Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  350

  Nguyên tắc toàn diện ,của phép biện chứng, duy vật, với việc phân tích, chứng minh tính tất yếu, của quá trình xây dựng,phát triển, nền kinh tế ,thị trường ,ở Việt Nam ,thời kì quá độ

  NOTE
  Đề tài: Nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật với việc phân tích và chứng minh tính tất yếu của quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam thời kì quá độ.

  I. PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật.
  - Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến, sự tác động qua lại lẫn nhau,ảnh hưởng lẫn nhau trong một thể thống nhất.
  - Phép biện chứng là khoa học về sự phát triển.
  2. Khái niệm về kinh tế thị trường(KTTT).
  3. Việc chuyển đổi nền kinh tế thời chiến sang nền kinh tế thị trường ở nước ta thời kì đầu đổi mới.
  - Tình hình kinh tế lúc bấy giờ và những khó khăn vấp phải.
  II. PHẦN NỘI DUNG.
  1.Tính tất yếu khách quan của việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thời kì quá độ ở nước ta.
  - Cơ sở khách quan của sự tồn tại và phát triển kinh tế thị trường ở VN.
  - Tác dụng to lớn của sự phát triển kinh tế thị trường.
  2. Đặc trưng bản chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Nền KTTT gồm nhiều thành phần trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
  - Trong nền KTTT thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập,trong đó phân phối theo lao động là chủ yếu.
  - Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trườngcó sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
  - Nền KTTT là nền kinh tế mở, hội nhập.
  3. Chính sách đổi mới nền kinh tế thị trường của Đảng và Nhà nước ta.
  - Mục tiêu, chính sách và định hướng phát triển KTTT.
  4.Những thành tựu, hạn chế và biện pháp khắc phục trong quá trình xây dựng và phát triển KTTT ở nước ta.
  - Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ…
  III. KẾT LUẬN
  1. Tổng kết khaí quát lại đề tài, rút ra bài học kinh nghiệm.
  2. Ý kiến của bản thân.


  I. PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật.
  Triết học duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng. Trong đó phép biện chứng đã được nhà triết học Hê-ghen trình bày một cách hệ thống và tương đối hoàn chỉnh. Nhưng ở Hê-ghen phép biện chứng là duy tâm. Mác và Ăng-ghen đã cải tạo phép biện chứng đó và sáng lập ra phép biện chứng duy vật một học thuyết khoa học. Phép biện chứng duy vật có nội dung hết sức phong phú. Nhưng nói một cách khái quát nó là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển của sự vật và hiện tượng trên thế giới. Đó cũng là hai nguyên tắc chung nhất của phép biện chứng duy vật.
  - Phép biện chứng khẳng định rằng các sự vật hiện tượng trên thế giới liên hệ với nhau một cách phổ biến, chúng tác động qua lại lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau trong một thể thống nhất. Không có cái gì tồn tại riêng rẽ, đơn độc.Các sự vật và hiện tượng đều phụ thuộc lẫn nhau trong sự vận động, chuyển hoá chung của thế giới vật chất. Sự quan sát thông thường cho thấy mối quan hệ tác động qua lại giữa các mặt kinh tế trong xã hội,cụ thể là nền kinh tế thị trường, biểu hiện thông qua mối quan hệ biện chứng giữa các quy luật như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh tự do…trong sản xuất và phân phối hàng hoá thống nhất trong một thị trường.Sự vật và hiện tượng trên thế giới đều có nhiều mối liên hệ, tác động qua lại với nhau,chứ không tách rời cô lập lẫn nhau.Do đó khi xem xét sự vật cần phải có quan điểm toàn diện .Vì thế trong nền kinh tế đặc biệt là nền kinh tế thị trường nhà nước ta cần phải có những định hướng, phân tích một cách toàn diện các mặt kinh tế khắc phục những khó khăn trong chặng đường đầu tiên của thời kì quá độ.
  - Phép biện chứng duy vật khẳng định rằng trên thế giới,các sự vật hiện tượng đều vận động, biến đổi, chuyển hoá từ trạng thái này sang trạng thái khác.Sự phát triển là sự vận động đi lên, có thể theo ba khả năng: từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp hoặc từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.Tuỳ theo các lĩnh vực khác nhau mà sự phát triển thể hiện ra khác nhau.Trong lịch sử loài người, nhiều chế độ xã hội đã kế tiếp nhau, lực lượng sản xuất của xã hội đã phát triển từ thấp đến cao.Nền kinh tế thị trường luôn luôn vận động,biến đổi và phát triển.Các quan hệ sản xuất phải phù hợp một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất,lực lượng sản xuất luôn luôn phát triển dẫn đến sự biến đổi của quan hệ sản xuất. Trong một nền kinh tế không có một sự kiện nào ở trạng thái cô lập tách rời với sự kiện khác, giữa chúng luôn có mối liên hệ biện chứng.
  Nguyên tắc về sự phát triển là nguyên tắc chung nhất của phép biện chứng. Nguyên tắc nàygắn liền với nguyên tắc về mối liên hệ phổ biến.Hai nguyên tắc này thống nhất với nhau, chính vì sự liên hệ phổ biến,tức sự tác động qua lai giữa các sự vật hiện tượng, tạo ra sự vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.
  2.Khái niệm về kinh tế thị trường(KTTT).
  “Một nền kinh tế mà trong đó các vấn đề cơ bản của nó do thị trường quyết định được xem là nền kinh tế thị trường”[ giáo trình:kinh tế chính trị Mác- Lênin]. Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế mà trong đó thị trường đóng vai trò là cơ sở cho việc phân phối các nguồn lực kinh tế vào trong các ngành các lĩnh vực kinh tế. Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá, trong đó toàn bộ các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua thị trường.
  - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  3.Việc chuyển đổi nền kinh tế thời chiến sang nền kinh tế thị trường ở nước ta thời kì đầu đổi mới.
  Trong thời kì đầu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa,nền kinh tế tập trung đã tỏ ra phù hợp với nền kinh tế tự cung tự cấp vốn có của ta lúc đó, đồng thời cũng thích hợp với nền kinh tế thời chiến lúc đó.Nhưng sau ngày giải phóng Miền nam, bức tranh về hiện trạng kinh tế đã thay đổi. Trong một nền kinh tế cùng một lúc tồn tại cả ba loại hình kinh tế: tự cấp tự túc,nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung và kinh tế hàng hoá. Do các quan hệ kinh tế đã thay đổi rất nhiều, việc áp dụng cơ chế quản lý cũ làm xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực: tài nguyên thiên nhiên bị phá hoại, môi trường bị ô nhiễm, sản xuất kém hiệu quả,nhà nước thực hiện bao cấp tràn lan. Những sự việc đó gây ra nhiều hậu quả xấu cho nền kinh tế, sự tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, sản phẩm trở nên khan hiếm, ngân sách bị thâm hụt nặng nề, tích luỹ hàng năm hầu như không có, vốn đầu tư chủ yếu dựa vào vay hoặc viện trợ của nước ngoài. Đến cuối những năm 80, giá cả leo thang khủng hoảng kinh tế đi liền với lạm phát cao, làm cho đời sống nhân dân bị giảm sút, sản xuất đình trệ nền kinh tế lâm vào tình trạng rối ren sa sút.
  Với những khó khăn trên vấn đề cần đặt ra lúc này là Đảng và Nhà nước cần phải có những chính sách, biện pháp cụ thể đúng đắn kịp thời khôi phục nền kinh tế. Xã hội Việt Nam, về cơ bản vẫn dựa vào nền tảng của văn minh nông nghiệp lúa nước, nông dân chiếm đại đa số. Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo nàn, lạc hậu và kém phát triển. Phát triển trở thành nhiệm vụ mục tiêu số một đối với toàn Đảng toàn dân ta trong thời kì đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy, trước hết phải chuyển toàn bộ nền kinh tế quốc dân sang trạng thái của sự phát triển, là sự phát triển kinh tế thị trường, cùng với nó là công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.

  III. PHẦN KẾT LUẬN
  1.Tổng kết khái quát lại đề tài, rút ra bài học kinh nghiệm.
  Từ những vấn đề nêu trên ta có thể khẳng định:
  Việc vận dụng nguyên lý toàn diện của phép biện chứng duy vật vaò việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta là một quyết định sáng suốt của Đảng và nhà nước. Cơ sở lý luận là một chân lý được chứng minh trong suốt quá trình phát triển của xã hội, bên cạnh đó khi áp dụng vào Việt Nam lai được lãnh đạo Đảng xem xét, đánh giá toàn diện, khách quan, đặt trong điều kiện hoàn cảnh của đất nước từ đó có chính sách đổi mới và phát triển phù hợp.Đồng thời việc xây dựng KTTT thời kì quá độ ở nước ta là một tất yếu. Trước một thế giới phát triển kinh tế mạnh, một khu vực năng động hội nhập, đời sống công dân các nước khác tăng đáng kể thì nước ta không thể giữ nguyên cơ chế cũ được, cần phải đổi mới cơ chế kinh tế đưa nền kinh tế phát triển hội nhập cùng thế giới. KTTT là một lựa chọn tất yếu. KTTT là một đặc trưng của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng ở nước ta phát triển nó theo con đường KTTT định hướng XHCN và những thành tựu đạt được đã chứng minh sự lưạ chọn đó là hoàn toàn đúng đắn.Nền KTTT đã đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng vươn lên sánh ngang cùng các nước trong khu vực và hội nhập vào cùng nền kinh tế thế giới.
  Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những mặt trái của nền KTTT:
  - Về môi trường: nó làm tăng lượng khí thải CO2 trong không khí, thải vào môi trường sống một lượng chất thảI khổng lồ, môI trường bị ô nhiễm nặng nề, sức khoẻ y tế cộng đồng bị ảnh hưởng cụ thể là nước ta xuất hiện thêm nhiều làng ung thư va nhiều bệnh hiểm nghèo, đòi hỏi có chi phí tốn kém cho việc khắc phục nó.
  - Văn hoá: sự hội nhập văn hoá các nước trên thế giới, truyền thống văn hoá nhân gian bị lu mờ, lãng quên, xuất hiện lối sống không phù hợp với nhân phẩm con người Việt Nam.
  - Xã hội: có sự phân cấp giầu nghèo, tình trạng xã hội trở nên bất ổn, tệ nạn xã hội mang tính toàn cầu.
  Bài học kinh nghiệm :Tư những thực tiễn xây dựng nền KTTT và đổi mới đất nước 20 năm qua, có thể khái quát một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:
  - Phải kiên trì đường lối đổi mới, đổi mới toàn diện, có nguyên tắc và sáng tạo; trong quá trình đổi mới phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng theo định hướng XHCN.
  - Chủ trương phát triển KTTT nhiều thành phần nhưng phù hợp với nền kinh tế chung.Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo nhưng không nên can thiệp quá sâu, cần tư nhân hoá, cổ phần hoá nhiều nhiều xí nghiệm nhà nước trong một số ngành nhưng nhà nước vẫn phải chủ chốt trong các ngành quan trọng của nền kinh tế.
  - Phát triển KTTT nhưng phải chú trọng tới mặt đời sống xã hội, giảm ô nhiễm môi trường.
  - Đảng và nhà nước phải xây dựng bộ máy quản lý chặt chẽ bằng hệ thống pháp luật phù hợp đúng đắn, phát huy vai trò dân chủ nhân dân.
  2.Ý kiến của bản thân.
  Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu đề tài em đã rút ra được nhiều bài học bổ ích và thực sự có thêm nhiều hiểu biết. Nền KTTT đã mang lại cho đất nước ta những thành tựu to lớn. Những quan điểm, nguyên tắc toàn diện của triết học Mác- Lênin được ứng dụng thực tiễn vào nền kinh tế một cách cụ thể. Trước đây khi mới học triết học Mác- Lênin và kinh tế chính trị Mác- Lênin em chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa những quy luật, phạm trù,nguyên lý với nền kinh tế cụ thể nhưng qua bài tiểu luận này em hiểu rõ thêm được phần nào. Em thiết nghĩ hiện nay nền kinh tế nước ta đang có những bước phát triển mới và từng ngày biến đổi nhưng bên cạnh đó một bộ phận giới trẻ còn đang thờ ơ thậm chí không quan tâm tới vấn đề này. Đồng thời nước ta vừa mới trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO, có rất nhiều những cơ hội cũng như thách thức đặt ra cho nền kinh tế nước ta. Vì vậy giới trẻ hiện nay cần phải có những hiểu biết cụ thể về vấn đề này. Thế hệ trẻ luôn là lực lượng nòng cốt cho đất nước sau này, vì thế nếu thế hệ nay được giáo dục đào tạo tốt sẽ là tiền đề cho đất nước phát triển ổn định. Là một sinh viên của trường ĐH Kinh tế quốc dân ,một trong những trường dẫn đầu trong khối trường kinh tế, em nghĩ không chỉ riêng em mà tất cả các bạn sinh viên sẽ luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện,trau dồi tri thức để chuẩn bị hành trang xây dựng kiến thiết đất nước.
  Tuy em đã hết sức cố gắng vận dụng sự hiểu biết của mình để hoàn thành bài viết song vẫn không tránh khỏi những thiếu sót và những điểm hạn chế.Đây là bài tiểu luận đầu tay, em rất mong được sự thông cảm của thầy.Hơn nữa em mong được thầy cho ý kiến đánh giá và nhận xét để em có thể viết tốt hơn trong những bài tiểu luận sắp tới.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-29-2011, 12:11 PM
 2. Giáo Trình Những nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh
  By 192511 in forum Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-30-2011, 03:25 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-31-2011, 09:53 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 12:20 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-23-2011, 11:52 AM

Từ khóa vào site

các nguyên tắc của phép biện chứng duy vật

tiểu luận cơ sở lý luận của nguyên tắc toàn diện

cac nguyen tac cua phep duy vat bien chung

cac nguyen tac phuong phap lua cua phep bien chung duy vat

nội dung nguyên tắc toàn diện

nguyên tắc toàn diện của phương pháp luận bcdv

trinh bay co so ly luan cua nguyen tac toan dien

trình bày nguyên tắc toàn diện

nguyen tac toan dien trong phep bien chung duy vat

nguyên tắc toàn diện

van dung nguyen tac phat trien trong duy vat bien chung vao kiem toan

vận dụng nguyên tắc toàn diện trong ngành y

nguyen tac toan dien phep bien chung duy vat

tinh huong nguyen tac toan dien

phan tich tinh huong theo nguyen tac toan dien khach quan va phat trien

Tiểu luận Vận dụng phép biện chứng duy vật trong thực tiễn

cac nguyen tac phuong phap luan cua phep bien chung duy vat

5 nguyen tac cua phep duy vat bien chung

tiểu luận áp dụng nguyên tắc toàn diện

trinh bay noi dung nguyen tac toan dien

nguyên tắc toàn diện của phép biện chứng duy vật

tiểu luạn triết nguyên tắc phát triển

nguyên tác phát triên

vận dụng nguyên tác phát triên trong xây dựng đất nước

phan tich quan diem toan dien cua phep bien chung duy vat

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1