Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  292

  Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn ở trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay

  NOTE
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó con đường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố chính không thể thiếu. Vì vậy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trước hết phải được bắt đầu từ việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, trong đó vấn đề chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức chủ chốt xã, phường, thị trấn nói riêng vì đây là những người gần dân nhất, thực hiện những nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nơi mà đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX khẳng định: "xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hoá đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở" [13, tr.167-168].
  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Bác Hồ từng khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém" [29, tr.269, 273]. Trong "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Đảng ta nhấn mạnh: " Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng". Đội ngũ cán bộ có vai trò quan trọng, đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn càng có vai trò quan trọng hơn. Thực tiễn phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định điều đó.
  Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung bộ, có vị trí quan trọng trong cả nước về chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, những năm qua được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng và chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có bước trưởng thành đáng kể sau hơn 30 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong đó in đậm dấu ấn 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh và quốc phòng ở địa phương. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị.
  Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó có công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, đòi hỏi phải tạo lập đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chủ chốt cơ sở nói riêng có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước, phẩm chất, năng lực ngang tầm đòi hỏi nhiệm vụ cách mạng. Xuất phát từ yêu cầu trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Quảng Trị xác định: " Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ cao... Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ...Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường đủ sức đáp ứng yêu cầu của tình hình. Xây dựng trường Chính trị Lê Duẩn và các Trung tâm chính trị huyện, thị xã ngang tầm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới" [5, tr.127].
  Những năm qua, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chỉ nhà trường mà còn được các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm, do vậy trình độ, kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, tin học, ngoại ngữ được nâng lên một bước. Nhận thức của cán bộ công chức nói chung, cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường nói riêng đã có sự chuyển biến, xem việc đào tạo, bồi dưỡng là trách nhiệm, là nghĩa vụ và đã trở thành phong trào học tập để nâng cao trình độ là yêu cầu bắt buộc. Nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng như tập trung, không tập trung, dài hạn, ngắn hạn với nhiều nội dung lồng ghép, phong phú được mở ra tạo điều kiện cho cán bộ công chức theo học một cách phù hợp.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường vẫn còn những mặt hạn chế nhất định, đặc biệt là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở như việc áp dụng các quy chế thi, kiểm tra, điều kiện tốt nghiệp, hoạt động văn thể trong học viên; chất lượng bài giảng, phương pháp truyền thụ, học tập; phương tiện dạy học; đội ngũ giảng viên... vẫn còn những khiếm khuyết nhất định, chưa đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ thực tế nêu ở trên, là một cán bộ giảng dạy tại trường Chính trị Lê Duẩn, tôi mạnh dạn chọn đề tài: "Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn ở trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay", làm Luận văn tốt nghiệp, hy vọng qua đây góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề ở đề tài đã chọn.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường thị trấn nói riêng đã được các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ địa phương nghiên cứu, tổng kết, đánh giá; các nhà khoa học; một số luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Xây dựng Đảng, và nhiều bài viết của các tác giả quan tâm đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, trao đổi. Trong các công trình khoa học, một số Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ và bài viết liên quan để tham khảo, đáng chú ý các công trình sau:
  * " Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước " của PGS - Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng và PGS - Tiến sỹ Trần Xuân Sầm đồng chủ biên, NXB CTQG, Hà Nội năm 2001.
  * Luận văn Thạc sỹ của Lê Thị Thu Hà (1993): " Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng "
  * Luận văn Thạc sỹ của Lê Máy (1999): " Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay ".
  * Luận văn Thạc sỹ của Vũ Xuân Quảng (2001): " Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, phường, thị trấn ở trường chính trị Thái Bình hiện nay"
  * Luận văn Thạc sỹ của Thiều Quang Nhàn (2003): " Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp "
  * Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Trung Trực (2005): " Chất lượng công tác đào tạo cán bộ của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ở trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Thực trạng và giải pháp"
  * Luận văn Thạc sỹ của Nguyễn Thị Bích Hường (2006): " Chất lượng đào tạo cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ở trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay"
  Ngoài ra, còn có một số bài viết liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của các tác giả đã được đăng trên các tạp chí: Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Lịch sử Đảng. Cụ thể như:
  + "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" của Thạc sỹ Lê Kim Việt - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 24 (12 - 1999).
  + "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - công chức nhà nước" của TS Nguyễn Trọng Điều - Phó trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ, đăng trên Tạp chí Cộng sản số 16 ( 8 - 2001).
  + "Giáo dục lý luận chính trị và đạo đức cho cán bộ hiện nay" của PGS -TS Triết học Nguyễn Tĩnh Gia - Viện phó Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Cộng sản số 22 (11 - 2001)
  + "Đề án: Một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ", số 29A/Đ.A - UB của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngày 08/01/2003 - Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07 - NQ/TU ngày 4/11/2002.
  + "Một số vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở" của tác giả Đỗ Tất Cường - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6 (175)/ 6 - 2005.
  Những công trình khoa học, Luận văn Thạc sỹ và bài viết của các nhà khoa học, các tác giả đăng trên hai Tạp chí nêu trên, đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nói chung, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở nói riêng trong toàn quốc, ở những địa phương khác nhau. Tuy nhiên, đi sâu nghiên cứu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn ở Trường chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị cho đến nay vẫn chưa có công trình khoa học nào đề cập một cách đầy đủ, hệ thống dưới góc độ chính trị học, đặc biệt là một tỉnh có nhiều đặc thù như ở Quảng Trị.
  3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
  3.1. Mục đích:
  Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở và khảo sát chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn ở tỉnh Quảng Trị, từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường Chính trị Lê Duẩn.
  3.2. Nhiệm vụ:
  Dựa trên nền của mục đích, luận văn đưa ra các nhiệm vụ cụ thể sau:
  * Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn từ hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  * Phân tích thực trạng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn ở tỉnh Quảng Trị tìm ra nguyên nhân thành công, chưa thành công trong dạy - học và rút ra một số bài học kinh nghiệm.
  * Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn của trường Chính trị Lê Duẩn.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu:
  Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở tỉnh Quảng Trị.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu:
  * Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở của 139 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị đã từng học tập tại trường Chính trị Lê Duẩn.
  * Thời gian nghiên cứu lấy mốc từ năm 2000 đến 2005 (năm 2000 trường được Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho phép chuyển từ Thị xã Quảng Trị ra Thị xã tỉnh lỵ Đông Hà)
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơ sở lý luận
  Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn nói riêng.
  5.2. Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn được tiến hành dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, ngoài ra luận văn còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể: phân tích, tổng hợp, so sánh và tổng kết
  thực tiễn...
  6. Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của luận văn
  * Làm rõ khái niệm "chất lượng", "đào tạo", "bồi dưỡng"
  * Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Trị, trước khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng và sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tại trường Chính trị Lê Duẩn.
  * Đề xuất một số giải pháp cơ bản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn tại trường Chính trị Lê Duẩn.
  * Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn ở trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ.
  * Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy ở trường Chính trị Lê Duẩn và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã của tỉnh.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 2 chương, 6 tiết.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Ban Bí thư TW Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Số 88 - QĐ/TW, Quyết định về việc thành lập trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội.
  2. Ban Tổ chức TW ĐCS VN (1995), Hướng dẫn thực hiện QĐ 88 QĐ/TW ngày 5/9/1994 của Ban Bí thư, Hà Nội.
  3. Ban Tổ chức TW ĐCS VN (2005), Hướng dẫn số 38 về thực hiện trợ cấp đối với học viên đi học tại các trường chính trị, Hà Nội.
  4. Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (2002), Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức, Nxb Thống kê, Hà Nội.
  5. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2001 - 2005).
  6. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (2005), Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIV (nhiệm kỳ 2005 - 2010).
  7. Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự Thật, Hà Nội.
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), số 54 QĐ/TW Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, Hà Nội.
  12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 BCH TW khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Hội nghị lần thứ 9 BCH TW khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Các nghị quyết của TW 2001 - 2004, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  18. Đảng uỷ cơ quan Dân chính đảng, Đảng bộ trường Chính trị Lê Duẩn (2005), Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010.
  19. Giáo trình Trung học chính trị (1998), Môn Dân vận, Xưởng in Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  20. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị (2004), môn Xây dựng Đảng, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
  21. V.I. Lênin (1974), Toàn tập, tập 1, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  22. V.I. Lênin (1974), Toàn tập, tập 6 , Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  23. V.I. Lênin (1975), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  24. V.I. Lênin (1977), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  25. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (1999), tập II (1954 - 1975), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  26. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (2005), tập III (1975 - 2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  27. C.Mác - Ăngghen (1980), Tuyển tập, tập1, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  28. Hồ Chí Minh (1980), Tuyển tập II, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  29. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  30. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  31. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  32. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  33. Hồ Chí Minh (2005), Sửa đổi lối làm việc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  34. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (2005), Tổng hợp tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn .
  35. Tỉnh uỷ Quảng Trị (2005), Các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh 2001 - 2004.
  36. Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 03 - QĐ/ TTg ngày 07/01/2004 về phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010.
  37. Trường Chính trị Lê Duẩn (2006), Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức theo nội dung Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg giai đoạn 2001-2005.
  38. Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), tập 1, Nxb Từ Điển Bách khoa, Hà Nội.
  39. Từ điển tiếng Việt (1998), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  40. Từ điển tiếng Việt (2006), Nxb Đà Nẵng.
  41. Trần Ngọc Uẩn (2006), "Tiếp tục đổi mới hoạt động của các trường chính trị tỉnh, thành phố", Thông tin công tác trường chính trị, (số 4).
  42. UBND tỉnh Quảng Trị (2003), Đề án một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ.

  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-08-2011, 06:11 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-22-2011, 05:06 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-03-2011, 10:37 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-29-2011, 12:12 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-14-2011, 12:38 PM

Từ khóa vào site

xây dựng đội cán bô của đảng

chất luong đội ngũ cán bộ chủ chốt xã ở tỉnh bắc giang giai đoạn hiện nay

cán bộ công chức

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1