Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip I

  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  33

  Cấu trúc vốn tối ưu,các nhân tố, ảnh hưởng đến cấu trúc tối ưu

  NOTE
  LỜI NÓI ĐẦU
  Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.
  Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay, nhìn chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên.. gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh và thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình
  Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới là một công ty cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông, công ty có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm đến cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty.
  Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới "
  Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Tiến Sỹ Lê Thị Lanh cùng ban lãnh đạo Công ty nhưng do thời gian và trình độ nhân thức còn có hạn, chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn đọc.
  Em xin chân thành cảm ơn !
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  Ngaøy thaùng naêm 2009  NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................
  Ngaøy thaùng naêm 2009  MỤC LỤC
  Noäi dung Trang
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG
  VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
  I-KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN............................ 8
  1.Khái niệm về cấu trúc vốn........................................................................................... 8
  1.1-Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn......................................................................... 9
  1.2-Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn:.......................................................................... 10
  1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính..................... 11
  2.Chi phí sử dụng vốn................................................................................................... 11
  2.1 Khái niệm................................................................................................................ 11
  2.2 chi phí sử dụng vốn vay:......................................................................................... 12
  2.2.1. chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn...................................................................... 12
  2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần:................................................................................. 12
  2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(rp)............................................................ 12
  2.3.2-. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường .............................................................. 13
  2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC):.............................................................. 13
  2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư............................................... 14
  II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU. 15
  1.Cấu trúc vốn tối ưu 15
  2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu 15
  III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO................. 161.Khái niệm và phân lọai rủi ro............................................................................................. 16
  1.1.Khái niệm rủi ro..................................................................................................... 16
  1.2.Phân lọai rủi ro....................................................................................................... 16
  1.2.1.Rủi ro kinh doanh................................................................................................ 16
  1.2.2.Rủi ro tài chính.................................................................................................... 17
  2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp....................................................................... 17
  2.1.Đòn bẩy kinh doanh................................................................................................ 18
  2.1.1.Khái niệm............................................................................................................ 18
  2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh........................................... 18
  2.1.3.Phân tích hòa vốn................................................................................................ 18
  2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL)............................................. 20
  2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL)......................................................................................... 21
  2.2.1. Khái niệm........................................................................................................... 21
  2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính............................................................... 21
  2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp........................................................ 22
  2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính............................................................. 23
  2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác.............................................. 24
  2.3 Đòn bẩy tổng hợp................................................................................................... 24
  2.3.1.Khái niệm............................................................................................................ 24
  2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp........................................................... 24
  IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP.. 25
  1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT................................................................................... 25
  1.1.Khái niệm................................................................................................................ 25
  1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT............................................................................... 25
  2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS............... 27
  2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu....................................... 27
  2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường )............................... 27
  3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khoán nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh nghiệp 27
  CHƯƠNG 2
  THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI.......................................................................................................... 29
  I. GIỚI THIỆU KHÁC QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI................................................................................................................................................. 29
  1. Lịch sử hình thành của công ty................................................................................ 29
  2.Sơ đồ tổ chức bộ máy............................................................................................... 32
  3.Chức năng của tùng bộ phận...................................................................................... 32
  II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008....................................................................................... 36
  1.Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới.................. 36
  2.Phân tích khả năng thanh toán của công ty............................................................... 39
  III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI............................................................... 42
  1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu.................................................. 42
  2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn........................................................ 42
  3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn........................................................... 46
  4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần..................................................................... 48
  5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC)................................................... 49
  IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI...................................................................... 50
  1.Tình hình doanh thu của công ty qua hai năm 2007 -2008..................................... 50
  2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT................................................................................... 50
  3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL.................................................................. 53
  V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY. 54
  1.Chính sách nợ và giá trị của lá chắn thuế................................................................. 54
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP.................................................................................................. 56
  CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN.................................................................................................... 57
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG
  VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
  I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
  Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp có thể ra đời và hoạt động. Mỗi một loại nguồn vốn đều có chi phí và sử dụng nhất định. Do vậy, để có thể huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cơ cấu hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp
  1. Khái niệm về cấu trúc vốn.
  Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu tư của một doanh ngiệp.
  Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Và quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không và thu nhập của cổ đông thay đổi hay không? Mục tiêu của bài này là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp và thu nhập của cổ đông.
  Một Công ty có thể có một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp. Như vậy Công ty có thể hạ thấp chi phí sử dụng vốn thông qua việc gia tăng sử dụng nợ (vì khi sử dụng nợ Công ty sẽ được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế). Tuy nhiên khi tỷ lệ nợ gia tăng thì rủi ro cũng gia tăng do đó nhà đầu tư sẽ gia tăng tỷ lệ lợi nhuận đòi hỏi rE. Mặc dù sự gia tăng rE lúc đầu cũng không hoàn toàn xóa sạch lợi ích của việc sử dụng nợ như là một nguồn vốn rẻ hơn cho đến khi nào nhà đầu tư tiếp tục gia tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích của việc sử dụng nợ không còn nữa.
  Chi phí sử dụng vốn là một cái gì mà doanh nghiệp phải trả cho nguồn tài trợ, đó là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường và doanh nghiệp sủ dụng những nguồn tài trợ này để tài trợ cho những dự án đầu tư mới.chi phí sử dụng vốn có thể được xem như tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu đầu tư vào chứng khoán của công ty. Như vậy chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp được xác định từ thị trường vốn và nó có quan hệ trực tiếp đến mức độ rủi ro của những dự án đầu tư mới đến những tài sản hiện hữu và cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nói chung khi nhà đầu tư nhận thấy rủi ro của doanh nghiệp lớn hơn thì họ sẽ đòi hỏi một tỷ suất sinh lời tương ứng và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng vì thế mà sẽ cao lên.
  Chi phí sử dụng vốn cũng có thể được hiểu như là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp đòi hỏi khi thực hiện một dự án mới. Nếu một dự án mới tạo được tỷ suất sinh lợi nộ bộ IRR lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì giá trị của doanh nghiệp sẽ tăng. Ngược lại, nếu một dự án đầu tư mới tạo ra IRR thấp hơn chi phí sử dụng vốn, giá trị của doang nghiệp sẽ giảm.
  1.1. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn.
  a./ Nguồn vốn vay:
  Trong nền kinh tế thị trường,hầu như không một doanh nghiệp nàohọat động sản xuất kinh doanh chỉ bằng nguồn vốn tự có mà đều phải họat động bằng nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn vốn vay sử dụng đáng kể.
  Nguồn vốn vay là nguồn vốn tài trợ từ bên ngòai doanh nghiệp và doanh nghiệp phải thanh tóan các khỏan vay theo thời hạn cam kết và đồng thời phải trả tiền lãi vay theo lãi suất thỏa thuận. Nguồn vốn vay mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong cấu trúc vốn ta chỉ xét đến nguồn vốn vay trung hạn và dài hạn.
  Vay ngắn hạn:
  Thời gian đáo hạn ngắn hơn một năm
  Lãi suất của nguồn vốn vay ngắn hạn thường thấp hơn tín dụng dài hạn
  Thuờng được bổ sung vốn lưu động
  Vay dài hạn:
  Thời gian đáo hạn dài hơn một năm
  Lãi suất vay dài hạn thường cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn
  Thường được dùng để bổ sung cho vốn xây dựng cơ bản hay mua sắm tài sản cố định.
  Nguồn vốn vay này có thể được huy động từ các tổ chức tài chính,ngân hàng hay việc phát hành trái phiếu. Việc doanh nghiệp sử dụng lọai nguồn vốn vay này nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào đặc điểm của lọai hình doanh nghiệp và doanh nghiệp đang ở trong chu kỳ sản xuất kinh doanh
  b/ Nguồn vốn chủ sở hữu
  Nói đến nguồn vốn chủ sở hữu là nói đến nguồn vốn đầu tiên mà doanh nghiệp huy động được.Bởi vì,đối với một doanh nghiệp trước khi đi vào họat động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ (vốn góp nếu doanh nghiệp cổ phần,hoặc là vốn ngân sách nhà nước cấp nếu là doanh nghiệp nhà nước)
  Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản nợ phản ánh tình hình tự chủ về tài chính của doanh nghiệp.
  Tóm lại: Khác biệt cơ bản giữa nguồn vốn vay và nguồn vốn chủ sở hữu là:
  * Nguồn vốn vay:
  Doanh nghiệp nhận được nguồn vốn này không phải từ chủ sở hữu
  Phải trả lãi vay cho các khỏan tiền vay
  Mức lãi suất phải trả cho các khỏan vay theo mức ổn định,được thỏa thuận khi vay
  Doanh nghiệp phải hòan trả nợ khi đáo hạn,ngọai trừ nguồn huy động từ tín dụng ưu đãi.
  Doanh nghiệp có thể phải thế chấp tài sản hay nhờ bảo lãnh khi vay nợ.
  Do các chủ sở hữu của doanh nghiệp đóng góp
  Chỉ chia lợi tức cho chủ sở hữu nếu doanh nghiệp có lợi nhuận
  Lợi tức chia cho các chủ sở hữu tùy theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và tùy thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty.
  Doanh nghiệp không phải hòan trả tiền vốn đã nhận từ chủ sở hữu,trừ khi doanh nghiệp phá sản
  Doanh nghiệp không phải thế chấp khi huy động vốn
  1.2. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn
  Các tỷ số thường được để đánh giá và xem xét cấu trúc vốn của Doanh Nghiệp.
  Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu =
  Nợ dài hạn
  Vốn chủ sở hữu
  Nợ dài hạn: là những khỏan nợ có thời hạn thanh tóan trên một năm chẳng hạn như vay dài hạn bằng phát hành trái phiếu,tài sản thuê mua.
  Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn cổ phần và lợi nhuận giữ lại
  Vốn cổ phần = Mệnh giá cổ phiếu x Số cổ phiếu đang lưu hành
  Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng sau khi đã chi trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức.
  Cách tính tóan các cổ phần trên đây sử dụng giá trị trên sổ sách kế tóan.Trong thực tế các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo giá trị thị trường:
  Vốn cổ phần = Px N
  Trong đó:
  P: Giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo
  N: Số cổ phiếu đang lưu hành
  Ngòai ra người ta còn sử dụng tỷ số tài chính liên quan khi phân tích cấu trúc vốn của doanh nghiệp,đó là:
  Tỷ Số nợ =
  Nợ dài hạn
  Tổng tài sản
  Tổng tài sản bao gồm: Tài sản lưu động và tài sản cố định hay là tổng giá trị tòan bộ kinh phí đầu tư cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong phần bên trái của bảng cân đối kế tóan.
  Tỷ số này cho thấy gánh nặng nợ của doanh nghiệp:
  Tỷ số tự tài trợ =
  Vốn chủ sở hữu
  Tổng tài sản
  Qua tỷ số này có thể thấy được khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đối với các tài sản khác của mình (khả năng tự chủ về tài chính. Trên cơ sở xem xét mức độ của các tỷ số này nhà quản trị có phương án để tăng hay giảm các tỷ số trên cho phù hợp với tình hình họat động và vị thế tài chính của doanh nghiệp.
  Qua tỷ số này có thể thấy được khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp đối với các tài sản khác của mình(khả năng tự chủ về tài chính. Trên cơ sở xem xét mức độ của các tỷ số này nhà quản trị có phương án để tăng hay giảm các tỷ số trên cho phù hợp với tình hình họat động và vị thế tài chính của doanh nghiệp.
  Chỉ số thanh toán ngắn hạn =
  Tổng tài sản
  Tổng nợ ngắn hạn
  1.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính:
  Cấu trúc vốn là vấn đề đã được các nhà nghiên cứu kinh tế -tài chính quan tâm và để nhiều thời gian nghiên cứu.Đứng trên góc độ nhà quản lý tài chính tại doanh nghiệp việc nghiên cứu cấu trúc vốn giúp họ tìm ra lời giải cho những câu hỏi sau:
  Xác định cấu trúc vốn như thế nào là hợp lý và có lợi cho doanh nghiệp?
  Nên vay nợ hay là không?
  Nếu vay nợ, doanh nghiệp gánh chịu rủi ro ở mức độ nào?
  Việc hiểu tường tận về cấu trúc vốn các nhà quản trị sẽ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi ở trên, từ đó đề ra các quyết định tài trợ đúng đắn nhằm tăng hiệu quả họat động của doanh nghiệp. Gia tăng lợi nhuận cho cổ đông nhưng vẫn hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất
  2.Chi phí sử dụng vốn :
  2.1. Khái niệm:
  Chi phí sử dụng vốn là giá mà nhà đầu tư phải trả cho việc sử dụng nguồn vốn cụ thể nào đó để tài trợ cho quyết định đầu tư của mình. Chi phí sử dụng vốn bao gồm chi phí trả cho việc sử dụng nợ vay và chi phí trả cho việc đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu dưới các hình thức bổ sung bằng các lợi nhuận chưa phân phối hoặc bổ sung bằng các quỹ chuyên dùng của doanh nghiệp.
  Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu bao gồm :Doanh nghiệp nhà nước thường sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn vốn và với nguồn vốn này doanh nghiệp còn sử dụng nguồn vốn tự bổ sung, trong trường hợp này chi phí sử dụng vốn là chi phí cơ hội.Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn liên doanh liên kết hoặc vốn cổ phần thì phải trả lãi cho người góp vốn và trả lợi tức cổ phần cho cổ đông.
  Chi phí sử dụng nợ phải trả: Nếu sử dụng vốn vay ngân hàng thì phải trả lãi vay,nếu sử dụng nợ do phát hành trái phiếu thì phải trả cho trái chủ một khỏan lợi tức nhất định như lãi suất đã được ghi trên trái phiếu.
  Chi phí sử dụng vốn đóng vai trò như là tỷ lệ chiết khấu làm cân bằng lượng vốn mà doanh nghiệp có quyền sử dụng hôm nay với các khỏan (gốc và lãi) mà doanh nghiệp phải trả cho chủ sở hữu một nguồn vốn nào đó trong tương lai.Trong họat động kinh doanh của doanh nghiệp phải tìm mọi cách để giảm chi phí. Để giảm được chi phí sử dụng vốn thì trước hết ta cần phải lượng giá nó. Lý thuyết và thực tế đã chứng minh các khó khăn trong tính tóan và quản lý các chi phí này,bởi vì nó phụ thuộc vào quá nhiều các yếu tố:Như tính mạo hiểm của việc sử dụng vốn,lãi suất của các khỏan nợ phải trả,cấu trúc tài chính của doanh nghiệp,chính sách phân phối lợi nhuận cho vốn góp.Vì vậy khi tính toán chi phí sử dụng vốn phải chấp nhận một tầm nhìn xa và phải lượng hóa chi phí bình quân của các nguồn tài trợ.
  2.2. Chi phí sử dụng vốn vay:
  2.2.1. Chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn:
  Là khỏan chi phí trả lãi cho người cho vay hoặc ngân hàng
  rD = [ 1 + ] k -1
  Trong đó:
  rD:Chi phí sử dụng vốn vay
  i : Lãi suất tiền vay một năm
  k : Số kỳ tính lãi trong mọt năm
  2.3. Chi phí sử dụng vốn cổ phần:
  2.3.1. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(rp):
  Cổ phần ưu đãi được xem như là một lọai nguồn vốn chủ sở hữu đặc biệt trong một doanh nghiệp. Những cổ đông ưu đãi sẽ được nhận cổ tức cố định như đã công bố với thứ tự ưu tiên trước khi lợi nhuận thuần được phân phối cho các cổ đông nắm giữ cổ phần. Vì cổ phần ưu đãi là một nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu nên doanh thu từ phát hành các cổ phần ưu đãi là vĩnh viễn.
  Rp =
  Dp
  P’p
  Trong đó:
  Pp:Mệnh giá cổ phần ưu đãi
  P’p:Doanh thu thuần từ việc phát hành cổ phần ưu đãi
  Dp: Cổ tức cổ phần ưu đãi
  2.3.2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường :
  Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường : Là tỷ suất sinh lợi trên mỗi cổ phần do các nhà đầu tư trên thị trường vốn kỳ vọng.
  re =
  D1
  + g
  rre =
  D1
  + g
  P0
  P0(1-T)
  Trong đó:
  P0: giá cổ phần thường
  D1: Cổ tức dự kiến vào cuối năm 1
  re: Tỷ suất sinh lợi cần thiết của cổ phần thường
  r ne : Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do phát hành cổ phiếu mới
  g: Tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm trong cổ tức
  Định giá tài sản vốn (CAPM):
  re= rf + ß x (rm - rf )
  Trong đó:
  rf: Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro
  rm: Tỷ suất sinh lợi thị trường là tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường của các tài sản
  Chi phí sử dụng vốn từ thu nhập giữ lại rre:
  Là phần lợi tức mà các cổ đông được chia,nhưng doanh nghiệp giữ lại khỏan lợi tức này để tái đầu tư
  rre
  =
  D1
  +
  g
  P0
  Trong đó:
  rre:Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do lợi nhuận giữ lại
  P0: Giá cổ phần thường
  g: Tỷ lệ tăng trưởng lợ tức cổ phần
  D1: Lợi tức cổ phần năm 1
  2.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC):
  Vốn của một Công ty hay của một dự án được huy động từ hai nguồn: Vốn chủ sở hữu và vốn đi vay. Mỗi một nguồn vốn đòi hỏi một tỷ suất sinh lời khác nhau. Đối với nhà cho vay thì yêu cầu của họ là lãi suất, đối với vốn chủ sở hữu thường có suất sinh lời cao hơn do rủi ro cao hơn. Trong trình tự thanh khoản, vốn chủ sở hữu nằm ở vị trí sau cùng, khoản nợ vay được ưu tiên nhận trước.
  Trong doanh nghiệp luôn luôn sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau. Vì vậy,cần phải xác định chi phí sử dụng vốn bình quân của tất cả các nguồn vốn đó. Chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc vốn của doanh nghiệp, cấu trúc vốn mà thay đổi thì chi phí sử dụng vốn bình quân cũng thay đổi theo.
  WACC = %D x rD + %E x rE
  (%E + %D = 100 %, Hay nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu = Tài Sản)
  Trong đó:
  % D: Là tỷ lệ nợ vay
  % E: Là tỷ lệ vốn chủ sở hữu
  rE: Là suất sinh lời đòi hỏi của vốn chủ sở hữu.
  rD: Là lãi suất tiền vay.
  Cấu trúc vốn lịch sử so với mục tiêu:
  -Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn lịch sử là tỷ trọng theo giá trị sổ sách hay giá trị thị trường dựa trên cấu trúc vốn thực tế.
  - Tỷ trọng tính theo cấu trúc vốn mục tiêu cũng được dựa trên giá trị sổ sách hay giá trị thị trường nhưng nó phản ánh tỷ trọng trong một cấu trúc vốn kỳ vọng của doanh nghiệp.
  2.5. Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư:
  Chi phí sử dụng vốn biên tế(WMCC): Là chi phí sử dụng vốn bình quân của một doanh nghiệp gắn liền với một đồng tài trợ tăng thêm . Qui mô tăng thì chi phí sử dụng vốn bình quân cũng tăng .
  Để tính tóan chi phí sử dụng vốn biên tế cần xác định điểm gãy, là điểm mà tại đó khi tổng quy mô các nguồn tài trợ vượt quá làm chi phí của một trong những nguồn tài trợ thành phần sẽ gia tăng.
  Công thức:
  BPj
  =
  AFj
  Wj
  Trong đó:
  BP j : Điểm gãy cho nguồn tài trợ j
  AF j : Tổng nguồn tài trợ của nguồn tài trợ j
  W j : Tỷ trọng của nguồn tài trợ thành phần j trong cấu trúc vốn ( theo giá trị lịch sử hoặc mục tiêu)
  Đường cơ hội đầu tư (IOS):Tại bất kỳ thời điểm nào đó,một doanh nghiệp luôn có sẵn những cơ hội đầu tư mới .Những cơ hội đầu tư này khác nhau về kích cỡ hay qui mô vốn đầu tư,khác nhau về tỷ suất sinh lợi và rủi ro. Đường cơ hội đầu tư là đồ thị tập hợp phản ánh IRR các dự án của doanh nghiệp( ưu tiên các IRR cao nhất)
  Tóm lại:
  Mỗi nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng đều phải trả nguồn chi phí cho việc sử dụng vốn đó.Khỏan chi phí này được gọi là chi phí sử dụng vốn.Chi phí này có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều hay ít phụ thuộc vào lượng vốn vay .Do vậy các doanh nghiệp luôn sử dụng nhiều nguồn vốn với nhau sao cho chi phí sử dụng vốn thấp nhất nhưng đạt được lợi nhuận cao nhất.
  II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU.
  1. Cấu trúc vốn tối ưu:
  Cấu trúc vốn tối ưu là sự kết hợp giữa nợ dài hạn,cổ phần ưu đãi,cổ phần thường được sử dụng để tài trợ cho quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Cấu trúc vốn tối ưu xảy ra ở thời điểm mà tại đó tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn và tối thiểu hóa rủi ro của doanh nghiệp để đạt tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Số lượng nợ trong cấu trúc vốn tối ưu của doanh nghiệp được gọi là khả năng vay nợ của doanh nghiệp. Do đó khả năng vay nợ của một doanh nghiệp được xác định bởi các yếu tố rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập của doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, mức độ phá sản có thể có chi phí đại lý, vai trò của chính sách cấu trúc vốn trong việc cung cấp các tín hiệu về thành quả của doanh nghiệp cho các thị trường vốn.
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu:
  Rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp : Khi một doanh nghiệp ở trong giai đọan gặp phải khó khăn trong kinh doanh do bị cạnh tranh về giá cả hoặc việc vừa đưa ra thị trường một sản phẩm mới nên chưa có thị phần và phải chấp nhận thua lỗ trong thời gian này... Trong những trường hợp này các doanh nghiệp thường không mạo hiểm trong việc sử dụng nợ vay để bổ sung vốn kinh doanh góp phần làm thay đổi cấu trúc vốn hiện tại của doanh nghiệp.
  Chính sách thuế của quốc gia cũng tác động trực tiếp đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp .Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng nợ thì phải trả khỏan chi phí sử dụng vốn vay. Những khỏan chi phí này lại được tính sau thuế do đó nếu chính sách của một qua gia phù hợp thì doanh nghiệp sẽ sử dụng nợ vì lãi vay thực sự mà doanh nghiệp phải trả sau thuế rất thấp.Như vậy cấu trúc vốn tác động đến quyết định chọn cấu trúc vốn thâm dụng nợ hay thâm dụng vốn cổ phần.
  Tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp.Trong trường hợp thiếu vốn muốn tăng vốn họat động thì doanh nghiệp phải quyết định chọn nguồn nào để bổ sung,nếu doanh nghiệp mà quyết định sử dụng nợ vay thì cấu trúc vốn của doanh nghiệp sẽ thiên về sử dụng nợ nhưng nếu doanh nghiệp có nguồn vốn tích lũy để cung cấp cho họat động kinh doanh thì khi đó doanh nghiệp sẽ sử dụng vốn bỏ sung mà không sử dụng vốn vay. Như vậy Chính khả năng tài chínhcủa doanh nghiệp sẽ quyết định có nên vay hay là không.
  Quan điểm của nhà quản lý quyết định có nên sử dụng nợ vay hay là không. Thực tế có một số nhà quản lý sẵn sàng sử dụng nợ để tăng lợi nhuận nhưng cũng có những nhà quản lý khác lại e dè khi quyết định sử dụng nợ vay.Do đó quan điểm của nhà quản trị hết sức quan trọng trong việc ra quyết định này.
  III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO:
  1. Khái niệm và phân lọai rủi ro:

  1.1.Khái niệm rủi ro:
  Rủi ro là tình huống mà tại đó gây những sự cố không tốt cho doanh nghiệp,ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp,ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp.
  Rủi ro của một doanh nghiệp do rất nhiều nguyên nhân gây ra gồm các nguyên nhân khách quan như khủng hỏang,suy thóai,đình công,thiên tai,sự thay đổi các chính sách…và các nguyên nhân chủ quan như nhà quản lý yếy kém,sai lầm trong việc dự báo kinh tế, việc ra các quyết định dẫn đến sai lầm,…
  1.2. Phân lọai rủi ro:
  Trong quá trình họat động,một doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều lọai rủi ro.Rủi ro làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể chia làm hai lọai rủi ro:Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
  1.2.1.Rủi ro kinh doanh: Rủi ro kinh doanh là sự không chắc chắn ở thời điểm hiện tại về mức lợi nhuận trong tương lai.
  Rủi ro kinh doanh gắn liền với họat động kinh doanh của doanh nghiệp nên ảnh hưởng trực tiếp đến doanh lợi của doanh nghiệp.Mặc dù đây là lọai rủi ro khó kiểm sóat và tùy thuộc vào nhiều nhân tố khách quan hơn là những nhân tố chủ quan.Tuy nhiên với khả năng của những nhà quản lý tài năng có thể hạn chế được thấp nhất mức rủi ro này thông qua việc lựa chọn và ra các quyết định đầu tư một cách sáng suốt
  Để có thể hạn chế rủi ro trước hết các nhà quản trị hệ thống phải am hiểu và nhận biết được đâu là những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro trong kinh doanh.Nói chung có vô số những tác động ,thậm chí những dự báo đáng tin cậy nhất cũng không thể lọai bỏ hết được những sự không chắc chắn tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp, ví dụ:
  Sự không chắc chắn về mức cầu trong tương lai bao gồm xu hướng của nghành và thị phần của doanh nghiệp
  Do những thay đổi trong giá cả các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, lao động
  Những thay đổi trong giá cả đầu ra của doanh nghiệp
  Sự cạnh tranh trong nghành mà doanh nghiệp đang họat động
  Sự phát triển của công nghệ (Tỷ trọng của biến phí và định phí trong tổng chi phí của doanh nghiệp)
  Để kiểm sóat các rủi ro kinh doanh ở trên thì việc xây dựng một cấu trúc chi phí hợp lý đóng vai trò quan trọng. Doanh nghiệp dựa vào dự đóan tác động các nhân tố làm ảnh hưởng đến mức sinh lợi để điều chỉnh tỷ lệ giữa các lọai chi phí sẽ tạo nên sự kiểm sóat các lọai rủi ro một cách hữu hiệu cho doanh nghiệp của mình.
  Rủi ro kinh doanh làm nền tảng cho đòn bẩy kinh doanh: Trên phương diện tài chính, rủi ro kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào sự phân bổ giữa biến phí và định phí của doanh nghiệp.Mối quan hệ giữa biến phí ,định phí và thu nhập họat động được thể hiện qua phân tích điểm hòa vốn.Đây là công cụ hết sức quan trọng và chính quá trình phân tích này dẫn ta đến khái niệm nến tảng vế đòn bẩy kinh doanh(hay còn gọi là đòn cân định phí)
  1.2.2.Rủi ro tài chính: Là sự không chắc chắn về khả năng thanh tóan lãi vay của doanh nghiệp.
  Rủi ro này xuất phát từ việc sử dụng nợ trong cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp.Nghĩa là doanh nghiệp không tạo đủ EBIT để trang trải các chi phí tài chính(chi phí vay)do việc sử dụng nợ thì doanh nghiệp sẽ gặp phải rủi ro tài chính
  Rủi ro tài chính làm cơ sở cho đòn bẩy tài chính: Một câu hỏi được đặt ra ở đây là làm cách nào để đo lường mức độ ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực của việc sử dụng nợ vay đối với sực gia tăng hay giảm sút tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp? Chính câu hỏi này dẫn ta tới khái niệm cơ bản trong phân tích tài chính đó chính là đòn bẩy tài chính.Thông qua tác động của đòn bẩy này lên doanh lợi của cổ đông sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp
  Như vậy một cấu trúc100% vốn chủ sở hữu sẽ không có rủi ro tài chính.Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế hiện nay việc sử dụng nợ vay là điều tất yếu của mỗi doanh nghiệp.thêm vào đó với mục tiêu nhằm tốt đa hóa giá trị cho doanh nghiệp sẽ thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi cách sao cho đạt được chi phí sử dụng vốn thấp nhất.Một trong những điều mà nhà kinh doanh cần quan tâm đó là “Nên duy trì hệ số nợ lớn để đạt được tỷ suất sinh lợi cao?” Bởi vì cần cân nhắc giữa việc đạt được lợi ích này đồng thời phải đương đầu với việc gánh chịu về rủi ro tài chính
  2. Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp:
  Xác định cấu trúc chi phí trong họat động sản xuất kinh doanh là quyết định về đòn bẩy kinh doanh. Xác định về cấu trúc vốn là quyết định về đòn bẩy tài chính .Tác dụng đòn bẩy trong doanh nghiệp được sử dụng để chứng minh cho khả năng chi trả các khỏan chi phí cố định khi sử dụng tài sản hay vốn vay
  Có 3 lọai đòn bẩy trong việc quản lý tài chính:
  - Đòn bẩy kinh doanh DOL(đòn cân định phí)
  - Đòn bẩy tài chính DFL (đòn cân nợ)
  - Đòn bẩy tổng hợp DTL (Đòn cân tổng hợp)
  2.1.Đòn bẩy kinh doanh:
  2.1.1.Khái niệm:
  Đòn bẩy kinh doanh là một công cụ tài chính nhằm xác lập cấu trúc chi phí của một doanh nghiệp để làm khuếch đại lợi nhuận doanh nghiệp
  2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh
  Rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào kết cấu chi phí của doanh nghiệp,đòn bẩy kinh doanh sẽ đo lường mức rủi ro này.Khi chi phí cố định chiếm tỷ trọng cao trong kinh doanh doanh thu giảm thì doanh nghiệp phải đối mặt với với độ rủi ro kinh doanh cao
  Thông qua việc phân tích đòn bẩy kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được ảnh hưởng của kết cấu chi phí đến mức độ rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
  2.1.3.Phân tích hòa vốn:
  Điểm hòa vốn là mức sản lượng hoặc doanh thu mà tại đó doanh nghiệp có lợi nhuận hoạt động bằng không hay doanh thu bằng chi phí hoạt động.
  Điểm hòa vốn được xác định dựa trên những giả định sau:
  Giá bán không đổi
  Biến phí đơn vị sản phẩm cố định và tăng tỷ lệ theo theo khối lượng sản phẩm sản xuất hoặc tiêu thụ.
  Tổng định phí không đổi.
  Những giả định trên trọng những phân tích ngắn hạn, có nghĩa là trong điều kiện quy mô sản xuất đã được xác lập và giá không đổi. Giới hạn sản lượng là công suất thiết kế tối đa, nếu sản lượng tăng vượt mức công suất tối đa thì tất cả các giả định trên không còn phù hợp nữa vì lúc này tổng định phí sẽ tăng và biến phí cũng có thể thay đổi.
  Trong ngắn hạn, quy mô hay công suất hoạt động của một công ty đã được thiết lập, chi phí cố định là chi phí không thay đổi khi số lượng sản xuất hay tiêu thụ thay đổi. Chi phí cố định bao gồm các loại chi phí như khấu hao, bảo hiểm, một bộ phận chi phí điện nước và một bộ phận chi phí quản lý. Chi phí biến đổi là chi phí thay đỏi khi số lượng sản phẩm sản xuất hoặc tiêu thụ thay đổi, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, lao động trực tiếp, một phần chi phí điện nước, hoa hồng , một phần chi phí quản lý hành chánh.
  Trong kinh doanh chúng ta phải đầu tư chi phí cố định, hoạt động tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ sẽ sẽ tạo ra doanh thu, nếu doanh thu đủ lớn để bù đắp được chi phí cố định và chi phí biến đổi thì công ty sẽ có lợi nhuận, còn ngược lại nếu doanh thu quá thấp, phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí biến đổi không đủ bù đắp chi phí cố định công ty sẽ bị lỗ.
  Khi doanh thu doanh thu đã vượt qua mức đủ bù đắp chi phí cố định và chi phí biến đổi thì công ty có thể gia tăng lợi nhuận càng nhanh, bởi vì những công ty có chi phí cố định lớn thường tiết kiệm chi phí biến đổi hơn và khả năng gia tăng doanh thu lớn hơn.
  Phân tích hòa vốn là nội dung quan trọng trong việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí –khối lượng –lợi nhuận. Nó giúp người quản lý xác định được sản lượng, doanh thu hòa vốn để xác định vùng lãi lỗ của doanh nghiệp. Từ đó nhà quản lý sẽ có những chiến lược trong sản xuất và trong cạnh tranh để đưa sản lượng ,doanh thu của mình vượt lên điểm hòa vốn này trong dài hạn.
  Sản lượng hòa vốn Q0
  =
  Tổng định phí (F)
  Giá bán (P) – Biến phí (v)
  Doanh thu hòa vốn S0 = Giá bán x Sản lượng hòa vốn(Q0)
  Minh họa bằng đồ thị về sản lượng hòa vốn

  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]DT, CP S

  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] TC
  TC0 Biến Phí
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]

  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG] Định Phí
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]
  F
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG] Q0 Q
  O
  Nhận xét:
  -Khi sản lượng đạt được mức Q0 thì tổng chi phí TC0 tương ứng với mức doanh thu S0 . Trong trường hợp này đường tổng chi phí TC nằm trên đường đường doanh thu S , chứng tỏ với mức sản lương bán ra Q0 và doanh thu thu vào đạt mứv So thì không thể nào bù đắp được tổng chi phí. Do đó mà doanh nghiệp bị lỗ
  Ý nghĩa của việc phân tích điểm hòa vốn
  Phân tích hào vốn giúp cho Doanh nghiệp lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp với quy mô thị trường, đồng thời lựa chọn hình thức đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro do sự biến động sản lượng tiêu thụ sản phẩm.
  Việc lựa chọn quy mô và công nghệ đầu tư phụ thuộc vào quy mô thị trường, nếu quy mô thị trường nhỏ hoặc có nhiều đối thủ cạnh tranh, một dự án có điểm hòa vốn thấp sẽ ít rủi ro hơn một dự án có điểm hòa vốn cao. Tuy nhiên trong quy mô thị trường có tiềm năng lớn một dự án có quy mô lớn sẽ có khả năng mang lại mức lợi nhuận cao hơn.
  Đối với một cong ty đang phân tích điểm hòa vốn sẽ giúp công ty thấy được tác động của chi phí cố định và doanh thu tối thiểu mà doanh thu tối thiểu mà doanh thu phải phấn đấu vượt qua để duy trì lợi nhuận hoạt động. Một công ty có rủi ro hoạt động tiềm ẩn cao khi doanh thu hòa vốn cao. Điểm hòa vốn cho thấy mức độ sủ dụng chi phí hoạt động cố định của một công ty hay mức độ sử dụng đòn bảy hoạt động cảu công ty.
  Qua việc phân tích bằng đồ thị ta thấy định phí đóng một vai trò quan trọng đối với khỏan lãi hay lỗ trong họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đo định phí càng lớn doanh nghiệp càng gánh nhiều rủi ro.
  2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL):
  Độ nghiêng đòn bảy kinh doanh (DOL) của một doanh nghiệp sẽ tiến đến cực đại khi sản lượng của doanh nghiệp tiến gần đến sản lượng hòa vốn Q0 .
  Đòn bẩy kinh doanh dùng các chiphis hoạt động cố định làm điểm tựa. khi một doanh nghiệp sử dụng các chi phí hoạt động cố định, một thay đổi trong doanh thu sẽ được phóng đại thành một thay đổi tương đối lớn trong thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT). Tác động số nhân này cảu việc sử dụng các chi phí hoạt động cố định được gọi là độ nghiêp đòn bảy kinh doanh (DOL).
  DOL đánh giá tỷ lệ % thay đổi EBIT do kết quả từ việc thay đổi 1% doanh số
  DOL =
  EBIT + F
  =
  (Q1 – Q0)(P-v)
  =
  Q0
  EBIT
  Q0(P-v)-F
  Q1-Q0
  Qua công thức trên ta thấy định phí đóng vai trò quan trọng trong việc khuếch đại lợi nhuận cũng như rủi ro của doanh nghiệp. Định phí càng cao thì độ nghiêng đòn cân định phí càng lớn và sẽ kéo theo sự gia tăng rất nhanh của EBIT,ngược lại nếu doanh số giảm thì cũng làm cho EBIT giảm nhanh chóng .Do đó cần phải xác định rõ ràng phương hướng tăng giảm của doanh số để xác định một tỷ lệ đòn bẩy kinh doanh thích hợp
  Nếu sản lương mà càng gần sản lượng hòa vốn bao nhiêu thì độ nghiêng của đòn cân định phí cần lớn tạo ra rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Lúc này doanh nghiệp có nguy cơ rơi vào vùng lỗ và thêm vào đấy là dự án của đòn cân nợ sẽ khuếch đại khỏan lỗ này . Do đó để giảm thiểu rủi ro kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải có biện pháp nhằm nhằm đưa sản lượng vượt xa sản lượng hòa vốn càng lớn càng tốt.
  Điều này không có nghĩa là doanh nghiệp cần phải làm giảm định phí và tăng sản lượng để giảm thiểu rủi ro.Trong môi trường cạnh tranh như ngày nay,việc cạnh tranh hết sức gay gắt do đó doanh nghiệp bắt buộc phải đầu tư vào khoa học kỹ thuật,máy móc hiện đại để tạo ra sản phẩm tốt có chất lượng cao,làm giảm bớt giá thành làm định phí tăng lên rất nhiều,thêm vào đó là chiến lược kinh doanh làm mở rộng thị phần cũng làm tăng định phí lên đáng kể. Điều này sẽ đẩy điểm hòa vốn và đòn cân định phí lên một mức cao hơn trong tương lai.
  Tóm lại, ta có thể xem độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh như một dạng rủi ro tiềm ẩn, bản thân nó không tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp, nó chỉ tác động làm gia tăng rủi ro khi có sự biến động doanh thu và chi phí sản xuất. Việc sử dụng đòn bẩy phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm của từng ngành nghề hoạt động kinh doanh, độ nghiệp cảu đòn bẩy kinh doanh do do đặc điểm kinh doanh của công ty quyết định.
  2.2 Đòn bẩy tài chính (DFL)
  2.2.1. Khái niệm:
  Đòn bẩy tài chính là việc sử dụng các chi phí tài chính cố định như: lãi vay,lợi tức cổ phần ưu đãi ,thuê mua tài chính nhằm để khuếch đại lợi nhuận của chủ sở hữu doanh nghiệp
  Dòn bẩy tài chính dùng các ch phí tài chính cố định làm điểm tựa. khi một doanh nghiệp sử dụng các chi phí tài chính cố định, một thay đổi trong EBIT sẽ được phóng đại thành một thay đổi tương đối lớn hơn trong thu nhập cảu mỗi cổ phần (EPS). Tác động số nhân này của việc sử dụng các chi phí tài chính cố định được gọi là độ nghiêp đòn bảy tài chính.
  Độ nghiêng đòn bẩy tài chính(DFL) của một doanh nghiệp được tính như phần trăm thay đổi trong thu nhập mỗi cổ phần do phần trăn thay đổi cho sẵn trong EBIT.
  DFL =
  EBIT
  =
  Q0(P-v) - F
  EBIT + R
  Q0(P-v)-F - R
  Đòn bẩy tài chính có khả năng làm tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần nhưng cùng lúc đó sẽ đưa doanh nghiệp vào rủi ro lớn.Có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận càng cao thì nó sẽ càng lớn hơn,ngược lại nếu tỷ suất lợi nhuận càng thấp nó sẽ càng thấp hơn.
  Nếu doanh nghiệp họat động kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận khi đó việc sử dụng nợ là đòn bẩy nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng ngược lại nếu doanh nghiệp họat động không có hiệu quả thì việc sử dụng nợ sẽ làm cho doanh nghiệp đi đến phá sản vì không có khả năng thanh tóan các khỏan nợ
  2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính:
  Nhằm giúp cho các nhà quản trị tài chính thấy được tác động của việc sử dụng nợ vay lê thu nhập cổ phần của cổ đông thường. Và cũng cho thấy độ rủi ro đến vớ doianh nghiệp như thế nào khi doanh nghiệp sử dụng nguồn tài trợ bằng nợ vay.Để xem xét tác động của đòn bẩy tài cvhính lê thu nhập cổ đông ta thấy cần phân tích mối quan hệ giữa EBIT và EPS.
  2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp :
  Đòn bẩy tài chính với tỷ suất sinh lợi cổ đông – Hệ số nợ:
  Đòn bẩy tài chính thể hiện mối quan hệ giữa tổng nợ vay chiếm trong tổng nguồn vốn của một doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định nào đó.
  Hệ số nợ =
  Tổng số nợ
  Tổng tài sản
  Nhìn vào hệ số nợ ta có thể thấy được khái quát chính sách tài trợ vốn kinh doanh của doanh nghiệp, mức độ an tòan hay rủi ro của doanh nghiệp như thế nào. Hệ số nợ càng cao, gánh nặng phải trả lãi vay càng lớn thì rủi ro càng cao, khả năng huy động thêm nợ của doanh nghiệp càng khó khăn và ngược lại.
  Mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi của toàn bộ vốn đầu tư(rA)với tỷ suất sinh lời vốn cổ phần(re) và lãi vay(rd)
  Ta có công thức:
  rA = WD x rD + WE x rE
  Gọi D là nợ trong cấu trúc vốn
  E là vốn cổ phần
  rA =
  D
  x rD +
  E
  x rE
  D + E
  D + E
  Hay
  rE = rA +
  D
  (rA – rD)
  E
  Qua công thức trên ta thấy tỷ suất sinh lợi của vốn cổ phần phụ thuộc rất lớn vào quyết định đầu tư và quyết định tài trợ của doanh nghiệp.Nếu doanh nghiệp đưa ra một quyết định đầu tư đúng đắn và quyết định tài trợ hợp lý thì không những làm cho tỷ suất sinh lợi của chủ sở hữu cao mà còn góp phần khuếch đại tỷ suất sinh lợi,từ đó làm gia tăng giá trị doanh nghiệp.
  Các quan niệm khác nhau về đòn cân nợ trong mối quan hệ với giá trị của doanh nghiệp.
  Quan điểm truyền thống : Theo quan điểm này cổ đông của công ty có thể đạt được cổ tức cao nếu trong cấu trúc vốn của công ty có sử dụng nợ và gia tăng tỷ lệ nợ trong cấu trúc vốn
  Quan điểm của MM: MM cho rằng giá trị của công ty được xác định bởi dòng tiền trong tương lai phát sinh từ tỷ suất thực của công ty chứ không phải bằng giá thị trường của các chứng khoán mà công ty đó phát hành .Như vậy giá trị của chứng khoán do công ty phát hành sẽ bằng chính việc chia nhỏ dòng tiền trong tương lai thành nhiều phần chảy vào túi cổ đông hay chủ nợ mà dòng tiền trong tương lai phát sinh từ tỷ suất thực của công tylà không đủ dù cho công ty có tài trợ bằng nhiều phương pháp nào đi chăng nữa.
  Để thấy rõ hơn ta có thể xem xét điều này bằng cách tưởng tượng hai doanh nghiệp phát sinh cùng 1 dòng tiền các lợi nhuận hoạt động chỉ khác nhau về cấu trúc vốn. Doanh nghệip A không sử dụng đòn bẩy tài chính.Vì vậy,EA = VA,ngược lại doanh nghiệp B
  Có sử dụng đòn bẩy tài chính nên EB = VB - DB
  Ei: Tổng giá trị vốn cổ phần của doanh nghiệp
  Vi: Tổng gia 1trị chủa doanh nghiệp
  Di : Giá trị nợ
  -Vậy nên ta muốn đầu tư vào doanh nghiệp nào trong hai doanh nghiệp trên.Nếu Nếu không muốn mạo hiểm ta có thể mua cổ phần thường của doanh nghiệp A do không sử dụng nợ nên rủi ro tài chính bằng = 0
  2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính:
  Độ nghiêng đòn bẩy tài chính là chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng nợ vay của doanh nghiệp và được định nghĩa là chỉ tiêu đánh giá tỷ lệ % thay đổi của EPS do kết quả từ việc thay đổi 1% EBIT
  Công thức:
  DFL
  =
  Tỷ lệ % thay đổi EPS
  =
  Q(P-v) - F
  Tỷ lệ % thay đổi EBIT
  Q(P-v) –F - R
  Đối với cấu trúc gồn cổ phần thường và nợ:

  DFL
  =
  S – v - F
  =
  EBIT
  S – v – F - R
  EBIT - R
  Đối với cấu trúc gồm cổ phần thường,cổ phần ưu đãi và nợ.
  DFL = [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.gif[/IMG]
  Trong đó :
  R:lãi vay
  D: Cổ tức cổ phần ưu đãi
  T: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
  Nhận xét:
  -Ta thấy DFL luôn biến động khi EBIT thay đổi. EBIT càng xa điểm hòa vốn bao nhiêu thì doanh nghiệp càng gặp ít rủi ro tài chính và ngược lại EBIT càng gần điểm hòa vốn thì doanh nghiệp càng có nguy cơ về rủi ro tài chính bấy nhiêu
  - Khi rủi ro tài chính xảy ra thì doanh nghiệp không có khả năng chi trả các khoản chi phí tài chính cố định như:
  + Chi phí trả tiền lãi vay
  + Chi phí lợi tức cổ phiếu ưu đãi
  + Chi phí thuê mua tài chính
  Một khi chi phí cố định tài chính càng cao thì độ nghiêng của đòn cân nợ càng lớn và ngược lại nếu chi phí tài chính cố định càng thấp thì độ nghiêng đòn cân nợ càng thấp rùi ro tài chính ít xảy ra
  2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác
  Ngoài việc sử dụng các tỷ số tài chính và độ nghiêng đòn bẩy tài chính như các số đo rủi ro tài chính mà doanh nghiệp phải đối phó, chúng ta có thể đưa ra các phát biểu về ẻui ro tài chính như sau:Nếu xác suất của phân phối lãi trước thuế và lãi vay(EBIT) theo phân phối chuẩn có thể ước tính theo độ lệch bình quân và độ lệch chuẩn.Ta sử dụng phương trình sauvới các giá trị sản xuất từ bảng phân phối chuẩn đã tính toán xác suất mà EBIT sẽ nhỏ hơn hoặcn lớn hơn một giá trị riêng nào đó
  Z = [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]
  2.3 Đòn bẩy tổng hợp:
  2.3.1.Khái niệm:
  Đòn bẩy tổng hợp xảy ra khi một doanh nghiệp sử dụng cả hai loại đòn bảy kinh doanh và đòn bảy tài chính trong nỗ lực nhằm gia tăng thu nhập cho cổ đông.Nó tiêu biểu cho độ phóng đại của gia tăng (hay sụt giảm)doanh thu thành gia tăng( hay sụt giảm ) tương đối lớn hơn trong thu nhập mỗi cổ phần,do việc doanh nghiệp sử dụng cả hai loại đòn bẩy
  2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp
  Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp được xác định như là % thay đổi trong thu nhập mỗi cổ phần từ % thay đổi trong doanh thu
  Công thức:
  DOL
  =
  Tỷ lệ thay đổi EPS
  =
  Q(P-v)
  =
  EBIT + F
  Tỷ lệ thay đổi EBIT
  Q(P-v) – F - R
  EBIT - R
  DTL = DOL x DFL
  IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP:
  Phân tích EBIT -EPS có thể được dùng để giúp doanh nghiệp xác định khi nào tài trợ nợ có lợi và khi nào tài trợ bằng vốn cổ phần có lợi hơn.
  1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT:
  1.1.Khái niệm:
  Điểm hòa vốn EBIT là điểm mà tại đó bấy kỳ phương án tài trơ nào thì giá trị của EPS của các phương án là như nhau
  1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT
  Giả sử có 2 phương án:
  + Phương án 1: Doanh nghiệp sử dụng 100 % vốn cổ phần
  + Phương án 2: Cùng 1 số vốn như phương án 1 nhưng nguồn vốn tài trợ là nguồn hỗn hợp bao gồm nợ và vốn cổ phần.
  Đây là kế hoạch tài chính cùng với một qui mô về vốn của cùng một công ty nên EBIT của 2 phương án là như nhau
  Ta có EBIT của phương án 1 và phương án 2 như sau:
  Phương án 1:
  EPS 1
  =
  EBIT(1-T)
  NE
  Phương án 2:
  EPS 2
  =
  (EBIT – R)(1-T)
  NDE
  Trong đó:
  R: lãi vay
  NE: Vốn chủ sở hữu phương án 1
  NDE: Vốn chủ sở hữu phương án 2
  Điểm hòa vốn EBIT chính là EBIT thỏa điều kiện EPS1 = EPS2
  EBIT(1-T)
  =
  (EBIT – R)(1-T)
  NE
  NDE
  Do 2 phương án có phương thức tài trợ khác nhau dẫn đến khi EBIT thay đổi làm cho EPS của các phương án thay đổi khác nhau.
  Từ đồ thị ta thấy rủi ro tài chính của phương án 2 sẽ lớn hơn phương án 1. Đường biểu diễn của phương án 2 có độ dốc nhiều hơn ,nghĩa là mức độ nhạy cảm của EPS khi EBIT thay đổi trong phương án này cao hơn phương án doanh nghiệp được tài trợ 100% vốn cổ phần.
  Hai đường biểu diễn của 2 phương án cắt nhau tại 1 điểm , điểm này được gọi là điểm hòa vốn EBIT. Qua đó ta thấy có 3 trường hợp xảy ra:
  Nếu EBIT của doanh nghiệp nhỏ hơn điểm hòa vốn EBIT thì doanh nghiệp nên duy trì cấu trúc vốn100% vốn cổ phần. Lúc này EBIT của doanh nghiệp nằm trong khoảng giá trị bên trái điểm EBIT hòa vốn trên đồ thị .Do đó trong trường hợp này đường biểu diễn EPS của phương án 1 sẽ nằm tr6en đường biểu diễn của phương án 2 nghĩa là EPS1> EPS2
  Nếu EBIT của doanh nghiệp bằng đúng điểm hòa vốn EBIT thì doanh nghiệp có thể tài trợ bằng bất cứ phương án nào cũng đem lại cùng giá trị EPS.
  Nếu EBIT của doanh nghiệp vượt qua điểm hòa vốn EBIT thì doanh nghiệp nên sử dụng đòn cân nợ. Lúc này EBIT của doanh nghiệp nằm trong khoảng giá trị bên phải điểm hòa vốn EBIT do đó trong trường hợp này đường biểu diễn EPS của phương án 2 sẽ nằm trên đường biểu diễn của phương án 1 tức là EPS2 > EPS1
  Lyù thuyết trên được áp dụng đối với công ty cổ phần.Còn đối với doanh nghiệp nhà nước,dựa vào lý thuyết trên ta có sự thay đổi như sau:EPS được thay thế bằng chỉ tiêu lãi ròng /vốn chủ sở hữu.
  Lúc này EBIT hòa vốn sẽ được xác định thông qua việc so sánh lãi ròng / vốn chủ sở hữu giữa các phương án.
  Tóm lại: Việc sử dụng nợ trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp có thể làm lợi nhuận tăng nhanh đồng thời cũng làm gia tăng thêm rủi ro cho doanh nghiệp. Vì vậy việc phân tích điểm hòa vốn EBIT của doanh nghiệp là tối cần thiết cho quyết lựa chọn cấu trúc nguồn vốn tối ưu cho doanh nghiệp
  Nếu ta cho rằng một doanh nghiệp nếu vượt quá điểm hòa vốn EBIT thì một cấu trúc vốn thiên về sử dụng đòn bẩy tài chính tỏ ra có lợi cho cổ đông nhiều hơn do EPS cao hơn thì chưa chắc đã chính xác vì ta đã bỏ qua yếu tố giá cổ phần doanh nghiệp,có thể EPS tăng nhưng giá cổ phần không tăng thậm chí có thể giảm.
  2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS:
  2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu:
  Việc phân tích EBIT – EPS giúp doanh nghiệp quyết định một cấu trúc vốn thích hợp:
  Bước 1:Tính toán mức EBIT dự kiến sau khi mở rộng hoạt động
  Bước 2: Ước lượng tính khả biến của mức lợi nhuận kinh doanh này
  Bước 3: Tính toán điểm hòa vốn EBIT giữa 2 phương ánn tài trợ - Thêm nợ mới hay duy trì cấu trúc vốn cổ phần
  Bước 4: Phân tích các ước lượng này trong bối cảnh rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận
  Bước 5: Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn đề xuất có quá rủi ro không .Mức độ rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Định mức ngành cho các tỷ số đòn bẩy và chỉ số khả năng thanh toán.Khuyến cáo của các ngân hàng đối với doanh nghiệp.
  2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường )
  Điểm hòa vốn thị trường là điểm mà tại đó nếu EBIT dự kiến thấp hơn điểm hòa vốn thị trường thì cấu trúc vốn thiên về sử dụng vốn cổ phần sẽ có lợi hơn.Ngược lại nếu EBIT dự kiến vượt quá điểm hòa vốn giá trị thị trường thì cấu trúc vốn vốn thiên về sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ làm tối đa hóa giá trị thị trường của doanh nghiệp
  Điểm hòa vốn giá trị thị trường được xác định bằng phương trình:
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif[/IMG] = [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG]
  Trong đó:
  P/EE , P /EE : Là tỷ số giá thu nhập của từng phương án tài trợ
  Nếu giám đốc tài chính dự báo EBIT thấp hơn điểm hòa vốn giá trị thị trường 116 triệu $, cấu trúc vốn sử dụng vốn cổ phần sẽ làm tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp.Ngược lại,nếu EBIT dự kiến vượt điểm hòa vốn giá trị thị trường là 116 triệu $ thì cấu trúc vốn thiên vềsử dụng đòn bẩy tài chính làm tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp
  3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khoán nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh nghiệp
  Tài trợ nợ có một lợi thế quan trọng dưới hệ thống thuế thunhập doanh nghiệp. lãi từ chứng khoán nợ mà công ty chi trả là một khảon chi phí được khấu trừ thuế.Cổ tức và lợi nhuận giữ lại thì không.
  Các tấm chắn thuế có thể là các tài sản có giá trị, ta nên chiết khấu các tấm chắn thuế với một chiết khấu tương đối thấp.Giả định thông thường nhất là rủi ro các tấm chắn thuế bằng rủi ro của các chi trả lãi phát sinh ra cac tấm chắn thuế này.Với giả định này hiện giá trị của tấm chắn thuế độc lập với tỷ suất sinh lợi từ rD
  Lãi vay = Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên nợ x Số tiền vay
  = rD x D
  PV (Tấm Chắn Thuế) =
  Thuế suất thuế TNDN x Lãi từ chứng khoán nợ
  Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên nợ
  Kết luận:
  Cấu trúc vốn được được định nghĩa như số lượng tương đối của nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn,cổ phần ưu đãi,cổ phần thường để dùng tài trợ cho doanh nghiệp. Quyết định về cấu trúc vốn có vai trò rất quan trọng cho một doanh nghiệp, vì thực tế có hiện diện một cấu trúc vốn tại đó chi phí sử dụng vốn được tối thiểu hóa.Cấu trúc vốn có chi phí tối thiểu là cấu trúc vốn tối ưu vì tại đây giá trị của doanh nghiệp được tối đa hóa .
  Rủi ro tài chính của một doanh nghiệp là tính khả biến thu nhập mỗi cổ phần với xác suất gia tăng làm mất khả năng chi trả bắt nguồn từ việc doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn có chi phí tài chính cố định, như là nợ và cổ phần ưu đãi trong cấu trúc vốn của mình.
  Việc sử dụng đòn bẩy tài chính đưa đến việc gia tăng rủi ro cảm nhận được cho các nhà cung cấp vốn cho doanh nghiệp.Để bù đắp gia tăng này lợi nhuận đòi hỏi sẽ cao.
  Các thay đổi trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp thường mở ra viễn cảnh tương lai cho nhà đầu tư.
  Phân tích EBIT và EPS là kỹ thuật phân tích để xáx định các tình huống mà doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính.liên quan đến việc tính tóan thu nhập trên mỗi cổ phần tại các mức EBIT khác nhau cho các phương án có tài trợ dùng đòn bẩy tài chính và tài trợ hòan tòan bằng vốn cổ phần .Thông tin này có thể dùng để đồ thị hóa thu nhập mỗi cổ phần so với điểm hòa vốn EBIT để xáx định mức EBIT mà đòn bẩy tài chính sẽ có lợi cho doanh nghiệp.Điểm hòa vốn trong phân tích này là điểm mà tại đó thu nhập mỗi cổ phần là như nhau cho dù thực hiện tài trợ bằng phương án nào trong 2 phương án nói trên.Ở mức EBIT cao hơn EBIT hòa vốn cấu trúc sử dụng đòn bẩy tài chính cao hơn sẽ sinh ra mức thu nhập mỗi cổ phần lớn hơn và ngược lạ.
  Một doanh nghiệp có thể phân tích quyết định cấu trúc vốn bằng cách thực hiện một phân tích EBIT-EPS, tính tóan rủi ro đòn bẩy kinh doanh không thuận lợi ở mức lợi nhuận họat động dự kiến của mình và phân tích các tỷ số đòn bẩy tài chính và tỷ số trang trải của các doanh nghiệp khác trong ngành ,cùng với việc phân tích rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định cuối cùng một cấu trúc vốn mong muốn
  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG VỀ VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
  I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
  1/ Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Quảng Cáo Sao Thế Giới.
  1. Lịch sử hình thành
  Năm 2003: Thành lập Công ty TNHH Quảng cáo Sao Thế Giới
  Năm 2005: Đa dạng và chuyên nghiệp hóa sản phẩm và dịch vụ. Định hướng là công ty truyền thông hàng đầu Việt Nam
  Năm 2006: Bắt đầu sản xuất phim và các chương trình truyền hình. Đầu tư khai thác các kênh truyền hình cáp quốc tế.
  Năm 2008: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sao Thế Giới và đầu tư khai thác kênh Radio FM Bình Dương tầng số 92.5MHz.
  Năm 2009: phát triển kênh Radio mới là Sài Gòn Radio được phủ sóng trên toàn quốc.
  Trụ sở chính là: 3A3 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
  Tel: (08) 35172282
  Fax: (08) 35172209
  Giấy phép kinh doanh: 4102017392 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp
  Mã số thuế: 0303031053
  1.1 Tình hình kinh doanh và nhân sự
  Cán bộ công nhân viên: 41 nhân viên
  Thuộc Top 3 công ty sản xuất phim truyền hình cung cấp cho Đài Truyền Hình HTV và phân phối cho các Đài tỉnh khác.
  Nằm trong Top 10 Agency của HTV
  Là một trong những công ty quảng cáo hàng đầu ở Việt Nam cung cấp cho hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước với các dịch vụ: Tư vấn chiến lược, các dịch vụ media, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, sản xuất phim truyện
  1.2 Chức năng kinh doanh
  Sản xuất phim truyền hình
  Sản xuất chương trình truyền hình
  Media: bao gồm khai thác quảng cáo trên các đài truyền hình, báo chí
  Cable: hệ thống cáp HTVC gồm 2 kênh phim quốc tế: Starmovie, Cinemax (độc quyền khai thác quảng cáo), va 7 kênh HTVC Việt: HTVC Thuần Việt, HTVC Phụ Nữ, HTVC Gia Đình, HTVC Phim, HTVC Ca nhạc, HTVC Du lịch & cuộc sống và HTVC plush
  Radio FM Bình Dương 92.5MHz
  Tổ chức sự kiện
  Ø Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Cty cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới
  * Quan điểm xây dựng thương hiệu
  * Nhận thức của ban lãnh đạo
  - Để có một thương hiệu đó là điều hết sức cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và công ty quảng cáo Sao Thế Giới không ngoại trừ điều đó. Tuy nhiên để có một thương hiệu Sao Thế Giới là chuyện không dễ dàng đối với ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của công ty, tốn kém về mọi mặt, tài chính lẫn sức lực, song song với việc xây dựng thương hiệu thì ban lãnh đạo công ty phải đưa ra cho mình một chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn và hợp lý. Trong một thị trường đang nóng lên về các lĩnh vực quảng cáo, dưới sự cạnh tranh nhiều doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường. Tuy mới bước đầu xây dựng thương hiệu nhưng đã xác định tầm nhìn thương hiệu “Trở thành một công ty truyền thông chuyên nghiệp hàng đầu mà ở đó khách hàng sẽ được cung ứng đầy đủ các dịch vụ quảng cáo khi có nhu cầu” còn lại những vấn đề khác như tài chính dành cho phát triển thương hiệu, đào tạo nhân viên, sự phối hộp giữa các bộ phận vẫn chưa xác định.
  Ø Chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty quảng cáo Sao Thế Giới: được chia làm 3 giai đoạn:
  Giai đoạn 1: tháng 8/2003 – 2005: sau hơn một năm thành lập với những mục tiêu sau:
  Giới thiệu tới các khách hàng về công ty quảng cáo Sao Thế Giới
  Tạo mối quan hệ với khách hàng thông qua những sản phẩm dịch vụ
  Công ty thường gửi các thư hoặc mail chúc mừng tới các khách hàng của mình khi tham gia các sản phẩm dịch vụ của công ty thành công, và đạt hiệu quả cao, trong thư chúc mừng có Logo và câu Slogan của công ty. Nhằm mục đích nhận diện về Logo cũng như câu Slogan của công ty.
  Xây dựng đặc tính thương hiệu và định vị thương hiệu
  + Đặc tính thương hiệu:
  Với phương châm “Mọi hoạt động hướng về lợi ích của khách hàng” công ty nổ lực hết mình thực hiện phương châm đó, và lợi dụng lợi thế của mình là có mối quan hệ tốt với các Báo Đài và các tổ chức khác nên có thể thoả mãn nhu cầu của khách hàng với bất kì dịch vụ nào khi khách hàng chọn công ty Sao Thế Giới là đối tác của mình.
  + Định vị:
  Công ty Sao Thế Giới chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ truyền thông hoàn hảo, mới mẻ, hấp dẫn và hiệu quả giúp nâng cao tính cạnh tranh, khả năng nhận diện, quảng bá sản phẩm đến mọi đối tượng khách hàng.
  Giai đoạn 2: từ năm 2006 – 2007 với những gì đã làm ở giai đoạn một thì giai đoạn hai là “đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng mới và chăm sóc khách hàng củ”, cụ thể như sau:
  - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ:
  Năm 2006 World Star bắt đầu khai thác quảng cáo trên hệ thống cáp HTVC gồm các kênh phim nước ngoài: Starmovie, Cinemax (Worldstar độc quyền) và các kênh HTVC Việt: HTVC Thuần Việt, HTVC Phụ Nữ, HTVC Gia Đình, HTVC Phim, HTVC Ca nhạc, và HTVC plush. Với số lượng thuê bao tăng nhanh chóng mặt (200.000 thuê bao năm 2006 và khoảng 450.000 thuê bao năm 2008) và chi phí quảng cáo thấp HTVC dần khẳng định là một trong những kênh quảng cáo hiệu quả góp phần làm tăng sự nhận biết của các thương hiệu đối với người tiêu dùng.
  Năm 2006 cũng là năm mà WorldStar bắt đầu sản xuất phim và chương trình truyền hình. Hàng năm WorldStar cung cấp khoảng 200 tập phim với thể loại đa dạng cho Đài truyên hình TP.HCM trờ thành một Top ba công ty sản xuất phim truyền hình (sau TFS và M&T Pictures). Trong mỗi tập phim sẽ có sự xuất hiện tên của đơn vị sản xuất (Công ty CP quảng cáo Sao Thế Giới) và logo của Worldstar sẽ giúp ít cho công ty trong việc nhận diện thương hiệu.
  - Mở rộng khách hàng mới và chăm sóc khách hàng củ:
  Dịch vụ quảng cáo được coi là có chất lượng khi nó phải mang tính sáng tạo, nói lên được ý nghĩa mà doanh nghiệp muốn truyền tải trên đó và được người tiêu dùng cũng như khách hàng chấp nhận. Khi dịch vụ cung ứng được khách hàng chấp nhận thì phía WorldStar thường xuyên chăm sóc khách hàng đó bằng cách gọi điện thoại, mail, hoặc set-up các cuộc gặp trực tiếp để tạo mối quan hệ lâu dài, từ những khách hàng như vậy thì sẽ có nhiều khách hàng mới.
  Giai đoạn 3: từ năm 2008 – 2009
  Năm 2008 chuyển đổi từ Công ty TNHH quảng cáo Sao Thế Giới thành Công ty cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới
  Nắm bắt được tình hình kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, các công ty sẽ cắt giảm khá nhiều ngân sách quảng cáo. Bên cạnh đó cùng với các phương tiện truyền thông khác, radio đã dần khẳng định là một trong những kênh quảng bá tiếp thị tốt nhất, làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng vì vậy vào tháng 6/2008 Sao Thế Giới kí hợp đồng hợp tác với Đài Phát Thanh – Truyền Hình Bình Dương để khai thác quảng cáo trên kênh Radio FM Bình Dương 92.5Mhz.
  FM Bình Dương luôn được đánh giá là một kênh FM mạnh trong số ít kênh FM tại Việt Nam. Với độ phủ sóng rộng, bán kính phủ sóng từ 150 – 200km gồm một lương lớn dân cư trong vùng phủ sóng (trên 25 triệu người) và chi phí quảng cáo thấp thì FM Bình Dương đang thu hút được rất nhiều khán thính giả quan tâm và là kênh quảng bá hữu hiệu cho các doanh nghiệp đến với bạn nghe đài.
  Bên cạnh đó, hiện tai công ty đang đầu tư vào một kênh Radio mới là “Sài Gòn Radio” sẽ được phủ sóng trên toàn quốc. Với công nghệ thiết bị hiện đại va đội ngủ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, “Sài Gòn Radio” được định hướng trở thành một trong những kênh FM lớn nhất Việt Nam
  2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới


  BAN GIAÙM ÑOÁC
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG]


  3. Chức năng các phòng ban
  3.1 Ban giám đốc:
  - Giám đốc công ty quảng cáo Sao Thế Giới:
  + Chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty.
  + Đưa ra chiến lược, biện pháp hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thị trường, đối tác…nhằm để đạt mục tiêu lợi nhuận và phát triển theo mục tiêu của công ty.
  + Người trực tiếp gặp gỡ với các đối tác cao cấp
  - Phó giám đốc: trợ giúp cho Giám đốc trong việc điều hành hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty. Gặp gỡ các đối tác khi Giám đốc bận việc và có quyền kí các hợp đồng.
  3.2 Phòng nhân sự :
  Phòng nhân sự tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác hành chính, nhân sự và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về các công việc thuộc chức năng nhiệm cụ của mình như: tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân sự, kiểm tra việc chấp hành nội quy và quy chế của nhân viên…
  Duy trì và nâng cao nhân sự của công ty bằng cách lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chính sách, chương trình và phương thức về nhân sự và mối quan hệ với nhân viên
  Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận toàn công ty
  3.3 Phòng kinh doanh:
  Phòng kinh doanh chiếm một đội ngủ nhân viên khá đông gồm 7 người trong đó có một trưởng phòng, 6 thành viên còn lại chia thành hai nhóm .
  Chức năng của các thành viên trong phòng kinh doanh .
  Trưởng phòng: có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu và hỗ trợ cho ban giám đốc về các kế hoạch đưa ra theo từng giai đoạn gồm: chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận… từ đó trưởng phòng có nhiệm vụ truyền đạt lại cho nhân viên mình và cùng nhau thực hiện kế hoạch đó
  Đôn đốc cũng như phân công công việc, đào tạo hướng dẫn và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên trong Phòng.
  Bên cạnh đó trưởng phòng còn chịu trách nhiệm đi gặp gỡ những khách hàng cao cấp.
  Các thành viên trong nhóm triển khai những kế hoạch của chương trình.
  Nhóm khách hàng trực tiếp: Tìm kiếm khách hàng mới cũng như chăm sóc khách hàng củ tư vấn cho khách hàng về các kênh quảng cáo hiện tại, bên cạnh đó còn giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Đưa ra các biện pháp nhằm giúp gia tăng doanh số
  Nhóm khách hàng là các công ty quảng cáo khác: Chú trọng vào việc chăm sóc các khách hàng hiện tại là các công ty quảng cáo, lập kế hoạch quảng cáo và tư vấn cho khách hàng. Theo dõi chu kỳ kế hoạch quảng cáo của khách hàng để lên kế hoạch tiếp cận.
  3.4 Phòng Media
  - Planing:
  Nhận thông tin từ khách hàng hoặc các phòng ban khác
  Làm proposal/plan
  Gửi media director duyệt
  Gửi khách hàng (sau khi được duyệt bởi Media Director)
  Theo dõi để lấy được approval của khách hàng
  Chuyển giao plan được khách hàng approved qua booking team.
  - Booking
  Nhận plan từ khách hàng hoặc các phòng ban khác
  Làm lịch book
  Duyệt băng/đĩa
  Theo dõi để lấy được confirmed của Báo/Đài
  Confirm lịch book cho khách hàng
  Monitoring
  Đối chiếu + báo cáo doanh số cuối tháng + hỗ trợ thu hồi công nợ với phòng kế toán.
  - Buying
  Báo đài: tạo mối quan hệ tốt với Báo Đài để hợp tác, trao đổi phim, tài trợ…mang vềcơ hội tốt và mức giảm giá tốt cho công ty.
  Agency, media owner: tạo mối quan hệ tốt để thương lượng mức giảm giá - gửi offer
  + handle để mang doanh số về
  Đối với công ty khác:
  Làm kế hoạch sale thời lượng của công ty đó
  Quản lý, thống kê thời lượng của công ty đó
  Update mức giảm giá
  Gửi offer cho planer, sale dept.
  Theo dõi hợp đồng
  Cập nhật các phương tiện truyền thông mới
  Báo cáo ban giám đốc tình hình, doanh số booking
  3.5 Phòng Dịch vụ khách hang (Account services)
  Quản lý tất cả các mảng của hoạt động của dịch vụ khách hàng (full services)
  Hoạch định chiến lược chăm sóc khách hàng
  Follow up và chăm sóc khách hàng củ (khách hàng lớn và long-term)
  Phát triển khách hàng mới
  Tăng doanh số
  Liên lạc, meeting, presentation với khách hàng
  Quản lý quy trình chăm sóc khách hàng
  Xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
  Lắng nghe những ý kiến và giải quyết những khiếu nại của khách hàng
  3.6 Phòng chương trình: phụ trách chình về mảng phát triển kinh doanh chương trình
  Lập và thực hiện các kế hoạch events cho từng dự án và giai đoạn
  Đề xuất các chương trình events phù hợp và khả thi
  Lập mối quan hệ và làm việc với các cơ quan truyền thông, hữu quan để xin phép.
  Tổ chức event, hội nghị, hội thảo, họp báo…
  Chịu trách nhiệm về nội dung, cập nhật, tố chức. thực hiện các chương trình
  Lập proposal chi tiết cho chương trình TV games
  Giám sát và tố chức thực hiện các chương trình TV games theo từng giai đoạn cụ thể
  Làm cầu nối giữa công ty – nhà sản xuất và nhà tài trợ
  Đàm phám, thương lượng và điều chỉnh nội dung theo yêu cầu
  Tìm kiếm, liện hệ với các đối tác nước ngoài để mua bán, trao đổi bản quyền, chương trình, format…
  Xây dựng các gói tài trợ cho chương trình bản quyền
  Xây dựng các đề án trình Đài, đưa được chương trình vào đài, lấy khung giờ
  - Production:phụ trách chính về mảng sản xuất
  Phụ trách nội dung cho các chương trình: kịch bản, văn nghệ…
  Phối hợp và làm việc với các nhà sản xuất và đạo diễn để lên ý tưởng nội dung.
  Quản lý và phối hợp với nguồn cộng tác bên ngoài
  Chịu trách nhiệm thiết kế, dàn dựng sân khấu, bối cảnh cho các chương trình.
  Tố chức sản xuất các chương trình đã được duyệt
  Lên lịch sản xuất dự toán chi phí, giải trình ban giám đốc và Đài.
  Liên hệ, lựa chọn, và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp, MC
  Kiểm soát và điều tiết ngân sách.
  - Film Prouction:
  Viết kịch bản và xử bản phim
  Đọc, tóm tắt nội dung, tuyển nhân vật., thông điệp phim
  Liệt kê những sản phẩm và ngành hàng tiềm năng phù hợp (chung với sales)
  Viết proposal cho phim và sắp xếp từng sản phẩm theo trình tự
  Viết script cho production placement
  Theo dõi, cập nhật, chỉnh sửa theo order của khách hàng
  Sản xuất phim
  Theo dõi tiến độ quay phim, cắt chỉnh sửa…
  PR phim
  - Writor/editor
  Lựa chọn và xử lý kịch bản theo tiến độ và yêu cầ
  Viết phân cảnh kịch bản cho sp
  Soan proposal tổng quát và chi tiết
  Biên kịch (nếu có)
  Chỉnh sửa kịch bản
  Tham vấn cho khách hàng về nội dung cần quảng cáo
  3.7 Phòng thiết kế:
  Thiết kế các nội dung poster, catalogue, xử lý hình ảnh hay tài liệu của phòng và của cty
  Thiết kế hình ảnh theo nội dung proposal của các chương trình theo yêu cầu của các
  dự án, chương trình của các phòng ban.
  Khảo sát thực tế và phác thảo tổng quan cho dự án
  Triển khai và thiết kế chi tiết cho các chương trình
  Tham vấn cho KH về nội dung thiết kế
  Theo dõi và cập nhật thông tin, chương trình cho website…
  3.8 Phòng Kế Toán
  Tham möu giuùp Toång giaùm ñoác coâng ty xaây döïng vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieän caùc keá hoaïch taøi chính phuïc vuï cho muïc tieâu, keá hoaïch phaùt trieån kinh doanh daøi haïn, trung han, ngaén haïn haøng naêm cuûa Coâng ty. Môû soå keù toaùn theo doõi chính xaùc toaøn boä taøi saûn, tieàn voán doanh nghieäp quaûn lyù vaø söû duïng theo ñuùng quy ñònh cuûa cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn, thoáng keâ hieän haønh, phaûn aùnh kòp thôøi tình hình söû duïng, bieán ñoäng taøi saûn, voán.
  Xaây döïng keá hoaïch taøi chính, toå chöùc trieån khai söû duïng voán
  Kieåm tra, kieåm soaùt tình hình taøi chính toaøn coâng ty
  Toå chöùc vieäc ghi cheùp, toång hôïp tính toaùn, phaûn aùnh kòp thôøi, chính xaùc, trung thöïc caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuaû coâng ty.
  II. PHAÂN TÍCH CAÁU TRUÙC VOÁN VAØ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN QUAÛNG CAÙO SAO THEÁ GIÔÙI QUA NAÊM 2007-2008
  1.Phaân tích caáu truùc voán cuûa Coâng ty Coå Phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi
  Khi phaân tích caáu truùc taøi chính cuûa moät Doanh nghieäp ta phaûi xem xeùt ñeán taát caû söï keát hôïp cuûa nôï ngaén haïn, nôï ngaén haïn thöôøng xuyeân, nôï daøi haïn, voán coå phaàn öu ñaõi, voán coå phaàn thöôøng. Cuï theå ñoái vôùi coâng ty ñang phaân tích, chuùng ta caàn phaûi xem xeùt ñeán nôï phaûi traû (bao goàm nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn), voán coå phaàn.
  Caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty naêm 2007 vaø 2008 nhö sau
  Baûng 1 : Caáu truùc Taøi Chính Cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) (Ñvt :trieäu ñoàng)
  Chæ tieâu
  2007
  2008
  Cheânh leäch
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  1.Voán coå phaàn
  25.273
  29.65%
  25.735
  39.14%
  462
  1.83%
  2.Nôï phaûi traû
  59.960
  70.35%
  40.010
  60.86%
  -19.950
  -33.27%
  Nôï daøi haïn
  15.101
  25.19%
  9.923
  24.8%
  -5.178
  -34.29%
  Nôï ngaén haïn
  44.859
  74.81%
  30.087
  75.2%
  -14.772
  -32.94%
  3.Toång nguoàn voán
  85.233
  100%
  65.745
  100%
  -19.448
  -22.86%
  Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
  Qua baûng phaân tích treân ta thaáy caû hai naêm 2007 vaø 2008 nôï phaûi traû ñeàu chieám moät tyû troïng raát lôùn trong caáu truùc voán (naêm 2007 nôï phaûi traû chieám ñeán 70.35%, naêm 2007 nôï phaûi traû tuy coù giaûm nhöng vaãn chieám moät tyû troïng khaù cao laø 60.86% trong toång nguoàn voán). Veà ghi nhaän ban ñaàu, ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng aùp löïc veà khaû naêng chi traû nôï cuûa Coâng ty cuõng khaù cao.
  Ngoaøi ra döïa vaøo baûng phaân tích ta thaáy raèng tyû troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính naêm 2008 ñaõ thay ñoåi so vôùi naêm 2007, cuï theå thay ñoåi nhö sau : tæ troïng nguoàn voán coå phaàn töø 29.65% naêm 2007 taêng leân 39.14% naêm 2008, tyû troïng nôï phaûi traû giaûm töø 70.35% naêm 2008 xuoáng coøn 60.68% naêm 2008. Beân caïnh ñoù ta coøn thaáy raèng toång nguoàn voán naêm 2008 cuõng ñaõ giaûm ñi 19.488 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 22.86% so vôùi naêm 2007. Vaäy tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính vaø toång nguoàn voán thay ñoåi laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy raèng :
  Do voán coå phaàn naêm 2008 ñaõ taêng leân 462 trieäu do doøng hay taêng 1,83% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 voán coå phaàn laø 25.273 trieäu ñoàng, naêm 2008 voán coå phaàn taêng leân laø 25.735 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy ñaõ laøm toång nguoàn voán naêm 2008 taêng leân 462 trieäu ñoàng.
  Nhöng do nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ suït giaûm ñi raát nhieàu, giaûm ñeán 19.950 trieäu ñoàng hay giaûm ñeán 33.27% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu ñoàng, naêm 2008 thì nôï phaûi traû coøn 40.010 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho toång nguoàn voán coå phaàn naêm 2008 giaûm ñi 19.950 trieäu ñoàng.
  Nhö vaäy tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính thay ñoåi (tæ troïng voán coå phaàn cuûa Coâng ty taêng leân, tæ troïng nôï phaûi traû giaûm) laø do nôï phaûi traû vaø coå phaàn taêng hay giaûm khoâng cuøng toác ñoä vaø cuøng chieàu, cuï theå laø voán coå phaàn taêng 1.83% trong khi ñoù nôï phaûi traû thì ngöôïc laïi giaûm ñi 33.27%. Ngoaøi ra, ta thaáy raèng tuy naêm 2008 voán coå phaàn coù taêng leân nhöng do nôï phaûi traû giaûm ñi raát nhieàu so vôùi voán coå phaàn taêng cho neân vaãn laøm toång nguoàn voán giaûm ñi so vôùi naêm 2007.
  Tuy nhieân ñeå coù theå hieän roõ hieän roõ veà tình hình taøi chính cuûa Coâng ty chuùng ta seõ tieáp tuïc xem xeùt voán coå phaàn vaø nôï phaûi traû thay ñoåi ra sao vaø aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán coâng ty.
  Nôï phaûi traû :
  Trong khoaûn nôï phaûi traû cuûa Coâng ty bao goàm : Nôï daøi haïn, nôï ngaén haïn vaø nôï phaûi traû khaùc. Tuy nhieân nôï phaûi traû khaùc cuûa Coâng ty chæ chieám moät phaàn nhoû trong toång nôï phaûi vaø noù cuõng khoâng coù aûnh höôûng ñaùng keå gì ñoái vôùi Coâng ty cho neân khi xem xeùt nôï phaûi traû chuùng ta seõ boû qua khoaûn nôï phaûi traû khaùc naøy, tình hình nôï phaûi traû cuûa Coâng ty nhö sau :
  Baûng 2 : Tyû troïng nôï cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) Ñvt : trieäu ñoàng
  Chæ tieâu
  2007
  2008
  Cheânh leäch
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Toác ñoä taêng giaûm
  1.Nôï daøi haïn
  15.101
  25.19%
  9.923
  24.8%
  -5.178
  -34.29%
  2.Nôï ngaén haïn
  44.859
  74.81%
  30.087
  75.2%
  -14.772
  -32.94%
  3.Nôï phaûi traû
  59.690
  100%
  40.010
  100%
  -19.950
  -22.89%
  Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
  Nhìn vaøo baûng phaân tích ta thaáy, nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ giaûm ñi 19.950 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 22.86% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì nôï phaûi traû chæ coøn 40.010 trieäu ñoàng). Tuy nhieân caû hai naêm nôï ngaén haïn chieám tæ troïng raát lôùn trong toång nôï phaûi traû (naêm 2007 nôï ngaén haïn chieám 74.81%, naêm 2008 nôï ngaén haïn chieám 75.2%). Nhö vaäy nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm vaø nôï ngaén haïn chieám troïng lôùn trong toång nôï phaûi traû cho chuùng ta thaáy raèng aùp löïc traû nôï vay cuûa Coâng ty ñaõ giaûm xuoáng chi phí söû duïng nôï ngaén haïn thaáp hôn so vôùi chi phí söû duïng nôï daøi haïn. Nguyeân nhaân laøm nôï phaû traû caû Coâng ty giaûm laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy nhö sau :
  Nôï daøi haïn naêm 2008 giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng hay giaûm 34.29% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï daøi haïn laø 15.101 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 coøn 9.923 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho nôï phaûi traû cuûa coâng ty giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng.
  Beân caïnh ñoù, nôï ngaén haïn 2008 cuõng giaûm ñi 14.772 trieäu ñoàng hay giaûm 32.94% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty laø 44.859 trieäu ñoàng, naêm 2008 giaûm coøn 30.087 trieäu ñoàng). Nhö vaäy nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty giaûm ñaõ laøm nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm theâm 14.772 trieäu ñoàng.
  Nhö vaäy ta coù theå keát luaän raèng nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm laø do khoaûn nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty ñeàu giaûm. Tuy toång nôï phaûi traû naêm 2008 coù giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng tyû troïng cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn laïi khoâng coù söï thay ñoåi so vôùi naêm 2007 laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn cheânh leäch khoâng nhieàu (toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn laø 34.29% coøn toác ñoä giaûm cuûa nôï ngaén haïn laø 32.94%). Do ñoù maø tæ troïng cuûa chuùng thay ñoåi raát nhoû (naêm 2007 tæ troïng nôï daøi haïn laø 25.19%, naêm 2008 tæ troïng nôï daøi haïn laø 24.8%) ; ( naêm 2007 tæ troïng nôï ngaén haïn laø 74.81%, naêm 2008 tæ troïng nôï ngaén haïn laø 75.2%).
  Toùm laïi naêm 2008 toång nôï phaûi traû ñaõ giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nôï phaûi traû thì khoâng coù söï thay ñoåi lôùn.
  Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, nôï phaûi traû cuûa Coâng ty goàm nôï daøi haïn vaø nôï nhaén haïn. Baây giôø chuùng ta seõ laàn löôït ñi vaøo xem xeùt töøng thaønh phaàn.
  2.Phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty.
  Nhö vaäy qua nhöõng gì chuùng ta ñaõ phaân tích thaáy nôï ngaén haïn cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Khi xem xeùt nôï ngaén haïn cuûa coâng ty, moät yeáu toá raát quan troïng maø chuùng ta khoâng theå boû qua, ñoù laø vôùi khoaûn nôï ngaén haïn maø coâng ty ñang coù thì khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty theá naøo ? Coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï vay ngaén haïn vaø nôï vay daøi haïn ñeán haïn hay khoâng ?
  Bôûi vì khi moät nhaø cung caáp, baïn haøng hay chuû nôï nhìn vaøo Coâng ty, ñieàu hoï quan taâm ñaøu tieân laø tình hình thanh toaùn vaø khaû naêng chi trtaû cuûa coâng ty ra sao ? Ñeå bieát ñöôïc khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty, chuùng ta seõ laàn löôït xem xeùt caùc tæ soá thanh toaùn sau :
  Baûng 3 : Caùc tyû soá thanh toaùn cuûa Coâng ty Ñvt : laàn
  Chæ tieâu
  Naêm 2007
  Naêm 2008
  1.Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc)
  1,42
  1,64
  2.Tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq)
  0,95
  0,93
  3.Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri)
  1,15
  0,34
  Töø baûng soá lieäu treân ta coù :
  Thöù nhaát laø veà tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) :
  Taøi saûn löu ñoäng
  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG]Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) = [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNG_%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG]
  Toång nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán traû
  Töø soá lieäu tính toaùn treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
  Ta thaáy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cuûa coâng ty caû hai naêm ñeàu lôùn hôn 1. Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy caû hai naêm moät ñoàng nôï vay ñeàu ñöôïc ñaûm baûo hôn moät taøi saûn löu ñoäng. Vaø naêm 2008 naøy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cao hôn naêm 2007 cho ta thaáy raèng naêm 2008 nôï vay ñöôïc ñaûm baûo cao hôn naêm 2007. Beân caïnh ñoù tæ soá thanh toaùn hieän nay cuûa Coâng ty vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp cuûa ngaønh, giôùi haïn tæ soá thanh toaùn cho pheùp laø (töø 1.1 ñeán 2.5). Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng khaû naêng thanh toùan cuûa Doanh nghieäp ngaøy caøng ñöôïc ñaûm baûo toát hôn.
  Thöù hai laø veà tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq) :
  Tuy nhieân haøng toàn kho khoâng theå chuyeån ngay thaønh tieàn ñöôïc vaø ngoaøi ra tæ soá thanh toùan hieän haønh seõ khoâng coøn chính xaùc nöõa neáu haøng toàn kho bò maáts giaù trò hoaëc hö hoûng… Ñeå ñaùnh giaù chính xaùc hôn khaû naêng than toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn ngöôøi ta thöôøng duøng tæ soá thanh toaùn nhanh. Tæ soá thanh toaùn nhanh ñöôïc tính nhö sau :
  Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Rq)=
  Taøi saûn löu ñoäng – haøng toàn kho
  Toång nôï ngaén haïn vaø daøi haïn ñeán haïn traû
  Töø soá lieäu tính toùan treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
  Nhìn vaøo heä soá thanh toaùn nhanh qua haïi naêm ta vöøa tính ñöôïc ôû treân ta thaáy raèng tuy tyû soá thanh toaùn hieän haønh cuûa coâng ty naêm 2008 cao hôn naêm 2007 (naêm 2007 Rc = 1.42 laàn, naêm 2008 Rc = 1.64 laàn) nhöng tæ soá thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty naêm 2008 laïi thaáp hôn naêm 2007 (naêm 2007 Rq = 0.95 laàn, naêm 2008 Rq = 0.93 laàn ) nhö vaäy ta coù theå keát luaän raèng tæ soá thanh toùan hieän haønh ñaõ khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toùan cuûa coâng ty. Nhöng theo thoáng keâ cuûa ngaønh möùc ñoä toát nhaát cuûa tæ soá khaû naêng thanh toùan nhanh töø 0.6 ñeán 1 laàn, neáu nhoû hôn thì dö thöøa tieàm maët, theå hieän vieäc söû duïng voán khoâng hieäu quaû. Thöïc teá cho thaáy raèng Rq naêm 2008 thaáp hôn Rq naêm 2007 nhöng vaãn naèm trong giôùi haïn toát cho pheùp cho neân ta coù theå keát luaän raèng möùc ñoä Rq cuûa coâng ty qua 2 naêm laø raát phuø hôïp theå hieän tính an toaøn trong thanh toaùn hay noùi caùch khaùc khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn raát toát.
  Thöù ba laø veà tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri):
  Ngoaøi hai tæ soá thanh toaùn ñaõ neân treân, ngöôøi ta coøn duøng moät tæ soá thanh toaùn töùc thôøi ñeå ño khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn cuûa Coâng ty. Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi naøy cho chuùng ta bieát khaûn naêng saün saøng thanh toaùn nôï cuûa doanh nghieäp trong baát cöù luùc naøo. Tæ soá naøy ñöôïc tính nhö sau :
  Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri) =
  Voán baèng tieàn
  Toång nôï ngaén haïn vaø nôï daøi ñeán haïn traû
  Töø soá lieäu tính toùan treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
  Theo thoáng keâ cuûa ngaønh thì tæ soá naøy khoâng caàn phaûi cao hôn laém chæ naèm trong khoaûng töø 0.2 ñeán 0.5 laàn laø toát. Nhö vaäy ta thaáy raèng naêm 2007 tæ soá Ri=1.5 laàn thaáp hôn 0.2 laàn neân tæ soá naøy laø chöa toát, nhöng sang naêm 2008 tæ soá naøy ñaõ ñöôïc taêng leân laø 0.34 laàn naèm trong giôùi haïn toát cho pheùp cuûa ngaønh do ñoù naêm 2008 tæ soá Ri ñaõ coù caûi thieän theo chieàu höôùng coù lôïi cho Coâng ty, coâng ty coù theå thanh toaùn toát caùc khoaûn nôï phaùt sinh caàn thanh toaùn ñoät xuaát.
  Toùm laïi vôùi caùc chæ soá thanh toùan vöøa phaân tích treân ta thaáy khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn cuûa doanh nghieäp laø raát toát. Tuy nôï ngaén haïn cuûa coâng ty chieám moät tæ troïng raát cao nhöng coâng ty vaãn ñaûm baûo ñöôïc khaû naêng chi traû.
  III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
  1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu.
  Đối với nguồn vốn chủ sở hữu là khoản vốn do chính chủ doanh nghiệp tài trợ và được bổ sung từ chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thay vì đem khoản vốn này gửi ngân hàng để hưởng lãi thì công ty đem bổ sung vào nguồn vốn của mình việc sử dụng nguồn vốn này bằng lãi suất tiền gửi tại ngân hàng. Nếu công ty không đầu tư vào để mở rộng sản xuất kinh doanh mà đem khoản tiền này vào gửi ở ngân hàng thì công ty sẽ nhận được một khoản lãi từ nguồn vốn này. Đây chính là nguồn vốn cơ hội mà công ty phải mất khi giữ lại khoản vốn này và đây chính là chi phí chìm nên không quân tâm đến sự thay đổi của luật thuế ,và cũng không chịu tác động của luật thuế. Mặc dù đôi khi chi phí sử dụng vốn của nguồn vốn này tương đối cao nhưng công ty vẫn phải sử dụng nguồn vốn này để tài trợ cho nhu cầu vốn kinh doanh của mình thay vì bổ sung bằng nguồn vốn vay, nhằm giải quyết bớt áp lực tài chính cho công ty.
  2. Phaân tích chi phí söû duïng nguoàn voán vay nôï ngaén haïn.
  Trôû laïi vôùi phaàn nôï phaûi traû ta thaáy tuy nôï daøi haïn laø thaønh phaàn raát quan troïng trong caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty nhöng qua hai naêm ta thaáy noù chæ chieám khoaûng 1/3 trong toång nôï phaûi traû (nôï daøi haïn naêm 2007 chieám 25.19%, nôï daøi haïn naêm 2008 chieám 24.8% trong toång nôï phaûi traû) chieám phaàn lôùn trong toång nôï phaûi traû vaãn laø nôï ngaén haïn. Do ñoù nôï ngaén haïn cuõng aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty. Ñoù chính laø lyù do taïi sao chuùng ta cuõng caàn xem xeùt ñeán tình hình bieán ñoäng cuûa nôï ngaén haïn. Sau ñaây laø tình hình nôï ngaén haïn qua hai naêm.


  Baûng 4 : CP söû duïng voán vay ngaén haïn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng)
  Chæ Tieâu
  2007
  2008
  Cheânh leäch
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Toác ñoä taêng giaûm
  1.Nôï vay ngaén haïn
  16.190
  36.09%
  6.038
  20.07%
  -10.152
  -62.71%
  2.Nôï ngaén haïn(Khoâng LS)
  28.669
  63.91%
  24.049
  79.93%
  -4.620
  -16.11%
  3.Toång nôï ngaén haïn
  44.859
  100%
  30.087
  100%
  -14.772
  -32.93%
  Chuùng ta caàn löu yù :
  Nôï ngaén haïn khoâng tính laõi bao goàm caùc khoaûn nôï sau : Khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn, ngöôøi mua öùng tröôùc, doanh thu chöa thöïc hieän phaûi traû cho coâng nhaân vieân, khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc. Ñaây laø caùc khoaûn nôï chieám duïng, khi söû duïng caùc khoaûn nôï naøy phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Coâng ty khoâng phaûi traû laõi vay.
  Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
  Qua baûng phaân tích ta thaáy toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty naêm 2008 ñaõ giaûm ñi 14.772 trieäu ñoàng hay giaûm 32.93% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty laø 44.859 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì toång nôï ngaén haïn cuaû coâng ty giaûm coøn 30.087 trieäu ñoàng). Beân caïnh ñoù tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn trong nôï vay ngaén haïn giaûm töø 36.09% naêm 2008 xuoáng coøn 20.07% vaøo naêm 2008, tæ troïng nôï ngaén haïn khoâng tính laõi taêng töø 63.91% naêm 2007 leân ñeán 79.93% vaøo naêm 2008. ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 naøy coâng ty seõ traû laõi vay ít hôn so vôiù naêm 2007 bôûi vì khoâng nhöõng toång nôï vay ngaén haïn giaûm maø ngay caû phaàn nôï ngaén haïn phaûi traû khoâng tính laõi cuõng giaûm. Ñi vaøo phaân tích trong toång nôï vay ngaén haïn thay ñoåi so vôùi naêm 2007 nguyeân nhaân laø do :
  Nôï vay ngaén haïn naêm 2008 giaûm 10.152 trieäu ñoàng hay giaûm 62.71% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï vay ngaén haïn laø 16.190 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2007 thì nôï vay ngaén haïn chæ coøn laïi 6.038 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï ngaén haïn naêm 2008 giaûm ñi 10.152 trieäu ñoàng.
  Nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naêm 2008 cuõng giaûm 4.620 trieäu ñoàng hay giaûm 16.11% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï ngaén haïn khoâng tính laõi laø 28.669 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì khoaûn nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naøy giaûm xuoáng chæ coøn laïi 24.049 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï ngaén haïn giaûm theâm 4.620 trieäu ñoàng.
  Nhö vaäy toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty giaûm laø do caû nôï vay ngaén haïn vaø nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm.
  Ngoaøi ra nhìn vaøo baûng phaàn tích ta thaáy tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong toång nôï daøi haïn thay ñoåi cuï theå laø tæ troïng nôï vay ngaén haïn giaûm töø 36.09% vaøo naêm 2007 xuoáng coøn 20.07% vaøo naêm 2008, tæ troïng nôï ngaén haïn khoâng tính laõi töø 63.91% vaøo naêm 2007 leân 79.93 vaøo naêm 2008, nguyeân nhaân laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï vay ngaén haïn vaø toác ñoä giaûm cuûa nôï ngaén haïn khoâng tính laõi khoâng gioáng nhau, cuï theå laø toác ñoä giaûm cuûa nôï vay ngaén haïn giaûm nhieàu hôn so vôùi nôï ngaén haïn khoâng tính laõi (nôï vay ngaén haïn giaûm 62.71% trong khi ñoù nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm 16.11%).
  Qua phaân tích chi tieát treân cho chuùng ta ruùt ra moät soá keát luaän nhö sau :
  Phaàn nôï vay ngaén haïn Ngaân haøng naøy giaûm, neáu chi phí söû duïng laõi vay ngaén haïn hai naêm baèng nhau thì chaéc chaén laø laõi vay ngaén haïn naêm 2008 seõ nhoû hôn so vôùi laõi vay ngaén haïn naêm 2007. Do ñoù naêm 2008 naøy Coâng ty seõ tieát kieäm theâm ñöôïc moät phaàn laõi vay ngaén haïn töø vieäc giaûm soá nôï ngaén haïn naøy.
  Tuy nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm nhöng tæ troïng cuûa noù treân toång nôï ngaén haïn khoâng nhöõng khoâng giaûm maø coøn taêng hôn so vôùi naêm 2007 (nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naêm 2007 laø 63.91% naêm 2008, 79.93%. Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 Coâng ty söû duïng chuû yeáu laø nôï chieám duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát haèng ngaøy cuûa Coâng ty vaø xu höôùng söû duïng nôï ngaén haïn chieám duïng naøy ngaøy caøng gia taêng).
  Qua tìm hieåu thöïc teá tình hình cuûa Coâng ty ta nhaän thaáy moät soá thuaän lôïi vaø baát lôïi cuûa Coâng ty khi söû duïng nôï ngaén haïn so vôùi nôï daøi haïn laø nhö sau :
  Yeáu toá thuaän lôïi cuûa vieäc söû duïng nôï ngaén haïn so vôùi nôï daøi haïn :
  Tính linh hoaït trong huy ñoäng voán do nguoàn taøi trôï raát linh ñoäng deã daøng thay ñoåi neân töø ñoù giuùp cho quan troïng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty ñöôïc lieân tuïc.
  Chi phí söû duïng voán cuûa nguoàn taøi trôï naøy thöôøng thaáp hôn so vôùi vay daøi haïn, nguyeân nhaân laø do nôï ngaén haïn thöôøng ñöôïc phaùt haønh vôùi chi phí thaáp hôn. Cuï theå ta thaáy trong phaàn nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty thì nguoàn nôï töø vieäc phaûi traû cho ngöôøi baùn chieám tæ troïng khaù lôùn ñaây laø nguoàn nôï khoâng toán chi phí söû duïng voán chuû yeáu chæ döïa vaøo uy tín cuûa Coâng ty. Öu ñieåm maø chuùng ta coù theå thaáy ngay ñöôïc laø khi söû duïng nôï ngaén haïn chieám duïng naøy Coâng ty seõ khoâng phaûi toán chi phí traû laõi vay. ÔÛ Coâng ty chuùng ta khoaûn nôï naøy chieám moät tæ troïng khaù lôùn cho neân khi söû duïng khoaûn chieám duïng naøy seõ giuùp Coâng ty tieát kieäm ñöôïc moät phaàn chi phí raát ñaùng keå.
  Ngoaøi ra nôï ngaén haïn coù theå ñöôïc taêng hoaëc giaûm töông öùng vôùi caùc nhu caàu taøi trôï thay ñoåi vì theá doanh nghieäp chæ gaùnh chòu chi phí taøi trôï khi thaät söï caàn thieát.
  Nhö vaäy vieäc söû duïng nôï ngaén haïn seõ gaây baát lôïi gì cho Coâng ty ?
  Tuy nhieân moät khi khoaûn nôï ngaén haïn cuõng nhö khoaûn nôï chieám duïng naøy chieám moät tæ troïng lôùn nhö vaäy thì Coâng ty neân thaän troïng bôûi vì Coâng ty khoâng toán chi phí traû laõi khi söû duïng khoaûn chieám duïng naøy nhöng Coâng ty caàn caân nhaéc xem khi khoaûn nôï naøy ñeán haïn Coâng ty coù khaû naêng thanh toaùn ñuùng haïn Coâng ty seõ bò phaït. Nhöng vaán ñeà quan troïng hôn caû khoâng phaûi laø soá tieàn Coâng ty bò phaït maø laø noù aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty cuõng nhö uy tín cuûa coâng ty. Ví duï nhö moät khi Coâng ty thanh toaùn chaäm hay khoâng coù khaû naêng thanh toùan cho nhaø cung caáp thì hoï seõ khoâng muoán cung caáp vaät lieäu cho doanh nghieäp, hoaït ñoäng seõ bò ñình treä do ñoù doanh nghieäp seõ khoâng theå naøo cung caáp saûn phaåm haøng hoùa cho khaùch haøng. Khi ñoù caùc nhaø cung caáp khaùch haøng … Seõ khoâng coøn nieàm tin ñoái vôùi Coâng ty nöõa, moät coâng ty uy tín Doanh nghieäp bò maát ñi thì Coâng ty seõ rôi vaøo tình traïng khuûng hoaûng vaø heát söùc khoù khaên.
  Khi söû duïng nôï ngaén haïn nhieàu, söû duïng nôï daøi haïn ít thì khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa coâng ty cuõng khoâng nhieàu bôûi vì vay ngaén haïn coù chi phí söû duïng voán thaáp hôn raát nhieàu so vôùi nôï daøi haïn cho neân khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi cuõng seõ thaáp.
  3. Phaân tích chi phí söû duïng voán vay nôï daøi haïn
  Nôï daøi haïn ñöôïc xem laø moät trong nhöõng thaønh phaàn quan troïng trong caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty ñaëc bieät vieäc söû duïng nôï daøi haïn ñöôïc xem laø chieán löôïc taøi chính trong hoaïch ñònh chieán löôïc taøi trôï cho Doanh nghieäp. Bôûi ñay laø khoaûn nôï laøm phaùt sinh chi phí taøi chính coá ñònh nôï ñeå taøi trôï Coâng ty luoân ñöôïc höôûng ñöôïc moät khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay. Do ñoù chuùng ta caàn phaûi chuù yù hôn trong vieäc xem xeùt tình hình bieán ñoäng cuûa nôï daøi haïn. Tình hình nôï daøi haïn cuûa Coâng ty qua 2 naêm nhö sau :
  Baûng 5 : CP söû duïng voán vay daøi haïn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng)
  Chæ Tieâu
  2007
  2008
  Cheânh leäch
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Tæ troïng
  Soá tieàn
  Toác ñoä taêng giaûm
  1.Nôï vay daøi haïn
  12.999
  86.08%
  9.300
  93.72%
  -3.699
  -28.46%
  2.Nôï daøi haïn
  2.102
  13.92%
  623
  6.28%
  -1.479
  -70.36%
  3.Toång nôï daøi haïn
  15.101
  100%
  9.923
  100%
  -5.178
  -34.29%
  Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau :
  Qua baûng phaân tích ta thaáy toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty naêm 2008 giaûm 5.178 trieäu ñoàng hay giaûm 34.29% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 toång nôï daøi haïn laø 15.101 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 toång nôï daøi haïn giaûm xuoáng coøn 9.923 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 naøy Coâng ty ñaõ giaûm söû duïng ñoøn baåy trong caáu truùc voán cuûa mình vaø do nôï vay daøi haïn giaûm neân chi phí taøi chính coá ñònh cuûa Coâng ty cuõng giaûm theo vaø ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính (möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu) cuõng seõ giaûm. Beân caïnh ñoù ta thaáy tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn nôï daøi haïn cuõng thay ñoåi, cuï theå tæ troïng nôï vay daøi haïn taêng (töø 86.08% naêm 2007 taêng leân 93.72% naêm 2008) tæ troïng nôï daøi haïn khaùch haøng giaûm (töø 13.92% naêm 2007 giaûm xuoáng coøn 6.28% naêm 2008). Ñi vaøo phaân tích chi tieáp ta thaáy toång nôï daøi haïn naêm 2008 giaûm vaø tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nôï daøi haïn thay ñoåi laø do :
  Nôï vay daøi haïn naêm 2008 giaûm 3.699 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 28.46% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï vay daøi haïn laø 12.999 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 Coâng ty ñaõ traû bôùt moät phaàn nôï vay daøi haïn neân nôï vay daøi haïn naêm 2008 naøy coøn laïi laø 9.300 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï daøi haïn giaûm 3.699 trieäu ñoàng.
  Nôï daøi haïn khaùch haøng naêm 2008 giaûm 1.479 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 70.36% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï daøi haïn khaùch haøng laø 2.102 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008 Coâng ty traû bôùt nôï cho khaùch haøng neân naêm naøy nôï daøi haïn khaùch haøng coøn laø 623 trieäu ñoàng) cuõng laøm cho toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty giaûm ñi 1.479 trieäu ñoàng.
  Nhö vaäy toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty giaûm laø do caû nôï vay daøy haïn vaø nôï daøi haïn khaùch haøng giaûm nhöng tæ troïng cuûa noù laïi taêng leân, nguyeân nhaân laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï vay daøi haïn, cuï theå toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn khaùch haøng laø 70.36% coøn toác ñoä giaûm cuûa nôï vay daøi haïn chæ laø 28.46%.
  Chuùng ta caàn löu yù laø :
  Coâng ty chuùng ta ñang xem xeùt tuy laø moät Coâng ty Coå Phaàn nhöng coâng ty khoâng coù phaùt haønh traùi phieáu, trong nôï daøi haïn cuûa coâng ty chæ coù nôï vay daøi haïn vaø nôï daøi haïn khaùch haøng. Trong naêm 2008 Coâng ty khoâng vay theâm nôï daøi haïn môùi, phaàn nôï vay daøi haïn cuûa Coâng ty laø vay töø nhöõng naêm tröôùc.
  Ñoái vôùi nôï vay daøi haïn thì Coâng ty phaûi traû laõi vay hay noùi caùch khaùc laø Coâng ty phaûi toán chi phí söû duïng nôï. Coøn ñoái vôùi nôï daøi haïn khaùch haøng thì Coâng ty khoâng toán chi phí söû duïng nôï, khoaûn nôï naøy laø do Coâng ty vay cuûa khaùch haøng 134.368USD ñöôïc khaùch haøng öu ñaõi laø khoâng phaûi traû laõi vay. Do ñoù neáu trong toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty bôûi vì ñoái vôùi caùc khoaûn nôï traû laõi vay thoâng thöôøng Coâng ty chæ nhaän ñöôïc khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay, khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay baèng thueá thu nhaäp doanh nghieäp nhaân vôùi laõi vay, coøn ñoái vôùi caùc khoaûn vay khoâng tính laõi thì Coâng ty ñöôïc höôûng troïn veïn caû phaàn laõi vay.
  Nhö vaäy neáu naêm 2008 naøy Coâng ty vaãn duy trì hay taêng khoaûn nôï daøi haïn khoâng tính laõi naøy thì seõ raát coù lôïi cho Coâng ty. Nhöng naêm 2007 Coâng ty phaûi traû bôùt khoaûn nôï naøy cho khaùch haøng do ñoù khoaûn nôï naøy chæ coøn laïi 623 trieäu ñoàng. Neân chaéc chaén naêm 2008 phaàn sinh lôøi töø khoaûn nôï khoâng tính laõi naøy seõ giaûm xuoáng bôùt so vôùi naêm 2008. Tuy nhieân do nôï khoâng tính laõi chieám 13.92%, ñeán naêm 2008 nôï khoâng tính laõi naøy giaûm ñi chæ chieám coù 6.28% trong toång nôï phaûi traû. Do ñoù khoaûn nôï khoâng tính laõi naøy cuõng khoâng coù aûnh höôûng lôùn ñeán chi phí coá ñònh cuûa Coâng ty, thaønh phaàn quan troïng phaûi traû laõi vay laø nguoàn goác cuûa chi phí taøi chính coá ñònh, chi phí taøi chính coá ñònh naøy seõ cho chuùng ta bieát ñöôïc khaû naêng söû duïng ñoøn baåy taøi chính cuûa Coâng ty cao hay thaáp vaø möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu ra sao.
  4. Phaân tích chi phí söû duïng voán coå phaàn
  Chi phí söû duïng voán coå phaàn cuõng chính laø tyû suaát sinh lôïi sau thueá treân voán coå phaàn.
  Baûng 6 : Chi phí söû duïng voán coå phaàn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng)
  Chæ tieâu
  2007
  2008
  Cheânh leäch
  1.Lôïi nhuaän sau thueá (EAT)
  6.010
  5.734
  -276
  2.Voán coå phaàn (E)
  25.273
  25.735
  462
  3.CP söû duïng voán(rE)
  23.78%
  22.27%
  -1.09%
  Töø baûng chi phí söû duïng voán coå phaàn treân ta coù nhaän xeùt sau:
  Nhö vaäy, qua baûng phaân tích treân ta thaáy raèng chi phí söû duïng voùn coå phaàn naêm 2008 ñaõ giaûm so vôùi naêm 2007. Cuï theå laø chi phí söû duïng voán cuûa chuû sôû höõu naêm 2008 laø 22.27%, naêm 2007 laø 23.78%. Nguyeân nhaân laø do:
  Voán coå phaàn naêm 2008 taêng 462 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2007 vaøo lôïi nhuaän sau thueá cuûa Coâng ty naêm 2008 giaûm so vôùi naêm 2007 laø 276 trieäu ñoàng.
  Naêm 2007 moät ñoàng voán coå phaàn taïo ra ñöôïc 0.2378% ñoàng lôïi nhuaän roøng cho chuû sôû höõu coøn naêm 2008 thì moät ñoàng voán coå phaàn taïo ra ñöôïc 0.2228 ñoàng lôïi nhuaän roøng chuû sôû höõu.
  5. Phaân tích chi phí söû duïng voán bình quaân(WACC)
  Naêm
  WD
  WE
  r*D
  rE
  WDr*D
  WErE
  WACC
  Naêm 2007
  37.4%
  62.6%
  12%
  23.78%
  5.22%
  14.895
  19.00%
  Naêm 2008
  27.83%
  72.17%
  13%
  22.27%
  4.03%
  16.07%
  19.68%
  W: tæ troïng nguoàn taøi trôï.
  Coâng thöù tính WACC
  WACC = (WD x r*D)+ (WE x rE)
  Töø baûng tính chi phí söû duïng voán bình quaân treân ta coù nhaän xeùt nhö sau:
  Qua baûng phaân tích treân ta thaáy chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa Coâng ty qua hai naêm gaàn baèng nhau. Cuï theå laø chi phí söû duïng voán bình quaân naêm 2008 laø 19,68% coøn naêm 2007 laø 19.00 %. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do naêm 2008 doanh nghieäp phaûi ñoùng thueá thu nhaäp doanh nghieäp coøn naêm 2007 thì doanh nghieäp ñöôïc mieãn thueá. Nhö vaäy ñeå bieát ñöôïc thöïc söï naêm naøo chi phí söû duïng voán bình quaân cao hôn ta giaû ñònh naêm 2008 Coâng ty cuõng ñöôïc mieãn thueá nhö naêm 2007, thì chi phí söû duïng voán bình quaân qua hai naêm nhö sau:
  Naêm
  WD
  WE
  r*D
  rE
  WDr*D
  WErE
  WACC
  Naêm 2007
  37.4%
  62.6%
  12%
  23.78%
  5.22%
  14.895
  19,00
  Naêm 2008
  27.83%
  72.17%
  13%
  22.27%
  4.22%
  16.07%
  19,82%
  Nhö vaäy, vôùi giaû ñònh treân ta thaáy chi phí söû duïng voán bình quaân naêm 2008 ñaõ cao hôn naêm 2007, nguyeân nhaân laø:
  Tæ troïng cuûa nôï vaø coå phaàn naêm 2008 ñaõ thay ñoåi so vôùi naêm 2007, cuï theå laø tæ troïng cuûa nôï vay giaûm vaø tæ troïng voán coå phaàn taêng leân maø nhö ta ñaõ thaáy ôû treân voán coå phaàn coù chi phí cao hôn naêm thöôøng nhieàu (chi phí söû duïng voán coå phaàn naêm 2007 laø 23.78%, naêm 2008 laø 22.27%; chi phí söû duïng nôï bình quaân naêm 2007 laø 12%, naêm 2008 laø 13%). Chính ñieàu naøy laøm cho chi phí söû duïng bình quaân cuûa doanh nghieäp naêm 2008 naøy giaûm ñi so vôùi naêm 2007.
  Nhö vaäy, chi phí söû duïng voán cuøng vôùi caáu truùc voán naêm thay ñoåi ñaõ taùc ñoäng ñeán thu nhaäpï cuûa chuû sôû höõu nhö theá naøo? Ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta tieáp tuïc phaân tích caùc taùc ñoäng cuûa caáu truùc voán ñeán thu nhaäp vaø ruûi ro cuûa chuû sôû höõu.
  IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI
  1. Tình hình doanh thu cuûa coâng ty qua hai naêm 2007-2008.
  Baûng 7 : Doanh thu cuûa coâng ty qua hai naêm (2007-2008) (Ñvt :trieäu ñoàng)
  Chæ tieâu
  2007
  2008
  1.Toång doanh thu
  160.543
  175.293
  2.Toång chi phí
  152.424
  167.776
  3.Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT)
  8.119
  7.517
  4.Laõi vay (R)
  1.812
  1.290
  5.Lôïi nhuaän tröôùc thueá (EBIT)
  6.307
  6.227
  6.Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (TAX)
  0
  279
  7.Lôïi nhuaän sau thueá
  6.307
  5.948
  Chuùng ta caàn löu yù :
  - Coâng ty ñang trong thôøi gian ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá nhö sau :
  - Ñöôïc höôûng thueá suaát thueá thu nhaäp Doanh nghieäp laø 20% trong 10 naêm ñaàu keå töø khi ñöôïc caáp giaáy ñaêng kyù kinh doanh.
  - Ñöôïc mieãn 03 naêm vaø ñöôïc giaûm 50% soá thueá TNDN phaûi noäp trong 05 naêm tieáp theo keå töø khi coù thu nhaäp chòu thueá.
  - Quyeát ñònh thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan Thueá. Do vieäc aùp duïng Luaät vaø caùc quy ñònh veà thueá ñoái vôùi nhieàu loaïi giao dòch khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhieàu caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi chính coù theå bò thay ñoåi theo quyeát ñònh cuûa cô quan Thueá.
  - Chính vì vaäy naêm 2007 Coâng ty ñöôïc mieãn thueá, naêm 2008 Coâng ty noäp thueá thu nhaäp Doanh nghieäp laø 279 trieäu töông ñöông vôùi thueá suaát laø 4,64%.
  2. Phaân tích ñieåm hoøa voán EBIT
  Qua vieäc phaân tích taùc ñoäng cuûa caáu truùc ñeán thu nhaäp vaø ruûi ro cuûa chuû sôû höõu thoâng qua phaân tích moái quan heä giöõa EBIT vaø EPS cho chuùng ta bieát raèng nhöõng taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính ñeán thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu nhöng chuùng ta khoâng bieát ñöôïc xu höôùng cuûa hieän töôïng cuõng nhö khoâng bieát ñöôïc vôùi möùc EBIT naøo ñoù maø Coâng ty ñaït ñöôïc thì caáu truùc voán hay möùc ñoøn baåy naøo seõ mang laïi thu nhaäp cao cho chuû sôû höõu. Ñeå bieát ñöôïc vôùi caáu truùc voán hay möùc ñoøn baåy naøo seõ mang laïi thu nhaäp cao cho chuû sôû höõu chuùng ta seõ ñi vaøo phaân tích ñieåm EBIT hoøa voán.
  Ñieåm hoøa voán ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
  Naêm 2007:
  EPS hoøa voán
  =
  EBIT hoøa voán – R2007 – T 2007
  =
  EBIT hoøa voán – 1.812
  Soá löôïng coå phaàn 2007
  252.730

  Naêm 2008 :
  EPS hoøa voán
  =
  EBIT hoøa voán – R2008 – T 2008
  =
  EBIT hoøa voán – 1.785
  Soá löôïng coå phaàn 2008
  257.350

  Töø hai phöông trình treân ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc ñieåm hoøa voán nhö sau :

  EBIT hoøa voán – 1.812
  =
  EBIT hoøa voán – 1.785
  252.730
  257.350
  Keát quaû tìm ñöôïc ñieåm hoøa voán nhö sau :
  EBIT = 19.888 trieäu ñoàng
  EPS = 70.346 trieäu ñoàng
  Ñeå deã daøng cho vieäc phaân tích ñieåm hoøa voán ta seõ veõ ñoà thò nhö sau:
  Baûng soá lieäu:

  2007
  2008
  Ñieåm hoøa voán
  EBIT
  8.119 trieäu ñoàng
  7.517 trieäu ñoàng
  19.888 trieäu ñoàng
  EPS
  23.780 ñoàng
  22.270 ñoàng
  70.346 ñoàng
  Nhö vaäy töø ñieåm EBIT hoøa voán cuõng nhö qua ñoà thò cho chuùng ta thaáy raèng:
  * Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñath ñöôïc vöôït quaù ñieåm hoøa voán (EBIT > 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty neân choïn ñoøn baåy taøi chính hay caáu truùc voán cuûa naêm 2008 bôûi vì taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính naêm 2008 coù hieäu quaû hôn ñoøn baåy taøi chính naêm 2007, nghóa laø noù khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu nhieàu hôn, thu nhaäp treân moãi coå phaàn seõ cao hôn neáu choïn caáu truùc voán nhö naêm 2008. Hay noùi caùch khaùc cuøng vôùi möùc ñoä EBIT ñaït ñöôïc neáu Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2008 seõ taïo ra thu nhaäp treân moãi coå phaàn cao hôn so vôùi vieäc Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007.
  * Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc möùc EBIT laø 19.888 trieäu ñoàng thì Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007 hay naêm 2008 laø nhö nhau bôûi vì möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu cuûa caû hai caáu truùc voán ñoù laø nhö nhau. Luùc naøy thu nhaäp treân moãi coå phaàn seõ laø 70.346 ñoàng.
  * Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc khoâng vöôït quaù ñieåm hoøa voán nhöng cao hôn laõi vay naêm 2006 (laõi vay 2007 < EBIT < 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty neân choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007 bôûi vì taùc duïng cuûa ñoøn baåy taøi chính naêm 2007 coù hieäu quaû hôn nghóa laø noù khuyeách ñaïi thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu nhieàu hôn. Thu nhaäp treân moãi coå phaàn seõ cao hôn neáu Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007.
  * Nhöng neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc khoâng ñuû buø ñaép chi phí laõi vay naêm 2007 (EBIT , laõi vay naêm 2007) thì Coâng ty neân xem xeùt laïi caáu truùc voán cuûa mình cuõng nhö laø xem xeùt laïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Doanh nghieäp, bôûi vì moät caáu truùc voán nhö vaäy khoâng nhöõng khoâng trang traûi ñöôïc laõi vay thì laøm sao coù theå taïo ra thu nhaäp cho chuû sôû höõu. Moät caáu truùc voán nhö vaäy thì caàn phaûi xem xeùt taùi caáu voán trôû laïi neáu Doanh nghieäp ñoù khoâng muoán ñi vaøo con ñöôøng phaù saûn sôùm.
  Ñoái vôùi tình hình thöïc teá cuûa Coâng ty, möùc EBIT ñaït ñöôïc cuûa Coâng ty qua hai naêm naèm trong khoaûn (laõi vay 2007 < EBIT < 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007 seõ taïo ñöôïc thu nhaäp cho chuû sôû höõu cao hôn caáu truùc voán nhö naêm 2008 vôùi ñieàu kieän laø EBIT cuûa Coâng ty khoâng ñoåi hoaëc taêng. Nhöng do naêm 2008 EBIT Coâng ty ñaït ñöôïc coù phaàn giaûm suùt ñi so vôùi naêm 2007 cho neân naêm 2008 Coâng ty giaûm söû duïng nôï laø hoaøn toaøn hôïp lyù.
  Toùm laïi qua vieäc phaân tích ñieåm EBIT hoøa voán seõ giuùp cho Coâng ty thieát lapaï moät caáu truùc voán hôïp lyù hôn cho mình ñeå coù theå toái thieåu hoùa ruûi ro vaø toái ña hoùa thu nhaäp cho chuû sôû höõu vôùi töøng möùc EBIT thay ñoåi cuûa Coâng ty nay öùng vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Coâng ty. Bôûi vì öùng vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Coâng ty cuõng nhö döïa vaøo nhu caàu cuûa thò tröôøng Coâng ty coù theå döï ñoùan ñöôïc möùc EBIT maø Coâng ty ñaït ñöôïc trong giai ñoaïn saép tôùi laø bao nhieâu. Töø ñoù Coâng ty seõ caân nhaéc xem xeùt Coâng ty neân duy trì caáu truùc voán vôùi tæ troïng bao nhieâu nôï, bao nhieâu voán coå phaàn laø toái öu hôïp lyù ñeå toái ña hoùa thu nhaäp cho chuû sôû höõu ñoàng thôøi cuõng giuùp cho Coâng ty söû duïng nguoàn voán cuûa mình moät caùch coù hieäu quaû.
  3. Phaân tích taùc ñoäng cuûa ñoøn caân nôï DFL
  Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, khi Coâng ty giaûm söû duïng nôï vay thì thu nhaäp cuûa chuû cô sôû seõ giaûm ñi. Tuy nhieân chuùng ta chæ bieát laø giaûm nhöng khoâng bieát laø giaûm bao nhieâu, chuùng ta cuõng khoâng bieát khi EBIT giaûm ñi moät ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu seõ giaûm ñi bao nhieâu ñoàng. Ñeå bieát ñöôïc thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu giaûm ñi bao nhieâu ta seõ xem xeùt ñoä nghieâng cuûa ñoøn baåy taøi chính (DFL). Ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính ñöôïc tính nhö sau:
  Chæ tieâu
  2007
  2008
  1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT)
  8.119
  7.517
  2. Laõy vay
  1.812
  1.290
  3. DFL
  1,35
  1,25
  Nhö vaäy do naêm 2008 Coâng ty ñaõ giaûm söû duïng nôï vay trong caáu truùc voán neân ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính naêm 2008 thaáp hôn naêm 2007 (DFL 2008 = 1.25 laàn, DFL 2007 = 1.35 laàn), ñieàu naøy cuõng chöùng toû laø möùc söû duïng ñoøn baåy cuûa Coâng ty naêm nay ñaõ giaûm xuoáng.
  Qua ñoä nghieâng cuûa ñoøn baåy taøi chính cho chuùng ta bieát nhö sau: naêm 2007 DFL = 1.35 laàn cho chuùng ta bieát raèng khi EBIT taêng hay giaûm ñi 1 ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu seõ taêng leân hay giaûm xuoáng 1.35 ñoàng, naêm 2008 DFL = 1.25 laàn cho chuùng ta bieát raèng khi EBIT taêng leân hay giaûm xuoáng 1 ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu taêng leân hay giaûm ñi so vôùi naêm 2007 cho neân ta coù theå noùi raèng EBIT naêm 2008 giaûm ñi moät ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu ñaõ giaûm 1.25 ñoàng. Nhö vaäy ta thaáy raèng möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu naêm 2007 cao hôn möùc khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu naêm 2007. Ngoaøi ra ta thaáy naêm 2008 Coâng ty giaûm söû duïng nôï laø hôïp lyù bôûi vì EBIT 2008 ñaõ giaûm ñi so vôùi naêm 2007, do ñoù neáu Coâng ty khoâng giaûm nôï vay hay tieáp tuïc duy trì möùc nôï vay nhö cuõ thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu khoâng phaûi giaûm chæ coù 1.25 ñoàng khi EBIT giaûm moät ñoàng maø thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu seõ giaûm nhieàu hôn so vôùi möùc hieän taïi laø 1.25 ñoàng
  V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY.
  Lôïi ích taám chaén thueá söû duïng ñoøn baåy taøi chính
  Nhö chuùng ta ñaõ bieát khi chuùng ta söû duïng vaø gia taêng nôï thì Doanh nghieäp seõ xuaát hieän vaø gia taêng ruûi ro taøi chính. Vaäy caâu hoûi ñaët ra laø taïi sao Coâng ty laïi söû duïng nôï ? Bôûi vì moät trong nhöõng lôïi ích cuûa vieäc söû duïng nôï laø khi söû duïng nôï Coâng ty luoân nhaän ñöôïc moät khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá (khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay = laõi vay x thueá suaát thueá thu nhaäp Doanh nghieäp) khoaûn sinh lôïi naøy cuõng chính laø khoaûn laõi vay maø Nhaø nöôùc traû cho chuû nôï duøm Doanh nghieäp.
  Ñoái vôùi Coâng ty ñang coù xu höôùng chuyeån ñoåi sang hình thöùc Coâng ty coå phaàn cho neân trong khoaûng thôøi gian naøy Coâng ty ñang ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá thu nhaäp Doanh nghieäp. Do ñoù khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá trong giai ñoaïn naøy laø khoâng cao. Cuï theå qua hai naêm nhö sau:
  Naêm 2007 Doanh nghieäp ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp Doanh nghieäp cho neân naêm 2007 Coâng ty höôûng ñöôïc khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá.
  Coøn ñoái vôùi naêm 2008 Coâng ty coù ñoùng thueá thu nhaäp Doanh nghieäp nhöng möùc thueá suaát raát thaáp chæ khoaûng 4.46 %, do ñoù khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay maø Coâng ty ñöôïc höôûng cuõng raát thaáp laø:
  4.64 % x 1.506 = 69.88 trieäu ñoàng.
  Toùm laïi Coâng ty ñang trong giai ñoaïn ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá cho neân khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá maø Coâng ty ñöôïc höôûng laø raát thaáp. Giaûi phaùp toát nhaát cho Coâng ty trong giai ñoaïn naøy laø Coâng ty neân söû duïng nhieàu voán coå phaàn vaø söû duïng ít nôï vay bôûi vì söû duïng nhieàu laõi vay mang laïi lôïi ích cho Coâng ty khoâng nhieàu maø ngöôïc laïi coøn gia taêng ruûi ro taøi chính cao hôn phaàn lôïi ñöôïc höôûng.
  Vaäy chuùng ta seõ xem xeùt laïi caáu truùc voán nhö hieän taïi cuûa Coâng ty laø hôïp yù chöa?
  Nhìn vaøo caáu truùc voán cuûa Coâng ty qua hai naêm ta thaáy tæ troïng voán coå phaàn chieám moät tæ troïng lôùn vaø ngaøy caøng gia taêng (naêm 2007 tæ troïng voán coå phaàn laø 62.6 %, naêm 2008 tæ troïng voán coå phaàn laø 72.17 %). Nhö vaäy caáu truùc voán laø phuø hôïp vôùi giai ñoaïn Coâng ty ñang höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá nhö hieän nay.
  Moät caáu truùc voán coù theå toái öu ôû giai ñoaïn naøy nhöng chöa haún ñaõ toái öu ôû giai ñoaïn khaùc, öùng vôùi moãi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Doanh nghieäp chæ coù moät caáu truùc voán toái öu. Moät trong nhöõng vieäc quan troïng cuûa caùc chuyeân gia taøi chính laø phaûi nghieân cöùu xem Coâng ty cuûa mình ñang ôû giai ñoaïn naøo ñeå thieát laäp moät caáu truùc voán toái öu vöøa coù theå toái thieåu hoùa ruûi ro vaø coù theå toái ña hoùa giaù trò Doanh nghieäp.

  CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP
  1.Giaûi phaùp cho coâng ty trong giai ñoaïn naøy laø tìm kieám nguoàn voán maïo hieåm
  Tuy nhieân neáu ta xeùt laïi vôùi nhöõng keát quaû saûn xuaát maø Coâng ty ñaït ñöôïc nhö hieän nay (ROA hai naêm vöøa qua töông ñoái cao) Coâng ty cuûa chuùng ta taïi sao khoâng nghó ñeán moät böôùc ñoät phaù môùi ngay trong giai ñoaïn naøy?
  Coâng ty chuùng ta chuyeån töø TNHH leân coâng ty coå phaàn chöa laâu, nhu caàu giai ñoaïn hieän nay Coâng ty chuùng ta chöa theå taïo ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng cuõng nhö chöa taïo ñöôïc nieàm tin ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö cho neân khoù coù theå huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn voán töø nhöõng nhaø ñaàu tö thoâng thöôøng cho caùc döï aùn môùi cuûa Coâng ty. Theo toâi giaûi phaùp ñeå huy ñoäng nguoàn voán ñaàu tö cho döï aùn môùi trong giai ñoaïn hieän nay laø Coâng ty neân tìm kieám caùc nguoàn voán maïo hieåm töø nhöõng nhaø ñaàu tö öa thích maïo hieåm ñeå taøi trôï cho döï aùn môiù cuûa Coâng ty. Theo toâi Coâng ty chuùng ta khoâng nhöõng coù theå huy ñoäng nguoàn voán naøy trong nöôùc maø coøn coù theå huy ñoäng ñöôïc töø moät soá nhaø ñaàu tö yeâu thích maïo hieåm töø caùc nöôùc. Tuy nhieân khi tìm kieám nguoàn voán naøy Coâng ty cuûa chuùng ta phaûi theå hieän cho caùc nhaø ñaàu tö naøy thaáy raèng söï maïo hieåm cuûa hoï khoâng phaûi theå hieän cho caùc nhaø ñaàu tö naøy thaáy raèng söï maïo hieåm cuûa hoï khoâng phaûi laø cuoäc phieâu löu maïo hieåm voâ caên cöù laø Coâng ty chuùng ta phaûi cho hoï thaáy raèng söï maïo hieåm aáy söïa treân moät soá neàn taûng nhaát ñònh nhö:
  Coâng ty phaûi cho caùc nhaø ñaàu tö thaáy Coâng ty chuùng ta coù moät ñoäi nguõ quaûn lyù toát, coù naêng löïc, trình ñoä chuyeân moân vaø daøy daën kinh nghieäm.
  Coâng ty phaûi thuyeát phuïc caùc nhaø ñaàu tö phaûi taïo nieàm tin cho hoï thaáy raèng vieäc ñaàu tö cuûa Coâng ty laø hieäu quaû, saûn phaåm laøm ra cuûa döï aùn naøy seõ taïo cho Coâng ty moät vò trí toát treân thò tröôøng.
  Ñaëc bieät hôn laø phaûi cho hoï thaáy raèng cô hoäi ñaàu tö naøy seõ mang laïi moät khoaûn sinh lôïi raát ñaùng keå cho hoï.
  2. Caùc bieän phaùp nhaèm gia taêng thu nhaäp cho chuû sôû höõu trong giai ñoaïn naøy
  Trong giai ñoaïn naøy caùc bieän phaùp caàn laøm ñeå gia taêng thu nhaäp cho chuû sôû höõu trong giai ñoaïn naøy laø laøm sao gia taêng thu nhaäp vaø giaûm chi phí caøng thaáp caøng toát. Nhö chuùng ta ñaõ bieát EBIT = doanh thu – chi phí, do ñoù ñeå taêng EBIT chuùng ta seõ tìm ra caùc bieän phaùp ñeå taêng doanh thu cuûa Coâng ty leân vaø caùc bieän phaùp ñeå giaûm chi phí cuûa Coâng ty xuoáng.
  Caùc bieän phaùp giaûm thaáp chi phí doanh nghieäp:
  Beân caïnh vieäc taêng doanh thu ñeå gia taêng EBIT cho Coâng ty thì vieäc tìm ra giaûi phaùp ñeå giaûm thaáp chi phí Coâng ty cuõng goùp phaàn vaøo vieäc gia taêng EBIT cho Coâng ty.
  Trong toång chi phí cuûa Coâng ty thì giaù voán haøng baùn chieám moät tæ troïng cao nhaát do ñoù giaûi phaùp ñaàu tieân ñöa ra ñoù laø bieän phaùp giaûm thaáp giaù voán . Ngoaøi ra Coâng ty cuõng neân coù nhöõng bieän phaùp quaûn lyù chi phí treân töøng ñôn vò saûn phaåm cuõng nhö laø chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp ñeå coù theå giaûm thaáp chi phí ñeán möùc toái thieåu.
  CHÖÔNG VI.KEÁT LUAÄN
  Qua nhöõng noäi dung phaân tích thöïc traïng taïi Coâng ty, nhìn chung tình hình kinh doanh cuûa Coâng ty trong thôøi gian qua raát hieäu quaû. Hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp coù laõi vaø ñoùng goùp nhieàu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc, cung caáp nhieàu vieäc laøm vaø khoâng ngöøng naâng cao möùc soáng cho ngöôøi lao ñoäng.
  Hieän nay Coâng ty ñang coá gaéng ñeå naâng cao hieäu quaû kinh doanh coá gaéng söû duïng nguoàn nhaân löïc ñeå giaûm chi phí, taêng lôïi nhuaän. Ñoàng thôøi Coâng ty cuõng ñang töøng böôùc trang bò nhöõng maùy moùc vaø phöông tieän truyeàn thoâng hieän ñaïi ñeå cao chaát löôïng trong coâng vieäc ñoàng thôøi cuõng laø ñeå taïo choã ñöùng vöõng chaéc cuûa coâng treân thò tröôøng, nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi, taêng soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng naâng cao söùc caïnh tranh cuûa Coâng ty .
  Coâng ty coå phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi moät Coâng ty kinh doanh thaønh ñaït, lôïi nhuaän cao, thu nhaäp tieàn löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuõng cao, caùc coå ñoâng ñoùng goùp ñaùng keå, noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc cao.

  NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ
  I. NHAÄN XEÙT:
  1.Veà quy moâ hoaït ñoäng vaø toå chöùc nhaän söï:
  Coâng ty coå phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi coù quy moâ hoaït ñoäng roäng lôùn, boä maùy toå chöùc goïn nheï do ñoù vieäc chæ ñaïo vaø quaûn lyù moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty luoân thoáng nhaát vaø xuyeân suoát.
  Ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Coâng ty laø nhöõng ngöôøi raát treû, coù loøng nhieät tình vaø tinh thaàn traùch nhieäm cao trong coâng vieäc. Ñoù chính laø lôïi theá raát lôùn cuûa Coâng ty hieän coù vaø caàn phaùt huy hôn nöõa nhöõng lôïi theá naøy ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc kinh doanh.
  Hieän nay, trong xu theá Xaõ Hoäi ngaøy caøng phaùt trieån thì ngaønh truyeàn thoâng laø moät taát yeáu ñeå ñöa caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeán vôùi con ngöôøi moat caùch nhanh vaø chính xaùc nhaát vaø goùp phaàn khoâng nhoû vaøo vieäc phaùt trieån ñaát nöôùc noùi chung vaø laøm cho doanh nghieäp coù quy moâ lôùn roäng vaø phaùt trieån roäng khaép laø ñieàu mong muoán cuûa caùc doanh nghieäp noùi rieâng.
  Theo em, Coâng ty caàn ñaàu tö phaùt trrieån nhieàu hôn cho boä phaän kinh doanh vaø boä phaän kyõ thuaät coù tay ngheà cao, vaø caàn coù theâm ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù chuyeân saâu ñeå ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu vaø tìm hieåu thò tröôøng hôn nöõa. Coù nhö vaäy Coâng ty môùi ñaït ñöôïc hieäu quaû cao trong kinh doanh vaø cuõng nhö coù ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc treân thöông tröôøng.
  2. Veà boä maùy keá toaùn taøi chính.
  Coâng ty aùp duïng hình thöùc boä maùy keá toaùn taäp trung neân coù öu ñieåm xöû lyù thoâng tin nhanh choùng.
  Caùc keá toaùn coù theå trao ñoåi ñoái chieáu soá lieäu cuûa nhau neân deã daøng phaùt hieän nhöõng sai soùt, ñoù laø thuaän lôïi cuûa phoøng coâng taùc keá toaùn taøi chính cuûa Coâng ty.
  II. YÙ KIEÁN ÑOÙNG GOÙP.
  Qua thôøi gian thöïc taäp vaø tìm hieåu hoaït ñoäng kinh doanh taïi Coâng ty, em thaáy Coâng ty neân Quaûng baù thong hieäu cuûa mình qua caùc phöông tieän nhö maïng internet, giôùi thieäu caùc ñieåm maïnh vaø caùc öu theá cuûa coâng ty ngay treân trang Web cuûa coâng ty coäng vôùi söï ñaøo taïo chuyeân sau ñoäi nguõ nghieân cöùu thò tröôøng ñeå ñöa hình aûnh vaø thöông hieäu cuûa mình treân thöông tröôøng vaø caàn ña daïng hoùa hình thöùc ñöa hình aûnh cuûa caùc ñoái taùc baèng chính coâng vieäc truyeàn thoâng.
  III. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO.
  1. Chöùng töø söû duïng: caùc baùo caùo taøi chính naêm 2007 - naêm 2008
  2. Caên cöù vaøo soá lieäu thöïc teá cuûa naêm 2007- naêm 2008
  3. Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, chuû bieân PGS.TS Traàn Ngoïc Quaûn trò taøi chính doanh nghieäp, chuû bieân: PGS.TS Traàn Ngoïc Thô


  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

yếu tố ảnh hưởng tới việc quyết định

cấu trúc vốn tối ưu là gì

cau truc von toi uu luon co dinh hay thay doi theo thoi gian

DN co nen thay doi cau truc von toi uu hay khong

thiếu vốn ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp

nguon von von vay von chu so huu

cac nhan to anh huong den wacc

tiểu luận các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1