Chào bạn, Tạo tài khoản để download tài liệu
 • Đăng nhập:

Chào mừng đến với luận văn tốt nghiệp, khoá luận, Báo cáo thực tập, tiểu luận.

Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm tài liệu để tìm kiếm tài liệu bạn đang cần !

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  gato
  Guest

  xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần điên - chiếu sáng

  NOTE
  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong thời kỳ đổi mới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở việt nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh. cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế thị trường trở nên ổn định và phát triển.để thực hiện hạch toán trong cơ chế mới đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhâp của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lãi.để thực hiện các yêu cầu đó,các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn cho đến khi thu được vốn về, phải đảm bảo thu nhập cho đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và thực hiện tổng hoà những biện pháp quan trọng hàng đâù không thế thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hạch toán là một trong những công cụ quan trọng nhất có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  Cùng với sự phát triển kinh tế cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế đòi hỏi hệ thống kế toán phải không ngừng được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của quản lý.
  Với doanh nghiệp thương mại đóng vai trò là mạch máu trong nền kinh tế quốc dân-có quá trình kinh doanh theo một chu kỳ nhất định là: mua-dự trữ -bán,trong đó khâu bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và dự trữ cho kỳ tới, mới có thu nhập để bù đắp chi phí kinh doanh và tích luỹ để tiếp tục cho quá trình kinh doanh.do đó việc quản lý quá trình bán hàng có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp thương mại.Nhận thức được tầm quan của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng là phần hành chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại và với chức năng là công cụ chủ yếu để nâng cao hiệu quả tiêu thụ thì càng phải được củng cố và hoàn thiện Nhận thức đ¬ợc tầm quan của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng là phần hành chủ yếu trong các doanh nghiệp th¬ơng mại và với chức năng là công cụ chủ yếu để nâng cao hiệu quả tiêu thụ thì càng phải đ¬ợc củng cố và hoàn thiện nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.cho nên qua quá trình thực tập tại công ty công ty cổ phần điện cùng với lý luận kế toán mà em đã học,em đã lựa chọn đề tài: “xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần điên - chiếu sáng.” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Do trình độ còn nhiều hạn chế, thời gian thực tập tại Công ty không nhiều nên bài tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong thầy cô góp ý để bài luận này được hoàn thiện hơn.

  PHẦN I
  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN – CHIẾU SÁNG

  I. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.
  1.Tên Công ty.
  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - CHIẾU SÁNG
  Tên tiếng Anh: Hanoi lighting - Electric Stock Company
  Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - CHIẾU SÁNG
  Tên viết tắt : LITEC
  2.Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  3.Trụ sở đăng ký của công ty là:
  Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội
  Điện thoại: +84.04.5588275
  Fax : +84.04.5589484
  Website : www.litec.com.vn
  4.Công ty cổ phần Điện - Chiếu sáng: thuộc sở hữu tập thể của các cổ đông,có tư cách pháp nhân và con dấu riêng,hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tai ngân hàng. Hoạt đông theo luật doanh nghiệp và các luật pháp khác có liên quan của nước CHXHCN Việt Nam, tự chủ và chịu trách nhiệm đầy đủ về tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với nhà nước và khách hàng theo luật định.


  5.Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
  6.Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
  7.Trừ khi chấm dứt hoạt đông trước thời hạn theo điều 49.2 và điều 50 hoặc tham gia hoạt động theo điều 51 của điều lệ này, thời han hoạt động của công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là 50 năm.
  II. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.
  A. Mục tiêu hoạt động của Công ty
  1.Mục đích và lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :
  1.1 Sản xuất kinh doanh đồ điện và chiếu sáng nhân tạo.
  1.2 Lắp đặt chiếu sáng nhân tao, đường dây và trạm biến thế đến 3.5KV
  1.3 Sán xuất sản phẩm gỗ nhân tạo
  1.4 Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (mua bán sắt thép, kim loại màu, mua bán chất dẻo tổng hợp, đồ nhựa tổng hợp. Mua bán thiết bị máy công nghiệp và máy xây dựng, mua bán đồ đien gia dung).
  1.5 Xây dựng công trình đân dụng và công nghiệp
  1.6 Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng Công cộng, hệ thống tín hiệu giao thông.
  1.7 Xây dựng công trình giao thông
  1.8 Sản xuất và buôn bán thiết bị đô thị, thiết bị chiếu sáng nội ngoại thất
  1.9 Căn cứ vào sự phát triển và biến đổi của thị trường công ty có thể bổ xung, thay đổi nghành nghề kinh doang theo Luật đinh.
  B. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
  1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp đẻ đạt được các mục tiêu của Công ty.
  2.Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩng vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
  III. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
  A.Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
  1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 20.266.950.000 VNĐ (hai mươi tỷ hai trăm sáu sáu triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng Việt Nam).
  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.026.695 cổ phàn với mệnh giá là 10.000 VNĐ.
  2. Cơ cấu hình thành vốn góp của công ty gồm:
  + Một pháp nhân là Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị chiếm 4,39% vốn điều lệ.
  + Các thể nhân là CBCNV Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và Thiét bị đô thị, CBCNV Công ty cổ phần Điện – Chiếu sáng và cổ đông ngoài chiếm 95,61% vốn điều lệ.
  3. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
  4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông, cổ đông có cổ phiếu cổ tức cố định ghi danh. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tai Điều 11 của điều lệ Công ty.
  5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
  6. Công ty cổ phần Điện – Chiếu sáng là một pháp nhân độc lập không chịu bất cứ một trách nhiệm về các khoản nợ hoặc bất kỳ một nghĩa vụ trả nợ nào khác của tất cả của tất cả cổ đông tham gia vào Công ty.
  7. Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị nay là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thhiết bị đô thị (HAPULICO) là cổ đông sáng lập, cổ đông chiến lược có vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện – Chiếu sáng. Vì vậy Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị sẽ được cử đại diện tham
  luận văn
  Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm

 

 

Từ khóa vào site

litec hapulico

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1