Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,534

  Kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại Bưu Điện Tỉnh Đồng Nai

  [NOTE]
  NOTE
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU ..........1
  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................1
  II. MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI ...........1
  III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .........1
  IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, NGUỒN SỐ LIỆU ...............................2
  V. KẾT CẤU LUẬN VĂN ..................2
  PHẦN II: NỘI DUNG ...............3
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC “NỢ PHẢI
  TRẢ NGƯỜI BÁN” ...........3
  I. CÁC KHÁI NIỆM ĐỊNH NGHĨA .........3
  I.1. Khái quát chung về kiểm toán .....................3
  I.1.1. Sự cần thiết của hoạt động kiểm toán .............3
  I.1.2. Khái niệm kiểm toán ............3
  I.2. Kiểm toán nội bộ ...........4
  I.2.1. Sự cần thiết của hoạt động kiểm toán nội bộ trong hoạt động kiểm toán.....4
  I.2.2. Khái niệm về kiểm toán nội bộ........4
  I.2.3. Chức năng của kiểm toán nội bộ.................4
  I.2.4. Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ ............5
  I.2.5. Quyền hạn của kiểm toán nội bộ ..............5
  II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN5
  II.1. Nguyên tắc trình bày khoản mục trên báo cáo tài chính...........................6
  II.1.1. Nợ phải trả người bán..............6
  II.1.2. Ứng trước cho người bán ...............6
  II.1.3. Mối quan hệ giữa hai khoản mục................7
  II.2. Sơ đồ kế toán và các căn cứ để thực hiện việc kiểm toán........................7
  II.2.1. Sơ đồ kế toán tổng quát.......7
  II.2.2. Các căn cứ để kiểm toán...........8
  II.3. Phân tích trọng yếu và rủi ro của khoản mục “ Nợ phải trả người bán” ..9
  II.3.1. Tính trọng yếu của khoản mục........................9
  II.3.2. Rủi ro tiềm tàng – Gian lận và sai sót .........................9
  II.3.2.1. Rủi ro tiềm tàng .....................9
  II.3.2.2. Gian lận và sai sót........................9
  II.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ ( HTKSNB) cần thiết đối với” Nợ phải trả
  người bán” và nghiệp vụ mua hàng..............10
  II.4.1. Sự phân công phân nhiệm ...................10
  II.4.2. Hệ thống thông tin truyền thông .....................12
  II.4.3. Thực hiện việc đối chiếu công nợ định kỳ ......................................13
  II.5. Mục tiêu kiểm toán đối với khoản mục “ Nợ phải trả nguời bán” .........13
  III. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN “ NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN” .......13
  III.1. Tiếp cận tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ....................13
  III.1.1. Bước 1: Tìm hiểu và mô tả cơ cấu kiểm soát nội bộ .....................15
  III.1.2. Bước 2: Đánh giá rủi ro kiểm toán ................................................18
  III.1.3. Bước 3: Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát .............18
  III.1.4. Bước 4: Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế các thử nghiệm cơ
  bản .........23
  III.2. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản để thu thập bằng chứng về sự trung
  thực và hợp lý của số liệu .............23
  III.2.1. HTKSNB đối với các khoản là hữu hiệu, các chế độ chính sách
  được tuân thủ......23
  III.2.2. Mục tiêu sự hợp lý về mặt tổng thể...................24
  III.2.3. Các khoản “ Nợ phải trả người bán” được ghi nhận là có thực.....25
  III.2.4. Các khoản “ Nợ phải trả người bán” được ghi nhận là đầy đủ .....25
  III.2.5. Các khoản “ Nợ phải trả người bán” phải được ghi chép và tính
  toán chính xác ...........26
  III.2.6. Các khoản “ Nợ phải trả người bán” phải được đánh giá đúng đắn
  ...................26
  III.2.7. Sự đúng đắn trong trình bày và khai báo các khoản “ Nợ phải trả
  người bán...................27
  CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG........28
  I. Sơ lược về tình hình của địa phương ................28
  II. Vai trò, chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Bưu Điện Tỉnh
  Đồng Nai.....................28
  II.1. Quá trình hình thành...........28
  II.2. Vai trò, chức năng ...................29
  II.2.1. Vai trò ................................29
  II.2.2. Chức năng .......................30
  II.2.3. Nhiệm vụ sản xuất.....................30
  III. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất của mạng lưới Bưu
  Chính Viễn Thông của Tỉnh Đồng Nai...........................30
  III.1. Cơ cấu tổ chức quản lý .......................30
  III.1.1. Ban Giám Đốc ............................30
  III.1.2. Các phòng ban chức năng............................30
  III.1.3. Bưu điện huyện ...........................................................................32
  III.1.4. Các đơn vị trực thuộc khác ..........................................................32
  III.1.5. Sơ đồ tổ chức Bưu Điện Tỉnh Đồng Nai......................................33
  III.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và các dịch vụ cung cấp ...............................36
  III.2.1. Mạng lưới Bưu Chính – Phát Hành Báo Chí...............................36
  III.2.1.1. Mạng bưu cục............36
  III.2.1.2. Mạng đường thư ...............36
  III.2.2. Mạng lưới Viễn Thông .....36
  III.2.2.1. Mạng chuyển mạch.................36
  III.2.2.2. Mạng truyền dẫn ................37
  III.2.3. Các dịch vụ mà Bưu Điện Tỉnh cung cấp.....................37
  III.2.3.1. Các dịch vụ Viễn Thông ..............37
  III.2.3.2. Các dịch vụ Bưu Chính và phát hành báo chí.....................38
  III.2.4. Các hoạt động khác ................38
  III.2.4.1. Công tác đầu tư XDCB..........................38
  III.2.4.2. Công tác phát triển nhân lực....................39
  III.2.4.3. Công tác tài chính ...................39
  III.2.4.4. Công tác thị trường BC – VT và chăm sóc khách hàng .....39
  III.2.4.5. Công tác đổi mới doanh nghiệp .................40
  III.2.4.6. Công tác phòng chống thiên tai ..........................................40
  III.2.4.7. Công tác quốc phòng an ninh..............................................40
  III.2.4.8. Công tác xã hội chăm lo đời sống CB – CNV....................41
  IV. Tổ chức phòng kế toán ............41
  IV.1. Loại hình tổ chức hạch toán kế toán .............41
  IV.2. Tổ chức bộ máy kế toán .......42
  IV.3. Sơ đồ tổ chức phòng kế toán ..........................43
  CHƯƠNG III: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN “NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI
  BÁN” ÁP DỤNG TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH ĐỒNG NAI ...........45
  I. Kế hoạch kiểm toán.....................45
  I.1. Các mục tiêu kiểm toán đối vơi “ Nợ phải trả người bán”.......................45
  I.2. Mục đích kiểm toán...............45
  I.3. Nội dung của kiểm toán các khoản phải trả người bán ............................45
  II. Thực hiện kiểm toán ............45
  II.1. Khảo sát tình hình công nợ tại BĐ tỉnh ..................45
  II.2. Tình hình kinh doanh của đơn vị.........................46
  II.3. Hệ thống kế toán của đơn vị......................46
  II.3.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán .................46
  III.3.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán........46
  III.3.3. Niên độ kế toán....................46
  III.3.4. Hình thưc sổ kế toán áp dụng..............47
  III.4. Tìm hiểu và đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ về các khoản phải trả
  cho người bán .......48
  III.4.1. Phiếu khảo sát ..................48
  III.4.2. Bảng mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ đối với quy trình mua hàng
  tại Bưu điện Tỉnh Đồng Nai ...........49
  III.5. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản ............49
  III.5.1. Thủ tục phân tích ..............49
  III.5.2. Thực hiện các thử nghiệm chi tiết...........50
  IV. Hồ sơ kiểm toán............55
  IV.1. Giới thiệu về hồ sơ kiểm toán .........55
  IV.2. Trình tự sắp xếp hồ sơ ....................56
  IV.2.1. Phần báo cáo tổng hợp ..............56
  IV.2.2. Phần giấy tờ làm việc..............56
  CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ............81
  I.NHẬN....81
  I.1.Nhận xét chung ................81
  I.1.1 Về đơn vị...........81
  I.1.1.2. Về hoạt động kinh doanh .....................81
  I.1.1.3. Về hệ thống tài chính – kế toán của đơn vị .............................82
  I.1.2. Chương trình kiểm toán .........................82
  I.1.3. Lập kế hoạch trong kiểm toán...............82
  I.1.4. Về việc lưu hồ sơ ........83
  I.1.5. Về đánh giá mức trọng yếu .............84
  I.1.6. Về áp dụng các phương pháp kiểm toán .............84
  I.1.7. Về việc tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ................84
  I.1.8. Việc thực hiện các thử nghiệm cơ bản .............................................85
  I.2. Nhận xét về kiểm toán phần hành nợ phải trả người bán ........................85
  I.2.1. Đối với việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ.............................85
  I.2.2. Đối với việc thực hiện các thử nghiệm kiểm soát............................85
  I.2.3. Đối với việc áp dụng các thủ tục phân tích ......................................85
  I.2.4. Đối với việc áp dụng các thử nghiệm chi tiết...................................85
  II. KIẾN NGHỊ .............86
  II.1. Kiến nghị chung............86
  II.1.2. Về công tác kế toán tại đơn vị ............86
  II.1.3. Kiến nghị chung về công tác kiểm toán..........................................87
  II.1.3.1. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tập tài liệu ...........................................87
  II.1.3.2. Hồ sơ kiểm toán ......................................................................88
  II.1.3.3. Tìm hiểu về HTKSNB của đơn vị...........................................89
  II.1.3.4. Theo dõi sau kiểm toán...........................................................89
  II.2. Kiến nghị về kiểm toán phần hành Nợ phải trả người bán ....................89
  II.2.1. Lập bảng mô tả, lưu đồ, bảng câu hỏi về HTKSNB đối với chu trình
  mua hàng và thanh toán ..............89
  II.2.2.Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát phục vụ cho kiểm toán khoản
  mục nợ phải trả người bán..................90
  II.2.4. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát....................................91
  II.2.5.1. Các thủ tục phân tích...............................91
  II.2.5.2. Về gửi thư xác nhận ....................................91
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, CÔNG THỨC VÀ TỪ VIẾT TẮT
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-02-2011, 09:09 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 11:36 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 06:10 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-13-2011, 10:33 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-16-2011, 12:44 AM

Từ khóa vào site

tiểu luận kiểm toán nội bộ các khoản nợ phải trả

Mục tiêu kiểm toán nợ phải tra nguoi bán

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1