Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tài Liệu: Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tag: None
 1. sieunhanvcu's Avatar

  sieunhanvcu said:

  Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  NOTE
  MỤC LỤC
  PHẦN 1 : Phần mở đầu. 1
  PHẦN 2 : Nội dung tiểu luận. 3
  CHƯƠNG 1. Những vấn đề cơ bản về quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường. 3
  1.1. Quy luật giá trị. 3
  1.1.1. Quy luật giá trị là gì? 3
  1.1.2. Yêu cầu của quy luật giá trị. 3
  1.1.3. Tác dụng của quy luật giá trị. 4
  1.2. Kinh tế thị trường. 6
  1.2.1. Kinh tế thị trường là gì ? 6
  1.2.2. Cơ chế thị trường. 6
  CHƯƠNG II. Tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 9
  2.1. Sự cần thiết của quy luật giá trị trong việc phát triển nền kinh thị trường. 9
  2.2. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam. 10
  2.3. Vại trò của quy luật giá trị trong việc phát trển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 12
  PHẦN 3: Kết luận. 15
  Tài liệu tham khảo

  luận văn
  Tài liệu đính kèm