Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  CộngTác Viên

  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  1,534

  Phân tích chiến lược marketing tại công ty cổ phần điện thoại di động thành công mobile

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iiv
  DANH MỤC CÁC BẢNG ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH x
  CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1
  1.1.Đặt vấn đề 1
  1.2.Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3.Phạm vi nghiên cứu của đề bài 2 1.4. Cấu trúc đề bài 3
  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN 5
  2.1.Giới thiệu sơ nét về công ty 5
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 5 2.1.2.Tình hình phát triển 5
  2.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty 6
  2.2.1.Chức năng 6
  2.2.2.Nhiệm vụ 6
  2.3.Cơ cấu tổ chức quản lý 7
  2.4. Tình hình nhân sự của công ty 9 2.5. Mục tiêu ,phương hướng hoạt động trong thời gian tới 10
  CHƯƠNG 3.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1.Cơ sở lý luận 11
  3.1.1.Sự ra đời và phát triển Marketing 11
  3.1.2.Khái niệm 11
  3.1.3. Phân loại Marketing 12
  3.1.4.Mục tiêu và chức năng của marketing 13
  3.1.5 Marketing- Mix 15
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 46
  4.1.Phân tích môi trường vĩ mô 46
  4.1.1.Các yếu tố về kinh tế 46
  4.1.2.Các yếu tố về chính trị và pháp luật 46
  4.1.3.Các yếu tố về văn hoá 46
  4.1.4.Các yếu tố về tự nhiên 46
  4.1.5.Các yếu tố về công nghệ kỹ thuật 47
  4.2.Phân tích môi trường vi mô 47
  4.2.1Nhà cung cấp 47
  4.2.2Khách hàng 47
  4.2.3Các trung gian Marketing 48
  4.2.4. Đối thủ cạnh tranh 48 4.3.Chiến lược sản phẩm 49
  4.3.1.Chiến lược tập hợp sản phẩm 49
  4.3.2.Chiến lược dòng sản phẩm 50
  4.3.3.Chiến lược hạn chế dòng sản phẩm 50
  4.4.Chiến lược giá 51
  4.4.1. Mục tiêu giá của công ty 51
  4.4.2.Sự định giá cho sản phẩm của công ty 51
  4.4.3.Chiến lược điều chỉnh giá 53
  4.4.4 Chiến lược thay đổi giá 54
  4.4.5.Chiến lược định giá cho một sản phẩm mới 55
  4.5.Chiến lược phân phối 56
  4.5.1. Cấu trúc kênh phân phối của công ty 56
  4.5.2.Chính sách hỗ trợ thành viên trong kênh phân phối 57
  4.5.3.Chiến lược phân phối rộng rãi 58
  4.5.4.Chiến lược phân phối chọn lọc 59
  4.5.5.Doanh thu tiêu thụ tại các thị trường qua hai năm 59
  4.5.6.Đánh giá chiến lược phân phối của công ty 60
  4.6.Chiến lược xúc tiến 61
  4.6.1.Mục tiêu của chiến lược 61
  4.6.2.Các thành phần trong xúc tiến 61
  4.6.3.Các chiến lược xúc tiến 65
  4.7.Ma trận SWOT 68
  4.8.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của công ty 69
  4.8.1. Bộ máy tổ chức nhân sự 69
  4.8.2. Chiến lược sản phẩm 69
  4.8.3.Chiến lược giá 69
  4.8.4 Chiến lược phân phối 70
  4.8.5.Chiến lược xúc tiến 70
  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72
  5.1Kết luận 72
  5.2.Kiến nghị 73 Tài Liệu Tham Khảo 74

  MỞ ĐẦU


  1.1.Đặt vấn đề
  Trong những năm gần đây kinh tế Việt Nam có những bước dài chuyển biến tích cực sang nền kinh tế thị trường không ngừng phát triển, mở rộng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh luôn đặt trong những điều kiện mới, cơ hội mới cũng không ít khó khăn, thách thức so với trước đây ngay cả thị trường trong nước và quốc tế. Làm thế nào để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, có sức mạnh cạnh tranh và giành thắng lợi trong nền kinh tế thị trường đầy biến động và cạnh tranh ấy. Đó là mối quan tâm thường xuyên của hầu hết các doanh nghiệp trong nước về quản lý kinh tế nhằm tìm kiếm và phát huy tối đa lợi thế so sánh trong môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt nhưng không ít cơ hội và thử thách .
  Trong điều kiện ấy, kiến thức về quản trị chiến lược hiện đại, các học thuyết kinh tế là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của nhà quản trị các cấp trong điều hành, tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó,chiến lược Marketing của công ty đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giới thiệu sản phẩm của nhà sản xuất đến người tiêu dùng cũng như tìm kiếm thị trường thực sự cho sản phẩm mà doanh nghiệp đang sản xuất .
  Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng của công tác Marketing trong doanh nghiệp nên em quyết định thực hiện để tài: “ phân tích chiến lược Marketing tại công ty cổ phần điện thọại di động Thành Công Mobile”.Hiện nay thị trường điện thoại di động có nhiều doanh nghiệp tham gia vào phân phối khác nhau. Đây là một thị trường lớn và cạnh tranh gay gắt .Vì vậy, chiến lược Marketing của công ty là vô cùng quan trọng nhằm giúp công ty trong việc tìm kiếm thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình với các đối thủ trong ngành.
  1.2.Mục tiêu nghiên cứu
  Phân tích môi trường vi mô, môi trường vĩ mô đã tác động đến doanh nghiệp .
  Phân tích hoạt động Marketing – Mix của công ty , cụ thể là chiến lược 4P bao gồm: chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược xúc tiến, chiến lược phân phối để nhận xét xem công ty đã đạt kết quả như thế nào khi áp dụng việc phối hợp các chiến lược trên. Dựa vào đó đề xuất một số giải pháp phù hợp với công ty nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của công ty .
  Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài, các điểm mạnh cũng như hạn chế thông qua ma trận SWOT. Từ đó đưa ra biện pháp nhằm khắc phục điểm yếu, tận dụng và phát huy thế mạnh sẵn có để nâng cao năng lực sản xuất.
  Dựa vào những phần trên để đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa công ty trở thành một đơn vị sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả, khẳng định được vị trí trên thương trường.
  1.3.Phạm vi nghiên cứu của đề bài
  Địa bàn nghiên cứu : Tại văn phòng của công ty , cụ thể phòng kinh doanh 382B-B1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh.
  Thời gian nghiên cứu :Từ tháng 4/2008 đến tháng 6\2008 .Thực hiện nghiên cứu và phân tích các số liệu của hai năm gần nhất 2006 – 2007.
  Đối tượng nghiên cứu:
  Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua hai năm hai năm 2006 -2007 thông qua một số chỉ tiêu phân tích như: cơ chế quản lý, tình hình tài chính, thị trường tiêu thụ, hiệu quả sản xuất kinh doanh …
  Tình hình hoạt động Marketing của công ty trong thời gian qua bao gồm các chỉ tiêu về số lượng, chủng loại sản phẩm, các chính sách giá cả, các hình thức phân phối vận chuyển và cuối cùng là chiến lược xúc tiến..
  Các yếu tố chủ quan và khách quan từ môi trường vi mô, vĩ mô tác động đến sự phát triển của công ty.
  1.4. Cấu trúc đề bài
  Chương 1: Đặt vấn đề:
  Nêu khái quát lý do và ý nghĩa của việc chọn đề bài, mục tiêu cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu đề bài, giới hạn về mặt không gian và thời gian đề bài .
  Chương 2:Nội dung và phương pháp nghiên cứu
  Cơ sở lý luận :
  Những khái niệm về Marketing, các thành phần của Marketing – Mix, ma trận đánh giá cụ thể là ma trận SWOT .
  Phương pháp nghiên cứu :
  Đề tài dựa vào việc thu thập, xử lý và đánh giá thông qua số liệu thứ cấp được thu thập từ các phòng ban của công ty, trong đó chủ yếu là phòng kinh doanh
  Dùng phương pháp so sánh chênh lệch đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty,
  Phân tích các chiến lược về giá, sản phẩm, phân phối, xúc tiến
  Phân tích ma trận SWOT nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing, từ đó tìm ra nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp giúp công ty hoạt động tốt hơn.
  Chương 3: Tổng quan
  Giới thiệu sơ nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty, chức năng nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.
  Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
  Phân tích các chiến lược Marketing – Mix mà công ty đang thực hiện, phân tích các ma trận đánh giá, ma trận SWOT để thấy được tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 

Đề tài tuơng tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-15-2011, 09:46 AM
 2. TIỂU LUẬN Chiến lược định vị của viettel mobile trên thị trường Việt Nam
  By luanvankinhtequocdan in forum Makerting
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-10-2011, 10:26 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-30-2011, 05:01 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-05-2011, 10:14 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-11-2011, 07:50 PM

Từ khóa vào site

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1