Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vip III

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,868

  Một Số Giải Pháp Kết Hợp Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Với Tăng Cường Quốc Phòng - An Ninh Huyện Bạch Long Vĩ - Thành Phố Hải Phòng

  NOTE
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU Trang
  1. Đặt vấn đề 3
  2. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 4
  3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5
  4. ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề 6
  PHẦN NỘI DUNG:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh
  1.1. Quan điểm Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng 7
  1.1.1. Kết hợp kinh tế với quốc phòng theo quan điểm Mác - Lênin 7
  1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng 10
  1.2. Quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh 15
  Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn đảm bảo quốc phòng - an ninh ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, những hạn chế và nguyên nhân.
  2.1. Khái quát quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Bạch Long Vĩ 24
  2.1.1. Lịch sử và sự cần thiết phải xây dựng Bạch Long Vĩ thành huyện phát triển kinh tế - xã hội toàn diện 24
  2.1.2. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 28
  2.1.3. Tài nguyên thiên nhiên và những tiềm năng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 34
  2.2. Thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh và ngược lại 37
  2.2.1. Một số chủ trương của Đảng bộ và chính quyền huyện đảo Bạch Long Vĩ 37
  2.2.2. Tổ chức bộ máy chính quyền 38
  2.2.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với bảo vệ quốc phòng - an ninh 41
  2.2.4. Kết hợp trong phát triển nông, lâm nghiệp 43
  2.2.5. Kết hợp trong phát triển kinh tế biển 44
  2.2.6. Kết hợp trong kế hoạch tác chiến phòng thủ, vận tải 45
  2.2.7. Kết hợp trong phát triển các ngành nghề sản xuất, ổn định,cải thiện đời sống nhân dân.
  45
  2.2.8. Xây dựng lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ 46
  2.2.9. Những hạn chế, tồn tại trong chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đảo.

  48
  Chương 3: Kinh nghiệm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện đảo Bạch Long Vĩ
  3.1. Một số baif học kinh nghiệm bước đầu trong việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh 51
  3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh 53
  KẾT LUẬN 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề:
  Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh là quy luật phổ biến trong xã hội có giai cấp, có sự quản lý của Nhà nước cùng các thiết chế xã hội khác. Việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự xã hội là những nhiệm vụ có vai trò quyết định đến tương lai và sự tồn vong của một nước, lãnh thổ hay cả một dân tộc. Hai vấn đề này cùng tồn tại, có quan hệ chặt chẽ trong mỗi quốc gia, nhưng ở mỗi lĩnh vực lại tuân theo những quy luật hoạt động riêng. Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh thúc đẩy nhau cùng phát triển là sự cần thiết tất yếu đối với mỗi Nhà nước.
  Trong những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau thì mục tiêu, phương hướng, yêu cầu biện pháp kết hợp khác nhau. Giải quyết tốt việc kết hợp phù hợp với hoàn cảnh sẽ khiến kinh tế và quốc phòng phát triển đồng nhịp, thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau; ngược lại sẽ cản trở và ảnh hưởng tiêu cực đến nhau, thậm chí đối lập nhau. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá thực tiễn áp dụng các biện pháp kết hợp, đề ra các giải pháp cho tình hình mới cần được tiến hành liên tục, thường xuyên.
  Đối với nước ta, vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng đã được nhiều thời đại cha ông chúng ta vận dụng; vấn đề này được đặc biệt coi trọng từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, trong quá trình xây dựng nền kinh tế kháng chiến với các chiến khu, căn cứ địa vừa sản xuất vừa đánh giặc. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, miền Bắc đã làm tròn nhiệm vụ vừa là hậu phương vững chắc cho miền Nam, vừa xây dựng và bảo vệ thành quả của Chủ nghĩa xã hội; miền Nam với chiến lược kết hợp xây dựng kinh tế kháng chiến với đánh giặc, cùng miền Bắc xây dựng tiềm lực kinh tế, quân sự đủ sức kháng chiến lâu dài và chiến thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.
  Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng kinh tế thời kỳ đó là để phục vụ cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc; trong bối cảnh đất nước đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và thực hiện đưòng lối đổi mới như hiện nay, thì những quan điểm, chính sách trước đây đã bộc lộ những hạn chế, những mâu thuẫn mới phát sinh, không còn phù hợp, nhất là trong bối cảnh quốc tế với xu hướng hội nhập, không thể tách rời như hiện nay.
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, hợp tác và cạnh tranh đan xen lẫn nhau, khủng bố quốc tế đã và đang ngày càng là một nguy cơ, hiểm họa lớn, sự can thiệp vào công việc nội bộ của nhau đang có chiều hướng gia tăng, các nước trên thế giới đều phải điều chỉnh chiến lược phát triển quốc gia, tập trung cho phát triển kinh tế, nhưng không ngừng hiện đại hóa quân đội, xây dựng quân đội tinh nhuệ, chính quy và cơ động, phản ứng kịp thời những tình huống xấu.
  Việt nam ở vào một khu vực kinh tế phát triển năng động, nhưng cũng là trọng điểm trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động quốc tế, cho nên việc phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường quốc phòng - an ninh càng phải được coi trọng.
  Chính vì vậy, việc không ngừng nghiên cứu, áp dụng các biện pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh góp phần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mở cửa hội nhập hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước.
  2. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:
  * Đối tượng: Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng là quan điểm thấu suốt trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước trong những năm qua. Vấn đề này cũng đã được một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội phát biểu ý kiến chỉ đạo, một số nhà nghiên cứu chiến lược quân sự, kinh tế quân sự, lịch sử quân sự... nghiên cứu đề cập ít nhiều, song chưa có một nghị quyết chuyên đề, một tác phẩm chuyên biệt nào nghiên cứu một cách có hệ thống. Việc nghiên cứu áp dụng và đánh giá mức độ thể hiện của sự kết hợp này tại một địa bàn cụ thể, đặc biệt đối với một huyện đảo có vị trí chiến lược như Bạch Long Vĩ cũng chưa có công trình và tác giả nghiên cứu. Tôi chọn đề tài với đối tượng nghiên cứu này trên cơ sở vị trí công tác của mình nhằm mong muốn đóng góp một phần công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của địa phương.
  * Mục tiêu: Từ những nội dung nghiên cứu và trên cơ sở thực tế địa phương, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế trong quá trình vận dụng đường lối của Đảng và nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh vào công cuộc xây dựng và phát triển ở một huyện đảo tiền tiêu phía Đông bắc Tổ quốc. Rút ra những bài học kinh nghiệm bước đầu, đề xuất các giải pháp, góp phần tiếp tục hoàn thiện và vận dụng đạt hiệu quả các chủ trương đường lối về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên những địa bàn trọng điểm.
  * Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình phát triển đường lối quan điểm của Đảng, nhà nước ta về vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng. Tìm hiểu sự thể nghiệm kết hợp giữa hai lĩnh vực trên ở một địa bàn cụ thể. Đề tài không đề cập tất cả những vấn đề về xây dựng kinh tế hoặc tất cả những vấn đề về củng cố quốc phòng - an ninh mà chủ yếu đi sâu khai thác sự kết hợp giữa hai vấn đề trên. Trong quá trình nghiên cứu, còn những vấn đề thuộc bí mật quân sự, bí mật quốc gia chưa được phép công bố nên việc luận giải có thể chưa sinh động, mong được sự cảm thông.
  3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu:
  Trên cơ sở các tác phẩm của Mác, Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt nam, các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội qua các thời kỳ làm cơ sở lý luận và phương pháp luận để nghiên cứu kiến giải quá trình tổ chức thực hiện, kết quả thực tiễn ở một địa phương về kết hợp kinh tế với quốc phòng.
  Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp từ quá trình hình thành, xây dựng và phát triển ở địa phương giai đoạn 1993 - 2005, qua đó rút ra những vấn đề chung về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.
  4. Ý nghĩa thực tiễn chuyên đề:
  Việc nghiên cứu đề tài góp phần tăng cường tư duy về quan điểm, đường lối kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh của Đảng trong giai đoạn mới, nhất là ở những địa bàn trọng điểm; rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh giai đoạn 1993 - 2005; trên cơ sở phân tích đánh giá, đề ra được một số giải pháp cụ thể, góp phần cụ thể hóa đúng đắn đường lối của Đảng và Nhà nước về gắn phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh cho những năm tiếp theo trên địa bàn huyện đảo.
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-03-2011, 11:16 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-09-2011, 01:48 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-14-2011, 12:21 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-22-2011, 09:03 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-14-2011, 09:54 AM

Từ khóa vào site

luan van phat trien du lich bien dao

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1