Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng tỉnh thanh hoá - những vấn đề lý luận và thực tiễn

  NOTE
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, giai cấp nông dân luôn là một lực lượng xã hội to lớn, có vai trò hết sức quan trọng, là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đã góp phần làm nên lịch sử vẻ vang của dân tộc. Nông dân Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước và nhiệt tình cách mạng, chịu đựng gian khổ, hy sinh, lao động cần cù, sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc giữ vững và phát triển sản xuất, bảo đảm cuộc sống cho cả cộng đồng dân tộc; đồng thời đấu tranh kiên cường chống áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc, phong kiến để giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ đất nước và giải phóng bản thân mình.
  Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai cấp nông dân vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Nông dân vẫn là lực lượng lao động cơ bản trong xã hội, là chủ lực quân trên mặt trận nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, cùng với giai cấp công nhân và lực lượng lao động khác trong xã hội tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X tiếp tục khẳng định: "Trước đây, hiện nay cũng như sau này, Đảng ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái”.
  Xuất phát từ vị trí, vai trò của giai cấp nông dân, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cánh mạng, Đảng cộng sản Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của nông dân và luôn coi trọng công tác vận động nông dân. Đảng ta cho rằng: làm tốt công tác vận động nông dân có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ rằng: Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân, muốn kháng chiến, kiến quốc thành công, muốn độc lập, thống nhất thật sự phải dựa vào lực lượng của nông dân, nếu nông dân được lãnh đạo tốt thì khó khăn gì họ cũng khắc phục được, việc to lớn mấy họ cũng làm được.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác vận động nông dân, trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới đất nước, các cấp uỷ đảng, chính quyền đã có nhiều biện pháp vận động nông dân, chăm lo lợi ích cho nông dân. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nông nghiệp nước ta đang trên đà phát triển, có nhiều đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Nông thôn Việt Nam đang được đổi mới hàng ngày, hàng giờ. Có thể nói, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn có phần đóng góp quan trọng của công tác vận động nông dân.
  Cũng như các địa phương khác trong cả nước, Đảng bộ Thanh Hoá đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung, công tác vận động nông dân nói riêng. Các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá luôn chú trọng vận động, tập hợp nông dân, lôi cuốn nông dân tham gia các phong trào cách mạng và đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Đời sống nhân dân Thanh Hoá nói chung, của nông dân các huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá nói riêng được cải thiện không ngừng. Nông dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và một lòng, một dạ đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
  Bước vào thời kỳ mới, xuất phát từ vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng bộ Thanh Hoá cũng như các cấp uỷ địa phương xác định nhiệm vụ của công tác vận động nông dân càng nặng nề. Các cấp uỷ đảng cần phải tăng cường đẩy mạnh công tác vận động nông dân hơn nữa, tạo ra nhiều phong trào nông dân rộng lớn để đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, làm cơ sở cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên các lĩnh vực khác của đất nước.
  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá thời gian qua còn có những hạn chế, khuyết điểm. Không ít cấp uỷ đảng, chính quyền chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ vị trí, vai trò của nông dân, nông nghiệp, nông thôn và chưa thật sự coi trọng công tác vận động nông dân; nội dung, hình thức, phương pháp vận động nông dân còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Không ít cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở đang còn lúng túng về nội dung, hình thức và phương pháp vận động nông dân. Phong trào nông dân trong các huyện phát triển chưa mạnh. Đời sống nông dân còn nhiều khó khăn. Tình hình kinh tế - xã hội nông thôn đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề bức xúc đang nảy sinh; lòng tin của nông dân đối với tổ chức Đảng, chính quyền chưa cao. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác vận động nông dân của các tổ chức đảng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đến phong trào nông dân và đời sống của nông dân.
  Trước thực trạng ấy, để góp phần nâng cao đời sống nông dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá phải nhanh chóng phát huy ưu điểm, khắc phục, hạn chế khuyết điểm trong công tác vận động nông dân.
  Việc phân tích đúng tình hình, luận giải những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong nông thôn các huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá, đề ra những giải pháp khả thi nhằm góp phần tăng cường công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Vấn đề nông dân và công tác vận động nông dân từ trước đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu và bài viết, tuỳ thuộc từng góc độ, phạm vi nghiên cứu mà có cách tiếp cận và nội dung đề cập khác nhau, đáng chú ý là một số công trình nghiên cứu khoa học sau:
  - "Lịch sử phong trào nông dân và Hội nông dân Việt Nam (1930 - 1995)"của Hội nông dân Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998.
  - "Một số vấn đề về công tác vận động nông dân ở nước ta hiện nay"của Ban dân vận Trung ương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.
  - "Đặc điểm và xu hướng biến đổi của giai cấp nông dân nước ta trong giai đoạn hiện nay”. Luận án tiến sĩ Triết học của Bùi Thị Thanh Hương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000.
  - "Công tác vận động nông dân của Đảng trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, luận án tiến sĩ Lịch sử của tác giả Lê Kim Việt, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2003.
  - "Công tác vận động nông dân ở Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay”. Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị của Đặng Trí Thủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2006.
  - "Nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của các Đảng bộ xã ở tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử của Phạm Đức Hoá, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2003.
  - "Tổ chức và hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới"của Vũ Ngọc Kì, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.
  - "Nông nghiệp và nông thôn trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hợp tác hoá, dân chủ hoá"của Vũ Oanh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.
  - "Công tác vận động nông dân trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", của Trung ương Hội nông dân Việt Nam và đề tài nghiên cứu khoa học KHBD 12, Nxb nông nghiệp, Hà Nội, 1999.
  - "Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kì đổi mới đất nước, vấn đề và kinh nghiệm”, của Nguyễn Văn Sáu, Trần Xuân Sầm, Lê Doãn Tá đồng chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
  - "Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kì CNH - HĐH đất nước”, bài đăng trên báo Nhân dân từ số 19203, ngày 17 tháng 3 năm 2008 đến số 19207 ngày 21 tháng 3 năm 2008.
  - Nông nghiệp và nông dân Việt Nam phải làm gì để hội nhập kinh tế quốc tế, của Võ Tòng Xuân,Tạp chí Cộng sản số 6(150), tháng 3/2008.
  - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới, của Hồ Văn Vĩnh, Tạp chí Cộng sản số 7(151), tháng 4/2008.
  Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu và các bài viết đăng trên các báo, tạp chí, các hội thảo khoa học khác có liên quan đến đề tài nông dân và công tác vận động nông dân.
  Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã đề cập khá nhiều nội dung về vấn đề nông dân và công tác vận động nông dân dưới các góc độ khác nhau. Nhiều bài viết luận giải khá sâu sắc về vị trí, vai trò của nông dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Một số công trình, bài viết đề cập đến thực trạng nông thôn, nông nghiệp, nông dân và công tác vận động nông dân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác vận động nông dân của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong thời kỳ mới.
  Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình, bài viết nào nghiên cứu một cách sâu sắc về nông dân và công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
  3.1 Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế, luận văn đề xuất những phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay.
  3.2. Nhiệm vụ:
  + Làm rõ một số vấn đề lý luận chủ yếu về công tác vận động nông dân. + Phân tích đặc điểm, vai trò của nông dân các huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá trong lịch sử cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Thanh Hoá.
  + Đánh giá đúng thực trạng công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá, xác định rõ nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn.
  + Nêu lên phương hướng, mục tiêu và đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá, mà trực tiếp là của các Ban chấp hành huyện uỷ và các đảng uỷ cơ sở thuộc 8 huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá, bao gồm các huyện: Đông Sơn, Hà Trung, Nông Cống, Thiệu Hoá, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định.
  - Phạm vi nghiên cứu: Các chủ trương, nghị quyết của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá về công tác vận động nông dân từ năm 2001 đến nay và từ nay đến năm 2015.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận văn
  - Cơ sở lý luận của luận văn được dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam; nghị quyết của Đảng bộ Thanh Hóa và của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá về công tác dân vận, về nông dân và công tác vận động nông dân.
  - Cơ sở thực tiễn của luận văn là tình hình nông dân, nông thôn và thực trạng công tác vận động nông dân của 8 huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá thời gian qua, đồng thời xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ, nhân dân 8 huyện trong giai đoạn 2005 - 2015.
  - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn chủ yếu kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. Đồng thời cũng sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp, lôgic và lịch sử, khảo sát thực tế và kế thừa các công trình nghiên cứu trước đây.
  6. Đóng góp của luận văn
  - Góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông dân và công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá.
  - Góp phần làm rõ những căn cứ khoa học và thực tiễn của việc xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp tăng cường công tác vận động nông dân của các đảng bộ huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá và đảng bộ Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ban Chấp hành Trung ương (2000), Chỉ thị 59/CT-TW, ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII), "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.
  2. Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương (2000), Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của Ban Dân vận địa phương. Hướng dẫn số 01/HD,ngày 25 tháng 5 năm 2000.
  3. Ban Dân vận Trung ương (2000), Một số vấn đề về công tác vận động nông dân ở nước ta hiện nay (1976-2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  4. Ban Dân vận Trung ương (1999), Một số văn kiện của Đảng về công tác dân vận (1976-2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  5. Ban Dân vận Trung ương (1999), Sơ thảo lịch sử công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  6. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn(2005), Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2005-2010.
  7. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung (2005), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành đảng bộ huyện tại Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2005-2010.
  8. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống (2005), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XX tại Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI.
  9. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa (2000), Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa (1926-1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  10. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa (2005), Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2005-2010.
  11. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân (2005), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXIII tại Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2005-2010.
  12. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân (2000), Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân (Tập 1, 1930-1975).
  13. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn (2005), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành đảng bộ huyện Triệu Sơn khóa XIV tại Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2005-2010.
  14. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn (2005), Lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Sơn (1965-2004).
  15. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc (2004), Báo cáo chính trị tại Đại hội đảng bộ khóa XXIII - Nhiệm kỳ 2005-2010.
  16. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc (2005), Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc (1930-2000).
  17. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Định (2005), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XXII tại Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2005-2010.
  18. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Định (1999), Lịch sử đảng bộ huyện Yên Định (Tập 1, 1930-1975), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  19. Báo cáo Tổng kết công tác dân vận năm 2006 và năm 2007 của các Ban dân vận Huyện ủy huyện: Đông sơn, Hà Trung, Nông Cống, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
  20. Nguyễn Cúc (2008), "Chính sách nhà nước đối với nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Cộng sản, (9/153).
  21. Phan Diễn (2002), "Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí Cộng sản, (28).
  22. Nguyễn Tấn Dũng (2002), "Để nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững, nông dân giàu hơn”, Tạp chí Cộng sản, (28).
  23. Đào Ngọc Dũng, Hoàng Hiến, Bảo Trung (2008), "Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước", Báo Nhân dân, (1923, 1924, 1925, 1926 và 1927).
  24. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nxb Thanh Hóa, Thanh Hóa.
  25. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  27. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  28. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  29. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  30. Đảng Cộng sản Việt Nam (1989), Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 (khóa VI), Nxb Sự thật, Hà Nội.
  31. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị Trung ương 6(lần 2) (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  32. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (khóa X), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  33. Huỳnh Đảm (2008), "Nhìn lại 10 năm thực hiện qui chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn", Tạp chí Cộng sản (13/157).
  34. Lê Xuân Đình (2008), "Bức tranh kinh tế hộ nông dân hiện nay và một số vấn đề đặt ra", Tạp chí Cộng sản, (7/151).
  35. Lại Ngọc Hải (2008), "Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn- nhìn từ góc độ giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa", Tạp chí Cộng sản, (16/160).
  36. Hiến pháp Việt Nam (năm 1946, 1959, 1980 và 1992) (1995), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  37. Phạm Đức Hóa (2003), Nâng cao chất lượng công tác vận động nông dân của các đảng bộ xã ở tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ Khoa học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  38. Hội Nông dân Thanh Hóa (2008), Báo cáo của Ban chấp hành tỉnh Hội, khóa VII, tại Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008-2013 (tháng 5-2008).
  39. Hội Nông dân Thanh Hóa (2008), Báo cáo của Ban chấp hành tỉnh Hội, khóa VII, Số 83: "Kết quả Đại hội Hội nông dân xã, phường, thị trấn và huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2007-2012".
  40. Hội Nông dân Việt Nam (1998), Lịch sử phong trào nông dân và Hội nông dân Việt Nam (1930-1995), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  41. Hội Nông dân Việt Nam (1999), Công tác vận động nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
  42. Hội Nông dân Việt Nam (2003), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội.
  43. Hội Nông dân huyện Đông Sơn (2007), Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2002-2007 tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2007-2012.
  44. Hội Nông dân huyện Hà Trung (2007), Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hà Trung nhiệm kỳ 2002-2007 tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2007-2012.
  45. Hội Nông dân huyện Nông Cống (2007), Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2002-2007 tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2007-2012.
  46. Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa (2007), Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2002-2007 tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2007-2012.
  47. Hội Nông dân huyện Thọ Xuân (2007), Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thọ Xuân tại Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2007-2012.
  48. Hội Nông dân huyện Triệu Sơn (2007), Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2002-2007 tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2007-2012.
  49. Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc (2007), Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2002-2007 tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2007-2012.
  50. Hội Nông dân huyện Yên Định (2007), Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Yên Định nhiệm kỳ 2002-2007 tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2007-2012.
  51. Huyện ủy- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn (2006), Địa chí huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  52. Huyện ủy Đông Sơn: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008
  53. Huyện ủy Hà Trung: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008
  54. Huyện ủy Nông Cống: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
  55. Huyện ủy Thiệu Hóa (2007), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
  56. Huyện ủy Thọ Xuân: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
  57. Huyện ủy Triệu Sơn: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
  58. Huyện ủy Vĩnh Lộc: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
  59. Huyện ủy Yên Định: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.
  60. Nguyễn Sinh Hùng (2008), "Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”, Báo Nông thôn ngày nay, (202).
  61. Bùi Thị Thanh Hương (2000), Đặc điểm và xu hướng biến đổi của giai cấp nông dân nước ta trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ Triết học của Bùi Thị Thanh Hương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  62. Vũ Ngọc Kỳ (2005), Tổ chức và hoạt động của Hội nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  63. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Tập 11, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va.
  64. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Tập 38, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va.
  65. V.I.Lênin (1977), Toàn tập, Tập 39, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va.
  66. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va.
  67. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Tập 44, Nxb Tiến bộ, Mat-xcơ-va.
  68. C. Mác và F. Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 22, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  69. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  70. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  71. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  72. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, Tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  73. Trần Đình Nghiêm (chủ biên) (2002), Phương thức lãnh đạo của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  74. Vũ Oanh (1998), Nông nghiệp và nông thôn trên con đường CNH, HĐH và hợp tác hóa, dân chủ hóa. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  75. Nguyễn Văn Sáu, Trần Xuân Sầm, Lê Doãn Tá (đồng chủ biên) (2002), Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ đổi mới đất nước vấn đề và kinh nghiệm, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  76. Lê Xuân Thành (2004), Chất lượng các đảng bộ xã vùng đồng bằng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  77. Phạm Thắng (2008), "Những chủ trương cơ bản của Đảng về nông dân, nông nghiệp, nông thôn", Tạp chí Cộng sản, (14).
  78. Phạm Thắng (2008), "Giải pháp nào cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay", Tạp chí Cộng sản, (16).
  79. Đặng Trí Thủ (2006), Công tác vận động nông dân ở Đảng bộ tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị của Đặng Trí Thủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  80. Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2000), Địa chí Thanh Hóa, tập 1, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.
  81. Đào Thế Tuấn (2008), "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn - những vấn đề không thể thiếu trong phát triển bền vững", Tạp chí Cộng sản, (9/153).
  82. Từ điển tiếng Việt - Tường giải và liên tưởng, (1999), Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.
  83. Uỷ ban thường vụ Quốc hội (2007), Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, số 34/2007/PL-UBTVQH11.
  84. Hồ Văn Vĩnh (2008), "Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới", Tạp chí Cộng sản , (7/151).
  85. Lê Kim Việt (2003), Công tác vận động nông dân của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luận án Tiến sĩ Lịch sử của Lê Kim Việt, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  86. Võ Tòng Xuân (2008),"Nông nghiệp và nông dân Việt Nam phải làm gì để hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Cộng sản, (6/150).
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 03:27 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 10:34 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 10:22 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 09:27 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-09-2011, 10:19 AM

Từ khóa vào site

tieu luan cong tacvan dong nong dan

.nhiem vu cong tac van dong nong dan

luan van ve thuc trang cong tac van dong nong dan hien nay

cong tác dân vận của đảng bộ

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1