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  10. Nguyễn Mậu Dựng (1996), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ các cấp ở Tây Nguyên hiện nay, Luận án Phó Tiến sĩ khoa học lịch sử, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  12. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thị xã Sa Đéc (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ thị xã Sa Đéc (2005-2010).
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  16. Đồng bằng sông Cửu Long 40 năm (1986), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  17. Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam (1995), Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.
  18. V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  19. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  20. C.Mác - Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  21. Mấy đặc điểm của nông dân đồng bằng sông Cửu Long - Đồng Nai (1972), Nxb Khoa học xã hội.
  22. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  23. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  24. Nghị quyết Bộ Chính trị về công tác cán bộ trong giai đoạn mới (1973), Nxb Sự thật, Hà Nội.
  25. Sách tra cứu các mục từ về tổ chức (2004), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  26. Thị uỷ Sa Đéc (1988), Sơ thảo Lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân thị xã Sa Đéc.
  27. Thị uỷ Sa Đéc (2002), Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 25/10/2002 thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường.
  28. Thị uỷ Sa Đéc (2006), Chương trình hành động số 85-CTr/TU ngày 02/11/2006 thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng Sa Đéc.
  29. Thị uỷ Sa Đéc (2006), Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 25/7/2006 thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 22/5/2006 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn.
  30. Thị uỷ Sa Đéc (2008), Báo cáo số 216-BC/TU ngày 14/7/2008 kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ thị xã Sa Đéc.
  31. Thị uỷ Sa Đéc (2008), Báo cáo số 225-BC/TU ngày 04/8/2008 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  32. Thị uỷ Sa Đéc (2008), Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 04/6/2008 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
  33. Tỉnh ủy Đồng Tháp (1997), Chương trình hành động số 32-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
  34. Tỉnh uỷ Đồng Tháp (2006), Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/5/2006 về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn.
  35. Từ điển bách khoa toàn thư tại Website www.bachkhoatoanthu.gov.vn.
  36. Từ điển mở tại Website http://vi.wiktionary.org.
  37. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (2008), Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 về chế độ trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp.
  38. Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.
  39. Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb VH-TT, Hà Nội.
  40. Trương Thị Bạch Yến (2006), Chuẩn hóa đội ngũ cấp ủy viên quận, huyện, của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm
  meoden242 likes this.

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-24-2011, 05:23 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-03-2011, 10:37 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-31-2011, 01:40 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-28-2011, 03:22 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-07-2011, 05:27 PM

Từ khóa vào site

xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cấp huyện hiện nay

xây dựng đội cán bô của đảng

cán bộ công chức

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1