Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên vinh dự

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  3,492

  Quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã huyện của Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay

  NOTE
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Quản lý đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng là nội dung quan trọng trong công tác đảng viên và công tác xây dựng Đảng. Thông qua quản lý đảng viên, các cấp ủy và tổ chức đảng nắm được đội ngũ đảng viên và từng cá nhân đảng viên về hồ sơ lý lịch, quá trình hoạt động, công tác và diễn biến tư tưởng, để có chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, góp phần bảo vệ nội bộ của Đảng, ngăn ngừa kẻ địch, phần tử xấu chui vào Đảng.
  Hiện nay, sự nghiệp đổi mới ở nước ta đang đi vào chiều sâu, toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với thời cơ và thách thức của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Chủ nghĩa đế quốc đang ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
  Do đó, công tác quản lý đảng viên phải được tổ chức Đảng quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh theo đúng qui định của Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng phải tăng cường công tác quản lý đảng viên, mỗi đảng viên phải tự đặt mình trong sự quản lý của tổ chức, tự ghép mình vào khuôn khổ kỷ luật Đảng.
  Các xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, nơi có nhiều tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản... Tân Hiệp là vùng Công giáo tập trung đông nhất ở tỉnh Kiên Giang. Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, bọn phản động lợi dụng tôn giáo ở vùng này chống phá cách mạng quyết liệt. Hiện nay, ở nơi đây đang diễn ra cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng cuộc sống mới, chống lại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, giành giật quần chúng.
  Những năm qua, các đảng bộ xã, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đã chú trọng đến công tác quản lý đảng viên nói chung và quản lý đảng viên là người Công giáo nói riêng, nên công tác quản lý đảng viên có nhiều tiến bộ. Đảng viên là người Công giáo giữ được bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luân chính trị, năng lực công tác, ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, năng động sáng tạo, khắc phục và vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, thực sự là người “Tuyên truyền vận động đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo hiểu và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo” [37, tr.2]. Tuy nhiên, do tác động của mặt trái của cơ chế thị trường, một số cấp uỷ đảng buông lỏng quản lý đảng viên dẫn đến một số đảng viên là người Công giáo tự tách mình ra khỏi tổ chức, tìm cách che dấu khuyết điểm, quan tâm việc “đạo” hơn nhiệm vụ của người đảng viên. Nhiều vấn đề bức xúc đang đặt ra cần phải giải quyết như: sự giác ngộ chính trị, trình độ học vấn, năng lực công tác tôn giáo còn thấp, một bộ phận đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, tha hoá về đạo đức lối sống gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng…Một trong những nguyên nhân nói trên là do công tác quản lý đảng viên của các cơ sở đảng thời gian qua còn nhiều hạn chế.
  Là một bộ phận đảng viên của Đảng, đảng viên là người Công giáo ở các xã của huyện Tân Hiệp, Kiên Giang phải được tiếp tục được chỉnh đốn và quản lý để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp là rất cần thiết và cấp bách.
  Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ trên, tác giả chọn vấn đề: “Quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã huyện của Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài luận văn Thạc sĩ khoa học chính trị.
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  Thời gian qua, những quan điểm, chủ trương, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên đã được thể hiện trong các văn kiện của Đảng. Nhiều nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn đã nghiên cứu về vấn đề này như:
  Lê Quang Thưởng (1996) “Một số vấn đề về công tác đảng viên trong tình hình hiện nay” Tạp chí Cộng sản (14, tr.14-20), Ngô Kim Ngân (1999): Về nâng cao chất lượng đảng viên trong sự nghiệp đổi mới. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1999. Lê Văn Chỉ (1999) “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” Nghiên cứu lý luận (8) trang 7-13, Đỗ Ngọc Linh - Trần Duy Hưng (2000) “Một số vấn đề về đội ngũ đảng viên hiện nay”, Tạp chí Lịch sử Đảng (8), tr.34-37; Chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước hiện nay do PGS.TS Tô Huy Rứa làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu; Đặng Đình Phú (1996), Nâng chất lượng đội ngũ đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng phường, xã ven đô trong công cuộc đổi mới hiện nay; Luận án phó tiến sĩ Phạm Đình Nhịn (2000), Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các binh đoàn quân chủ lực trong tình hình hiện nay; Nguyễn Văn Giang (2003): Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vùng có đồng bào công giáo ở các tỉnh ven biển đồng bằng bắc bộ trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ; Bùi Văn Khoa (2005): Xây dựng đội ngũ đảng viên ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ; Mạch Quang Thắng (2006): Vấn đề đảng viên và phát triển đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  Một số công trình khoa học đã nghiên cứu vấn đề đảng viên ở vùng có đồng bào công giáo như: Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (1995): Vấn đề xây dựng Đảng ở một số vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa ở miền Bắc hiện nay, Đề tài khoa học cấp bộ; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1999), Vấn đề xây dựng Đảng ở vùng đông đồng bào theo đạo Thiên chúa ở miền Nam hiện nay, Đề tài khoa học cấp bộ các đề tài đó đã được nghiệm thu.
  Từ các góc độ khác nhau, những công trình trên đã nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nói chung và một số mặt công tác xây dựng đội ngũ đảng viên vùng có đồng bào Công giáo. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay.
  3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

  3.1. Mục đích của luận văn

  Góp phần tăng cường công tác đảng viên nói chung và quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
  3.2. Nhiệm vụ của luận văn

  Làm rõ quan niệm về quản lý đảng viên của Đảng và quan niệm quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay.
  Đánh giá đúng thực trạng đảng viên và quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
  Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn nghiên cứu quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu

  Luận văn nghiên cứu, khảo sát công tác quản lý đảng viên là người Công giáo ở các chi bộ, đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang từ năm 2001 đến nay và đề xuất phương hướng giải pháp quản lý đảng viên đến năm 2015.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

  - Cơ sở lý luận và thực tiễn: Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đảng viên và quản lý đảng viên.
  - Luận văn có tham khảo kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan.
  - Luận văn dựa trên cơ sở thực tiễn là hoạt động của đảng viên và hoạt động xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác đảng viên, của các cấp uỷ đảng có đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; luận văn sử dụng kết hợp các kết quả khảo sát trực tiếp 07/10 xã (chiến 70% số xã của huyện) với 180 phiếu điều tra và các báo cáo công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên của cấp uỷ địa phương, các số liệu, thống kê có liên quan.
  - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp chủ yếu của phương pháp luận triết học Mác xít; đồng thời còn sử dụng các phương pháp như: lịch sử, logíc, điều tra xã hội học, thống kê, phân tích tổng hợp; đặc biệt là phương pháp tổng kết thực tiễn.
  6. Những đóng góp mới của luận văn

  - Góp phần làm rõ quan niệm về quản lý đảng viên, các nhân tố tác động và quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
  - Đánh giá đúng thực trạng quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang thời gian vừa qua và đề ra những phương hướng, giải pháp chủ yếu có tính khả thi nhằm tăng cường quản lý đảng viên là người Công giáo ở các đảng bộ xã của huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.
  7. Ý nghĩa của luận văn

  - Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cấp uỷ đảng trong công tác quản lý viên.
  - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện có đông đồng bào Công giáo và nghiên cứu, giảng dạy môn Xây dựng Đảng ở Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục; luận văn gồm: 2 chương 5 tiết.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Phan An (2002), Đặc thù tôn giáo và dân tộc và vùng đất Nam Bộ, Nxb, Khoa học xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.
  2.Ban Bí thư Trung ương(1994), Thông báo số 76-TB/TW ngày 20/6/1994 đảng viên có đạo cần tham gia sinh hoạt tôn giáo.
  3. Ban Tổ chức Trung ương (1995), Hướng dẫn số 03- HD/BTCTW ngày 14/4/1995 đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo và phát triển đảng viên là người có đạo.
  4. Ban Tổ chức Trung ương(2001), Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW ngày 16/11/2001 “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.
  5. Ban Tổ chức Trung ương(2005),Hướng dẫnsố 40-HD/BTCTW ngày 08/04/2005 thực hiện Quy định 123-QĐ/TW ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị: Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.
  6. Ban Tổ chức Trung ương(2006), Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  7. Ban Tổ chức Trung ương (2007), Đề cương bồi dưỡng công tác đảng viên, Hà Nội.
  8. Ban Tổ chức Trung ương - Ban điều hành dự án (2008), Tập bài giảng phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng (lưu hành nội bộ), Hà Nội.
  9. Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang (1997), Báo cáo số 17 BC/BTG tình hình hoạt động của các tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ 1999 -2005.
  10. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (2001), Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam (lưu hành nội bộ), Hà Nội.
  11. Ban Tư tưởng Tuyên giáo Trung ương (2007), Tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho chi bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  12. Chính phủ (2005), Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
  13. Công an tỉnh Kiên Giang (2004), Báo cáo số 12-BC/TC về công tác chống địch lợi dụng tôn giáo.
  14. Cục thống kê tỉnh Kiên Giang (2007), Niên giám thống kê năm 2007.
  15. Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ VII (nhiệm kỳ 2001 -2005).
  16. Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (2003), Kế hoạch số 28-KH/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX về đổi mới công tác tôn giáo trong tình hình mới.
  17. Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (2005), Báo cáo số 12-BC/TU sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX về đổi mới công tác tôn giáo trong tình hình mới.
  18. Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005 -2010).
  19. Đảng Cộng sản Việt Nam (1981), Nghị quyết số 40-NQ/TW ngày 1/10/1981 của Ban Bí thư về công tác đối với các tôn giáo trong tình hình mới.
  20. Đảng Cộng sản Việt Nam (6/8/1984), Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 6/8/1984 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đối với đạo Thiên chúa.
  21. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  22. Đảng Cộng sản Việt Nam (1990), Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị về Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”.
  23. Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Nghị quyết số 03-NQ/TW Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng.
  24. Đảng Cộng sản Việt Nam (20/6/1994), Thông báo số 76 TB/TW ngày 20/6/1994 kết luận của Ban Bí thư Trung ương về sơ kết thực hiện Nghị quyết 24, ngày 16/10/1990 của Bộ chính trị (khoá 6) về Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”.
  25. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1975-1995, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  27. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Báo cáo số 01-BC/BCĐ ngày 30/02/1998 tổng kết của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá VI) về Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”.
  28. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Thông báo số 145-TB/TW ngày 15/6/1998 kết luận của Bộ Chính trị về Tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”.
  29. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 02/7/1998 về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
  30. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  31. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị Về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ công dân nơi cư trú”,
  32. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  33. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 7/6/2001 của Bộ chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu (lần 2) khoá VIII.
  34. Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  35. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Quy định số 94-QĐ/TW của ban Bí thư Trung ương về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở phường, thị trấn.
  36. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Quy định số 95-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.
  37. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ chính trị về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.
  38. Đảng Cộng sản Việt Nam( 2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  39. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  40. Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  41. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.
  42. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  43. Nguyễn Văn Giang (2003), Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên vùng có đồng bào công giáo ở các tỉnh ven biển đồng bằng bắc bộ trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ khoa học lịch sử, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  44. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1999), Công tác xây dựng Đảng ở một số vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa ở các tỉnh phía Nam hiện nay, Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội.
  45. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình xây dựng Đảng, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  46. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện xây dựng Đảng (2007), Tập bài giảng nghiệp vụ công tác cán bộ, đảng viên III, Hà Nội.
  47. Huyện uỷ Tân Hiệp (2005), Văn kiện đại hội lần thứ IX Đảng bộ huyện Tân Hiệp nhiệm kỳ 2005 -2010.
  48. Huyện uỷ Tân Hiệp (2006), Báo cáo số 15-BC/TC tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2006, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2007.
  49. Huyện uỷ Tân Hiệp (2007), Báo cáo số 23-BC/TC tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2007, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2008.
  50. Mai Hữu Khê (1998), Phân tích hệ thống trong quản lý và tổ chức, Nxb Lao động, Hà Nội.
  51. Phan Thanh Kiều (2000), Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa ở tỉnh Đồng Nai hiện nay, Luận án thạc sỹ khoa học lịch sử, Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  52. Đặng Xuân Kỳ, Mạch quang Thắng, Nguyễn Văn Hoà (2005), Một số vấn đề xây dựng Đảng hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  53. Vũ Duy Lâm (2004), Thật ngữ pháp lý, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
  54. V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb, Tiến bộ, Mátxcơva.
  55. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  56. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  57. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  58. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  59. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  60. V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  61.C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 4,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  62. C.Mác và Ph.Ăngghen (1994), Toàn tập, tập 16, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  63. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 19,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  64. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 21,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  65. C.Mác và Ph.Ăngghen (1963), Toàn tập, tập 23, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  66. C.Mác và Ăng ghen-Lê nin-J.Stalin(1970), Vấn đề cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội
  67. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  68. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  69. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  70. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  71. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  72. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  73. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
  74. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  75. Vũ Oanh (1999),Tổ chức quản lý là khâu quyết định thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng”, Tạp chí Xây dựng Đảng,(8), tr.11 - 12.
  76. Vũ Hào Quang(2004), Xã hội học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.
  77. Mạch Quang Thắng (2006), Vấn đề đảng viên và phát triển đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  78. Phạm Minh Tuyên (2002) Nhân tố quan trọng đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ở nơi đông đồng bào có đạo”, Tạp chí Xây dựng Đảng,(6), tr.13 - 14.
  79. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (2007), Một số quy định của Bộ chính trị và Hướng của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội.
  80. Uỷ Ban thường vụ Quốc hội (2005), Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Hà Nội.
  81. Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.
  82. Hồ Văn Vĩnh (2003), Một số vấn đề về tư tưởng quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  83. Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hoá - Thông tin Hà Nội.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 03:48 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 10:38 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 10:28 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 09:27 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-08-2011, 09:12 AM

Từ khóa vào site

huong dan 40-hdbtctw ngay 842005

công tác quản lý đảng viên

quản lý đảng viên

huong dan 40-hdbtctw ngay 8-4-2005

hướng dẫn số 40-hdbtctw ngay 842005

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1